навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Н-6 ОТ 29 МАРТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ) И ВОЙНИЦИ (МАТРОСИ) ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЕРЖАНТСКИ (СТАРШИНСКИ) КОЛЕЖИ

В сила от 16.04.2013 г.
Издадена от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.36 от 16 Април 2013г., отм. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с Параграф единствен от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № Н-17 от 22 декември 2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи - ДВ, бр. 8 от 29 януари 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за кандидатстване, допускане и приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи.

Чл. 2. Сержанти (старшини) и войници (матроси), обучаващи се в професионалните сержантски (старшински) колежи, придобиват четвърта степен на професионална квалификация за професията "сержант" и могат да бъдат повишавани във военни звания до "старшина" ("мичман") включително.


Чл. 3. В Професионалния сержантски колеж към Националния военен университет "В. Левски" - Велико Търново, се приемат сержанти (старшини) и войници (матроси) от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение по следните специалности:
1. Секция "Сухопътни войски" - Велико Търново:
а) командване на войскови единици до взвод;
б) експлоатация и ремонт на автомобилна и бронетанкова техника;
в) експлоатация и ремонт на артилерийска и оптическа техника; работа с бойни припаси;
г) експлоатация и ремонт на инженерна, химическа и специална техника;
д) взривни технологии и неутрализиране на невзривени бойни припаси;
е) експлоатация и ремонт на радиотехническа, информационна и компютърна техника;
ж) експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радиолокационни станции;
з) логистика;
и) обща и специализирана администрация;
й) инструкторска дейност по общовойскова и специална подготовка.
2. Секция "Военновъздушни сили" - Долна Митрополия:
а) експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника - модул "Авиационна техника";
б) експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника - модул "Комуникационни, информационни и навигационни системи";
в) експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радиолокационни станции - модул "Устройство и експлоатация на зенитноракетни комплекси и радиолокационни станции за Военновъздушните сили".


Чл. 4. В Професионалния старшински колеж към Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна, се приемат старшини и матроси от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение по следните специалности:
1. експлоатация и ремонт на корабни радио-, радиотехнически и комуникационни устройства;
2. експлоатация и поддръжка на корабни енергетични уредби;
3. морско корабоводене;
4. морски оръжия.


Чл. 5. Обучаваните военнослужещи в професионалните сержантски (старшински) колежи са кадети.


Чл. 6. Формата на обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи е редовна.


Чл. 7. На кадетите, успешно завършили обучението в професионалните сержантски (старшински) колежи, се присвоява военно звание "младши сержант" ("старшина II степен") или може да им се присвоява следващо сержантско (старшинско) звание и се назначават на сержантски (старшински) длъжности.

Раздел II.
Условия и ред за кандидатстване


Чл. 8. (1) До обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи се допускат да кандидатстват сержанти (старшини) и войници (матроси), отговарящи на следните изисквания:
1. да имат завършено средно образование;
2. войниците (матросите) да имат придобита военноотчетна специалност;
3. войниците (матросите) да са прослужили минимум 3 години военна служба към момента на започване на обучението;
4. да не изтърпяват някое от дисциплинарните наказания по чл. 244 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
5. да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с минимално ниво "поверително";
6. да са преминали успешно изпит по физическа подготовка в годината на кандидатстване и да са покрили изискванията за оценка най-малко "Среден", определена на базата на "Единния армейски тест";
7. да са предвидени за длъжностно развитие при последното им атестиране.
(2) В случай на липса на разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво "поверително" командирът (началникът) на военното формирование (ръководителят на съответната структура) започва процедура по обикновено проучване съгласно разпоредбите по Закона за защита на класифицираната информация.


Чл. 9. (1) До 5 юни на съответната година кандидатите за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи подават рапорт по команден ред до командващия на Съвместното командване на силите, командира на вида въоръжена сила, а кандидатите от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - до ръководителя/командира, началника на съответната структура.
(2) В рапорта се посочват:
1. военното звание;
2. трите имена на кандидата;
3. длъжността, която заема;
4. военнопощенският номер на военното формирование (структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната);
5. гарнизонът, в който служи;
6. специалността, за която кандидатства.
(3) Към рапорта кандидатите прилагат следните документи:
1. копие на дипломата за средно образование;
2. протокол с оценка на здравето от лекаря на военното формирование/ съответната структура въз основа на данните от годишния профилактичен медицински преглед, като лекарят се произнася за готовността на кандидата за обучение;
3. кадровата справка за кандидата;
4. становище на командира (началника) на военното формирование или на ръководителя на съответната структура за необходимостта от обучение на кандидата в професионалния колеж; длъжността, на която предлага да бъде назначен след успешно завършване на обучението, и мнението на главния сержант (флагманския старшина) на военното формирование по образец, съгласно приложение № 1;
5. копие на разрешението за достъп до класифицирана информация, с минимално ниво "поверително", а в случаите, когато процедурата по издаването на разрешението не е приключила, се прилага служебна бележка, удостоверяваща, че има разкрита процедура по неговото издаване;
6. копия на други дипломи, свидетелства или удостоверения за придобита образователна и научна или образователно-квалификационна степен, друга квалификация, чуждоезикова подготовка или умения за работа с компютър, ако има такива;
7. копие от последната атестация на военнослужещия;
8. копие на длъжностната характеристика за длъжността, за която кандидатстват за заемане след успешно завършване на обучението.

Раздел III.
Допускане, класиране и зачисляване на кандидатите за обучение


Чл. 10. До 10 юни на съответната година командирите (началниците) на военните формирования и ръководителите на съответните структури изпращат документите на кандидатите за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи, както следва:
1. в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната - за Министерството на отбраната;
2. в структурата по личния състав - за Съвместното командване на силите, видовете въоръжени сили и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.


Чл. 11. До 20 юни на съответната година се назначават комисии за допускане и класиране на кандидатите за обучение в състав: председател и членове от 3 до 5 военнослужещи, със заповеди на:
1. началника на отбраната - за кандидатите от Министерството на отбраната;
2. командващия на Съвместното командване на силите и командирите на видовете въоръжени сили за кандидатите от Българската армия;
3. командирите/началниците/ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната за кандидатите от съответната структура.


Чл. 12. (1) До 1 юли на съответната година комисиите по чл. 11:
1. разглеждат документите на кандидатите за обучение;
2. допускат и класират кандидатите, като вземат предвид становището на командира (началника, ръководителя) по правомощия за назначаване на предлаганата длъжност и мнението на главния сержант (флагманския старшина) на военното формирование (там, където има назначен).
(2) За обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи се предлагат кандидати, класирали се с най-много гласове от членовете на комисията.


Чл. 13. (1) Комисиите по чл. 11 изготвят протокол с класираните кандидати за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи по образец съгласно приложение № 2, който се утвърждава, както следва:
1. от началника на отбраната - за кандидатите от Министерството на отбраната;
2. от командващия на Съвместното командване на силите и командирите на видовете въоръжени сили за кандидатите от Българската армия;
3. от командирите/началниците/ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - за кандидатите от съответната структура.
(2) В седемдневен срок след утвърждаване на протоколите документите на некласираните кандидати се връщат с придружително писмо, в което се посочват мотивите за решението на комисиите по чл. 11.


Чл. 14. До 10 юли на съответната година утвърдените протоколи с класираните кандидати се изпращат в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната.


Чл. 15. (1) До 30 юли на съответната година структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната изготвя заповед на министъра на отбраната за обявяване на приетите за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи.
(2) За времето на обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи сержантите (старшините) и войниците (матросите) се вземат в специален щат на министъра на отбраната и се водят на доволствие във военното формирование (структурата), в което са служили до момента.
(3) Редът и начинът за зачисляване на кадетите по време на обучението им в професионалните сержантски (старшински) колежи се регламентират в заповедта на министъра на отбраната.


Чл. 16. На кадетите се осигуряват безплатна храна и ободряващи напитки при полеви занятия, учения, тренировки и лагери и при носене на дежурства на основание чл. 224, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


Чл. 17. На кадетите се осигурява настаняване в професионалните сержантски (старшински) колежи за времето на обучение.


Чл. 18. Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната структура подписва допълнителни споразумения с приетите за обучение военнослужещи за удължаване на срока на договора за военна служба, като вписва длъжността, на която випускникът кадет ще бъде назначен след успешно завършване на обучението.


Чл. 19. Успешно завършилите обучението кадети се назначават на длъжностите със заповед на началника на отбраната в съответствие с подписаните допълнителни споразумения от командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите на съответните структури по чл. 18.

Допълнителни разпоредби


§ 1. В професионалните сержантски (старшински) колежи се провежда и обучение на сержанти (старшини) и войници (матроси) в курсове за длъжностна и допълнителна квалификация с цел придобиване и повишаване в сержантско звание съгласно Регистъра на курсовете за съответната година и при условията и по реда на Наредба № Н-19 от 25.05.2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2011 г. и бр. 4 от 2013 г.).

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 9, ал. 3, т. 4


СТАНОВИЩЕ
на командира (началника) на военното формирование
 
1. ..............................................................................................................................................................................................................................
(звание, име, презиме и фамилия на кандидата)
2. ..............................................................................................................................................................................................................................
(военно формирование; структура)
3. ..............................................................................................................................................................................................................................
(длъжност)
4. ..............................................................................................................................................................................................................................
(придобити образование, квалификация)
5. ..............................................................................................................................................................................................................................
(защо се предлага и длъжност, на която ще бъде назначен след завършване на обучението)
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
Предлагам
.................................................................................................................................................................................................................................
(звание, име, презиме, фамилия)
да кандидатства и се обучава в Професионалния колеж през учебната 20........../20...г.
................................................................................................................................................................................................................................
(звание, подпис, фамилия)
* Мнение на главния сержант (флагманския старшина) за военното формирование:
.................................................................................................................................................................................................................................
* Забележка. Изисква се мнение на главния сержант (флагманския старшина) само за военното формирование, където вече има назначени сержанти (старшини) на тази длъжност.
 


Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1


Рег. № _____/____20.... г.
Екз. № __________________________________________________________________________________________________________________________________
УТВЪРЖДАВАМ:
..............................
..............................
____/_________ 20.... г.
 
ПРОТОКОЛ
от заседанието на комисията във военно формирование ........................... за класиране на военнослужещи от ................................, кандидати за обучение в Професионалния сержантски (старшински) колеж - гр. ........................, за придобиване на професионална квалификация по специалности от професионално направление "Военно дело и отбрана" през учебната 20..../20..... г.
Днес, ..............20.... г., комисия, назначена със заповед № ........./.........20.... г. на .................................... в състав:
Председател: ...........................................................................................................................................................................................................
Членове: 1. ..............................
2. ..............................
3. ..............................
4. ..............................
5. ..............................
провери документите на кандидатите от
........................................ за обучение в Професионалния сержантски (старшински) колеж - гр. ........................, за придобиване на професионална квалификация по специалности от професионално направление "Военно дело и отбрана" през учебната 20.../20 ...г. за съответствие с изискванията на чл. ..... от Наредба № Н-6 от 29.03.2013 г. и тяхната комплектност съгласно чл. .......... от Наредба № Н-19 от 25.05.2010 г.
Комисията ПРЕДЛАГА :
1. Да бъдат класирани следните военнослужещи:
  Данни за кандидата Предлага се за длъжност
№ по ред Звание, име, презиме, фамилия, ЕГН Длъжност, военно формиро- вание Образо- вание Квалифи- кация Ниво на достъп до класифи- цирана информа- ция Атеста- ционна оценка - възмож- ности за развитие Ниво на владеене на английски език по STANAG 6001 Наимено- вание на длъж- ността Код на длъжността ВОС Изисквано ниво на достъп до класифи- цирана информа- ция Изисквана допъл- нителна професио- онална квали- фикация
1.                        
2.                        
                         
2. Не се класират следните военнослужещи:
2.1. Звание, име, презиме, фамилия - причини за некласирането
Председател: ...........................................................................................................................................................................................................
Членове: 1. ...........................................
2. ...........................................
 
Отпечатано в 1 екз.
Размножено в 1 екз.
Изготвил и отпечатал документа:
..........................................................................................................................................................................................................................
...............20... г.
Разчет:
Екз. № 1 - за в. формирование .................................................................................................................................................................................................
Екз. № 2 - за структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната.
 


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума