навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

В сила от 01.01.2014 г.
Приет с ПМС № 277 от 06.12.2013 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 13 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 5 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С правилника се уреждат функциите, устройството, дейността, структурата, организацията на работата и числеността на персонала на Центъра за развитие на човешките ресурси, наричан по-нататък "центъра".

Чл. 2. Центърът е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката със седалище и адрес на управление: София 1000, район "Средец", ул. Граф Игнатиев 15, ет. 4.


Чл. 3. (1) Дейността на центъра се финансира със средства от държавния бюджет, средства от бюджета на Европейския съюз и други собствени приходи.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Управлението на бюджета на центъра и разходването на средства по ал. 1 се извършва в съответствие с българското и европейското законодателство, както и с ръководствата за националните агенции по Програма "Еразъм +" и Програма "Европейски корпус за солидарност".

Раздел II.
Функции и дейности


Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Центърът администрира, насърчава, консултира, организира и координира участието на Република България в Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта "Еразъм +" и в нейните съпътстващи хоризонтални програми и дейности, в Програма "Европейски корпус за солидарност" и в други европейски и международни образователни програми и инициативи с цел:
1. постигане целите на Стратегията "Европа 2020";
2. постигане целите на Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в сферата на образованието и обучението "ЕСЕТ";
3. устойчиво развитие на партньорството между Република България и другите държави - членки на Европейския съюз, в областта на висшето образование;
4. постигане общите цели на Обновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта;
5. популяризиране на европейските ценности в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и Хартата на основните права на Европейския съюз.


Чл. 5. За изпълнение на целите по чл. 4 центърът:
1. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) изпълнява функциите на Национална агенция по Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта "Еразъм +" и Програма "Европейски корпус за солидарност";
2. насърчава и координира участието на Република България в програми и инициативи, свързани с изграждането и укрепването на европейските системи за образование и обучение и отговаря за изпълнението им в рамките на предвидените правомощия;
3. координира и управлява дейности в рамките на своите компетентности, свързани със селекция, финансиране, администриране, наблюдение, оценка и контрол на проекти в областта на обучението и образованието и младежките дейности;
4. изпълнява договори и проекти по оперативните програми, съфинансирани от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз, както и по други национални и международни програми;
5. взаимодейства с органите на изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление във връзка с реализирането на одобрените проекти;
6. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) предоставя консултации, техническа помощ и обучение по проекти на Програма "Еразъм +" и по нейните съпътстващи хоризонтални програми и дейности и по Програма "Европейски корпус за солидарност";
7. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) прилага правилата за финансово администриране и договорните условия, определени от Общността за Програма "Еразъм +", и за нейните съпътстващи хоризонтални програми и дейности и за Програма "Европейски корпус за солидарност";
8. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) осигурява подходящ екип от служители с езикови и професионални компетенции, съответстващи на изискванията за работа в сферата на международното сътрудничество и в областта на образованието, обучението и младежките дейности, с цел ефективното управление на Програма "Еразъм +" и на нейните съпътстващи хоризонтални програми и дейности и на Програма "Европейски корпус за солидарност";
9. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) осигурява подходящата инфраструктура за администрирането на Програма "Еразъм +" и на Програма "Европейски корпус за солидарност";
10. анализира нуждите и потенциалните възможности за участие на Република България в образователни и обучителни програми и инициативи в сътрудничество с компетентните институции на национално и европейско ниво;
11. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) насърчава и допринася за укрепването на международната и националната партньорска мрежа при разработване на проекти и програми в сферата на образованието, обучението и младежта;
12. създава условия за ефективното и прозрачно управление на средствата, предоставени от Европейския съюз;
13. разработва и прилага етични стандарти и процедури за недопускане и избягване на конфликт на интереси;
14. осъществява проекти и изследвания в областта на образованието и обучението в координация с Министерството на образованието и науката и с други национални и международни органи и организации.


Чл. 6. При изпълнение на дейността си центърът спазва следните принципи:
1. законосъобразност и ефективност;
2. прозрачност на вътрешните правила и процедури;
3. последователност и обективност в процеса на вземане на решения;
4. отговорност и отчетност;
5. равно третиране и недопускане на дискриминация;
6. разделяне на функциите и недопускане на корупционни практики и конфликт на интереси;
7. недопускане на двойно финансиране на проекти от европейски и национални източници на финансиране.

Раздел III.
Структура и управление


Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) Центърът се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на образованието и науката.
(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) Изпълнителният директор на центъра се подпомага в своята дейност от главен секретар.

Чл. 8. (1) Изпълнителният директор:
1. планира, организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на центъра;
2. представлява центъра пред български и чуждестранни физически и юридически лица, държавни органи и международни организации;
3. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) осъществява взаимодействие с органите на Европейската комисия за реализиране на дейности по Програма "Еразъм +" и на нейните съпътстващи хоризонтални програми и дейности, Програма "Европейски корпус за солидарност" и по други програми на Европейския съюз;
4. сключва договори с Европейската комисия и с други международни организации и институции за осъществяване на дейности по програми, свързани с образованието, обучението, младежта и спорта;
5. осъществява контакти и сътрудничи с международни организации и институции;
6. взаимодейства и сътрудничи с органите на централната власт, с органите на местното самоуправление и с неправителствени организации в страната за реализирането на програми и проекти;
7. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) утвърждава вътрешни правила за работата на центъра и за администриране на Програма "Еразъм +", и на Програма "Европейски корпус за солидарност", включително правила за финансовата дейност и счетоводната политика, правила за подбор на външни оценители по проекти и правила за работната заплата;
8. утвърждава длъжностното разписание;
9. работодател е на служителите по трудово правоотношение и е орган по назначаването на държавните служители;
10. определя състава на селекционни комисии и комисии за приемане на междинни и крайни отчети по одобрените за реализиране проекти;
11. сключва договори с одобрените за финансиране организации след запознаване с писмените становища на селекционните комисии, финансовите експерти и оценители;
12. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) осъществява непосредствено управление на средствата, постъпващи по Програмата на Европейския съюз "Еразъм +" и на нейните съпътстващи хоризонтални програми и дейности, по Програма "Европейски корпус за солидарност" и по други програми;
13. ежегодно до 31 март представя на министъра на образованието и науката доклад за дейността на центъра;
14. представя при поискване от министъра на образованието и науката текущи отчети за дейността на центъра;
15. разпорежда се с финансовите средства на центъра;
16. изпълнява и други функции, определени с нормативен акт или възложени му от министъра на образованието и науката.
(2) В изпълнение на правомощията си изпълнителният директор издава заповеди.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от главния секретар или директор на дирекция, определен за всеки конкретен случай.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) (1) Главният секретар подпомага изпълнителния директор при осъществяване на функциите му, като:
1. осъществява административното ръководство на дейността на служителите в изпълнение на нормативните актове;
2. създава условия за нормална и ефективна работа на служителите в центъра;
3. отговаря за провеждането на конкурсните процедури за свободните длъжности и за атестирането на служителите в центъра;
4. съгласува проекта на длъжностно и поименно разписание на центъра;
5. осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;
6. контролира планирането и отчетността на годишните цели на центъра;
7. контролира изготвянето на проекта на годишния бюджет на центъра;
8. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) координира изготвянето на вътрешни правила на работата на центъра и за администриране на програма "Еразъм +", и Програма "Европейски корпус за солидарност", включително правила за финансовата дейност и счетоводната политика, правила за подбор на външни оценители по проекти и правила за работната заплата;
9. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) следи за стриктното и ефективното прилагане на правилата за администриране на средствата по програма "Еразъм +", Програма "Европейски корпус за солидарност" и по други програми и проекти;
10. контролира поддържането на електронната страница на центъра;
11. контролира воденето и съхранението на документацията на центъра и отговаря за осигуряването на нейната сигурност, както и за сигурността на информацията;
12. организира и контролира дейността по провеждането на процедури за възлагане на обществените поръчки;
13. координира оперативното взаимодействие с администрацията на Министерството на образованието и науката с другите органи на изпълнителната власт и с неправителствени организации;
14. (нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) ръководи процеса по въвеждането на автоматизирани системи в работата на центъра;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) представлява центъра, когато е изрично упълномощен от изпълнителния директор.
(2) Главният секретар се назначава от изпълнителния директор след съгласуване с министъра на образованието и науката.
(3) При отсъствие на главния секретар функциите му се изпълняват от определен от изпълнителния директор на центъра директор на дирекция.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Центърът е структуриран в три дирекции, звено "Вътрешен одит" и финансов контрольор.
(2) Според разпределението на функциите администрацията на центъра е обща и специализирана.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правни и финансово-счетоводни дейности".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Селекция, договориране и отчитане".
(5) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в центъра е 51 щатни бройки.
(6) Числеността на отделните организационни структури и административни звена е посочена в приложението.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) (1) Финансовият контрольор е пряко подчинен на изпълнителния директор и осъществява предварителен контрол за законосъобразност върху поемането на финансови задължения и извършването на разходи.
(2) Редът и начинът за извършване на контрола по ал. 1 се определят с вътрешни актове.


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., нов - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) (1) Звено "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на изпълнителния директор и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в центъра в съответствие с чл. 13 от ЗОВПС и докладва директно на изпълнителния директор.
(3) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на ЗВОПС, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от изпълнителния директор;
3. дава на изпълнителния директор независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
4. консултира изпълнителния директор по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;
5. докладва и обсъжда с изпълнителния директор резултатите от всеки извършен одитен ангажимент за даване на увереност и представя одитен доклад;
6. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага изпълнителния директор при утвърждаването на изготвения от ръководителите на одитираните структури план за действие за изпълнение на приетите препоръки и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) (1) Дирекция "Проверки на място и мониторинг" е на пряко подчинение на изпълнителния директор. Дирекцията докладва директно на изпълнителния директор.
(2) Дирекцията по ал. 1:
1. разработва оперативни планове за мониторингови проверки и за проверка на бенефициенти и ги изпълнява след утвърждаването им от изпълнителния директор;
2. осъществява планови и извънредни мониторингови проверки;
3. осъществява мониторинг от офис;
4. организира тематични мониторингови срещи и консултации на бенефициенти относно правилното и целесъобразното изпълнение на проектите, които се администрират от центъра;
5. изпълнява дейности, които са свързани с извършването на първични проверки на бенефициенти, съгласно изискванията на Европейската комисия;
6. отговаря за осъществяването на текущи, извънредни и последващи проверки за целесъобразното изпълнение на сключените договори от центъра по Програма "Еразъм +" и Програма "Европейски корпус за солидарност";
7. идентифицира и докладва потенциални проблеми, които водят до неизпълнение на договорите от страна на бенефициентите, и предлага коригиращи действия;
8. изготвя информация за осъществения контрол върху финансираните от центъра проекти;
9. предоставя необходимата информация на одитиращи, сертифициращи и проверяващи органи;
10. участва по компетентност в администрирането на изключения, нередности, измами и жалби;
11. оценява степента на риска при изпълнение на финансираните проекти по всички ключови дейности на Програма "Еразъм +" и Програма "Европейски корпус за солидарност".

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Дирекция "Административно-правни и финансово-счетоводни дейности":
1. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) подпомага изпълнителния директор, главния секретар и административните звена за осъществяване на правно-нормативната дейност на центъра;
2. проследява за спазване на нормативните актове, вътрешните правила и трудовата дисциплина и осигурява законосъобразното издаване на актове на изпълнителния директор;
3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) осигурява извършването на дейността, свързана с процесуалното представителство на центъра;
4. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) оказва експертна помощ по правните аспекти на администрирането на Програма "Еразъм +", Програма "Европейски корпус за солидарност", на проекти по оперативните програми и на други национални и международни програми, които центърът управлява и администрира;
5. разяснява нормативната уредба във връзка с кандидатстване по проекти, финансирани от държавния бюджет, от Европейския съюз и от други международни институции;
6. изготвя и съгласува проекти на договори, по които центърът е страна, както и други документи, свързани с дейността му;
7. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) отговаря за управлението на цикъла на обществени поръчки на центъра;
8. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) изготвя годишните планове за обучение на служителите;
9. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) изготвя и съхранява всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служителите на центъра;
10. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) изготвя и актуализира длъжностното и поименното разписание на длъжностите в центъра;
11. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) осъществява дейностите по набирането и подбора на персонала, както и организирането на процеса по назначаването на служителите;
12. организира дейностите по деловодната обработка на документите, по регистрацията на входящата и изходящата кореспонденция и поддържането на архива на центъра;
13. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) отговаря за финансовото планиране и анализ на средствата по децентрализирани дейности на Програма "Еразъм +", Програма "Европейски корпус за солидарност" и на други национални и международни програми, които центърът управлява и администрира;
14. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на центъра в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации, Единната бюджетна класификация и приложимите за бюджетните организации счетоводни стандарти и указания;
15. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) разработва проект на годишен бюджет на центъра и подготвя предложения до министъра на образованието и науката за бюджета на центъра;
16. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) съставя тримесечни и годишни оборотни ведомости и отчети за касовото изпълнение на бюджета на центъра за предоставяне на първостепенния разпоредител с бюджет;
17. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) контролира ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните средства, средствата от Европейския съюз и средствата по други международни програми и договори при спазване на финансовата дисциплина;
18. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалната база и собствеността на центъра;
19. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) поддържа система за финансова отчетност във връзка с всички плащания, които са извършени и получени в центъра;
20. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.) организира информационното осигуряване на центъра;
21. участва в изготвянето на работната програма и годишния отчет на центъра към Европейската комисия.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Дирекция "Селекция, договориране и отчитане":
1. изготвя работната програма и годишния отчет на центъра към Европейската комисия;
2. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) изпълнява съпътстващите дейности, инициативи и проекти на Програма "Еразъм +" и Програма "Европейски корпус за солидарност";
3. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) изготвя отчети и анализи за изпълнението на проектите по Програмата "Еразъм +" и по съпътстващите я хоризонтални програми и действия, Програма "Европейски корпус за солидарност", както и по други международни и национални проекти и програми;
4. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) осъществява сътрудничество с държавни органи и с неправителствени организации в страната и в чужбина, както и с националните агенции на държавите - членки на Европейския съюз, отговорни за администрирането на Програма "Еразъм +" и Програма "Европейски корпус за солидарност";
5. организира семинари, обучения и конференции, свързани с дейността на центъра;
6. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) извършва информиране и консултиране на потенциални кандидат-бенефициенти по Програма "Еразъм +", по съпътстващите я хоризонтални програми и дейности, по Програма "Европейски корпус за солидарност", както и по други европейски или международни програми;
7. координира процеса по селекция на проектни предложения;
8. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) организира и провежда процедурата по подбор и обучение на външни експерти на проекти по Програма "Еразъм +" и по съпътстващите я хоризонтални програми и действия и по Програма "Европейски корпус за солидарност";
9. контролира качеството на работата на външни за центъра експерти за оценка на проектни предложения;
10. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) организира и провежда обученията за управление на проекти по Програма "Еразъм +" и по съпътстващите я хоризонтални програми и действия и по Програма "Европейски корпус за солидарност";
11. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) организира сключването на договори с всички бенефициенти по Програма "Еразъм +" и Програма "Европейски корпус за солидарност";
12. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) по компетентност текущо актуализира европейската информационна система за администриране на Програма "Еразъм +" и Програма "Европейски корпус за солидарност";
13. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) администрира процеса по акредитация на организации по Програма "Еразъм +" и дейност "Европейска доброволческа служба";
14. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.)
15. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г.)
16. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) организира и осъществява оценка на отчети на бенефициенти по Програма "Еразъм +" и по съпътстващите я хоризонтални програми и дейности и по Програма "Европейски корпус за солидарност".


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.)

Раздел IV.
Организация на работата в центъра


Чл. 15. Организацията на работата на центъра се осъществява в съответствие с разпоредбите на правилника и вътрешните правила за работа на центъра.


Чл. 16. Директорите на дирекции планират, организират, координират, контролират, отчитат и носят отговорност за дейността и изпълнението на задачите в съответствие с функционалните характеристики на дирекциите.


Чл. 17. Служителите, работещи в центъра, изпълняват възложените им задачи съобразно правилника и длъжностните им характеристики.


Чл. 18. (1) За изключително/образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия.
(2) Награждаването на служители от центъра се извършва със заповед на директора на центъра, в която се определя видът отличие.
(3) Изпълнителният директор утвърждава образец на златен и сребърен почетен знак на администрацията на центъра.
(4) Предложение за награждаване могат да правят директорите на дирекции и ръководителите на звена до изпълнителния директор.


Чл. 19. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на центъра, могат да бъдат привличани нещатни сътрудници в качеството им на експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в сключения от тях договор с изпълнителния директор на центъра.


Чл. 20. (1) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Деловодната обработка на документите се организира и осъществява посредством автоматизирана информационна система, включително система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията на центъра.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Документите, изпратени до центъра от държавни органи, от юридически или от физически лица, се завеждат във входящ регистър.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) При завеждане на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува служебна преписка.


Чл. 21. Изпълнителният директор разпределя служебните преписки с резолюция до служителите. Резолюцията съдържа указание, срок за изпълнение, дата и подпис.


Чл. 22. Изходящите документи се съставят в два екземпляра, като оставащият в деловодството за съхранение екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който е изготвил документа, и датата на изготвянето.


Чл. 23. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.
(3) Служителите ползват обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(4) Изпълнителният директор може да определи и друго работно време за служители от отделни административни звена с цел осигуряване на необходимите условия за изпълнение на функциите им.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 10 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР "ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ" КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2014 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на чл. 2, ал. 1 и 2, чл. 3 и § 4, които влизат в сила от 1 юли 2014 г.


Приложение към чл. 9, ал. 6

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.)

Численост на персонала в организационните структури на Центъра за развитие на човешките ресурси - 51 щатни бройки

 

Изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Финансов контрольор

1

звено "Вътрешен одит"

2

дирекция "Проверки на място и мониторинг"

5

Обща администрация

12

в т.ч.

 

дирекция "Административно-правни и финансово-счетоводни дейности"

 

12

Специализирана администрация

29

в т.ч.

 

дирекция "Селекция, договориране и отчитане"

29


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума