навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

Приет с ПМС № 278 от 09.12.2013 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 13 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 3 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят структурата, дейността, организацията на работа, функциите и числеността на персонала на Агенцията за ядрено регулиране, наричана по-нататък "агенцията", и на нейните административни звена.

Чл. 2. (1) Агенцията е администрация, която подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите правомощия и осигурява технически дейността му.
(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АГЕНЦИЯТА


Чл. 3. (1) Председателят на агенцията е независим специализиран орган на изпълнителната власт, който осъществява държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво в рамките на предоставените му от закона правомощия.
(2) Председателят ръководи агенцията и я представлява пред трети лица.
(3) Председателят на агенцията се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя за срок 5 години и може да бъде назначен за още един мандат.
(4) Председателят на агенцията е първостепенен разпоредител с бюджет.
(5) Председателят на агенцията управлява предоставеното на агенцията имущество - държавна собственост.


Чл. 4. Председателят на агенцията:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) в областта на държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво:
а) организира подготовката и извършването на необходимите действия по издаване на лицензиите и разрешенията, предвидени в Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ);
б) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) издава, изменя, подновява, прекратява и отнема лицензии и разрешения за безопасно осъществяване на дейностите по ЗБИЯЕ и изисква информацията, необходима за установяване изпълнението на условията на издадените лицензии и разрешения и спазването на изискванията за ядрена безопасност, радиационна защита и физическа защита;
в) осъществява контрол по спазване на изискванията и нормите за безопасно използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво и на условията на издадените лицензии и разрешения, включително на съоръженията с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност при въвеждане в експлоатация, експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;
г) (нова - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) осъществява методическо ръководство върху извършването на техническия надзор на съоръженията с повишена опасност на територията на ядрена централа, които имат значение за ядрената безопасност;
д) (предишна б. "г", изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) издава, прекратява и отнема удостоверения за регистрация за извършване на дейности по ЗБИЯЕ и удостоверения за правоспособност на физически лица, които осъществяват дейности, свързани с осигуряване и/или контрол на ядрената безопасност и радиационната защита в ядрени съоръжения, на инструктори на пълномащабни симулатори и квалифицирани експерти по радиационна защита;
е) (предишна б. "д" - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) налага принудителните административни мерки и административните наказания в случаите, предвидени в ЗБИЯЕ;
ж) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) възлага извършването на експертизи, проучвания и изследвания, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво;
з) (отм., предишна б. "ж", изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) осъществява взаимодействие с органите на изпълнителната власт, които извършват специализиран контрол в съответствие с предоставените им от ЗБИЯЕ правомощия.
2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) организира и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от Споразумението между Република Австрия, Кралство Белгия, Кралство Дания, Република Финландия, Федерална република Германия, Гръцката република, Република Ирландия, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Португалската република, Кралство Испания, Кралство Швеция, Европейската общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ) и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за прилагане на чл. III (1) и (4) от Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), както и по Допълнителния протокол към това споразумение, като:
а) проверява спазването на задълженията на Република България, за да не се допусне отклоняване на ядрен материал за производство на ядрено оръжие;
б) в случаите, когато това е предвидено в Договора за Евратом, със споразумението и с допълнителния протокол към него, събира и предоставя на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и на Европейската комисия (ЕК) необходимата информация, включително чрез извършване на проверки;
в) осигурява провеждането на инспекции на територията на Република България от инспекторите на МААЕ и инспекторите на ЕК, включително осигуряването на достъп до проверяваните обекти за изпълнение на целите на инспекциите;
г) осъществява взаимодействие с компетентния орган по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба във връзка с обмена на информацията, отнасяща се до споразумението и допълнителния протокол към него;
3. осъществява международното сътрудничество на Република България в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво;
4. осигурява представителството на агенцията в Постоянното представителство на Република България във Виена при Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и към други международни организации;
5. осигурява представителството на агенцията в рамките на компетенциите си по ЗБИЯЕ в съответните работни групи, комитети и институции на Европейските общности и в работните групи по европейските въпроси на национално ниво и в рамките на правомощията си по ЗБИЯЕ предоставя на компетентните институции информацията, предвидена с Договора за Евратом;
6. е пълномощен представител на Република България в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия (ОИЯИ - Дубна);
7. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) е член на управителния съвет на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и чрез определен от него представител участва в управлението на фонд "Радиоактивни отпадъци" към министъра на енергетиката;
8. предоставя на граждани, юридически лица и държавни органи обективна информация относно състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита; информацията се оповестява публично в съответствие с националното законодателство и международните задължения;
9. внася ежегодно в Министерския съвет доклад за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, както и за дейността на агенцията;
10. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) организира и координира подготовката на доклади в изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност, Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци и съответните директиви от европейското законодателство, внася в Министерския съвет докладите в изпълнение на посочените конвенции;
11. изпълнява функциите на централен орган и пункт за връзка за уведомяване при авария и оказване на помощ съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария и Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка;
12. изпълнява функциите на централен орган, пункт за връзка и координатор по изпълнение на задълженията по Конвенцията за физическа защита на ядрения материал;
13. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет наредби по прилагането на ЗБИЯЕ и предлага изменение и допълнение в тях, когато това е необходимо за усъвършенстване на нормативните изисквания при отчитане на експлоатационния опит, изводите, направени от анализите на безопасността и развитието на технологиите;
14. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) определя със заповед състава на Консултативния съвет по въпросите на ядрената безопасност, на Консултативния съвет по въпросите на радиационната защита и на Комисията за сътрудничество с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) и ръководи заседанията им; председателят може да определи друго лице, което да ръководи тези заседания;
15. изпълнява функциите на компетентен орган и пункт за връзка по системата на Европейския съюз за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност;
16. награждава служителите в агенцията по установения от закона ред;
17. упражнява и други предоставени му от закона правомощия.


Чл. 5. (1) При осъществяване на своите правомощия председателят се подпомага от двама заместник-председатели, които се определят с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията и се назначават от министър-председателя.
(2) Правомощията на председателя на агенцията в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се осъществяват от заместник-председател, определен със заповед на председателя на агенцията за всеки конкретен случай.
(3) Извън случаите по ал. 2 председателят на агенцията може да делегира със заповед част от своите правомощия по чл. 4 на заместник-председателите.
(4) Председателят на агенцията разрешава отпуските на заместник-председателите на агенцията и ги командирова в страната, а в чужбина - ако е упълномощен за това от министър-председателя.


Чл. 6. Председателят на агенцията е орган по назначаването и работодател на служителите в агенцията.


Чл. 7. Председателят на агенцията със заповед утвърждава вътрешни правила, методики и указания, свързани с дейността на агенцията, в т. ч. за организацията на работната заплата. Със заповед на председателя могат да се уреждат и други въпроси, свързани с организацията на работа на администрацията на агенцията.


Чл. 8. (1) Консултативните съвети по чл. 9 ЗБИЯЕ подпомагат дейността на председателя, като по негово искане дават становища по въпроси на ядрената безопасност и радиационната защита.
(2) Дейността на консултативните съвети се финансира от бюджета на агенцията.

Глава трета.
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 9. Администрацията на агенцията подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите правомощия, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на юридическите лица и гражданите.


Чл. 10. (1) Администрацията на агенцията е организирана в една главна дирекция и четири дирекции, разпределени в обща и специализирана администрация и звено за вътрешен одит.
(2) Със заповед на председателя на агенцията се създават, преобразуват и закриват отдели и сектори в рамките на дирекциите по ал. 1, с която се определя и разпределението на функциите на тези звена.


Чл. 11. (1) Общата численост на персонала на агенцията е 114 щатни бройки, включително председател и двама заместник-председатели.
(2) Разпределението на персонала в отделните организационни структури и административни звена се определя с приложението.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 12. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на агенцията в изпълнение на законните разпореждания на председателя и се отчита за своята дейност пред него.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Главният секретар:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) организира, координира и контролира функционирането на администрацията за точното спазване на нормативните актове чрез поддържане на интегрирана система за управление (ИСУ);
2. осигурява необходимите условия на организационно и техническо ниво за нормална и ефективна работа на административните звена на агенцията;
3. организира и контролира дейностите по управление на човешките ресурси в агенцията;
4. организира и контролира документооборота на агенцията;
5. контролира ползването на недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост, предоставени на агенцията;
6. отговаря за изготвянето на ежегоден доклад за състоянието на администрацията;
7. организира работата по изготвяне и изменение на нормативните актове, свързани с работата на агенцията;
8. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на агенцията;
9. осъществява общата координация на администрацията на агенцията с администрациите на другите органи на изпълнителната власт;
10. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
11. изпълнява и други функции, произтичащи от нормативен акт, или задачи, възложени му от председателя на агенцията.
(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции за всеки конкретен случай се изпълняват от определен от председателя на агенцията директор на дирекция.

Раздел III.
Служител по сигурността на информацията и финансов контрольор


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Служителят по сигурността на информацията и финансовият контрольор се назначават от председателя на агенцията и са на негово пряко подчинение.
(2) Служителят по сигурността на информацията се назначава по реда на Закона за защита на класифицираната информация и изпълнява задачите, произтичащи от закона и от нормативните актове по прилагането му.
(3) Служителят по сигурността на информацията планира и координира дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка в агенцията.
(4) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
(5) Финансовият контрольор извършва необходимите проверки и изразява мнение за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на агенцията.
(6) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в съответствие с указанията на министъра на финансите.

Раздел IV.
Звено за вътрешен одит


Чл. 14. (1) Звеното за вътрешен одит подпомага председателя на агенцията при изграждането и функционирането на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол в агенцията и е на негово пряко подчинение. При осъществяване на дейността по вътрешен одит звеното:
1. планира, извършва и докладва своята дейност в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. дава на председателя на агенцията независима и обективна оценка за състоянието на финансовото управление и контрол на всички одитирани структури, програми, дейности и процеси в агенцията, в т.ч. спазването на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
3. консултира ръководството на агенцията по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това.
(2) Ръководителят на звеното по ал. 1 изготвя и представя на председателя на агенцията годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Раздел V.
Обща администрация


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) Общата администрация на агенцията е организирана в дирекция "Обща администрация".


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) Дирекция "Обща администрация":
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) участва в подготовката или самостоятелно изготвя становища по проекти на нормативни актове;
2. участва в разработването на план за развитие на нормативната уредба по ядрена безопасност, радиационна защита, физическа защита, аварийно планиране и готовност;
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) участва в подготовката на проекти на нормативни актове;
4. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) следи и анализира националното законодателство и прави съвместно с дирекциите от специализираната администрация съответните предложения за промени в нормативните документи;
5. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) осигурява изпълнението на задълженията на председателя на АЯР по Закона за достъп до обществена информация;
6. подготвя и провежда процедури по Закона за обществените поръчки, дава становища по законосъобразността на договори, проекти на индивидуални административни актове и прави предложения за решаване на въпроси от юридически характер;
7. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдилищата и предлага възлагане на процесуално представителство на агенцията;
8. организира и осъществява деловодната и архивната дейност, като получава, обработва, регистрира и предава кореспонденцията по предназначение, както и обработва и изпраща изходящата кореспонденция;
9. организира финансово-счетоводното обслужване, завеждането и отчитането на материалните активи, снабдява с материали и консумативи служителите в агенцията, организира ремонта и поддръжката на материалната база;
10. съставя проектобюджета на агенцията и отчита изпълнението му;
11. осигурява транспортното обслужване на служителите в агенцията;
12. осигурява стопанисването на недвижими имоти и движими вещи, предоставени на агенцията, и съхранява документите за тях;
13. осъществява дейностите, свързани с управлението на човешките ресурси на агенцията;
14. създава организацията на дейностите по създаване и поддържане на безопасни условия на труд;
15. проучва и внедрява информационни и комуникационни технологии и осигурява защитата на информацията, както и създава необходимата организация и осъществява дейностите по поддръжка на компютърната мрежа;
16. (нова - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) изпълнява функции на звено за информация и връзки с обществеността;
17. (нова - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) организира и осъществява протоколната дейност, свързана с посещения на български и чуждестранни делегации.

Раздел VI.
Специализирана администрация


Чл. 17. (1) Специализираната администрация на агенцията е организирана във:
1. Главна дирекция "Ядрена безопасност";
2. дирекция "Анализи и оценки на безопасността";
3. дирекция "Радиационна защита";
4. дирекция "Международно сътрудничество".
(2) Дирекциите по ал. 1 подпомагат и осигуряват осъществяването на правомощията на председателя на агенцията по ЗБИЯЕ.
(3) В състава на Главна дирекция "Ядрена безопасност" се включва териториалното звено в Козлодуй, което има статут на отдел и осъществява контрол на ядрената безопасност и радиационната защита на съоръженията на площадката на АЕЦ "Козлодуй" в рамките на предоставената му от председателя на агенцията компетентност по реда на правилника. Териториалното звено ползва длъжностите, установени с Класификатора на длъжностите в администрацията, при спазване на изискванията, залегнали в него.


Чл. 18. (*) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2019 г., в сила от 03.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) (1) Главна дирекция "Ядрена безопасност" подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите регулиращи и контролни функции по отношение на дейностите с ядрени централи, изследователски реактори и съоръжения за управление на ОЯГ, ядрен материал и на дейностите по аварийна готовност при ядрена или радиационна авария, както и по отношение на квалификацията и правоспособността на персонала в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.
(2) Главна дирекция "Ядрена безопасност":
1. подготвя издаването, мотивите за отказ, изменянето, допълването, подновяването, прекратяването и отнемането на лицензии и разрешения за дейности с ядрени централи, изследователски реактори и съоръжения за управление на отработено гориво;
2. планира и провежда инспекции за оценка на ядрената безопасност на ядрени централи, изследователски реактори и съоръжения за управление на ОЯГ, на физическата защита на ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни източници, както и на титулярите на лицензии за специализирано обучение за дейности в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения;
3. извършва оценки за установяване на съответствие с нормативните изисквания по отношение на дейностите по ал. 1;
4. оценява събития в ядрени съоръжения, включително откази на конструкции, системи и компоненти, които са свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;
5. предлага възлагане на проучвания, анализи и експертизи, свързани с оценка на ядрената безопасност и физическата защита;
6. участва в подготовката на данни за информационните системи на МААЕ относно работата на ядрените съоръжения и аварийните събития, свързани с тях;
7. участва в аварийния екип на председателя на агенцията за действие при авария и трансграничен пренос на радиоактивни вещества;
8. подготвя проекти на вътрешни правила и други вътрешни актове, свързани с управление на дейностите, изпълнявани от дирекцията;
9. подготвя издаването, мотивите за отказ, изменянето, подновяването, прекратяването и отнемането на лицензии за специализирано обучение за дейности в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения;
10. подготвя издаването, мотивите за отказ, прекратяването и отнемането на удостоверения за правоспособност;
11. организира дейността на квалификационната изпитна комисия на агенцията;
12. води регистрите на издадените разрешения и лицензии за дейности в ядрени съоръжения и лицензии за специализирано обучение, както и на издадените удостоверения за правоспособност на физически лица, които осъществяват дейности, свързани с осигуряване и/или контрол на ядрената безопасност и радиационната защита в ядрени съоръжения, на инструктори на пълномащабни симулатори и квалифицирани експерти по радиационна защита;
13. организира обучението, поддържането и повишаването на професионалната квалификация на служителите в специализираната администрация на агенцията;
14. координира и подпомага процеса на управление на знанията в областите на дейност на специализираната администрация на агенцията;
15. организира дейността на Учебния център на агенцията и осъществява взаимодействието с други организации за обмен на знания с оглед повишаване на капацитета в областта на регулиране на дейностите и съоръженията;
16. участва в подготовката на националните доклади за изпълнение на задълженията на Република България, които произтичат от Конвенцията за ядрена безопасност, от Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци и от съответните директиви от европейското законодателство;
17. контролира спазването на задълженията по чл. 5, т. 12 от ЗБИЯЕ;
18. подготвя необходимата информация във връзка с прилагането на гаранциите по ДНЯО и подпомага инспекторите на МААЕ и ЕК при осъществяване на контролната им дейност;
19. самостоятелно и съвместно с другите компетентни органи осъществява контрол на физическата защита на ядрения материал, ядрените съоръжения и радиоактивните вещества;
20. извършва контрол за спазване на условията на издадените лицензии и разрешения за дейности с ядрени централи, изследователски реактори и съоръжения за управление на ОЯГ;
21. проверява техническото състояние и изпълнението на графиците за периодични изпитвания и техническо обслужване на конструкции, системи и компоненти, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;
22. проверява състоянието на радиационната обстановка в помещенията и на площадката на ядрена централа, в зоната за превантивни защитни мерки и в зоната за неотложни защитни мерки;
23. контролира изпълнението на ремонтните дейности в ядрени централи, които имат отношение към ядрената безопасност и радиационната защита;
24. осъществява контрол на дейностите по техническия надзор на съоръженията с повишена опасност на територията на ядрената централа от значение за ядрената безопасност, които се извършват от специализираното звено на лицензианта;
25. подпомага председателя на агенцията при изпълнение на функциите му на централен орган, пункт за връзка и координатор по изпълнение на Конвенцията за физическа защита на ядрения материал и ядрените съоръжения;
26. участва в текущата работа, свързана с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на агенцията, финансирани по линия на международното сътрудничество;
27. следи случаите за установен нелегален трафик на ядрени материали и радиоактивни вещества и подготвя данни за информационните системи на МААЕ за тях;
28. следи и анализира документите на МААЕ и документите на Европейския съюз по въпроси от компетентността на дирекцията и прави предложения за промени в националните и вътрешните документи и практики;
29. участва в подготовката на становища, доклади, информация и отчети, както и в разработването на позицията на агенцията по въпроси от компетентността на дирекцията, които произтичат от членството на Република България в Европейския съюз;
30. участва в разработването на проекти на наредби по прилагането на ЗБИЯЕ, включително предлага изменения и допълнения в тях при необходимост;
31. участва в подготовката на ежегодния доклад за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита;
32. участва в осъществяването на контрол на радиоактивните изхвърляния на площадката на АЕЦ "Козлодуй";
33. съвместно с другите специализирани и контролни органи предприема необходимите мерки за осигуряване на безопасността при откриване на неизвестен или изоставен източник на йонизиращи лъчения или ядрен материал, както и в случаите на изземване на източници на йонизиращи лъчения или ядрен материал от специализираните органи на Министерството на вътрешните работи или от специализираните органи на Националната следствена служба;
34. поддържа база данни за аварийни събития, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;
35. извършва оценка на дейностите, свързани с аварийното планиране и аварийната готовност в ядрени съоръжения, както и при превоз на ядрен материал, и транзитен превоз на ядрен материал и отработено гориво;
36. подпомага председателя на агенцията при изпълнение на функциите му на компетентен орган и пункт за връзка съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария и Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка и за целите на системите за ранен обмен на информация на Европейския съюз и МААЕ;
37. участва в разработването на авариен план за действие на агенцията в случай на ядрена или радиационна авария, поддържа аварийната готовност и участва в национални и международни учения за действия при авария;
38. подпомага председателя на агенцията при изпълнение на задълженията, произтичащи от двустранните споразумения, които са свързани с уведомяване и искане и/или оказване на помощ в случай на ядрена авария;
39. извършва дейности, свързани с поддръжката на апаратурата за радиационни измервания в агенцията;
40. изпълнява функции на национален координатор на Международната система за ядрена информация на МААЕ
.

Бел. ред. Сиела Норма - Изменението на ал. 1 от ДВ, бр. 36 от 2019 г. не е направено поради липса на цитирания текст.

Чл. 19. (1) Дирекция "Анализи и оценки на безопасността" подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите регулиращи и контролни функции по отношение на прегледа и оценката на представената от заявителя, съответно от титуляря на лицензия или разрешение, документация за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейности с ядрени съоръжения с изключение на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.
(2) Дирекция "Анализи и оценки на безопасността":
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) извършва преглед на анализа на безопасността, проектните основи и функционирането на конструкции, системи и компоненти, които са важни за безопасността, и оценява тяхното съответствие с установените изисквания;
2. (нова - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) предлага изискването на допълнителна информация за установяване спазването на изискванията за ядрена безопасност;
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) предлага провеждането на допълнителни изследвания и независими експертизи на: конструкции, системи и компоненти, важни за безопасността; анализи и оценки на преходни и аварийни режими на ядрени централи; надеждностни, термохидравлични и вероятностни анализи на безопасността; якостни изчисления на тръбопроводи и оборудване; проекти за изграждане на ядрени съоръжения; компютърни програми и модели, свързани с ядрената безопасност;
4. (нова - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) планира и провежда инспекции в ядрени съоръжения, включително на съоръженията с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност;
5. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) участва в подготовката на националните доклади за изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от Конвенцията за ядрена безопасност и от Единната конвенция за безопасност при управление на отработеното гориво и безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, както и в подготовката на докладите по двустранните договори в областта на безопасното използване на ядрената енергия;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) следи и анализира документите на МААЕ и документите на Европейския съюз по въпроси от компетентността на дирекцията и прави съответни предложения за промени в националните и вътрешноведомствените документи и практики;
7. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) участва в анализирането на инциденти, аварийни събития, откази на конструкции, системи и компоненти, важни за безопасността, включително на съоръженията с повишена опасност, както и на експлоатационни данни и показатели;
8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) участва в подготовката на данни за информационните системи на МААЕ относно работата на ядрените съоръжения и аварийните събития, свързани с тях;
9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) участва в аварийния екип на председателя на агенцията за действие при аварии;
10. (отм., предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) участва в разработването на проекти на нормативни актове, разработва проекти на вътрешни правила и други актове в областта на изпълняваните от дирекцията дейности;
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) участва в текущата работа, свързана с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на агенцията, финансирани по линия на международното сътрудничество;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) частва в подготовката на анализи, становища, доклади, информации и отчети, както и в разработването на официалната позиция на агенцията по въпроси от компетентността на дирекцията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, и при необходимост осигурява участие в дейността на съответните работни групи, комитети и институции на Европейските общности.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г., в сила от 03.05.2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) Дирекция "Радиационна защита" подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите регулиращи и контролни функции по отношение на радиационната защита в ядрени съоръжения и при дейности с източници на йонизиращи лъчения.
(2) Дирекция "Радиационна защита":
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) подготвя издаването, мотивите за отказ, прекратяването, подновяването или отнемането на лицензии и разрешения за дейности с източници на йонизиращи лъчения, както и на лицензии или разрешения по безопасно управление на радиоактивни отпадъци и извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни вещества;
2. планира и провежда инспекции, оценява и предприема мерки за оптимизиране на радиационната защита в ядрени съоръжения, обекти с източници на йонизиращи лъчения, обекти с повишено съдържание на естествени радионуклиди и при управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни вещества;
3. извършва анализи и оценки по отношение на радиационната защита в ядрени съоръжения и при дейности с източници на йонизиращи лъчения, които са свързани с функциите по ал. 1;
4. извършва проверка на място за състоянието на радиационната обстановка и на ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения;
5. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.)
8. осъществява регулаторен контрол на радиоактивните изхвърляния от площадките на ядрените съоръжения и ежегодно предоставя информация на ЕК за радиоактивните изхвърляния от площадката на АЕЦ "Козлодуй" по чл. 37 от Договора за Евратом;
9. участва в аварийния екип на председателя на агенцията за реагиране при ядрена или радиационна авария и при трансграничен пренос на радиоактивни вещества;
10. участва в анализа и разследването на инциденти и аварии в ядрени съоръжения и в обекти с източници на йонизиращи лъчения;
11. предлага възлагане на проучвания, анализи и експертизи, свързани с оценка на радиационната защита в ядрени съоръжения и в обекти с източници на йонизиращи лъчения;
12. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) води регистрите на издадените разрешения, удостоверения за регистрация, лицензии за дейности с източници на йонизиращи лъчения и на подадените уведомления за извършване на дейности по чл. 56, ал. 2 на ЗБИЯЕ;
13. контролира воденето на отчет и контрол на радиоактивни източници и на РАО в ядрени съоръжения и обектите с източници на йонизиращи лъчения;
14. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.)
15. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.)
16. участва в подготовката на националния доклад за изпълнението на задълженията, произтичащи от Единната конвенция по безопасност при управление на отработеното гориво и безопасност при управление на радиоактивните отпадъци и от Конвенцията за ядрена безопасност, както и в подготовката на докладите по двустранните договори в областта на безопасното използване на ядрената енергия;
17. участва в подготовката на ежегодния доклад за дейността на агенцията и за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита;
18. разработва проекти на вътрешни правила и други вътрешни актове, свързани с осигуряване качеството на изпълняваните от дирекцията дейности;
19. участва в разработването на нормативни документи по прилагането на ЗБИЯЕ, включително предлага изменения и допълнения в тях при необходимост;
20. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) участва при необходимост при анализа и оценката на радиационната обстановка в контролираната зона и в надзираваната зона на ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, както и в зоната за превантивни защитни мерки и в зоната за неотложни защитни мерки около ядрени съоръжения;
21. участва в текущата работа, свързана с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на агенцията, които са финансирани по линия на международното сътрудничество;
22. подготвя материали, обобщава информация, извършва анализи и изготвя експертни оценки във връзка с управлението на фонд "Радиоактивни отпадъци" и на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения";
23. участва в подготовката на анализи, становища, доклади, информация и отчети, както и в разработването на официалната позиция на агенцията по въпроси от компетентността на дирекцията, които произтичат от членството на Република България в Европейския съюз, и при необходимост осигурява участие в дейността на съответните работни групи, комитети и институции на Европейската общност;
24. следи и анализира документите на МААЕ и документите на Европейския съюз по въпроси от компетентността на дирекцията и прави съответните предложения за промени в националните и вътрешноведомствените документи и практики;
25. организира медицинското наблюдение и индивидуалния дозиметричен контрол на длъжностните лица по чл. 100 от ЗБИЯЕ;
26. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.)
27. осъществява взаимодействие със специализираните контролни органи в областта на радиационната защита;
28. извършва анализ на инциденти и аварийни събития в обекти с източници на йонизиращи лъчения, свързани с радиационната защита.

Чл. 21. (1) Дирекция "Международно сътрудничество" подпомага председателя на агенцията по въпросите, свързани с международните отношения.
(2) Дирекция "Международно сътрудничество":
1. (нова - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) координира подготовката или самостоятелно изготвя становища по проекти на нормативни актове, изпратени за съгласуване, включително по проекти на международни договори и позиции по проекти на актове на институциите на Европейския съюз;
2. (отм., нова - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) координира разработването на план за развитие на нормативната уредба по ядрена безопасност, радиационна защита, физическа защита, аварийно планиране и готовност;
3. (нова - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) координира подготовката или самостоятелно изготвя проекти на нормативни актове, включително актове, с които се осигурява изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в други международни организации и по международни договори, по които Република България е страна;
4. (нова - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) следи и анализира международните договори, документите на Европейския съюз и стандартите на МААЕ в областта на ядрената безопасност и радиационната защита, съвместно с дирекциите от специализираната администрация прави съответните предложения за промени в нормативните документи;
5. (нова - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) организира подготовката на проекти на международни договори за сътрудничество с други държави в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и безопасното управление на РАО и отработеното гориво;
6. (нова - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) при необходимост осигурява участие в дейността на работни групи, комитети и институции на Европейския съюз и на други международни организации;
7. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) организира и координира сътрудничеството в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и безопасното управление на РАО и отработеното гориво с международните организации и със страните, с които има сключени двустранни договори;
8. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) организира подготовката и участието на българската делегация в сесиите и заседанията на ръководните органи на международните организации;
9. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) координира работата, свързана с изпълнението на задълженията на АЯР, произтичащи от членството на Република България в МААЕ в Европейския съюз и в Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управлението на РАО и отработеното гориво и предлага на председателя представители на агенцията за участие в дейността на съответните съвети, комитети и работни групи;
10. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) организира и администрира дейностите, произтичащи от функциите на пълномощния представител на Република България в ОИЯИ - Дубна;
11. (отм., предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) организира и участва в работата по изготвянето на националните доклади за изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от Конвенцията за ядрена безопасност и от Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, както и в подготовката на доклади в изпълнение на задълженията по Европейското законодателство;
12. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) подготвя становища и информации относно изпълнението на международните договори в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и безопасното управление на РАО и отработеното гориво;
13. (нова - ДВ, бр. 36 от 2019 г., в сила от 03.05.2019 г., отм., предишна т. 8 - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) подготвя и координира плановете за международната дейност на агенцията, води международната кореспонденция, съдейства за провеждането на международни прояви;
14. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) прави предложения за участие на български представители в международни мероприятия по въпросите на безопасността при използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управлението на РАО и отработеното гориво;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 36 от 2019 г., в сила от 03.05.2019 г., отм., предишна т. 10 - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) координира взаимодействието между Република България и международните организации по въпроси на техническото сътрудничество в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасността при управление на радиоактивни отпадъци и отработено гориво пряко и чрез задграничен служител на агенцията в Постоянното представителство на Република България във Виена при Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и в други международни организации;
16. (нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) изпълнява функциите на национален координатор на дейностите по националната рамкова програма на инициативата на МААЕ за определяне на приоритетите за отпускане на техническа помощ;
17. (предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 36 от 2019 г., в сила от 03.05.2019 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) изпълнява функциите на национален координатор на дейностите в рамките на инициативата на МААЕ за Глобална мрежа за ядрена безопасност и сигурност;
18. (нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 36 от 2019 г., в сила от 03.05.2019 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 12 от 2021 г.) организира и координира между дирекциите дейностите по участието на агенцията в проекти за сътрудничество в областта на ядрената безопасност в изпълнение на Регламент (Евратом) № 237/2014 г. на Съвета от 13.12.2013 г. за създаване на Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност (ОB, L, бр. 77 от 2014 г.).

Раздел VII.
Инспектор по контрола на ядрената безопасност и радиационната защита


Чл. 22. (1) Инспекторът по контрола на ядрената безопасност и радиационната защита е длъжностно лице от администрацията на агенцията, което работи по служебно или по трудово правоотношение и е упълномощено със заповед на председателя на агенцията да осъществява контрол в съответствие със ЗБИЯЕ и съобразно определените с правилника функции на звеното, в което е назначен.
(2) За инспектор по контрола може да бъде определено длъжностно лице от специализираната администрация на агенцията, което:
1. е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. е навършило пълнолетие;
3. не е поставено под запрещение;
4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6. не е едноличен търговец, акционер, съдружник, управител, прокурист, консултант или член на управителни или контролни органи на предприятия и организации, които извършват дейности по ЗБИЯЕ.
(3) Председателят на агенцията може да предоставя правомощия на инспектор по контрола и на други служители в агенцията, които:
1. отговарят на изискванията на ал. 2, т. 1 - 6;
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г., в сила от 03.05.2019 г.) имат професионален опит не по-малко от 10 години в областта на използването на ядрената енергия или йонизиращите лъчения, управлението на радиоактивните отпадъци или отработеното гориво или в областта на държавното регулиране на безопасното осъществяване на тези дейности.
(4) Инспекторът по контрола се легитимира със служебна карта или представя акт, въз основа на който е упълномощен да извърши проверката.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 23. Служителите, заемащи ръководни длъжности, съобразно определените с правилника функции на ръководеното от тях административно звено:
1. възлагат конкретните задачи на работещите в административното звено, контролират тяхното срочно и качествено изпълнение и отчитат неговата дейност;
2. осигуряват взаимодействието с другите административни звена по въпроси от общата им компетентност съгласно разпределението на дейностите между тях, указани в служебната преписка;
3. предлагат назначаване, повишаване в длъжност, награждаване, повишаване на квалификацията, налагане на наказание и освобождаване на служителите в ръководеното от тях административно звено.


Чл. 24. (1) В изпълнение на задачите си административните звена в агенцията изготвят становища, отчети, доклади, анализи, програми, информации, предложения за решения по конкретни проблеми и методологически въпроси, проекти на актове и разработки по тяхното прилагане.
(2) Освен определените с правилника функции административните звена при необходимост изпълняват и други задачи, свързани с дейността им.


Чл. 25. (1) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в административните звена на агенцията, осъществяват своята дейност съгласно длъжностните си характеристики.
(2) Възлагането на задачите на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в административните звена, и контролът върху тяхната работа се осъществяват от преките им ръководители.
(3) Работещите в агенцията са длъжни да не разгласяват обстоятелства и факти, станали им известни при или по повод изпълнението на служебните им задължения, с изключение на случаите, когато това е предвидено със закон.


Чл. 26. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на агенцията, председателят на агенцията може да привлича нещатни сътрудници в качеството им на експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят със сключения с тях договор от председателя на агенцията.


Чл. 27. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в агенцията могат да бъдат награждавани с отличия в съответствие с чл. 88 от Закона за държавния служител.
(2) Награждаването по ал. 1 се извършва по заповед на председателя на агенцията.

Раздел II.
Вътрешнослужебна дейност


Чл. 28. (1) Документите, получени в канцеларията на агенцията, включително тези във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица, както и заявленията за издаване на разрешения, лицензии и удостоверения за правоспособност се завеждат във входящия регистър, като се отбелязва и датата на получаването им.
(2) Организацията и редът за осъществяване на вътрешнослужебна дейност се уреждат с вътрешни правила за документооборота, утвърдени със заповед на председателя.


Чл. 29. (1) В агенцията се водят публични регистри на:
1. лицензиите и разрешенията, както и тяхното изменяне, подновяване, прекратяване и отнемане;
2. удостоверенията за правоспособност за работа в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения, както и тяхното отнемане;
3. дейностите с незначителен радиационен риск.
(2) Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистрите по ал. 1, и редът за тяхното вписване се определят с наредбата по чл. 26, ал. 1 ЗБИЯЕ.
(3) Към всеки регистър по ал. 1 се поддържа архив, в който се съхраняват документите за всички издадени разрешения, лицензии или удостоверения за правоспособност. Документите се съхраняват в архива най-малко 5 години след изтичането на срока на действие на разрешението, съответно лицензията и удостоверението за правоспособност, доколкото в закона не е предвидено друго.
(4) Регистрите се водят на хартиен и на електронен носител.

Раздел III.
Работно време


Чл. 30. (1) Работното време на служителите в агенцията при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично. Работното време е с променливи граници от 8,00 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 12,00 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. и задължителна обедна почивка минимум 30 минути в периода от 12,00 до 13,30 ч.
(2) Разпределението, начинът на изчисляване и контролът по спазване на установеното работно време се уреждат с акт на председателя на агенцията. Председателят може да установи различно работно време и правила за неговото изчисляване и отчитане на административни звена и/или служители в агенцията в зависимост от техните функции и задачи.


Чл. 31. (1) Приемното време на председателя и заместниците му, на главния секретар, както и на звената, които извършват административни услуги на физически и юридически лица, се оповестява на специално обозначени места в сградата на агенцията.
(2) Приемното време за изслушване на граждани и представители на организации относно предложения и сигнали се оповестява на общодостъпно място в агенцията.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 8, ал. 3 ЗБИЯЕ.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 7 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 19.01.2016 Г.)

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 ОТ 30 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 03.05.2019 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 11, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г.)

Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Агенцията за ядрено регулиране -

114 щатни бройки

 

Председател

1

Заместник-председатели

2

Главен секретар

1

Финансов контрольор

1

Звено за вътрешен одит

2

Служител по сигурността на информацията

1

Обща администрация

17

в т.ч.:

 

дирекция "Обща администрация"

17

Специализирана администрация

89

в т.ч.:

 

Главна дирекция "Ядрена безопасност"

33

в т.ч.:

 

Териториално звено за контрол на ядрената безопасност и радиационната защита на АЕЦ "Козлодуй" в Козлодуй

6

дирекция "Анализи и оценки на безопасността"

18

дирекция "Радиационна защита"

25

дирекция "Международно сътрудничество"

13
Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума