навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК НА ЕДИННАТА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ОТ КОЛЕКЦИИ ЗА КУЛТУРИ

Приет с ПМС № 80 от 10.08.1974 г.

Обн. ДВ. бр.22 от 18 Март 1975г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) Единната Национална система от колекции за култури към Министерството на народното здраве представлява организационно-методична система от специализирани звена за координиране тяхната работа с бактерии, вируси, гъби, дрожди, актиномицети, алги и клетки в съответствие със съвременните изисквания за проучване, регистриране, съхранение, разпределение и транспортиране на културите от тях.
(2) Обект на дейността на Единната национална система от колекции за култури са онези култури и бактерии, вируси, гъби, дрожди, актиномицети, алги и клетки, които имат значение за здравеопазването, производството, науката и учебната дейност.

Чл. 2. Единната национална система от колекции за култури членува в международната федерация на колекциите за култури.

Раздел II.
Устройство и задачи


Чл. 3. Единната национална система от колекции за култури обхваща Колекцията за култури при Държавния институт за контрол на лекарствените средства и специализираните звена от всички ведомства, които проучват и съхраняват култури от бактерии, вируси, дрожди, гъби, актиномицети, алги и клетки.


Чл. 4. (1) Ръководството на Единната национална система от колекции за култури се упражнява от координационен съвет, който се състои от представители на Комитета за наука, технически прогрес и висше образование, Министерството на народното здраве, Министерството на земеделието и хранителната промишленост, Министерството на химическата промишленост, Министерството на народната отбрана, Министерството на вътрешните работи, Българската академия на науките и гл. управление "Микробиологична промишленост" към Министерския съвет. Председател на координационния съвет е директорът на Държавния институт за контрол на лекарствените средства. Съставът на координационния съвет се утвърждава от министъра на народното здраве по предложение на председателя на координационния съвет след предварително съгласуване с ръководителите на съответните ведомства.
(2) Решенията на координационния съвет от методически характер са задължителни за всички специализирани звена към Единната национална система от колекция за култури.
(3) Координационният съвет взема решенията си при обикновено мнозинство на членовете на съвета. Заседанието се приема за законно, ако присъствуват не по-малко от 2/3 от списъчния състав на координационния съвет.
(4) Координационният съвет дава основни насоки за развитието на Единната национална система от колекции за култури, като за целта:
1. съдействува за укрепване на звената и дава препоръки на съответните ведомства;
2. помага за създаването на нови звена в системите на ведомствата за работа с култури съобразно потребностите на здравеопазването, производството, науката и учебната дейност;
3. приема отчет за дейността на звената от Единната национална система от колекция за култури и набелязва мероприятия за подобряването й;
4. получава информация за дейността на международната федерация на колекциите за култури;
5. обсъжда въпросите и прави предложение за участието на Единната национална система от колекции за култури в проявите на международната федерация на колекциите за култури;
6. извършва периодично информация за цялостната дейност на Единната национална система от колекции за култури.


Чл. 5. Колекцията за култури при Държавния институт за контрол на лекарствените средства провежда в изпълнение решенията на координационния съвет и извършва следната дейност:
1. подготвя наредби и инструкции за работа с култури от бактерии, вируси, гъби, дрожди, актиномицети, алги и клетки в съответствие с българските и международните правни норми;
2. определя условията за работа с различните видове култури в зависимост от тяхната патогенност или икономическа ценност;
3. организира квалификацията на лица, заангажирани в специализираните звена за работа с култури;
4. създава единна картотека на всички налични култури в страната и следи за движението им;
5. издава периодично каталог на регистрираните култури от бактерии, вируси, гъби, дрожди, актиномицети и клетки и доставя каталози от чуждестранни колекции;
6. организира доставянето на нови култури от чуждестранни колекции съобразно нуждите в страната;
7. осигурява доказването на патентната чистота и упражнява патентната защита на култури, предложени от български изобретатели;
8. извършва междуведомствена информация по работата с наличните в страната ни култури;
9. поддържа връзка с международната федерация на колекциите за култури и всички чуждестранни колекции;
10. подготвя всички материали за заседанията на координационния съвет.


Чл. 6. Специализираните звена за работа с култури от бактерии, вируси, гъби, дрожди, актиномицети, алги и клетки към ведомствата извършват следната дейност:
1. поддържат в стабилно състояние културите съгласно съвременните изисквания за работа с тях;
2. картотекират наличните си култури към Колекцията за култури при Държавния институт за контрол на лекарствените средства;
3. информират периодично координационния съвет за своята дейност;
4. доказват патентната чистота на колекционираните култури, предоставени им от Колекцията за култури при Държавния институт за контрол на лекарствените средства;
5. кореспондират директно със съответните международни центрове.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума