навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР "КАМЕНА" - ВЕЛИНГРАД

Издаден от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.57 от 15 Юли 1994г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Балнеологичен център "Камена" - Велинград.

Чл. 2. Балнеологичният център "Камена", наричан по-нататък "центъра", е към Министерството на здравеопазването със статут на юридическо лице и с предмет на дейност: балнеолечение и здравен туризъм.

Раздел II.
Основни функции и задачи


Чл. 3. Балнеологичният център "Камена" - Велинград, има следните основни функции и задачи:
1. извършва профилактична лечебно-оздравителна и рехабилитационна дейност при здрави и болни със заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система, с функционални заболявания на централната нервна система, със стерилитет, гинекологични и неспецифични белодробни заболявания;
2. дейността, посочена в т. 1, се осъществява чрез естествени и преформирани физикални фактори, клиниколабораторни и функционални изследвания;
3. развива медицински (здравен) туризъм.


Чл. 4. (1) Центърът предлага целогодишно 7- и 14-дневни смени за лечение и рехабилитация.
(2) Насочването към центъра за лечение и рехабилитация се извършва с талони, издадени от съответните лекуващи лекари.
(3) Заявки за санаториалноприемни карти се изпращат в центъра от здравните заведения един месец преди започване на смяната.


Чл. 5. Центърът сключва договори за балнеолечение и медицински (здравен) туризъм с български и чуждестранни фирми и организации.

Раздел III.
Устройство и управление


Чл. 6. На основата на определена от министъра на здравеопазването численост на персонала центърът определя самостоятелно своята структура и щатно разписание.


Чл. 7. (1) Ръководството на центъра се осъществява от директор, трудовият договор с който се сключва от министъра на здравеопазването.
(2) Директорът:
1. ръководи цялостната дейност на центъра и отговаря за нея;
2. представлява центъра пред всички ведомства, организации, фирми, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
3. определя структурата и щата на центъра;
4. има функция на работодател по отношение на работещите в центъра и определя размера на индивидуалните трудови възнаграждения и други материални стимули в съответствие със законодателството;
5. управлява средствата, предоставени от бюджета и от други източници;
6. определя процент от общата леглова база за ползване от работещите в здравни заведения и членове на техните семейства;
7. отчита ежегодно своята дейност пред министъра на здравеопазването.

Раздел IV.
Финансиране и заплащания


Чл. 8. Балнеологичният център "Камена" е на извънбюджетна приходно-разходна сметка. Условията и редът за набиране и изразходване на средствата по извънбюджетната му сметка се определят с Наредба № 1 за набирането и изразходването на средства по извънбюджетната приходно-разходна сметка на Балнеологичен център "Камена" - Велинград (ДВ, бр. 9 от 1994 г.).


Чл. 9. (1) Заплащането на услугите се извършва в съответствие с одобрената от Министерството на финансите приходно-разходна сметка.
(2) Лекуващите се заплащат стойността на хотелиерските услуги, стойността на храната и лечебните и рехабилитационните услуги, извън тези, налагащи се от заболяването, за което са насочени от лекуващия лекар.
(3) Директорът на центъра предлага за утвърждаване от министъра на здравеопазването цените на платените услуги.
(4) Чуждестранните граждани заплащат услугите, предлагани от центъра, по договаряне.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 5 от ПМС № 104 от 1992 г. за образуване на Балнеологичен център "Здраве" към Министерството на здравеопазването (ДВ, бр. 52 от 1992 г.).


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума