навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Н-5 ОТ 11 МАРТ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В БОЛНИЦИТЕ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В СТРУКТУРАТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ

В сила от 02.04.2013 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.29 от 22 Март 2013г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за ползване и заплащане на медицински дейности - лечение, рехабилитация, профилактика и възстановяване, извършвани в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация (БДПЛР) в структурата на Военномедицинската академия (приложение № 1).

Чл. 2. В БДПЛР се приемат лица, нуждаещи се от долекуване, продължително лечение и рехабилитация и възстановяване чрез лекарствена и физикална терапия, моторна и психична рехабилитация, балнео-, климато- и таласолечение.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Престоят в БДПЛР и заплащането на дейностите се определят от осигурителния статус на постъпващите за лечение, както и от правата на лицата, определени в чл. 202а, ал. 1, чл. 226г, ал. 1, чл. 226ж, ал. 1, чл. 226л и чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и в чл. 48, т. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България или съгласно двустранни споразумения, сключени от министъра на отбраната или от оправомощено от него лице.

Глава втора.
КАТЕГОРИИ ЛИЦА И СРОК НА ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА


Чл. 4. В БДПЛР могат да постъпват за лечение, рехабилитация, профилактика и възстановяване следните категории лица:
1. ползващи правата по чл. 202а, ал. 1, чл. 226г, ал. 1, чл. 226ж, ал. 1, чл. 226л и чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, а именно:
а) военнослужещите, участвали в международни операции и мисии;
б) военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не ползват правата по т. 1, буква "а" и по т. 2;
в) цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не ползват правата по т. 2;
г) членовете на семействата на лицата по букви "а", "б" и "в", които не ползват правата по т. 2;
д) пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;
е) ветераните от войните и членовете на техните семейства;
ж) военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;
з) резервистите за времето на разположение за активна служба;
2. осигурени лица с право на парични помощи за профилактика и рехабилитация при условия и по ред, определени от Националния осигурителен институт (НОИ);
3. задължително здравноосигурени лица при условия и по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК);
4. български граждани, които не работят в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и чужденци, които не ползват права на осигурени лица по българското законодателство, включително право на парични помощи за профилактика и рехабилитация;
5. (нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) чужди граждани при условия и по ред, определени в двустранни споразумения, сключени от министъра на отбраната или от оправомощено от него лице.


Чл. 5. (1) Продължителността на лечението, рехабилитацията и профилактиката в БДПЛР е до 15 дни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2015 г., в сила от 09.01.2015 г.) Продължителността на лечението, рехабилитацията и профилактиката в БДПЛР за военноинвалидите и военнопострадалите е до 30 дни общо два пъти годишно.
(3) На военнослужещите, участвали в международни операции и мисии, и на членовете на техните семейства се предоставя допълнително възстановяване в БДПЛР с продължителност 7 дни еднократно след приключване на мисията.
(4) При наличие на свободен леглови фонд в БДПЛР могат да се приемат пациенти и за краткосрочно възстановяване до 5 календарни дни.


Чл. 6. (1) Началникът на БДПЛР по предложение на лекуващия лекар може да удължава срока на лечение, профилактика и рехабилитация по чл. 5, ал. 1 до 10 дни без право за издаване на болничен лист за временна неработоспособност.
(2) Болничен лист за дните по предходната алинея се издава по преценка на съответната лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, което е изпратило пациента.
(3) Лечението и рехабилитацията на лица с хронични заболявания със запазена работоспособност се провежда за сметка на друг законоустановен отпуск.

Глава трета.
РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Лицата по чл. 4, т. 1 - 4 се записват в лист за чакащи на съответната БДПЛР на адресите или по телефоните, посочени в приложение № 1, като им се определя дата за прием.
(2) Датата за прием се определя до три месеца от деня на записването по избор на лицето.
(3) На военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се определя дата за прием до 15-ия ден от датата на записването.
(4) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Редът за изпращане и постъпване за лечение, рехабилитация и профилактика на лицата по чл. 4, т. 5 се определя в съответното двустранно споразумение, сключено от министъра на отбраната или от оправомощено от него лице.


Чл. 8. Записването в листа за чакащи и ползването на местата за лечение, рехабилитация и профилактика се извършва в следната последователност:
1. военнослужещите, участвали в международни операции и мисии, и членовете на техните семейства;
2. военнослужещите, които не ползват правата по чл. 4, т. 1, буква "а", и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
3. членовете на семействата на лицата по т. 2;
4. лицата по чл. 4, т. 1, букви "д", "е", "ж" и "з";
5. лицата по чл. 4, т. 2;
6. лицата по чл. 4, т. 3;
7. лицата по чл. 4, т. 4.


Чл. 9. (1) Военнослужещите, участвали в международни операции и мисии, и членовете на техните семейства се записват в листата за чакащи въз основа на списък-заявка по образец съгласно приложение № 2, изготвен от командващия Съвместното командване на силите.
(2) Списъците по ал. 1 се изготвят в два екземпляра и се изпращат чрез началника на ВМА до съответната БДПЛР преди приключване на мисията.
(3) Началниците на БДПЛР попълват графата с предложение на месец за прием на всеки военнослужещ и семейството му и изпращат един екземпляр от списъка чрез началника на ВМА до командващия Съвместното командване на силите.


Чл. 10. (1) Военнослужещите, определени като хронично болни по време на годишния профилактичен медицински преглед, се записват в листа за чакащи след заявка от командира (началника) на военното формирование и ръководителя на съответната структура и по план на съответния началник на БДПЛР.
(2) Командирите (началниците) на военните формирования и ръководителите на съответните структури изготвят списък-заявка по образец съгласно приложение № 3 до началниците на БДПЛР въз основа на отдадената заповед по частта за хронично болните военнослужещи. Списъкът се изготвя в два екземпляра и се изпраща до съответните БДПЛР в срок до 15 януари.
(3) Началниците на БДПЛР обобщават заявките по ал. 2, изготвят годишен план за приемането на хронично болни военнослужещи по образец съгласно приложение № 4 и в срок до 30 януари изпращат по един екземпляр от плана до началника на ВМА и директора на Дирекция "Логистика" към Щаба на отбраната.
(4) Началниците на БДПЛР попълват месеца за прием на лицата в списъка-заявка съобразно годишния план по ал. 3 и изпращат един екземпляр от заявката до командира (началника) на военното формирование и ръководителя на съответната структура.


Чл. 11. Записването в листа за чакащи на ветераните от войните, военноинвалидите, военнопострадалите се извършва лично или чрез централните им съюзи и техните структури в страната.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Лицата по чл. 4, т. 1 - 4 потвърждават определената им дата за прием не по-късно от 10 календарни дни преди постъпването им в съответната БДПЛР.
(2) Лицата по чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 потвърждават по телефона (факс) планирания месец за прием не по-късно от 10-о число на предходния месец и получават информация за датата на постъпването си в съответната БДПЛР.


Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) При всяко постъпване в БДПЛР лицата по чл. 4, без тези по т. 3 и т. 5 и по чл. 5, ал. 4, представят медицинско направление бл. МЗ № 119/98, издадено от общопрактикуващите лекари, с отразени заболявания (основно и придружаващи), медицински мотиви за лечението в болницата, която е най-подходяща като профилни възможности за основното заболяване, медицинска документация (здравна книжка/лична амбулаторна карта, епикризи от проведени болнични лечения и др.) и документ за самоличност (лична карта, карта на чужденец, свидетелство за управление на МПС).
(2) Към документите по ал. 1 лицата прилагат и следните документи:
1. военнослужещите:
а) служебна бележка от местоработата по образец съгласно приложение № 5 или служебна карта (ксерокопие);
б) писмо, подписано от командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура, удостоверяващо, че са включени в заповедта по чл. 10, ал. 2 - за военнослужещи, освидетелствани като хронично болни;
в) писмо от началника на лечебното заведение за болнична помощ с копие до командира (началника) на военното формирование и ръководителя на съответната структура на частта и епикриза - при непосредствено следболнично (реконвалесцентно) лечение;
2. цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия - служебна бележка от местоработата по образец съгласно приложение № 5 или служебна карта (ксерокопие);
3. пенсионираните военнослужещи - копие на разпореждане за пенсиониране при условията на чл. 6 от отменения ЗП или по чл. 69 КСО и военно-отчетна книжка;
4. ветераните от войните - удостоверение за ветеран от войните, издадено от Главно управление на архивите при Министерския съвет;
5. военноинвалидите и военнопострадалите - книжка за военноинвалид или военнопострадал;
6. членовете на семействата на лицата по т. 1, 2, 3, 4 и 5, когато постъпват по реда на чл. 4, т. 1 - копие на документ, удостоверяващ статута на лицето по т. 1, 2, 3, 4 или 5, и служебна бележка съгласно приложение № 5;
7. резервистите на разположение за активна служба - служебна бележка от съответните териториални структури към Централното военно окръжие по образец съгласно приложение № 10;
8. лицата по чл. 4, т. 2 - посочените документи в съответните нормативни актове, определящи ползването и изплащането на паричните помощи за профилактика и рехабилитация;
9. лицата по чл. 4, т. 3 - посочените документи в съответните нормативни актове, определящи ползването и заплащането на медицинските дейности по договор на БДПЛР с НЗОК.

Глава четвърта.
РЕД ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ


Чл. 14. Заплащането на медицинските дейности се извършва във финансовата служба на съответната БДПЛР в деня на постъпването.


Чл. 15. За сметка на бюджета на Министерството на отбраната са разходите за лечение, рехабилитация, профилактика и възстановяване на:
1. военнослужещите, участвали в международни операции и мисии, и членовете на техните семейства, когато постъпват по реда на чл. 5, ал. 3; средствата се осигуряват по подпрограма 1.5. "Съвместна подготовка и съвместни операции на въоръжените сили" на основна програма 1 "Подготовка и използване на въоръжените сили" въз основа на ежемесечни разчети от началниците на БДПЛР до ръководството на Съвместното командване на силите;
2. ветераните от войните; средствата се осигуряват от държавния бюджет ежегодно чрез корекция в бюджета на Министерството на отбраната в частта му за ВМА;
3. лицата по чл. 4, т. 1 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите; средствата се осигуряват за сметка на бюджета на Министерството на отбраната в частта му за ВМА.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Лицата по чл. 4, т. 1, 3 и 4 заплащат медицинските дейности на база "цена за леглоден" по приложенията към тази наредба, както следва:
1. по приложение № 6:
а) военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, когато постъпват по реда на чл. 5, ал. 1;
б) цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
в) членовете на семействата на лицата по т. 1 и 2;
г) пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;
д) членовете на семействата на ветераните от войните и на военноинвалидите и военнопострадалите;
е) резервистите на разположение за активна служба;
2. по приложение № 7 - военноинвалидите и военнопострадалите;
3. по приложение № 8 - българските граждани, които не работят в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и чужденците, които не ползват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Финансовото осигуряване на медицинските дейности за лицата по чл. 4, т. 5 се определя от съответното двустранно споразумение, сключено от министъра на отбраната или от оправомощено от него лице.

Чл. 17. (1) Назначените функционални и лабораторни изследвания, допълнителните процедури по желание на пациента, както и други дейности се заплащат по ценоразпис съгласно приложение № 9.
(2) Лицата по чл. 4, т. 1, букви "а", "б", "в", "г", "д" и "з" не заплащат лабораторните и функционалните изследвания, назначени от лекуващия им лекар в БДПЛР. Същите заплащат 50 на сто от цената на дейностите по приложение № 9, раздел 5 "Други дейности".
(3) Военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 25 на сто от стойността на лабораторните и функционалните изследвания, посочена в приложение № 9.


Чл. 18. Всички категории лица, които желаят да провеждат амбулаторно лечение в БДПЛР, заплащат медицинските дейности по приложение № 9.


Чл. 19. (1) Лицата по чл. 16, т. 1, извън случаите, в които постъпват при условията на чл. 5, ал. 4, имат право на лечение, рехабилитация и профилактика веднъж годишно за максималния срок по чл. 5, ал. 1.
(2) Лицата по ал. 1 могат повторно да постъпят за лечение и рехабилитация през същата календарна година по предписание на специализирана ЛКК по профила на заболяването от болниците за активно лечение към ВМА. В този случай медицинските дейности по лечение, рехабилитация и профилактика се заплащат по приложение № 6.
(3) При всяко следващо постъпване в рамките на календарната година лицата по ал. 1 заплащат медицинските дейности по лечение, рехабилитация и профилактика по приложение № 8.


Чл. 20. (1) Ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите имат право на лечение, рехабилитация и профилактика веднъж в годината, в една БДПЛР, при условията и по реда на чл. 15, чл. 16, т. 2 и чл. 17, ал. 3.
(2) При всяко следващо постъпване в рамките на календарната година лицата по ал. 1 заплащат медицинските дейности по лечение, рехабилитация и профилактика съгласно приложение № 8.


Чл. 21. (1) Лицата по чл. 4, т. 2 заплащат за своя сметка извършените по тяхно желание допълнителни дейности, които не са предвидени в договора между ВМА и НОИ.
(2) Лицата по чл. 4, т. 3 заплащат престоя в БДПЛР съгласно посочените цени в съответните нормативни актове, определящи ползването и заплащането на медицинските дейности по договор на БДПЛР с НЗОК.


Чл. 22. (1) Храненето на всички категории лица, приети в съответната болница, се осъществява по диети, по ред, определен с акт на министъра на отбраната, или по меню по избор.
(2) Военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 25 на сто от стойността на храната.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Членове на семейство" са съпрузите и децата, ако не са встъпили в брак. Със статут на членове на семейство се ползват и лицата, живеещи при условията на съвместно съжителство, ако имат еднакъв постоянен адрес, което се удостоверява с документите им за самоличност.
2. "Деца" са родените от брака или съвместното съжителство до навършването на 18-годишна възраст, а ако продължават образованието си - до 26-годишна възраст, а ако са недееспособни или трайно неработоспособни - независимо от възрастта, което се удостоверява с акт за раждане на детето и удостоверение от висше учебно заведение или експертно решение на ТЕЛК.


§ 2. При настаняване в стая с две легла, ако пациентът желае да ползва стаята самостоятелно, заплаща допълнително 75 на сто от стойността на леглоден за съответната категория.


§ 3. (1) Цената за леглоден включва разходите за нощувка, медицинско обслужване и до 3 лечебни процедури, назначени от лекар.
(2) В случаите по чл. 5, ал. 4 лицата по чл. 4, т. 4 заплащат лечебните процедури, назначени от лекар.


§ 4. Цените за леглоден в апартаментите включват разходите за целия апартамент, а не за едно легло.


§ 5. Членовете на семействата на пенсионираните военнослужещи не заплащат цената на леглоденя, когато постъпват на лечение заедно с член на семейството по смисъла на § 1, при настаняване в стая с 2 легла.


§ 6. (1) При първо постъпване за календарна година за лечение, рехабилитация и профилактика в БДПЛР - Банкя, лицата по чл. 4, т. 1, букви "а", "б", "в", "г", "д" и "з" заплащат само стойността на храната.
(2) При удължаване на срока по чл. 5, ал. 1 леглоденят се заплаща съгласно съответното приложение.
(3) В БДПЛР - Банкя, могат да се изписват лекарства по допълнително лекарско назначение на лицата по чл. 4, т. 1, букви "а", "б", "в", "г", "д" и "з". Лекарствата се отпускат от болничната аптека.


§ 7. Цените по приложения № 6, 7, 8 и 9 подлежат на актуализация ежегодно.


§ 8. При наличие на възможности дейностите по приложение № 9, раздел V могат да бъдат предоставяни на лица, които не са пациенти на БДПЛР.


§ 9. (1) Служителите на Националната разузнавателна служба (НРС) и Националната служба за охрана (НСО) ползват лечебните заведения към Министерството на отбраната съгласно Постановление № 45 от 2001 г. на Министерския съвет за определяне на Военномедицинската академия като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на нейните специфични функции и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия (обн., ДВ, бр. 18 от 2001 г.; загл. доп., бр. 61 от 2002 г.).
(2) По отношение на статуса на служителите на НРС и НСО при ползване на лечебните заведения към Министерството на отбраната се прилагат Законът за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилникът за прилагането му, доколкото в тях не е предвидено друго, до приемането на закони за организацията и дейността на тези служби.


§ 10. Служителите на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) ползват лечебните заведения към Министерството на отбраната съгласно Постановление № 45 от 2001 г. на Министерски съвет за определяне на Военномедицинската академия като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на нейните специфични функции и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия и съгласно съвместните инструкции, издадени по реда на чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ДВ, бр. 17 от 2008 г.).

Заключителни разпоредби


§ 11. Тази наредба се издава на основание чл. 202а, ал. 1, чл. 226г, ал. 1, чл. 226ж, ал. 1, чл. 226л и чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и § 154, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 16 от 2010 г.).


§ 12. Наредбата влиза в сила 10 дни след обнародването й в "Държавен вестник" и отменя Наредба № Н-26 от 2010 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия (ДВ, бр. 86 от 2010 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В БОЛНИЦИТЕ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В СТРУКТУРАТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.01.2015 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В БОЛНИЦИТЕ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В СТРУКТУРАТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 15.05.2015 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 1 и чл. 7, ал. 1

Болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация (БДПЛР) в структурата на Военномедицинската академия

БДПЛР - ХИСАРЯ
гр. Хисаря 4180, ул. Илин Паунов 1
тел.: 0337/6-02-00; 6-02-11
факс: 0337/6-02-01
GSM 0888253266
e-mail: kaleroya@abv.bg

БДПЛР - ПОМОРИЕ
гр. Поморие 8200, ул. Професор П. Стоянов 12
тел.: 0596/2-20-55; 2-31-45
факс: 0596/2-31-45
GSM 0888253244
e-mail: bdplr_pomorie@mail.bg
БДПЛР - БАНКЯ
гр. Банкя 1320, ул. Иван Вазов 5
тел.: 02/997/71-94; 812-79-20
факс: 02/997/71-49
GSM 0887203472
e-mail: bbbankia@abv.bg


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1


СПИСЪК - ЗАЯВКА
на военнослужещи от военно формирование .............................,
участвали в мисия .......................................................................................................................,
които желаят да ползват правото си по чл. 202а, ал. 1 ЗОВСРБ
 
№ по ред Звание, име, презиме и фамилия на Месторабота Трите имена на съпруга (съпруг) Трите имена и възраст на децата Предпочитание за: Предложение от БДПЛР
  военнослужещия       БДПЛР месец  
1 2 3 4 5 6 7 8
1.              
................
             
     
    Командващ СКС
   
.................................................................................................................
    (звание, подпис, име и фамилия, печат)
........................................................
   
(дата)    


Приложение № 3 към чл. 10, ал. 2


СПИСЪК - ЗАЯВКА
на военнослужещи от военно формирование/структура .............................,
определени като хронично болни съгласно Заповед № ...........................,
за провеждане на лечение, рехабилитация и профилактика
през ............... година в БДПЛР .............................
 
№ по ред Звание, име, презиме, фамилия Диагноза Месец за прием
      предложена по плана на БДПЛР
1 2 3 4 5
................
......................................................................................................................................
.............................................
..............................................
.............................................................
................
......................................................................................................................................
.............................................
..............................................
.............................................................
   
 
Командир (началник) на в.ф./структура ............................................................................................................
 
.............................................................................................................................................
  (звание, подпис, име и фамилия, печат)
 
............................................
  (дата)
 
Началник на БДПЛР ..............................................................................................................................
 
...........................................................................................................................................
  (звание, подпис, име и фамилия, печат)
 
............................................
  (дата)


Приложение № 4 към чл. 10, ал. 3


ГОДИШЕН ПЛАН
за провеждане на лечение, рехабилитация и профилактика
през ............... година в БДПЛР .......................................
на военнослужещи, определени като хронично болни
 
Месец Звание, име, презиме, фамилия Месторабота
1 2 3
.................................................
...................................................................................................................................................................................
........................................................................
 
...................................................................................................................................................................................
........................................................................
 
...................................................................................................................................................................................
........................................................................
............................................
...................................................................................................................................................................................
........................................................................
 
...................................................................................................................................................................................
........................................................................
 
...................................................................................................................................................................................
........................................................................
   
 
Началник на БДПЛР ..............................................................................................................................
 
...........................................................................................................................................
  (звание, подпис, име и фамилия, печат)
 
............................................
  (дата)


Приложение № 5 към чл. 13, ал. 2, т. 1, буква "а" и т. 2


С Л У Ж Е Б Н А Б Е Л Е Ж К А
(ОБРАЗЕЦ)
 
Настоящата се издава в уверение на това, че лицето ..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................., ЕГН ...................................,
- работи в ................................................................................................................................................................................................................
- е член на семейството на ........................................................, който работи в ............................................................................................................................
Издава се да послужи пред БДПЛР - .....................................................................................................................................................................................................
 
  Началник (ръководител) на
  структурата по управление на
  човешките ресурси (по личния състав)
 
.............................................................................................................
  (звание, подпис, име и фамилия, печат)
Изх. № ............/.............. г.  
Отпечатано в ...... екз.  
   


Приложение № 6 към чл. 16, т. 1


ЦЕНИ (В ЛЕВА) ЗА ЛЕГЛОДЕН ЗА:
 
1) военнослужещи в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства;
2) цивилни служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства;
3) пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства;
4) членове на семействата на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите;
5) резервисти за времето на разположение за активна служба.
 
№ по ред Леглоден във: БДПЛР - Банкя БДПЛР - Хисаря БДПЛР - Поморие
        неакт. сезон 1.09 - 31.05 акт. сезон 1.06 - 31.08
1. Апартамент 1 категория (голям) - за целия апартамент 27.00 40.00 35.00 50.00
2. Апартамент 2 категория (малък) - за целия апартамент 22.00 30.00 30.00 45.00
3. Апартамент-студио - за целия апартамент 22.00 25.00 30.00 45.00
4. Стая с едно легло 12.00 14.00 13.00 20.00
5. Стая с две легла 9.00 10.00 12.50 19.00
6. Стая с три легла 7.00 7.00 7.50 11.50
7. Стая с повече от три легла - 6.00 5.00 7.50
8. Стая без санитарен възел 5.00 4.00 5.00 7.50


Приложение № 7 към чл. 16, т. 2


ЦЕНИ (В ЛЕВА) ЗА ЛЕГЛОДЕН ЗА:
военноинвалиди и военнопострадали
 
№ по ред Леглоден във: БДПЛР - Банкя БДПЛР - Хисаря БДПЛР - Поморие
        неакт. сезон 1.09 - 31.05 акт. сезон 1.06 - 31.08
1. Апартамент 1 категория (голям) - за целия апартамент 13.50 20.00 17.50 25.00
2. Апартамент 2 категория (малък) - за целия апартамент 11.00 15.00 15.00 22.50
3. Апартамент-студио - за целия апартамент - 10.00 - -
4. Стая с едно легло 6.00 6.00 6.50 10.00
5. Стая с две легла 4.50 5.00 6.00 9.50
6. Стая с три легла 3.80 3.50 4.00 5.50
7. Стая с повече от три легла - 2.50 2.50 3.50
8. Стая без санитарен възел 2.30 2.00 2.50 3.50


Приложение № 8 към чл. 16, т. 3


ЦЕНИ (В ЛЕВА) ЗА ЛЕГЛОДЕН ЗА:
 
1) български граждани, които не работят в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА;
2) чужденци, които не ползват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация.
 
№ по ред Леглоден във: БДПЛР - Банкя БДПЛР - Хисаря БДПЛР - Поморие
        неакт. сезон 1.09 - 31.05 акт. сезон 1.06 - 31.08
1. Апартамент 1 категория (голям) - за целия апартамент 54.00 90.00 70.00 100.00
2. Апартамент 2 категория (малък) - за целия апартамент 44.00 70.00 60.00 90.00
3. Апартамент-студио - за целия апартамент - 60.00 - -
4. Стая с едно легло 24.00 35.00 26.00 40.00
5. Стая с две легла 18.00 25.00 25.00 38.00
6. Стая с три легла 15.00 15.00 15.00 23.00
7. Стая с повече от три легла - 12.00 10.00 15.00
8. Стая без санитарен възел 9.00 8.00 10.00 15.00


Приложение № 9 към чл. 17 и 18


ЦЕНИ (В ЛЕВА) НА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ, ЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ, ЛАБОРАТОРНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:
 
№ по ред Наименование Цена в лева
І. Медицински прегледи и манипулации  
1. Преглед от квалифициран специалист 20.00
2. Мускулна инжекция 4.50
3. Подкожна инжекция 4.50
4. Венозна инжекция 6.50
5. Венозна инфузия 11.00
6. Ректални вливания 4.50
7. Превръзки 4.50
8. Издаване на копие на медицински документ 3.50
ІІ. Функционални изследвания  
1. ЕКГ с 12 отвеждания 6.50
2. Ехокардиография 16.00
3. Проби с физическо натоварване (велоергометрия; бягаща пътека) 22.00
4. ХОЛТЕР - ЕКГ 27.00
5. Ректоскопия 27.00
6. Фиброгастроскопия 54.00
7. Ехография на коремни органи 22.00
ІІІ. Физиотерапия и рехабилитация  
  Инхалации  
1. Индивидуални инхалации с различни генератори 2.50
  Кинезитерапевтични процедури  
2. Групова лечебна гимнастика 3.00
  Индивидуални кинезитерапевтични процедури  
3. Общоукрепваща гимнастика 3.00
4. Аналитична гимнастика 4.00
5. Лечебна гимнастика със специализирани методики и индивидуална ЛФК 7.00
6. Екстензионна терапия 4.50
7. Подводна екстензия 4.50
8. Подводна гимнастика 4.50
9. Автогенна тренировка 1.00
10. Масаж (мануален) на цялото тяло 20.00
11. Частичен масаж (крайници, гръб, яка и др.) 10.00
12. Масаж на специализирани техники, вкл. акупресура, озонотерапия 6.50
13. Подводен масаж (водноструев, четков и др.) 10.00
14. Апаратен масаж 4.00
15. Вакуумен масаж (с вендузи; баночен) 3.50
16. Лимфодренаж 6.50
17. Криотерапия 4.00
  Хидротерапевтични процедури, топлолечебни процедури  
18. Обикновена цяла вана с питейна или минерална вода (със или без медикаменти) 5.00
19. Цяла вана с морска, питейна или минерална вода и кал 8.00
20. Частична вана (вкл. дву- и четирикамерна, вана по Хауфе) 4.00
  Вихр. вани с хидромасаж  
21. Хидрогалванична вана 6.00
22. Хидро-аеромасажна вана 6.00
23. Перлена вана 6.00
24. Водолечение в открит или закрит басейн с хидро-аеромасаж 4.50
25. Минерален басейн 4.00
26. Подводно-чревна вана 6.50
27. Лечебен душ по (Шарко, Шотландски и пр.) 3.50
28. Душ хидромасажор 3.50
29. Кална апликация на цяло тяло 10.00
30. Частична кална апликация 5.00
31. Вътрекухинни апликации (влагалищни или ректални тамп.) 4.00
32. Парафинолечебни процедури на апликация 3.50
33. Луголечебни процедури на апликация 5.00
  Електротерапия  
34. Терапия с високочестотни ел. магн. вълни на едно поле - радар, магн. терапия, УВЧ 4.00
35. Терапия с високочестотни ел. магн. вълни на повече полета - на всяко следващо по 1.00
36. Процедури с нискочестотни (средночестотни) токове, вкл. електрофореза 4.00
37. Електростимулации (електрогимнастика) на паретични и хипотрофични мускули 5.00
38. Процедури с токове на Дарсонвал 4.00
39. Ултразвук на едно поле 4.00
40. Ултразвук на повече полета - на всяко следващо поле по 2.00
41. Ултразвук под вода 4.00
42. Криоелектрофореза 5.00
  Светлиннолечебни процедури  
43. Облъчвания със солукс, общи и еритемни УВЛ обл. и др. 2.50
44. ДТС - бягаща вълна 4.00
45. Солариум 8.50
46. Стил 3.50
47. Снемане и отчитане на биодоза 2.00
48. Лазертерапия на кожни повърхности 6.00
  Рефлексотерапевтични процедури  
49. Класическа акупунктура 9.00
50. Акупунктура с мокса или лазер 11.00
51. Електроакупунктура 9.00
52. Микроиглотерапия 9.00
ІV. Клинична лаборатория  
1. Вземане на венозна кръв (само с нова венепункция) 3.00
2. Вземане на капилярна кръв 1.00
3. Диференциално броене - Leuc, и морфология - Er, в периферна кръв 4.50
4. Кръвна картина - автомат.: Hb, Er, Ht, Leuc, Thr и др. пок. 6.50
5. Кръвна картина за всеки показател - автомат. 2.00
6. Кръвна картина с диф. броене на Leuc автомат. 3.00
7. СУЕ 3.00
8. Броене на клетки в ставна, гръбн. мозъчна течност и др. 4.50
9. Осмотична резистентност на еритроцитите 4.50
10. Време на кървене, време на съсирване 2.50
11. Пресяващ тест - протромбиново време (РТ) 4.50
12. Пресяващ тест - парциално тромбопластиново време АРТТ 7.00
13. Пресяващ тест - тромбиново време 5.50
14. Фибриноген 4.50
15. Тромбоцити (камерно броене) 3.50
16. Агрегация на тромбоцити с индуктор адреналин 41.00
17. Агрегация на тромбоцити с индуктор АДФ 41.00
18. Агрегация на тромбоцити с индуктор колаген 41.00
19. Агрегация на тромбоцити с индуктор ристоцетин 16.00
20. Тромбин коагулазно време 17.00
21. Фибрин - разградни продукти 17.00
22. Специфичен тест антитромбин ІІІ 16.00
23. Специфичен тест протеин С 32.00
24. Специфичен тест протеин S 37.00
25. Специфичен тест Д-диметри 13.00
26. Индивидуално фактори - за всеки по 19.00
27. Калий и натрий комплексно 4.50
28. Хлориди 4.50
29. Калций 3.50
30. Неорганичен фосфор 3.50
31. Магнезий 5.50
32. Желязо 5.50
33. Общ ЖСК 5.50
34. Глюкоза 3.50
35. Креатинин 3.50
36. Урея 3.50
37. Общ билирубин 3.50
38. Директен билирубин 3.50
39. Тимолова проба 3.50
40. Пикочна киселина 3.50
41. Холестерол 3.50
42. Триглицериди 3.50
43. HDL холестерол 4.50
44. LDL холестерол 4.50
45. VLDL холестерол 3.50
46. АСАТ 3.50
47. АЛАТ 3.50
48. ЛДХ 3.50
49. ХБДХ 3.50
50. ГГТ 3.50
51. КК 3.50
52. АФ 3.50
53. Алфа-амилаза 3.50
54. КК - МВ 5.50
55. Кисела фосфатаза 5.50
56. Простатен изоензим на кисела фосфатаза 5.50
57. Общ белтък 3.50
58. Албумини 3.50
59. Анализ на конкременти 16.00
60. Функционално изследване с орално натоварване на глюкоза 6.50
61. Определяне на ретикулоцити 4.50
62. Гликиран Нв 21.50
  Изследване на урина  
63. Сухи тестове - комплексно 4.50
64. Сухи тестове за всеки показател по 2.00
65. Седимент - ориентировъчно изследване 4.50
V. Други дейности Неакт. сезон Акт. сезон
1. Фитнес 7.00 7.00
2. Плувен басейн - на вход по 6.00 8.00
3. Спортни игри    
3.1. Тенис на корт - за всеки час по   8.00
3.2. Тенис на маса - за всеки час по   5.00
4. Сауна   8.00
5. Парна баня   7.00


Приложение № 10 към чл. 13, ал. 2, т. 7


МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ......................
ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ .........................
.........................................................................................................................................................................................................................
(адрес, телефон, факс)
 
Рег. № 3- _______/_______._______.20_______ г.
Екз. № _______ _____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
 
Настоящата служебна бележка се издава на лицето ...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена, ЕГН, адрес)
в уверение на това, че същият е страна по Договор за служба в доброволния резерв
№ .........../........ 20... г., който е със срок на действие до ........ 20 ... г.
Служебната бележка се издава във връзка с правата на резервистите по чл. 48, т. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, за да послужи пред ...................................................................................
 
  НАЧАЛНИК НА
..........................................................................
   
...............................................................................
    (звание, подпис и фамилия)


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума