навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ПО ФРАНКОФОНИЯ

Приет с ПМС № 273 от 17.11.1994 г.

Обн. ДВ. бр.98 от 29 Ноември 1994г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 1995г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1995 г.) С този правилник се уреждат устройството, дейността и организацията на работа на Междуведомствената комисия по франкофония при Министерството на външните работи, наричана по-нататък "комисията".

Раздел II.
Устройство

Чл. 2. (1) Междуведомствената комисия по франкофония е колегиален орган, който се състои от председател и членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1995 г.) Председателят на комисията е министърът на външните работи.
(3) Заместник-министрите - членове на комисията, както и лицата, които участват в работата на комисията в тяхно отсъствие, се определят от съответния министър съгласувано с председателя на комисията.


Чл. 3. Междуведомствената комисия по франкофония може да взема решения в работата й да участват с право на съвещателен глас и непредставени в състава й държавни институции.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1995 г.) Технически и организационно комисията се осигурява от нейния секретар, определен от министъра на външните работи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1995 г.) Секретарят на комисията се подпомага при осъществяване на своите задачи от администрацията на Министерството на външните работи.

Раздел III.
Дейност


Чл. 5. Междуведомствената комисия по франкофония разглежда въпроси, свързани със:
1. организиране на подготовката за участието на Република България в срещи на държавните и правителствените ръководители на страните, споделящи френски език;
2. разгласяване на резултатите от срещите на високо равнище на франкофонските държави и свързаните с тях права и възможности за България като редовен член на общността на страните, споделящи френски език;
3. организиране на българското участие в срещите на министрите, отговарящи за франкофонията, както и на международните франкофонски форуми в областта на образованието, науката, административното управление, комуникациите, младежта и спорта, здравеопазването, селското стопанство, опазването на околната среда и други;
4. организиране на българското участие във франкофонски проекти на Асоциацията на университетите, частично или цялостно използващи френски език (AUPELF-URFF);
5. подготовката на проекти на конвенции за сътрудничество на Република България в рамките на Агенцията за културно и техническо сътрудничество;
6. създаване и поддържане на данни за състоянието на франкофонията у нас във всички области на нейните изяви;
7. подпомагане връзките на франкофонските организации в България с неправителствените местни и международни франкофонски асоциации.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1995 г.) Дейността и издръжката на комисията се осигуряват финансово по бюджетната сметка на Министерството на външните работи.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1995 г.) Финансирането на българското участие в международните франкофонски проекти и програми се осигурява от бюджета на Министерството на външните работи или от бюджетите на институциите, пряко заинтересувани от участието в проектите и програмите.

Раздел IV.
Организация на работата


Чл. 8. (1) Междуведомствената комисия по франкофония организира работата си въз основа на приета от нея програма.
(2) Комисията провежда редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца. При необходимост комисията се свиква на извънредни заседания по искане на всеки един от нейните членове.


Чл. 9. (1) Заседанията на комисията се свикват от председателя.
(2) Всяко заседание протича по предварително обявен дневен ред.


Чл. 10. (1) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете й.
(2) Заседанията на комисията се ръководят от нейния председател, а в отсъствието му - от определен от него член.
(3) Членовете на комисията изразяват становищата на министерствата, които представляват, и се отчитат за дейността си в комисията пред съответните министри.


Чл. 11. (1) Комисията гласува своите решения явно и ги приема с обикновено мнозинство.
(2) За заседанието се води протокол, който се подписва от председателя и секретаря на комисията.
(3) Председателят уведомява заинтересуваните държавни институции за взетите от комисията решения.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 31 ЮЛИ 1995 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТНОСНО МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ПО ФРАНКОФОНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 1995 Г.)

§ 2. Правилникът за устройството и дейността на Междуведомствената комисия по франкофония (ДВ, бр. 98 от 1994 г.) се изменя, както следва:
1. навсякъде в правилника думите "Министерството на културата" се заменят с "Министерството на външните работи";
2. навсякъде в правилника думите "министърът на културата" се заменят с "министърът на външните работи".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума