навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

В сила от 01.12.2013 г.
Приет с ПМС № 264 от 22.11.2013 г.

Обн. ДВ. бр.103 от 29 Ноември 2013г., отм. ДВ. бр.32 от 5 Май 2015г.


Отменен с § 1, т. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 105 от 28 април 2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции и на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката - ДВ, бр. 32 от 5 май 2015 г., в сила от 05.05.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Българската агенция за инвестиции, наричана по-нататък "агенцията", и на нейните административни звена.
Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и със статут на изпълнителна агенция към министъра на икономиката и енергетиката.
(2) Изпълнителният директор на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на икономиката и енергетиката.

Чл. 3. Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и от средства, получени при изпълнението на проекти, финансирани от Европейския съюз.

Глава втора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ


Чл. 4. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се подпомага от заместник изпълнителен директор.
(2) Договорът с изпълнителния директор на агенцията се сключва, изменя и прекратява от министъра на икономиката и енергетиката съгласувано с министър-председателя.
(3) Договорът със заместник изпълнителния директор на агенцията се сключва, изменя и прекратява от министъра на икономиката и енергетиката.

Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на агенцията:
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на агенцията;
2. представя чрез министъра на икономиката и енергетиката в Министерския съвет годишен доклад за инвестициите в страната и за условията за тяхното насърчаване;
3. осъществява правомощията по възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите на агенцията;
4. осъществява контакти и взаимодейства с другите органи на изпълнителната власт;
5. взаимодейства и сътрудничи с областните управители при разработването и изпълнението на програми за насърчаване на инвестициите;
6. сътрудничи с органите на местното самоуправление и със сдружения с нестопанска цел за развитие на инвестиционния потенциал по региони;
7. осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции;
8. взема решения за участие на агенцията в организации със сходни цели;
9. създава работни групи към агенцията;
10. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание;
11. изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията съгласно Закона за защита на класифицираната информация;
12. изпълнява други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) При осъществяване на дейността си изпълнителният директор издава индивидуални административни актове и наказателни постановления.

Чл. 6. (1) Изпълнителният директор със заповед определя функциите на заместник изпълнителния директор. Той може да му делегира и свои правомощия в рамките на закона.
(2) При отсъствие на изпълнителния директор функциите му се изпълняват от заместник изпълнителния директор на основание писмена заповед, а в негово отсъствие - от определен с писмена заповед на изпълнителния директор служител на ръководна длъжност в агенцията.

Глава трета.
ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА


Чл. 7. Функциите на агенцията са:
1. насърчаване, привличане и подпомагане на инвестициите в Република България;
2. подпомагане министъра на икономиката и енергетиката при осъществяване на държавната политика в областта на инвестициите в Република България;
3. взаимодействие с органите на изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление в областта на обслужване на инвестициите;
4. събиране и предоставяне на информация относно инвестиционния процес в Република България.

Чл. 8. Агенцията осъществява функции по насърчаване, привличане и подпомагане на инвестициите, като:
1. съдейства за разработване на стратегията на правителството за насърчаване на инвестициите и за провеждане на държавната политика в областта на инвестициите;
2. извършва инвестиционен маркетинг, като представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната;
3. съдейства на инвеститорите за реализиране на инвестиционните им проекти, като осъществява информационно и индивидуално административно обслужване при условията и по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за прилагането му;
4. осъществява слединвестиционно съдействие на инвеститорите;
5. осъществява сътрудничество с областните управители и с органите на местното самоуправление или с регионални сдружения с нестопанска цел за привличане на инвестиции и за развитие на инвестиционния потенциал по региони;
6. издава документ, удостоверяващ изпълнението на инвестиционния проект по реда на чл. 11б, т. 8 от Закона за насърчаване на инвестициите.

Чл. 9. Агенцията подпомага министъра на икономиката и енергетиката при осъществяване на държавната политика в областта на инвестициите в Република България, като:
1. разработва становища и участва в подготовката на проекти на нормативни актове, отнасящи се до условията за извършване на инвестиции в Република България, тяхното насърчаване и закрила;
2. съдейства за разработване на програми с мерки за насърчаване на инвестициите;
3. изготвя инвестиционни анализи и прогнози;
4. изготвя годишен план за привличане и обслужване на инвеститори и го представя за одобряване на министъра на икономиката и енергетиката до 31 декември на предходната година; за текущата година планът се актуализира по тримесечия;
5. изготвя годишен доклад за инвестициите в страната и за условията за тяхното насърчаване, който представя чрез министъра на икономиката и енергетиката в Министерския съвет;
6. изготвя тримесечни доклади за дейността си във връзка с годишния план по т. 4, които представя на министъра на икономиката и енергетиката.

Чл. 10. Агенцията взаимодейства с органите на изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление в областта на обслужване на инвеститорите, като:
1. организира и провежда семинари, кръгли маси, работни срещи и др. за разясняване на действащото законодателство в областта на инвестициите и на възможностите за инвестиране;
2. поддържа контакти и сътрудничи с централните и териториалните органи на изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление при осъществяване на информационно и индивидуално административно обслужване на инвеститорите по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
3. поддържа контакти и сътрудничи с държавните органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции, чиято дейност е свързана с привличането на инвестиции.

Чл. 11. Агенцията предоставя информация относно инвестиционния процес в страната, като за целта:
1. води и поддържа за статистически цели Единна информационна система, в която се събират данни за всички инвестиции в страната;
2. събира индивидуални данни за попълване на Единната информационна система по реда на чл. 11в от Закона за насърчаване на инвестициите;
3. предоставя информация от Единната информационна система, както следва:
а) на държавните органи - в срок 3 работни дни от постъпване на искането;
б) на други заинтересувани лица, направили мотивирано писмено искане до изпълнителния директор на агенцията - в срок 7 работни дни от постъпване на искането;
4. публикува и предоставя официални обобщени данни за инвестициите в страната;
5. изготвя справки и анализира данните за инвестициите в страната;
6. поддържа връзки с обществеността.

Глава четвърта.
СТРУКТУРА, СЪСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 12. (1) Агенцията е организирана в три дирекции.
(2) Общата администрация е организирана в дирекция "Административна".
(3) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Маркетинг" и в дирекция "Секторно инвестиционно обслужване".

Чл. 13. (1) Общата численост на персонала в агенцията е 32 щатни бройки, в т. ч. изпълнителен директор.
(2) Числеността на основните административни звена в агенцията е посочена в приложението.

Чл. 14. Изпълнителният директор на агенцията утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 15. (1) Главният секретар се назначава от изпълнителния директор и осъществява административното ръководство на агенцията.
(2) Главният секретар координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на изпълнителния директор, като:
1. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
2. организира, ръководи, координира, контролира, отчита се и носи отговорност пред изпълнителния директор за дейността и за изпълнението на задачите на администрацията;
3. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на агенцията;
4. координира и контролира дейността по ползването и управлението на държавната собственост, предоставена на агенцията;
5. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в агенцията;
6. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
7. осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерството на икономиката и енергетиката;
8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
9. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Изпълнителният директор може с писмена заповед да възложи и други функции и задачи на главния секретар.
(4) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от служител, определен за всеки конкретен случай с писмена заповед на изпълнителния директор.

Раздел III.
Обща администрация


Чл. 16. (1) Общата администрация е организирана в дирекция "Административна".
(2) Дирекция "Административна" изпълнява следните функции:
1. в областта на човешките ресурси:
а) осъществява правнонормативното обслужване в областта на служебните и трудовите правоотношения; изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите, в съответствие с действащото законодателство; съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета;
б) отговаря за правилното отчитане на отпуските и заверява молбите за ползването им;
в) издава и заверява служебните и трудовите книжки; изготвя документите, необходими за пенсиониране;
г) въвежда и прилага системи за заплащане на служителите в агенцията в съответствие с действащото законодателство;
д) разработва и актуализира длъжностното и поименното разписание на агенцията;
е) организира и администрира всички дейности, свързани с управлението на човешките ресурси в агенцията;
ж) оформя заповедите за командировки;
з) организира дейността по набирането и подбора на персонала; организира и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба в агенцията;
и) координира и подпомага дейността по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики и прилагането на процедурите за оценяване изпълнението на служителите в агенцията;
к) води регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по отношение на служителите в администрацията на агенцията;
л) изготвя проекта на годишен план за обучение на служителите в администрацията и анализира дейностите по обучението;
2. в областта на административното обслужване и деловодната дейност:
а) организира цялостната дейност по административното обслужване на физическите и юридическите лица на принципа "едно гише", приемането на граждани и представители на организации и изслушването на техните предложения и сигнали съгласно Административнопроцесуалния кодекс;
б) организира и осъществява деловодната дейност и цялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана информационна система, включително архивирането и съхраняването на документацията на агенцията; организира експертиза за ценността на документите, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;
в) изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива на агенцията, и поддържа библиотечния фонд на агенцията;
3. в областта на финансово-стопанската дейност:
а) извършва финансовото и счетоводното обслужване на агенцията;
б) отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;
в) организира извършването на текущи ремонти в агенцията, както и на всяка друга техническа дейност в агенцията;
г) осъществява предварителен контрол за законосъобразността на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност, и прави проверки преди вземане на решения за поемане на задължения и извършване на разходи;
4. в областта на информационното осигуряване:
а) координира дейността по подготовката на изданията на агенцията;
б) съдейства за информационното осигуряване на организирани от агенцията мероприятия;
в) поддържа връзки с обществеността и с български или чуждестранни средства за масово осведомяване;
5. в областта на специализираното информационно осигуряване:
а) организира, администрира и осигурява техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на агенцията;
б) обслужва информационните връзки на агенцията с интернет, като подготвя и поддържа страницата на агенцията и периодично я актуализира;
в) поддържа системата за управление на информацията в агенцията;
г) отговаря за стандартизацията на всички бази данни в агенцията и осигурява техническото им поддържане, както и постоянния достъп до информацията в тях;
д) следи за прилагането на стандартите, политиките и правилата за мрежова и информационна сигурност в агенцията и отговаря за защитата на интелектуалната собственост и материалните активи на агенцията в областта на информационните и комуникационните технологии;
6. във връзка с протокола:
а) в началото на всяка календарна година разработва план за предстоящите мероприятия в страната и в чужбина, в които агенцията участва, както и поддържа тази информация в актуално състояние;
б) организира и подготвя мероприятията на агенцията;
в) поддържа контакти с държавни органи, с неправителствени организации, както и с международни организации и институции;
г) организира и координира посещения на представители на международни организации и други институции, както и на чуждестранни компании;
д) следи за точността на езика в изданията и в кореспонденцията на агенцията;
е) поддържа контакти с чуждестранни посолства и търговски представителства в Република България и с българските посолства и търговски представителства в чужбина;
ж) поддържа контакти с международни организации и институции, които извършват дейност, свързана с чуждестранните инвестиции.

Раздел IV.
Специализирана администрация


Чл. 17. Специализираната администрация е организирана в две дирекции:
1. дирекция "Маркетинг";
2. дирекция "Секторно инвестиционно обслужване".

Чл. 18. (1) Дирекция "Маркетинг" изпълнява следните функции:
1. в областта на инвестиционния маркетинг:
а) изготвя стратегия за привличане на инвестиции и програма за изпълнението й по години;
б) представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната, като изнася презентации, участва във форуми и семинари, издава и разпространява печатни информационни материали и др.;
в) поддържа контакти с търговските представителства на Министерството на икономиката и енергетиката и с дипломатическите и консулските представителства на Република България зад граница, както и с чуждестранни търговски и дипломатически представителства в Република България, с международни организации и с финансови институции за идентифициране на потенциални инвеститори;
г) изготвя сравнителни анализи на инвестиционната среда в други държави - потенциални конкуренти;
д) предоставя обща информация за условията и процедурите за извършване на стопанска дейност в страната, за класовете инвестиции и мерките за насърчаването им, както и за процедурата по сертифициране на инвеститорите;
е) създава и поддържа база данни за най-често задаваните въпроси от инвеститорите и за съответните отговори;
ж) създава и поддържа база данни за осъществените контакти с инвеститори;
2. в областта на статистиката:
а) води и поддържа Единната информационна система, в която се събират данни за всички инвестиции в страната;
б) събира индивидуални данни за попълване на Единната информационна система съгласно чл. 11в, ал. 2 от Закона за насърчаване на инвестициите;
в) публикува всяко тримесечие обобщени данни за инвестициите в страната по обем, държави, отрасли, сфери на дейност и по други признаци;
г) изготвя справки и анализира данните за инвестициите в страната;
д) предоставя информация от Единната информационна система на държавни органи и на други заинтересувани лица в сроковете и по реда на чл. 11, ал. 3;
е) създава и поддържа база данни за потенциалните и реалните инвеститори, както и за потенциални партньори в страната;
ж) събира статистически данни за страната и за други държави;
з) въвежда и актуализира информацията със статистически и макроикономически данни за страната на страницата на агенцията в интернет.
(2) За директор на дирекция "Маркетинг" може да бъде назначено лице, което:
1. има висше образование от професионално направление "Икономика" или "Администрация и управление" и образователно-квалификационна степен "магистър";
2. има не по-малко от 5 години професионален опит в областта на насърчаване, привличане и подпомагане на инвестициите.

Чл. 19. (1) Дирекция "Секторно инвестиционно обслужване" изпълнява следните функции:
1. в областта на инвестиционните проекти:
а) предоставя подробна информация на потенциалните инвеститори относно съдържанието на инвестиционния проект, необходимите документи и процедурата за сертифициране;
б) по заявление на инвеститор за издаване на сертификат за клас инвестиция извършва оценка на инвестиционния проект и приложените към него документи, изготвя становище за съответствие на инвестицията с условията по чл. 12 от Закона за насърчаване на инвестициите и мотивирано предложение до министъра на икономиката и енергетиката за издаване или за отказ за издаване на сертификат за клас инвестиция по чл. 19, ал. 1, т. 3 от Закона за насърчаване на инвестициите;
в) съдейства на инвеститорите за реализиране на инвестиционните им проекти, като осъществява информационно и индивидуално административно обслужване и за прилагане на мярката за съкратени срокове за административно обслужване при условията и по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за прилагането му;
г) поддържа постоянен контакт и взаимодейства с длъжностните лица по § 27, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции (ДВ, бр. 37 от 2004 г.) при осъществяване на индивидуалното административно обслужване;
д) поддържа актуализиран списък на длъжностните лица по § 27, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции;
е) съставя актове за установяване на извършени административни нарушения по глава седма от Закона за насърчаване на инвестициите;
ж) съдейства на инвеститорите за осъществяване на контакти с потенциални партньори, като организира и участва в срещи с тях;
з) създава и поддържа база данни за обслужваните инвестиционни проекти и за фазите на тяхната реализация;
и) осъществява слединвестиционно съдействие на инвеститорите;
к) следи за изпълнението на инвестиционните проекти по отношение на срока и размера на инвестициите и взаимодейства с компетентните органи за прилагане на чл. 19 от Закона за насърчаване на инвестициите;
л) изготвя годишния доклад за инвестициите в страната и за условията за тяхното насърчаване; докладът съдържа информация за: привлечените инвестиции в страната; обслужените инвеститори; степента на изпълнение на сертифицираните инвестиционни проекти и ползваните насърчителни мерки за клас А, клас Б и приоритетните инвестиционни проекти; издадените сертификати клас В и предоставените насърчителни мерки по тях съгласно чл. 22и, т. 8 от Закона за насърчаване на инвестициите;
2. в областта на правното обслужване:
а) оказва експертна помощ по правните аспекти на инвестиционния процес в Република България;
б) организира и провежда мерки за разясняване на нормативната уредба за условията за инвестиране в страната и за предвидените съгласно българското законодателство насърчения;
в) изготвя становища и участва в подготовката на проекти на нормативни актове за насърчаването и закрилата на инвестициите;
г) съдейства на изпълнителния директор за осъществяване на контрол по изпълнение на инвестиционните проекти и по сключените договори за предоставяне на насърчителните мерки по реда на чл. 28 и 29 от Закона за насърчаване на инвестициите;
д) осъществява процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции по дела, страна по които е агенцията;
е) оказва съдействие на инвеститорите за решаване на възникнали правни проблеми и при необходимост осъществява посредничество при решаването им;
ж) дава становища по образувани административнонаказателни преписки и изготвя проектите на наказателни постановления;
з) изготвя правни анализи на действащото законодателство в областта на инвестициите;
и) изготвя и съгласува договори, по които агенцията е страна, като поддържа регистър на договорите;
3. по отношение на международното сътрудничество:
а) участва в работни групи за привеждане на българското законодателство в съответствие с общоприетите стандарти на Европейския съюз и на международните организации, в които Република България членува;
б) изготвя становища и предложения във връзка с международноправната интеграция на Република България;
в) участва в изготвянето на международни договори и спогодби за насърчаване и взаимна защита на инвестициите и за избягване на двойното данъчно облагане;
г) поддържа контакти и сътрудничи с държавните органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции, чиято дейност е свързана с привличането на инвестиции;
4. в областта на регионалното сътрудничество:
а) поддържа контакти и оказва методическа помощ и съдействие на областните управители, на органите на местното самоуправление и на сдруженията с нестопанска цел, с които агенцията си сътрудничи, за изпълнение на функциите си на регионално равнище;
б) осъществява функции по координация на национални, отраслови и регионални програми за привличане на чуждестранни инвестиции, когато това бъде възложено на агенцията със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) За директор на дирекция "Секторно инвестиционно обслужване" може да бъде назначено лице, което:
1. има висше образование от професионално направление "Право" или "Икономика" и образователно-квалификационна степен "магистър";
2. има не по-малко от пет години професионален опит в областта на насърчаване, привличане и подпомагане на инвестициите.

Раздел V.
Организация на работата в агенцията


Чл. 20. (1) Работното време на служителите в агенцията при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1 се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч.
(3) Работното време на служителите по ал. 1 се определя с вътрешен акт при отчитане спецификите на административните звена и задължителното отработване на установените 8 часа дневно.
(4) Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.

Чл. 21. (1) Документите, изпратени до агенцията от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждане на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.

Чл. 22. (1) Служебните преписки се разпределят от изпълнителния директор с резолюция до съответните ръководители на административните звена. Адресатите на преписките се отбелязват във входящия регистър.
(2) Резолюцията на изпълнителния директор по ал. 1 съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис. При възлагане на преписката на повече от един ръководител на административно звено се посочва отговорният от тях.
(3) Ръководителите на административните звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител или служители, като в последния случай се определя отговорният от тях.
(4) Служебните преписки се разпределят веднага след постъпването им в агенцията.
(5) На молби и жалби, които засягат въпроси от дейността на агенцията, се отговаря най-късно в едномесечен срок от получаването им, ако в закон не е установен друг срок. В тези случаи срокът може да бъде удължаван, но за не повече от два месеца, ако се налага да бъде извършена проверка.

Чл. 23. Изходящите от агенцията материали се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва датата.

Чл. 24. (1) Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат се пред изпълнителния директор и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция в съответствие с определените с правилника функции.
(2) Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други задачи, възложени им от изпълнителния директор в кръга на дейността му.

Чл. 25. (1) Правата и задълженията на служителите в агенцията, както и изискванията за заемане на съответната длъжност се определят в длъжностни характеристики, които се утвърждават от главния секретар.
(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

Чл. 26. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на агенцията, могат да бъдат привличани временно нещатни сътрудници в качеството им на експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в акта за привличането им и/или в сключения с тях договор от изпълнителния директор.

Чл. 27. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 11а, ал. 3 от Закона за насърчаване на инвестициите и чл. 55 от Закона за администрацията.

Приложение към чл. 13, ал. 2
Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Българската агенция за инвестиции - 32 щатни бройки
 
Изпълнителен директор 1
Заместник изпълнителен директор 1
Главен секретар 1
Обща администрация 7
в т.ч.:  
дирекция "Административна" 7
Специализирана администрация 22
дирекция "Маркетинг" 11
дирекция "Секторно инвестиционно обслужване" 11

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума