навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ ГР. СОФИЯ

В сила от 12.02.2013 г.
Издаден от Изпълнителната агенция по горите към министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.64 от 21 Август 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят функциите, задачите, структурата и организацията на дейност на Лесозащитна станция гр. София (ЛЗС).

Чл. 2. Лесозащитната станция е юридическо лице на бюджетна издръжка, специализирано териториално звено (СТЗ) на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).


Чл. 3. (1) Лесозащитната станция подпомага изпълнителния директор на ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди, включително и използването на растителнозащитните препарати, като:
1. оказва методическо ръководство, дава предписания и извършва контрол по защита на горските територии от болести, вредители и други повреди;
2. подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.
(2) При осъществяване на своята дейност администрацията на ЛЗС се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност, отчетност и координация в рамките на своята компетентност.


Чл. 4. Районът на дейност на ЛЗС гр. София включва следните административни области: Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, София-град и Софийска област.


Чл. 5. Лесозащитната станция има собствен печат и емблема (лого), които може да възпроизвежда върху своята кореспонденция, печатни издания, транспортни средства и друго нейно имущество.

Глава втора.
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ


Чл. 6. Лесозащитната станция:
1. изготвя прогнози за нападение от болести, насекомни вредители и други повреди и определя необходимостта от лесозащитни мероприятия;
2. оказва методическо ръководство и извършва контрол по защита на горите;
3. консултира собствениците на гори по въпроси на растителната защита;
4. дава предписания за провеждане на лесозащитни мероприятия в горските територии;
5. координира и контролира защитата на горите в случаите на широкомащабно разпространение на болести и вредители;
6. провежда инструктажи, контролира и оказва квалифицирана помощ при провеждане на лесопатологичните обследвания;
7. провежда лесопатологичен мониторинг в стационарните обекти за проследяване вида, числеността и динамиката на насекомните и други вредители и болести;
8. извършва лесопатологично обследване в горите и горските разсадници за:
а) нападение от насекомни вредители;
б) повреди от фитопатогенни вируси;
в) повреди от фитопатогенни бактерии;
г) повреди от фитонематоди;
д) повреди от гризачи;
е) повреди от дивеч;
ж) повреди от висши цветни полупаразитни растения;
з) повреди от абиотични фактори;
и) установяване на повреди в опожарени площи и в съседните им незасегнати насаждения;
9. извършва лабораторен анализ на постъпилите проби и материали от лесопатологичните обследвания и текущи наблюдения;
10. извършва лабораторни анализи на материали от лесопатологичните обследвания за установяване на очакваните обезлиствания и други повреди от вредителите в горите;
11. коригира информация и въвежда нова в базата данни лесопатологично обследване на информационната система на ИАГ (system.iag) ;
12. изготвя прогноза на база получените сведения, контролните проверки на терена, лабораторните анализи и др. за очакваните нападения от вредители, болести и други повреди от антропогенен или абиотичен характер;
13. изисква и контролира спазването на профилактичните и фитосанитарните мероприятия;
14. контролира цялостната дейност по подготовката и провеждането на борбата с насекомни и други вредители и болести в горите;
15. определя площите за авиоборба след контролни проверки на терена съвместно с представители от РДГ и собствениците на гори, калибрирането на системите за разпръскване, вида и дозата на препарата и качеството на провеждане на борбата и съставя съответните протоколи по образец;
16. отчита ефекта от борбата в съответствие с изискванията на Наредба № 12 от 2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди (ДВ, бр. 2 от 2012 г.);
17. следи за спазване на нормативните документи, отнасящи се за прилагането и съхранението на продуктите за растителна защита;
18. извършва мероприятия за разширяване прилагането на биологични и други безвредни средства и интегрирана борба;
19. извършва проверки за установяване на здравословното състояние на семена и посадъчни материали в горските разсадници и за здравно освидетелстване посадъчния материал преди залесяване;
20. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.), когато с промяната на вида на сечта се предвижда провеждането на санитарна сеч, следствие на биотични въздействия;
21. участва в дейности, свързани с изпитването и прилагането в практиката на нови технологии, препарати и разработки в областта на лесозащитата;
22. кандидатства с проекти и програми за извършване на дейности пред регионални, национални и международни институции;
23. участва чрез свои представители в различни програми и проекти, засягащи лесозащитната дейност;
24. извършва мероприятия и услуги, свързани с дейността й;
25. прави предписания за лесозащитни мероприятия, които имат задължителен характер за собствениците на гори;
26. осъществява връзки с учебни заведения, институти, БАБХ, Централната лаборатория по карантина на растенията, районни инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), паркови администрации, областни управи, общински администрации и кметства, средствата за масова информация в района, обществени и неправителствени екологични организации и др.;
27. осъществява връзки с международни организации по въпросите на лесозащитата, като ги съгласува с Изпълнителната агенция по горите;
28. извършва административно обслужване, административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за администрацията;
29. участва в комисии на ИАГ и регионалните дирекции по горите (РДГ), както и при писмена покана за участие в комисии на други институции и организации при осъществяване на контрол в района на дейност на станцията;
30. други дейности, възложени с нормативни и административни актове, както и дейности, възложени по силата на междуведомствени споразумения и договори или възложени от министъра на земеделието и храните или изпълнителния директор на ИАГ.

Глава трета.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЛЕСОЗАЩИТНАТА СТАНЦИЯ


Чл. 7. (1) Лесозащитната станция е на пряко подчинение на ИАГ и се създава и закрива със заповед на изпълнителния директор на ИАГ след съгласуване с министъра на земеделието и храните.
(2) Седалището и адресът на управление на станцията са София, ул. Шосе Банкя 3.
(3) Методическото ръководство на дейността на ЛЗС се осъществява от дирекция "Гори и лесовъдски дейности" на ИАГ.


Чл. 8. (1) Лесозащитната станция се ръководи и представлява от директор. Той осъществява своите правомощия в района на дейност на станцията.
(2) Директор може да бъде лице с висше образование, съответстващо на предмета на дейност на ЛЗС, с образователно-квалификационна степен "магистър", с трудов стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето образование.
(3) Директорът заема длъжността въз основа на конкурс по Кодекса на труда, обявен от изпълнителния директор на ИАГ.
(4) Трудовият договор с директора на ЛЗС се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(5) Директорът осъществява правомощията си пряко и чрез администрацията на ЛЗС.
(6) Правомощията на директора на ЛЗС се определят с длъжностна характеристика, утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г., зал. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.)

Чл. 9. (1) Директорът на Лесозащитната станция:
1. ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на станцията;
2. разпорежда се с бюджетните средства на ЛЗС и носи отговорност за тяхното управление и законосъобразното им разходване;
3. издава актове за възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите в ЛЗС по утвърдени от изпълнителния директор на ИАГ структура и щатно разписание;
4. командирова в страната служителите на станцията;
5. организира система за квалификация, преквалификация, усъвършенстване и развитие на кадрите в ЛЗС;
6. поддържа пряка връзка с ръководството на ИАГ и функционалните дирекции и отдели в ИАГ;
7. представлява ЛЗС и поддържа официални връзки и взаимоотношения с регионални и местни администрации, РДГ, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), научни и учебни заведения, неправителствени организации (НПО) и др.;
8. решава всички въпроси в рамките на предоставените му от изпълнителния директор на ИАГ и законодателството правомощия;
9. издава административно-наказателни разпореждания в случаите, определени с нормативни актове или с административен акт на компетентен държавен орган;
10. участва в експертни и специализирани съвети и форуми;
11. изготвя и представя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ до 31 януари годишен работен план на ЛЗС за съответната година;
12. води регистър на заложените фотоеклектори и лепливи пояси и досиета на стационарните обекти за района на дейност на ЛЗС;
13. издава документи за здравно освидетелстване на посадъчния материал в горските разсадници;
14. участва в разработване на учебни програми в областта на защитата на горите от вредители, болести и други повреди;
15. изготвя и представя на изпълнителния директор на ИАГ отчет на полугодието и годишен отчет за дейността на станцията и за проведените лесозащитни мероприятия в съответствие с Наредба № 12 от 2011 г. за защита на горските територии от вредители, болести и други повреди;
16. представя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ длъжностното разписание на ЛЗС;
17. управлява имуществото на ЛЗС;
18. прави предложение до изпълнителния директор на ИАГ за бракуване на дълготрайни материални активи, собственост на ЛЗС;
19. прави предложение до изпълнителния директор на ИАГ за отдаване под наем на движими вещи, собственост на ЛЗС;
20. организира дейността по провеждането и възлагането на процедурите по Закона за обществените поръчки в рамките на своята компетентност;
21. сключва колективен трудов договор със синдикалните организации на служителите в станцията;
22. създава експертни работни групи за изготвяне на проекти или за предлагане на решения по конкретни въпроси;
23. издава индивидуални административни актове във връзка с дейността на ЛЗС;
24. контролира изпълнението на закона и упражнява общ надзор и методическо ръководство в рамките на неговите правомощия върху дейността на всички органи и лица, на които са възложени задължения по него, както и контрол по изпълнение на дейностите в горските територии, собственост на държавата, физически, юридически лица и общини, в района на дейност на ЛЗС;
25. утвърждава и контролира система за финансово управление и контрол, в това число:
а) инструкция за охраната и пропускателния режим в станцията;
б) инструкция за административното обслужване в станцията;
в) инструкция за документооборота в станцията;
26. изпълнява и други функции, свързани с дейността на ЛЗС, определени със закон или акт на министъра на земеделието и храните или на изпълнителния директор на ИАГ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) При отсъствие на директора на ЛЗС за всеки конкретен случай функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед компетентно длъжностно лице от състава на станцията, която се изпраща за сведение на изпълнителния директор на ИАГ.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г., в сила от 21.08.2015 г.) Директорът на ЛЗС може да делегира с писмена заповед на други служители от станцията свои правомощия, като определя функциите им.


Чл. 10. (1) Структурата и числеността на ЛЗС се определят в длъжностното разписание на станцията, което се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите по предложение на директора на ЛЗС.
(2) Задълженията и отговорностите на служителите в ЛЗС се определят с длъжностни характеристики, утвърдени от директора на станцията.


Чл. 11. (1) Документите, изпратени до ЛЗС, се завеждат в деловоден регистър, като се отбелязва датата на получаването.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува преписка.
(3) Жалбите, сигналите и предложенията, постъпили в ЛЗС, се завеждат в регистър.
(4) След завеждането им сигналите и предложенията се предават на директора за резолюция според адресата или съдържанието им.


Чл. 12. (1) В Лесозащитната станция се води регистър на договорите на хартиен носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра договор ведно с предложенията, които са неразделна част от него, се съхранява като приложение към регистъра.


Чл. 13. (1) В Лесозащитната станция се води на хартиен носител регистър за извършените проверки на дейността на станцията.
(2) Като приложения към регистъра се съхраняват:
1. документът, на основание на който е извършена проверката;
2. документ, в който са отразени резултатите от извършената проверка.

Глава четвърта.
ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 14. (1) Лесозащитната станция се финансира от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на ИАГ;
2. предоставени целеви средства от други финансиращи институции и организации по предварително съгласувани с ИАГ програми и проекти;
3. дарения.
(2) Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка за издръжка и мероприятия, която ежегодно се утвърждава от изпълнителния директор на ИАГ.


Чл. 15. Лесозащитната станция формира приходи от:
1. извършване на административни услуги;
2. други дейности, разрешени от закона, свързани с функциите и задачите на станцията.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12 и 14 ч., с период на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на служителите и редът за отчитането му се определят със заповед на директора на лесозащитната станция.

Заключителни разпоредби


§ 1. Устройственият правилник се приема на основание чл. 161 от Закона за горите.


§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на ЛЗС.


§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ ГР. СОФИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 19.03.2013 Г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ ГР. СОФИЯ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2015 Г.)

§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ ГР. СОФИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 21.08.2015 Г.)

§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума