навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ /ОП/ "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" - СПТО

Приет с Решение № 223 на СОС по Протокол № 39 от 16.05.2013 г., изм. с Решение № 607 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г., изм. с Решение № 395 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г., изм. с Решение № 509 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., изм. с Решение № 99 по Протокол № 6 от 14.01.2016 г., изм. и Решение № 146 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - Решение № 607 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) С този правилник се урежда предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на Общинско предприятие /ОП/ "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" - СПТО, със седалище: София, Столична община, с. Яна, местност "Садината".

Чл. 2. (1) ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" - СПТО се създава, преобразува и закрива с решение на Столичен общински съвет.
(2) ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" - СПТО е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.
(3) ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" - СПТО не е юридическо лице и осъществява дейността си от името и за сметка на Столична община, съобразно Закона за общинската собственост и този правилник.
(4) ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" - СПТО е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ


Чл. 3. (1) ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" - СПТО ще изпълнява непрекъснато, през целия период на дейността си услуги по третиране на отпадъци, управление, експлоатация, поддръжка, ремонт и подмяната на съоръженията, придобити по проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община" съгласно договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013", както и осъществяване на мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане на битови отпадъци, и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за постигане на целите, съгласно общинските програми за управление на дейностите по отпадъците.
(2) Общинското предприятие се създава за изпълнението на следните дейности:
- получаване и обработване на битови отпадъци /до 410 000 тона/годишно/, които трябва да бъдат третирани, така че да се получава минимално количество отпадък за обезвреждане чрез депониране;
- възстановяване материали за рециклиране;
- производство на фракции на модифицирани горива (RDF) по договорена спецификация;
- производство на продукт, който може да се използва при озеленяване или лесовъдство, съгласно договорена спецификация;
- обработване и третиране по механичен и биологичен способ /сепариране/ на биоотпадъци /органични отпадъци/ и получаване на биогаз;
- обработване и третиране по механичен и биологичен способ разделно събирани зелени отпадъци от градини, паркове, ландшафтно озеленяване и други.
(3) Общинското предприятие ще извършва дейностите по ал. 1 и ал. 2 за период от 15 години, считано от датата на създаването му .


Чл. 4. (1) Структурата на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" - СПТО, е съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящия Правилник.
(2) (Изм. - Решение № 395 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г., изм. - Решение № 509 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., в сила от 01.08.2015 г., изм. - Решение № 146 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г.) Численият състав на ОП "СПТО" е до 297 (двеста деветдесет и седем) човека.
(3) Назначаването на персонала ще се извършва поетапно, в зависимост от въвеждане в експлоатация на съоръженията и нуждите на общинското предприятие.

III. ИМУЩЕСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОВЕРЕНОТО МУ ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО.


Чл. 5. (1) Имотите и съоръженията, които се предоставят на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ", за осъществяване на дейността му са със съставни части и характеристики, подробно описани в Приложение № 1.
(2) Предоставянето на съоръженията за управление, експлоатация и ежедневна поддръжка ще се извършва поетапно в зависимост от въвеждането им в експлоатация с решение на Столичен общински съвет.
(3) Предоставеното и придобито в резултат на дейността на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" имущество е общинска собственост и за него се прилага Закона за общинската собственост и Наредбата за общинската собственост.


Чл. 6. При осъществяване на дейността си общинското предприятие:
- извършва дейности по третиране на отпадъците, които се образуват на територията на Столична община, в съответствие с издадените разрешителни за третиране на отпадъци за съответните съоръжения;
- води и отчита дейностите по третиране на отпадъците, както и последващата реализация на получените материали и крайни продукти, въвежда данните в Информационната система за управление на отпадъците;
- спазва всички приложими условия на законодателството на ЕС, свързани с неговата работа и всички клаузи, по които са необходими разрешителни за околната среда или други лицензи, разрешения или подобни документи;
- осигурява създаването на продукти, материали или субстанции, произведени в следствие работата на съоръженията в съответствие с приложимите стандарти или критерии;
- спазва всички надлежно одобрени инструкции, издавани при необходимост от упълномощените по съответния ред представители на Столична община, за осигуряване изпълнението на задълженията по настоящия Правилник и Проекта за отпадъците на СО;
- при възникнала необходимост извършва и други съпътстващи дейности по управление на отпадъци и при възлагане от страна на Кмета на Столична община.


Чл. 7. (1) Организацията и провеждането на процедури по обществени поръчки за избор на изпълнители за доставка на материали, стоки и/или услуги и/или други ресурси за нуждите, свързани с дейността на общинското предприятие се извършват от Столична община, на база обоснована потребност от ОП "СПТО".
(2) Общинското предприятие редовно и своевременно информира Столична община за необходимостта от провеждане на процедури по ал. 1.


Чл. 8. Разпореждането с произведените от механично и биологично третиране на битовите отпадъци: гориво произведено от отпадъци /ГПО/, компостно изходен продукт /КИП/ и други изходни продукти и/или материали, се извършва от Столична община, в качеството й на техен собственик. Всички генерирани продукти, материали или субстанции, както и всички отпадъци, които са управлявани от общинското предприятие, са собственост на Столична община.

IV. ФИНАНСИРАНЕ. ОПРЕДЕЛЯНЕ, КОНТРОЛ И ПРЕГЛЕД НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА (КОМПЕНСАЦИИ).


Чл. 9. (1) Всички планирани разходи на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ", като второстепенен разпоредител по бюджета на общината, се осигуряват от бюджета на Столична община с източник такса "Битови отпадъци" и се извършват съгласно Единната бюджетна класификация на разходите по бюджетите на общините.
(2) Разходите по ал. 1 се осигуряват чрез предоставяне на бюджетни кредити, които за целите на контрола се третират като компенсации, доколкото за тях може да се прилага Наредба № Н-16 от 23.11.2006 г. на Министъра на финансите за реда за осигуряване прозрачност на финансовите взаимоотношения между държавните органи и органите на местното самоуправление и държавните и общинските предприятия и финансовата прозрачност в рамките на определените предприятия и Директива 2006/111 на Европейската комисия от 16 ноември 2006 година.


Чл. 10. (1) Бюджетните средства се използват само за дейности съответстващи на предмета и обхвата на дейността на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ", съгласно одобрен от Столичен общински съвет бюджет на общинското предприятие за съответната година.
(2) Средствата по ал. 1 осигуряват следните разходи на предприятието, свързани с управление на инфраструктурните активи по Проекта за отпадъци на Столична община:
- разходи за заплати;
- разходи за осигуровки;
- разходи за издръжка на дейността, вкл. комунални услуги като вода, електричество, газ и гориво; съоръжения; оборудване; материали; доставки; работи по ремонт и поддръжка; механизация; необходими разрешителни, лицензи, разрешения или подобни документи; разходи за мониторинг; услуги и други.
(3) ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" изготвя предложение за необходимите му бюджетни средства за следващата година, което внася в Столична община в срок до края на месец септември на текущата година.
(4) Бюджетните кредити, които се предоставят на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" се определят въз основа на анализ на необходимите средства за покриване на всички разходи за изпълнение на неговата дейност и не следва да ги надвишават.
(5) Промени в одобрения бюджет се извършват в рамките на възможностите за корекция на бюджета и по ред, регламентиран със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за общинските бюджети и Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община, въз основа на мотивирано предложение от Директора на общинското предприятие.


Чл. 11. Всички приходи реализирани от ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ", вкл. приходи от:
- отпадъци предадени за оползотворяване от завода за механично-биологично третиране;
- компост, получен като продукция от завода за механично-биологично третиране (в случай, че има положителен финансов резултат от продажбата му);
- гориво от твърди отпадъци от механичното и биологично третиране (в случай, че има положителен финансов резултат от продажбата му);
- компост, подходящ за ползването му, като почвен подобрител;
- продажба на енергия от анаеробно разграждане и/или биогаз от разграждане на органични отпадъци;
- други приходи получени в резултат от реализиране на продукти и/или суровини от инсталациите и съоръженията описани в Приложение № 1 се внасят в приход на бюджета на Столична община.


Чл. 12. (1) Общинското предприятие изготвя тримесечни и годишни финансови отчети до Столична община.
(2) Столична община разглежда приходите и разходите за съответния период и упражнява оперативен контрол върху тях.
(3) След приключване на отчетната година при установено надфинансиране (свръхкомпенсиране) и неговия размер общинското предприятие възстановява същото по бюджета на Столична община в нормативно установените срокове.


Чл. 13. (1) ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове и има свой печат и бланка. Общинското предприятие гарантира съответно изпълнение на задълженията за отчитане, според изискванията на Наредба № Н-16 от 23.11.2006 г. на Министъра на финансите и Директива 2006/111/ЕС.
(2) Поддържа и съхранява всички документи за разходите и приходите през цялата продължителност на дейността си на хартиен и електронен носител.
(3) Предава документите по ал. 2 на Столична община след прекратяване на дейността си.
(4) При поискване от Столична община предоставя на надлежно упълномощено длъжностно лице за проверка и/или предаване документите по ал. 2.

V. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ


Чл. 14. ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" се управлява от директор, който се назначава и освобождава от кмета на Столична община. Управлението се възлага с трудов договор.


Чл. 15. Директорът на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ":
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" при спазване изискванията на действащото законодателство и приетите от Столичен общински съвет програми, наредби и решения;
2. представлява ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" и осъществява непосредствени връзки със специализираните и функционални звена на Столична община, Столичния общински съвет, районите, ведомствата и други заинтересовани органи, служби и организации;
3. разработва и утвърждава Правилник за вътрешния ред на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ", в който се съдържат специфични разпоредби за организация на дейността на предприятието;
4. разработва вътрешни правила за дейността на предприятието;
5. утвърждава поименното щатно разписание на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ";
6. представлява ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" като работодател във всички трудовоправни отношения с работниците и служителите му. Утвърждава длъжностните им характеристики, съгласно одобрената численост и структура на общинското предприятие, при спазване изискванията на Кодекса на труда, Вътрешни правила за дейността на предприятието и други действащи нормативни актове;
7. разработва правилата за работна заплата на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ", в съответствие с нормативната уредба и ги представя за съгласуване в дирекции "Човешки ресурси" и "Финанси" при Столична община.
8. съгласува изпълнението на дейността на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" със Заместник кмета на направление "Зелена система, екология и земеползване" и Директора на Дирекция "Управление на отпадъците";
9. съгласува изпълнението на дейности по сключени договори от Кмета на Столична община или упълномощено от него лице със Заместник кмета на направление "Зелена система, екология и земеползване" и Директора на Дирекция "Управление на отпадъците";
10. изготвя и представя на дирекция "Финанси" при Столична община периодични (месечни, тримесечни и годишни) финансови отчети;
11. изготвя и представя на Заместник кмета на направление "Зелена система, екология и земеползване" и Директора на Дирекция "Управление на отпадъците" при Столична община Програма за изпълнение на дейностите на общинското предприятие, обхващаща минимум 3 годишен период;
12. ежегодно изготвя и представя до 15 число на месец октомври на Заместник кмета на направление "Зелена система, екология и земеползване" и Директора на Дирекция "Управление на отпадъците" при Столична община отчет за изпълнението на Програма за изпълнение на дейностите на общинското предприятие, очаквано изпълнение за годината и предложения за актуализация в случай на необходимост;
13. ежегодно изготвя и представя до края на месец февруари на Заместник кмета на направление "Зелена система, екология и земеползване" и Директора на Дирекция "Управление на отпадъците" при Столична община отчет за изпълнението на Програма за изпълнение на дейностите на общинското предприятие за предходната година, с предложения за актуализация на "Програмата, в случай на необходимост и прогноза до края на текущата година;
14. изготвя тригодишна прогноза за проходите и разходите и проектобюджет за следващата година и ги представя в Столична община в срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба;
15. отговаря за законосъобразното и целесъобразно разходване на бюджета на предприятието;
16. организира ефективното използване, управление и опазване на имуществото на предприятието;
17. упражнява контрол, свързан с воденето на документацията на общинското предприятие самостоятелно или във взаимодействие с общинската администрация и компетентни държавни органи;
18. за осъществяване на своите правомощия директорът на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" издава заповеди.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чл. 30. Кметът на Столична община:
1. сключва, изменя и прекратява трудовия договор с директора на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ";
2. дава съгласие за откриване на банкови сметки на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ";
3. утвърждава правилата за работна заплата;
4. утвърждава вътрешните правила за дейността на общинското предприятие;
5. организира чрез специализираните звена на общинската администрация периодични проверки и методическа помощ;
6. сключва договорите за осъществяване дейността на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" или упълномощава за това Директора на предприятието;
7. сключва договори за разпореждане с предоставеното на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ" имущество, съобразно компетенциите си и по реда предвиден в Закона за общинската собственост и Наредбата за общинската собственост.


Чл. 31. Кметът на Столична община или определено от него структурно звено координира и контролира осъществяването на дейността на ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 52 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


§ 2. Неразделна част от настоящия правилник са Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3.


§ 3. Правилникът е приет от Столичния общински съвет с решение № 223 по протокол № 39 от 16.05.2013 г.

РЕШЕНИЕ № 395 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 25.06.2015 Г.


(ПРИЕТО ПО ПРОТОКОЛ № 84 ОТ 25.06.2015 Г.)

3. Дава съгласие за назначаване на допълнителни сезонни работници до 50 (петдесет) служителя.


Приложение № 1

(Изм. - Решение № 99 по Протокол № 6 от 14.01.2016 г.)

СПИСЪК НА ИМУЩЕСТВОТО И СЪОРЪЖЕНИЯТА, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ" - СПТО

I. В съответствие с чл. 8 от Правилника ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА съоръженията за преработка на отпадъци са:
- Депо за безопасни отпадъци е пречиствателна станция за инфилтрата на площадка "Садината" - завършване на строителството м. Декември 2012 г.
- Инсталация за компостиране на разделно събрани биологични (хранителни) отпадъци на площадка "Хан Богров" с капацитет 24 000 тона годишно - завършване на строителството декември 2013 г.
- Инсталация за компостиране на разделно събрани градински - "зелени" отпадъци на площадка "Хан Богров" с капацитет 20 000 тона годишно - завършване на строителството декември 2013 г.
- Завод за механично биологично третиране /МБТ/ с производство на RDF гориво на площадка "Садината" - завършване на строителството - юли 2014 г.

Съставни части и характеристики на съоръженията за преработка на битови отпадъци на територията на Столична община

т. 1. Депо за безопасни отпадъци с пречиствателна станция за инфилтрата на площадка "Садината"
- Питейно-битово водоснабдяване
- Промишлено и противопожарно водоснабдяване
- Електрозахранване на площадката
- Депо за неопасни отпадъци
• Обслужваща зона: контролно-пропускателен пункт и кантар, административна сграда, гараж, работилница, паркинг, трансформаторна станция
• дренажна система за инфилтрат
• дренажна система за повърхностни води
• дренажна система за подпочвени води
• система за събиране на газа и горелка
• пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)
• клетки 1 и 2 на депото - изградени към настоящия момент и клетки 3 и 4 предстоящи за изграждане

Автомобилен парк - предстои закупуване
- Булдозер - бр. 1
- Колесен товарач - бр. 1
- Компактор - бр. 1
- Камион - бр. 1
- Багер-товарач - бр.1
- Авто-вишка - бр. 1

т. 2. Площадка Хан Богров - Инсталация за компостиране на разделно събрани биологични (хранителни) отпадъци на площадка "Хан Богров" и Инсталация за компостиране на разделно събрани градински - "зелени" отпадъци на площадка "Хан Богров", със срок за завършване на строителството декември 2013 г.
- Приемна зона, с включени съпътстващи сгради и съоръжения
- Инсталация за разделно събирани "зелени" отпадъци, капацитет 20 000 т/г, с включени съпътстващи сгради и съоръжения
Инсталация за разделно събирани хранителни "биоотпадъци", капацитет 24 000 т/г с включени съпътстващи сгради и съоръжения
- Площадкова инфраструктура:
• система за водоснабдяване
• система за електрозахранване
• осветление и пътища
• зелени площи

т. 3. (изм. - Решение № 99 по Протокол № 6 от 14.01.2016 г.) "Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво":

Първи подетап - Разрешение за ползване № СТ-05-1138/27.07.2015 г. на Дирекция за национален строителен контрол:
1. Електрическа подстанция 110/20 kV "Садината", находяща се в поземлен имот, с идентификатор 87401.7547.182, м. "Садината", землището на с. Яна, Район "Кремиковци" - Столична община, с Разрешение за строеж (PC) № 52/20.03.2009 година на Главния архитект на Столична община, състояща се от:
1.1. закрита разпределителна уредба (ЗРУ) 110 kV;
1.2. трансформаторно помещение за силов трансформатор 110/20 kV;
1.3. комплектна разпределителна уредба (КРУ) 20 kV;
1.4. командна зала и сервизни помещения.
2. "Кабелна линия 110 kV "Садината" - м. "Садината", землището на с. Яна, Район "Кремиковци" - Столична община, с PC № Б-94/22.08.2014 г. на Главния инженер на НАГ - Столична община.

Втори подетап, с издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1517/12.09.2015 г. на Дирекция за национален строителен контрол:

1. Всички сгради и съоръжения на "Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво", с включено технологично оборудване и машини, по подобекти, както следва:
1.1. Приемна сграда за отпадъци общо;
1.2. Сграда са складиране на материалите, подлежащи на рециклиране общо;
1.3. Сграда за механично третиране и сепариране на отпадъка общо;
1.4. Сграда за производство на подобен на компост продукт (CLO);
1.5. Сграда за производство на RDF;
1.6. Сграда за съхранение и товарене на CLO;
1.7. Сграда за производство и товарене на RDF общо;
1.8. Системи за управление на въздуха, включително биофилтри;
1.9. Управление на водите, включително "сива вода";
1.10. Пътища и пътеки в рамките на площадката, включително земни работи, настилка, канали (проводи) и др.;
1.11. Ограда за площадката и входни портали;
1.12. Ландшафт и озеленяване;
1.13. Дренажна система за отвеждане на дъждовни води;
1.14. Електронна автомобилна везна (кантар);
1.15. Сграда биологично сушене;
1.16. Резервоар - технологична вода;
1.17. Противопожарен резервоар за спринклерна инсталация;
1.18. Резервоар - надземна модулна станция за светло гориво - дизел.

2. Моторни превозни средства и самоходна механизация:
2.1. Камион с куково повдигане RENAULT С430.32 с механизъм HIAB Multilift XR26S61, шаси VF630S163FD000922, двигател 361097;
2.2. Камион с куково повдигане RENAULT С430.32 с механизъм HIAB Multilift XR26S61, шаси VF630S160FD000926, двигател 361193;
2.3. Камион с куково повдигане RENAULT С430.32 с механизъм HIAB Multilift XR26S61, шаси VF630S166FD000929, двигател 361477;
2.4. Камион с куково повдигане RENAULT С430.32 с механизъм HIAB Multilift XR26S61, шаси VF630S16XGD000935, двигател 361704;
2.5. Камион с куково повдигане RENAULT С430.32 с механизъм HIAB Multilift XR26S61, шаси VF630S161GD000936, двигател 361695;
2.6. Виличен повдигач Mitsubishi Forklift, паспортен №13749;
2.7. Виличен повдигач Mitsubishi Forklift, паспортен №13750;
2.8. Колесен товарач CASE 721F XR, сериен номер NFHE12216, двигател 1161708;
2.9. Колесен товарач CASE 721F XR, сериен номер: NFHE12217, двигател 1152681;
2.10. Автомобил NISSAN X-Trail 1.6 dCi 4x4 Connect, кат. №1, шаси JN1JCNT32U0004366, двигател R9MA410C118031;
2.11. Хидравлична платформа Maniaccess, модел ATJ 200, сериен № 952639;
2.12. Хидравлична платформа Maniaccess, модел ATJ 200, сериен № 952955;
2.13. Хидравлична платформа Maniaccess, модел ATJ 200, сериен № 953084;
2.14. Почистваща машина НАКО Citymaster 2000, сериен номер: 148000417313, шаси WMU2X56Е5ЕWL00145;
2.15. Почистваща машина НАКО Citymaster 600, сериен номер: 147002504942;
2.16. Автомобил MITSUBISHI L200D, кат. № 1, шаси MMCJNKB40FD824305, двигател 4D56UCFK2144.

II. Списък на Актовете за общинска собственост на имотите включени в проект за "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община"


1 АОС №1338/06.03.2009 г.
2 АОС №1332/06.03.2009 г.
3 АОС №1349/24.04.2009 г.
4 АОС №1337/06.03.2009 г.
5 АОС №1339/06.03.2009 г.
6 АОС №1335/06.03.2009 г.
7 АОС №1345/25.03.2009 г.
8 АОС №1334/06.03.2009 г.
9 АОС №1333/06.03.2009 г.
10 АОС №1354/24.04.2009 г.
11 АОС №1351/24.04.2009 г.
12 АОС №1353/24.04.2009 г.
13 АОС №1359/24.06.2009 г.
14 АОС №1347
15 АОС №1348/24.04.2009 г.
16 АОС №1352/24.04.2009 г.
17 АОС №1346/25.03.2009 г.
18 АОС №1355/24.04.2009 г.
19 АОС №1358/24.06.2009 г.
20 АОС №1360/24.06.2009 г.
21 АОС №1270/21.07.2008 г.
22 АОС №1290/10.10.2008 г.
23 АОС №484/10.08.1999 г.
24 АОС № 493/10.08.1999 г.
25 АОС №487/10.08.1999 г.
26 АОС №486/10.08.1999 г.
27 АОС №483/10.08.1999 г.
28 АОС №490/10.08.1999 г.
29 АОС №489/10.08.1999 г.
30 АОС №488/10.08.1999 г.
31 АОС №837/30.05.2001 г.
32 АОС №1264/02.06.2008 г.


Приложение № 2


Разходна сметка
на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци" (СПТО) за 2013 г.
 
Разходи Стойност в лв.
Експлоатационни разходи  
1. Завод за МБТ -
Ремонт и поддръжка -
Електроенергия -
Вода -
Разходи за механизация -
Разходи за мониторинг -
2. Депо за неопасни отпадъци - Садината 1 035 000
Ремонт и поддръжка 100 000
Електроенергия 160 000
Материали и консумативи в т.ч. за ПСОВ 350 000
Вода 5000
Разходи за механизация в т.ч. закупуване 400 000
Разходи за мониторинг 20 000
3. Инсталации за компостиране на растителни и биоотпадъци - Хан Богров -
Ремонт и поддръжка -
Електроенергия -
Вода -
Разходи за механизация -
Разходи за мониторинг -
Ремонт и поддръжка -
4. Фонд "Работна заплата" в т.ч. ДОО и здравни осигуровки 156 000
Административни разходи 10 000
Размер на компенсацията за издръжка на ОП 1 201 000


Приложение № 3

(Изм. - Решение № 395 по Протокол № 84 от 25.06.2015 г., изм. - Решение № 509 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., в сила от 01.08.2015 г., изм. - Решение № 146 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г.)


СТРУКТУРА И ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛАНА ОП "СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ"Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума