навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗКРИВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА КУРСОВЕ ПО НАЧАЛНА И/ИЛИ СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И ЗА ПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА

В сила от 01.03.2013 г.
Приета с ПМС № 43 от 22.02.2013 г.

Обн. ДВ. бр.21 от 1 Март 2013г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за разкриване и осигуряване дейността на курсове за студенти - български граждани, по начална и/или специална военна подготовка към висши училища, военни академии и висши военни училища, както и съдържанието, организацията, редът и начинът на провеждането на подготовката по чл. 56 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България на учениците в девети и десети клас на средното образование.

Чл. 2. (1) Обучението в курсове по начална и/или специална военна подготовка, организирана във висшите училища, военните академии и висшите военни училища, осигурява на студентите придобиване на знания и практически умения по военна подготовка за определена военна специалност, както и за действия, свързани с отбраната на страната, защитата на населението и личната сигурност.
(2) Подготовката на учениците осигурява усвояването на знания, свързани със задълженията на гражданите по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисиите и задачите на въоръжените сили.


Чл. 3. Подготовката на учениците и студентите по чл. 2 възпитава ценностни ориентации и нагласи за родолюбие, достойнство, дълг, чест и отговорност към страната.


Чл. 4. Подготовката на учениците от средните училища и обучението в курсовете по начална и/или специална военна подготовка на студентите се провежда при условията и по реда на наредбата и в съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Закона за професионалното образование и обучение или на Закона за висшето образование.

Раздел II.
Подготовка на учениците от средните училища, свързана с отбраната на страната


Чл. 5. (1) Учениците от девети и десети клас в средните училища преминават задължителна подготовка по чл. 56, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България в рамките на 5 учебни часа за девети клас и 5 учебни часа за десети клас от определените часове на класа.
(2) Организационната форма за провеждане на часовете по ал. 1 е класно-урочна.
(3) Подготовката по ал. 1 се провежда в периода от 1 декември до края на учебната година.


Чл. 6. (1) Съдържанието на подготовката на учениците в девети клас е с тематична насоченост, както следва:
1. задължения на гражданите на Република България по отбраната на страната;
2. същност и съдържание на гражданско-военните отношения;
3. оказване помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер;
4. действия за оцеляване при актове, извършвани от терористични, екстремистки и престъпни групи и военни действия, както и при откриване на невзривени боеприпаси;
5. защита на критичната инфраструктура и участие на въоръжените сили в спасителни и евакуационни дейности.
(2) Съдържанието на подготовката на учениците в десети клас е с тематична насоченост, както следва:
1. въоръжени сили на Република България - история и настояще;
2. мисии и задачи на въоръжените сили на Република България; участие в операции и мисии извън територията на страната;
3. същност, цели и задачи на резерва на въоръжените сили на Република България;
4. въоръжения и екипировка на военнослужещите във видовете въоръжени сили;
5. приемане на служба във въоръжените сили и в резерва на въоръжените сили на Република България.


Чл. 7. (1) До 15 юли на съответната година директорите на средните училища заявяват до съответните териториални структури за водене на военния отчет към Централното военно окръжие броя на паралелките девети и броя на паралелките десети клас за следващата учебна година, в които ще се провежда подготовката по чл. 6 за предстоящата учебна година.
(2) До 30 септември и до 15 февруари съответно за първия и за втория учебен срок на текущата учебна година директорите на средните училища представят на съответните териториални структури за водене на военния отчет към Централното военно окръжие седмичните разписания, в които е предвидено да се провежда подготовката по чл. 6.


Чл. 8. До 15 октомври и до 1 март съответно за първия и за втория учебен срок на текущата учебна година началникът на Централното военно окръжие утвърждава план-графиците на съответните териториални структури за водене на военния отчет за осигуряване подготовката на учениците в средните училища.


Чл. 9. (1) Подготовката на учениците в средните училища се провежда в присъствието на класния ръководител от военнослужещ, определен със заповед на министъра на отбраната, от цивилен служител от териториалните структури на Централното военно окръжие или от цивилно лице въз основа на сключен граждански договор.
(2) Военнослужещите по ал. 1 се номинират от командирите (началниците) на военните формирования, от ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или от ръководителите на административните звена в Министерството на отбраната.
(3) Цивилните служители от териториалните структури на Централното военно окръжие по ал. 1 се определят от началниците на военните окръжия.


Чл. 10. Въз основа на план-графиците по чл. 8 началникът на Централното военно окръжие прави предложение до министъра на отбраната за създаване на организация за избиране на цивилните лица по чл. 9, ал. 1, с които ще се сключат граждански договори.


Чл. 11. (1) До 20 август на съответната година Централното военно окръжие и неговите териториални структури изпращат до командирите на военни формирования от гарнизоните на териториален принцип заявка за лицата по чл. 9, ал. 2.
(2) До 1 октомври на съответната година командирите на видовете въоръжени сили и ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната изпращат по команден ред предложения с номинираните от тях военнослужещи по ал. 1 до структурата по управление на човешките ресурси в Министерството на отбраната.
(3) До 10 ноември на съответната година министърът на отбраната издава заповед за определяне на военнослужещите, провеждащи подготовката.


Чл. 12. До 20 ноември на съответната година определените лица по чл. 9, ал. 1 се изпращат във военна академия и във висшите военни училища за провеждане с тях на семинар по изпълнение на задълженията им за осигуряване подготовката на учениците в средните училища.


Чл. 13. До 30 юли на съответната година Централното военно окръжие изпраща в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната отчет-анализ за дейността и изпълнението на план-графика за осигуряване подготовката на учениците в средните училища в страната и предложения за подобряване на работата през следващата учебна година.


Чл. 14. Директорите на средните училища ежемесечно изпращат до съответната териториална структура на Централното военно окръжие справка относно проведената подготовка от лицата по чл. 9, ал. 1, в случай че такава е планирана за съответния месец.

Раздел III.
Обучение на студенти в курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища


Чл. 15. Студентите от висшите училища, военните академии и висшите военни училища могат да се обучават в курсовете по начална и/или специална военна подготовка, организирани в тях.


Чл. 16. Обучението в курсовете по начална и/или специална военна подготовка е доброволно.


Чл. 17. Продължителността на курсовете по начална военна подготовка е до 90 академични часа годишно, а на курсовете по специална военна подготовка - не по-малко от 90 академични часа, в зависимост от избраната военна специалност.


Чл. 18. (1) Тематиката на курсовете по начална и/или специална военна подготовка се определя от министъра на отбраната.
(2) Началната военна подготовка е насочена към придобиване на знания по:
1. строева подготовка;
2. тактическа подготовка;
3. огнева подготовка;
4. действия при актове, извършвани от терористични, екстремистки и престъпни групи;
5. ядрена, химическа и биологическа защита и опазване на околната среда;
6. инженерна подготовка, действия при откриване на невзривени боеприпаси;
7. спасителни и евакуационни дейности;
8. оказване на първа медицинска помощ на пострадали при природни бедствия, аварии, екологични и индустриални катастрофи и терористични актове, действия за възпрепятстване разпространението на инфекциозни заболявания.
(3) Специалната военна подготовка е насочена към придобиване на знания по:
1. огнева подготовка;
2. тактико-специална подготовка;
3. оцеляване;
4. свързочна подготовка;
5. топография, топогеодезия и ориентиране;
6. общовойсково разузнаване;
7. морска подготовка.


Чл. 19. До 30 май на съответната година министърът на отбраната обявява Каталог на курсовете по начална и/или специална военна подготовка.


Чл. 20. Обучението в курсовете по начална и/или специална военна подготовка се провежда въз основа на решение на академичния съвет на висшето училище или военната академия, като се определя избраният курс от Каталога на курсовете по чл. 19, както и броят на участниците в него.


Чл. 21. Във висшите училища курсовете по начална и/или специална военна подготовка могат да се организират и провеждат под формата на специализирани курсове и семинари, групови и практически занятия, показни военизирани занятия и военни игри, стажантски курсове и други.


Чл. 22. (1) Обучението в курсове по начална и/или специална военна подготовка се провежда от преподаватели от военните академии, висшите военни училища или от военнослужещи, определени със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Обучението в курсове по специална военна подготовка може да се провежда и от преподаватели от гражданските висши училища, когато това е предвидено в сключеното двустранно споразумение по чл. 30, т. 7.


Чл. 23. (1) До 31 юли на съответната година ректорите на гражданските висши училища могат да изпращат до Министерството на отбраната заявка-предложение за следващата академична година за сключване на договор за обучение на студенти в курсове, определени в Каталога на курсовете по начална и/или специална военна подготовка. Заявката включва наименование на курса и период за провеждане.
(2) До един месец след началото на академичната година ректорите на висшите училища заявяват в Министерството на отбраната броя на студентите, желаещи да се обучават по видове подготовки и военни специалности.


Чл. 24. (1) До 20 август на съответната година структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната обобщава заявките и изготвя проект на План за организиране и осигуряване дейността на курсовете по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и го съгласува с военните академии или с висшите военни училища.
(2) В Плана за организиране и осигуряване дейността на курсовете по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища се посочват: висшето училище, заявило курса, наименованието на курса, мястото и периодът на обучението, заявеният брой студенти и преподаватели, провеждащи обучението.
(3) До 30 август на съответната година началниците на военните академии и на висшите военни училища изпращат предложения с имената на преподаватели, провеждащи курсовете по ал. 2, до структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната.
(4) До 20 септември на съответната година структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната обобщава предложенията и изготвя План за организиране и осигуряване дейността на курсовете по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища.
(5) До 30 септември на съответната година Планът за организиране и осигуряване дейността на курсовете по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища през следващата академична година се утвърждава от министъра на отбраната.


Чл. 25. До 20 октомври на съответната година структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната изпраща препис-извлечения от Плана за организиране и осигуряване дейността на курсовете по начална и/или специална военна подготовка до висшите училища - заявители на курсове, и до военните академии или висшите военни училища.


Чл. 26. На всеки студент, успешно завършил курс по начална и/или специална военна подготовка, се издава удостоверение за допълнително обучение за успешно завършен курс при условията и по реда на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с Постановление № 215 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10, 39 и 79 от 2009 г. и бр. 33 от 2011 г.).


Чл. 27. (1) Учебните програми за обучение по начална и специална военна подготовка се разработват от военните академии и/или висшите военни училища.
(2) Учебната програма за обучение по начална или специална военна подготовка съдържа:
1. цели на обучението;
2. теми на учебните занятия;
3. брой учебни часове за всяка тема;
4. учебно съдържание на всяка тема;
5. очаквани резултати от обучението по всяка тема;
6. методически инструментариум: подходи, принципи, методи, средства, учебни ресурси и др.;
7. система за оценяване на усвоените знания и умения.


Чл. 28. До 1 октомври на съответната година военните академии и висшите военни училища изпращат в структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната отчет-анализ за дейностите, осигуряващи изпълнението на Плана за организиране и осигуряване дейността на курсовете по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища за изминалата академична година, и предложения за подобряване на работата през следващата година.

Раздел IV.
Задължения на държавните и местните органи и други организации за осигуряване подготовката на учениците от средните училища и курсовете по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министърът на образованието и науката чрез регионалните инспекторати по образованието осъществява координацията и контрола за провеждането на подготовката на учениците в средните училища, свързана със задълженията им по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисията и задачите на въоръжените сили.


Чл. 30. Министърът на отбраната:
1. организира, осигурява и контролира дейностите по разкриване на курсове за начална и/или специална военна подготовка за студенти във военните академии и висшите военни училища;
2. възлага на военните академии и на висшите военни училища разработването на учебни програми за курсовете по начална и/или специална военна подготовка;
3. утвърждава учебните програми на курсовете за начална и/или специална военна подготовка;
4. осъществява контрол върху съдържанието на проведената подготовка от лицата по чл. 9, ал. 1 на учениците в средните училища, свързани със задълженията им по отбраната на страната;
5. определя реда и начина за провеждане на практически занятия, демонстративни военизирани занятия и военни игри във военните формирования;
6. организира провеждането на информационно-рекламна дейност за обучение в курсове по начална и/или специална военна подготовка на студентите във висшите училища в страната;
7. оправомощава длъжностно лице да сключва двустранни споразумения с ръководителите на висшите училища за разкриването, осигуряването и провеждането на курсове по начална и/или специална военна подготовка.


Чл. 31. Ръководителите на висшите училища в страната могат:
1. да заявяват решенията си за разкриване и осигуряване на курсове по начална и/или специална военна подготовка в Министерството на отбраната, като посочват: наименованието на курса съгласно Каталога на курсовете по начална и/или специална военна подготовка;
2. сключват двустранно споразумение с Министерството на отбраната за разкриването и осигуряването на курсове по начална и/или специална военна подготовка.


Чл. 32. Началниците на военните академии и на висшите военни училища:
1. разработват учебните програми на курсовете за начална и специална военна подготовка при условия и по ред, определени с правилниците за устройството и дейността им;
2. организират и провеждат семинари за подготовка и инструктаж на определените лица по чл. 9, ал. 1 за подготовка на учениците в средните училища;
3. определят преподаватели за провеждане на курсове във военните академии и висшите училища съгласно Плана за организиране и осигуряване дейността на курсовете по начална и/или специална военна подготовка.


Чл. 33. Кметовете на общини подпомагат и съдействат при провеждането на подготовката на учениците в общинските училища в страната за задълженията им по отбраната на страната, когато има предварително заявено писмено искане до тях от лицата по чл. 9, ал. 1.


Чл. 34. Началникът на Централното военно окръжие:
1. планира, организира и контролира дейността на лицата по чл. 9, ал. 1, провеждащи подготовката на учениците от средните училища за задълженията им по отбраната на страната;
2. организира воденето на военен отчет на българските граждани, завършили курсовете по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища;
3. извършва информационно-рекламна дейност във висшите училища в страната за възможната начална и/или специална военна подготовка на студентите.


Чл. 35. Командирите (началниците) на военни формирования:
1. организират и материално-технически осигуряват провеждането на практическите занятия, демонстративните военизирани занятия и военните игри във военните формирования;
2. извършват подбор на военнослужещите за осигуряване подготовката на учениците в средните училища в съответния регион.

Раздел V.
Финансово планиране и осигуряване на обучението в курсове по начална и/или специална военна подготовка


Чл. 36. Финансовите средства за провеждането на подготовката на учениците от девети и десети клас в средните училища в страната се планират и осигуряват в рамките на одобрения бюджет на Министерството на отбраната за съответната година.


Чл. 37. (1) Финансовите средства за обучението на студенти в курсове по начална и/или специална военна подготовка съгласно Плана за организиране и осигуряване дейността на курсовете по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища се планират и осигуряват в рамките на одобрения бюджет на Министерството на отбраната за съответната година.
(2) Условията, редът и начинът на финансиране обучението на студенти в курсове по специална военна подготовка, извършвано от преподаватели от гражданските висши училища, се определят в сключеното двустранно споразумение между висшето училище и Министерството на отбраната за разкриването и осигуряването на курсове по начална и/или специална военна подготовка.


Чл. 38. (1) Финансовите средства за командироване на преподаватели от военните академии и висшите военни училища за провеждане на обучението в курсовете по начална и/или специална военна подготовка в гражданските висши училища се планират и осигуряват в рамките на бюджета на Министерството на отбраната за съответната година.
(2) Финансовите средства за командироване на военнослужещи от военните формирования, провеждащи подготовката на учениците в средните училища, се планират и осигуряват в програмите на вида въоръжена сила или на структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 26, т. 15а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 58, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума