навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ЗА ИНТЕРФЕЙСИ С ОСТАНАЛИТЕ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

В сила от 29.01.2013 г.
Приета с ПМС № 14 от 21.01.2013 г.

Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 16 Октомври 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за внедряване и използване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт.

Чл. 2. Наредбата се прилага за приложения и услуги относно интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и техните интерфейси с други видове транспорт, без да се засягат въпросите, свързани с националната сигурност или които са в интерес на отбраната.

Глава втора.
ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ


Чл. 3. Внедряването на приложения и услуги по чл. 2 на територията на Република България се осъществява в съответствие с приетите от Европейската комисия спецификации за приложения и услуги относно интелигентните транспортни системи и приетите от органите по стандартизация стандарти.


Чл. 4. Спецификациите за приложения и услуги относно интелигентните транспортни системи, приети от Европейската комисия, и стандартите, приети от съответните органи по стандартизация, се предоставят за използване в следните приоритетни области:
1. оптимално използване на данните за пътищата, движението по тях и пътуванията;
2. непрекъснатост на услугите в сферата на интелигентните транспортни системи за управление на движението и товарните превози;
3. приложения относно интелигентните транспортни системи за пътна безопасност и сигурност;
4. свързване на превозното средство с транспортната инфраструктура.


Чл. 5. (1) Приоритетните действия по съответните приоритетни области по чл. 4 включват предоставяне на:
1. информационни услуги за мултимодални превози;
2. информационни услуги в реално време за движението по пътищата;
3. минимална универсална информация за движението, свързана с безопасността на движението по пътищата, когато е възможно, безплатна за потребителите, както и събиране на данни и изработване на процедури за предоставяне на такава информация;
4. оперативно съвместима система "eCall";
5. информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране на товарни автомобили;
6. резервационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране на товарни автомобили.
(2) Приоритетните действия към всяка приоритетна област и съответните спецификации и стандарти към тях са описани в приложението.


Чл. 6. Българският институт за стандартизация осигурява въвеждането на стандартите по чл. 4 с оглед осигуряване на оперативна съвместимост, свързаност и непрекъснатост на внедряването и експлоатацията на интелигентните транспортни системи.


Чл. 7. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията отговаря за:
1. координираното и последователно внедряване и използване на интелигентни транспортни системи в Република България;
2. сътрудничеството с държавите - членки на Европейския съюз, по приоритетни области, доколкото не са приети съответните спецификации.


Чл. 8. Дейността на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по чл. 7, т. 1 се подпомага от Съвети по интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт, чийто състав и функции са определени в глава шеста "а" "Внедряване и използване на интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт" от Закона за автомобилните превози.

Глава трета.
РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИТС ПРИЛОЖЕНИЯ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ


Чл. 9. (1) При експлоатацията на приложения и услуги относно интелигентните транспортни системи обработката на лични данни се извършва при условията и по реда на Закона за защита на личните данни и на Закона за електронните съобщения и само за целите на прилагане на наредбата.
(2) Личните данни следва да бъдат защитени от злоупотреби, включително от незаконен достъп, подправяне или загуба.
(3) С цел гарантиране неприкосновеността на личния живот, когато е целесъобразно, се насърчава използването на анонимни данни за функционирането на приложенията и услугите относно интелигентните транспортни системи.


Чл. 10. При предоставянето на информация от приложения и услуги относно интелигентните транспортни системи се прилага Законът за достъп до обществена информация.


Чл. 11. Отговорността за вреди във връзка с внедряването и използването на приложения в областта на интелигентните транспортни системи се урежда в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите.


Чл. 12. Отговорността за вреди във връзка с внедряването и използването на услуги в областта на интелигентните транспортни системи се урежда в съответствие с разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

Глава четвърта.
ПРАВИЛА ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА еСALL ПОВИКВАНИЯ ПРЕЗ ОБЩЕСТВЕНИ НАЗЕМНИ МОБИЛНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ (НОВА - ДВ, БР. 80 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)


Чл. 13. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Предприятията, предоставящи обществени мобилни наземни мрежи и/или услуги, наричани по-нататък "предприятията", осигуряват техническа възможност за осъществяване на eCall повиквания от всяка точка на територията на Република България, при условие че там е осигурено покритие от най-малко една обществена мобилна наземна електронна съобщителна мрежа.

Чл. 14. (1) (Нов - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Предприятията осигуряват преноса и маршрутизацията на eCall повикванията между бордовото оборудване на моторните превозни средства и съответния Център за приемане на спешни повиквания на дирекция "Национална система 112" на Министерството на вътрешните работи, наричана по-нататък "дирекция "НС 112" на МВР".
(2) Повикванията eCall са безплатни за крайните потребители.

Чл. 15. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) При eCall повикване предприятията формират и предават "Номер на викания абонат" съгласно спецификация, предоставена от дирекция "НС 112" на МВР.

Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) За изпълнение на задълженията си предприятията въвеждат механизъм за използване на eCall флаг в техните мрежи.
(2) При необходимост предприятията съгласуват предварително с дирекция "НС 112" на МВР специфични изисквания към механизма за използване на eCall флага."

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Интелигентни транспортни системи (ИТС)" са системи, при които се прилагат информационни и комуникационни технологии в областта на автомобилния транспорт, включително инфраструктура, превозни средства и ползватели, и в управлението на движението и управлението на мобилността, както и за интерфейси с останалите видове транспорт.
2. "Оперативна съвместимост" е капацитетът на системите и на стоящите в основата им бизнес процеси за обмен на данни и споделяне на информация и знания.
3. "Приложение в областта на/относно интелигентните транспортни системи" е оперативен инструмент за прилагане на интелигентните транспортни системи.
4. "Услуга в областта на/относно интелигентните транспортни системи" е предоставяне на приложение в областта на/относно интелигентните транспортни системи чрез добре дефинирана организационна и оперативна рамка с цел да се допринесе за безопасността, ефикасността и удобството на ползвателите и/или да се улеснят или подпомогнат транспортните операции и дейностите при пътуване.
5. "Доставчик на услуга в областта на/относно интелигентните транспортни системи" е всеки публичен или частен доставчик на услуга в областта на/относно интелигентните транспортни системи.
6. "Ползвател на ИТС" е всеки ползвател на приложения или услуги в областта на/относно интелигентните транспортни системи, включително пътници, уязвими участници в движението по пътищата, ползватели и оператори на пътна инфраструктура, ръководители на автомобилни паркове и оператори на служби за спешна помощ.
7. "Уязвими участници в движението по пътищата" са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства, както и лицата с увреждания или с намалена подвижност и ориентация.
8. "Преносимо устройство" е преносимо комуникационно или информационно устройство, което може да бъде поставено в превозното средство с цел подпомагане управлението на превозното средство и/или на транспортните операции.
9. "Платформа" е бордово или извънбордово устройство, което дава възможност за внедряване, предоставяне, експлоатация и интегриране на приложения и услуги в областта на/относно интелигентните транспортни системи.
10. "Архитектура" е концептуалният дизайн, който определя структурата, поведението и интегрирането на дадена система в заобикалящата я среда.
11. "Интерфейс" е междусистемно устройство, осигуряващо средствата, чрез които системите могат да се свържат и да си взаимодействат.
12. "Съвместимост" е общата способност на дадено устройство или система да работи с друго устройство или система без изменение.
13. "Непрекъснатост на услугите" е способността за предоставяне без прекъсване на услуги по транспортните мрежи.
14. "Пътни данни" са данни за характеристиките на пътната инфраструктура, включително неподвижни пътни знаци или техни компоненти за регулиране на безопасността.
15. "Данни за движението по пътищата" са данни за отминал период и данни в реално време за характеристиките на движението по пътищата.
16. "Данни за пътуванията" са основни данни (например разписания на обществения транспорт и тарифи), необходими за предоставяне на информация относно мултимодални пътувания преди и по време на пътуването, за да се улеснят планирането, резервирането и адаптирането на пътуването.
17. "Спецификация" е обвързваща мярка за установяване на разпоредби, които съдържат изисквания, процедури или каквито и да са други имащи отношение правила.
18. "Стандарт" е техническа спецификация, одобрена от признат орган по стандартизацията за многократно или продължително приложение и с който стандарт не е задължително да има съответствие, и е един от следните:
а) Международен стандарт: стандарт, приет от международна организация по стандартизация и направен достояние на широката общественост;
б) Европейски стандарт: стандарт, приет от европейски орган по стандартизация и направен достояние на широката общественост;
в) Национален стандарт: стандарт, приет от национален орган по стандартизация и направен достояние на широката общественост.
19. "Анонимни данни" са лични данни, приведени във форма, която не позволява те да бъдат свързани със съответното физическо лице, за което се отнасят.
20. "Мултимодални пътувания" са пътувания с използване на няколко вида транспорт по време на придвижването по маршрута до крайната дестинация.
21. (нова - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "eCall" е спешно повикване от превозно средство към номер 112, направено автоматично чрез активиране на бордовите сензори на превозното средство или чрез ръчно набиране, което чрез мобилните мрежи пренася стандартизиран минимален набор от данни и осъществява звукова връзка между пътниците в превозното средство и най-подходящия обществен център за приемане на спешни повиквания.
22. (нова - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "eCall флаг" (eCall дискриминатор) е стойност за обозначаване на категорията на службата за спешно реагиране, която се приписва на повикване eCall на номер 112 съгласно ETSI TS 124.008 (т.е. "6 - Ръчно набрано повикване eCall" и "7 - Автоматично набрано повикване eCall") и позволява да се разграничат повикванията на номер 112, както по източник - мобилно крайно устройство или инсталирано в превозното средство бордово крайно устройство, така и по начин на набиране - ръчно или автоматично.
23. (нова - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Бордово оборудване" е оборудване, вградено в превозното средство, което предоставя или има достъп до записаните в автомобила данни, необходими за извършване на операция в системата "eCall" чрез обществена мобилна съобщителна мрежа.

§ 2. (1) (Предишен текст на § 2 - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Наредбата въвежда изискванията на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (ОВ, L 207, 6.8.2010 г.).
(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) С наредбата се въвеждат изискванията на чл. 3 от Препоръка 2011/750/ЕС на Комисията от 8 септември 2011 г. относно подкрепата за обхващаща целия ЕС услуга еCall в електронните съобщителни мрежи за предаване от превозни средства на спешни повиквания на телефонен номер 112 (еCall) (ОВ, L 303 от 21.11.2011 г.) и на Решение № 585/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за въвеждането на оперативно съвместимата в целия Съюз услуга eCall (ОВ, L 164 от 3.06.2014 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. До 27 август 2014 г. и на всеки три години след това министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията информира Европейската комисия относно напредъка за националните дейности и проекти по отношение на приоритетните области, посочени в чл. 4.


§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 90б от Закона за автомобилните превози.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ЗА ИНТЕРФЕЙСИ С ОСТАНАЛИТЕ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Приложение към чл. 5, ал. 2

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ И ДЕЙСТВИЯ

Приоритетна област I: Оптимално използване на данните за пътищата, движението по тях и пътуванията
Спецификациите и стандартите за оптимално използване на данните за пътищата, движението по тях и пътуванията включват:
1. Спецификации за приоритетно действие по чл. 5, ал. 1, т. 1:
Определяне на необходимите изисквания, така че информационните услуги за мултимодални пътувания в Република България да станат точни и презгранично достъпни за ползвателите на интелигентни информационни системи (ИТС), въз основа на:
а) наличността и достъпността за доставчиците на услуги в областта на/относно интелигентните транспортни системи, на съществуващи точни данни в реално време за пътищата и за движението по тях, които да се използват за целите на информацията относно мултимодалните пътувания, без да се засягат ограниченията, свързани с безопасността и управлението на транспорта;
б) улесняването на презграничния електронен обмен на данни между съответните публични органи и заинтересовани страни и съответните доставчици на ИТС услуги;
в) своевременното актуализиране от съответните публични органи и заинтересовани страни на наличните данни за пътищата и за движението по тях, използвани за информация за мултимодалните пътувания;
г) своевременното актуализиране от доставчиците на услуги в областта на/относно интелигентните транспортни системи на информацията за мултимодалните пътувания.
2. Спецификации за приоритетно действие по чл. 5, ал. 1, т. 2:
Определяне на необходимите изисквания, така че информационните услуги в реално време за движението по пътищата в Република България да станат точни и презгранично достъпни за потребителите на ИТС, въз основа на:
а) наличността и достъпността за доставчиците на услуги в областта на/относно интелигентните транспортни системи, на съществуващи точни данни в реално време за пътищата и за движението по тях, които да се използват за целите на информацията в реално време за движението, без да се засягат ограниченията, свързани с безопасността и управлението на транспорта;
б) улесняване на презграничния електронен обмен на данни между съответните публични органи и заинтересовани страни и съответните доставчици на услуги в областта на/относно интелигентните транспортни системи;
в) своевременно актуализиране от страна на съответните публични органи и заинтересовани страни на налични данни за пътищата и за движението по тях, използвани за информация в реално време за движението;
г) своевременно актуализиране на информацията в реално време за движението от страна на доставчиците на ИТС услуги.
3. Спецификации за приоритетни действия по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2:
3.1. Определяне на необходимите изисквания за събиране съответно от Агенция "Пътна инфраструктура", Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, регионални и общински центрове за мобилност и/или, където е уместно, от частния сектор на данни за пътищата и за движението по тях (например планове за движението, правила за движение и препоръчителни пътища, по-специално за тежкотоварни превозни средства) и за предоставянето им на доставчиците на услуги в областта на/относно интелигентните транспортни системи въз основа на:
а) наличността за доставчиците на услуги в областта на/относно интелигентните транспортни системи на съществуващи данни за пътищата и за движението по тях (например планове за движението, правила за движение и препоръчителни пътища), събирани от съответните публични органи и/или от частния сектор;
б) улесняването на електронния обмен на данни съответно между Агенция "Пътна инфраструктура", Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, регионални и общински центрове за мобилност и доставчиците на услуги в областта на интелигентните транспортни системи;
в) своевременното актуализиране съответно от Агенция "Пътна инфраструктура", Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, регионални и общински центрове за мобилност и/или, където е уместно, от частния сектор на данни за пътищата и за движението по тях (например планове за движението, правила за движение и препоръчителни пътища);
г) своевременното актуализиране от доставчиците на ИТС услуги на информацията относно състоянието на пътищата и движението по тях.
3.2. Определяне на необходимите изисквания, за да се осигурят, когато е възможно, на производителите на цифрови карти и на доставчиците на услуги точни и достъпни данни за пътищата, за движението по тях и за транспортните услуги, използвани за цифрови карти, въз основа на:
а) наличността за производителите на цифрови карти и за доставчиците на услуги на съществуващи данни за пътищата и за движението по тях, използвани за цифрови карти;
б) улесняването на електронния обмен на данни съответно между Агенция "Пътна инфраструктура", Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, регионални и общински центрове за мобилност и заинтересовани страни и частните производители на цифрови карти и доставчиците на услуги;
в) своевременното актуализиране съответно от Агенция "Пътна инфраструктура", Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, регионални и общински центрове за мобилност и заинтересовани страни на данните за пътищата и за движението по тях, използвани за цифрови карти;
г) своевременното актуализиране на цифровите карти от производителите на цифрови карти и доставчиците на услуги.
4. Спецификации, необходими за приоритетно действие по чл. 5, ал. 1, т. 3:
Определяне на минимални изисквания, свързани с безопасността на движението по пътищата, за "универсална информация за движението", която се предоставя, когато е възможно, безплатно за всички ползватели, както и за нейното минимално съдържание, въз основа на:
а) определянето и използването на стандартизиран списък от ситуации от движението по пътищата, свързани с безопасността ("универсални съобщения за движението"), които следва да се съобщават безплатно на ползвателите на ИТС;
б) съвместимост и интегриране на "универсалните съобщения за движението" в ИТС услугите за информация в реално време за движението по пътищата и за мултимодалните пътувания.
Приоритетна област II: Непрекъснатост на ИТС услугите за управление на движението и товарните превози
Спецификациите и стандартите за непрекъснатост и оперативна съвместимост на услугите по управление на движението и товарните превози и по-специално по мрежите TEN-T включват:
1. Спецификации за други действия:
1.1. Определяне на необходимите мерки за разработване архитектурата на рамката на Република България за ИТС, като по-специално се обърне внимание на свързаните с ИТС оперативна съвместимост, непрекъснатост на услугите и мултимодални аспекти, включително осигуряване на мултимодална оперативна съвместимост на таксуването с билети, в чиито граници държавите членки и техните компетентни органи могат да разработват в сътрудничество с частния сектор своя собствена архитектура за ИТС с цел мобилност на национално, регионално или местно равнище.
1.2. Определяне на минималните необходими изисквания за непрекъснатост на ИТС услугите, по-специално на презграничните услуги, за управление на превоза на пътници при различни видове транспорт, въз основа на:
а) улесняването на електронния обмен между съответните информационни/контролни центрове и различните заинтересовани страни на данни за движението по пътищата и на информация презгранично, и където е целесъобразно - между региони или между градските и междуградските области;
б) използването между съответните информационни/контролни центрове и различните заинтересовани страни на стандартизирани информационни потоци или интерфейси за движението по пътищата.
1.3. Определяне на минимални необходими изисквания за непрекъснатост на ИТС услугите за управление на превоза на товари по транспортните коридори и при различни видове транспорт въз основа на:
а) улесняването на електронния обмен между съответните информационни/контролни центрове и различните заинтересовани страни на данни за движението по пътищата и на информация презгранично, и където е целесъобразно - между региони или между градските и междуградските области;
б) използването между съответните информационни/контролни центрове и различните заинтересовани страни на стандартизирани информационни потоци или интерфейси за движението по пътищата.
1.4. Определяне на необходимите мерки за осъществяване на приложения (по-специално за локализиране и проследяване на товари по време на пътуването им и от един вид транспорт на друг) за логистика на превоза на товари (eFreight) въз основа на:
а) наличието на съответни технологии за ИТС и тяхното използване от специалистите, разработващи приложения в областта на/относно интелигентните транспортни системи;
б) интегрирането на резултатите от позиционирането в инструментите и центровете за управление на движението по пътищата.
1.5. Определяне на необходимите интерфейси за осигуряване на оперативна съвместимост и съвместимост между градската и европейската архитектура в областта на/относно интелигентните транспортни системи въз основа на:
а) наличността за градските центрове за контрол и за доставчиците на услуги на данни за обществения транспорт, планирането на пътуванията, търсенето на транспорт, данни за движението и паркирането;
б) улесняването на електронния обмен на данни между различните градски центрове за контрол и доставчиците на услуги за обществен или частен транспорт и за всички възможни видове транспорт;
в) интегриране на всички имащи отношение данни и информация в единна архитектура.
Приоритетна област III: Приложения в областта на/относно интелигентните транспортни системи за пътна безопасност и сигурност
Спецификациите и стандартите за ИТС приложения за пътна безопасност и сигурност включват:
1. Спецификации за приоритетно действие по чл. 5, ал. 1, т. 4:
Определяне на необходимите мерки за хармонизирано предоставяне на оперативно съвместима система "eCall" в Република България, в т. ч.:
а) наличието на необходимите интегрирани в автомобилите данни в областта на/относно интелигентните транспортни системи, които да се обменят;
б) наличието на необходимото оборудване в центровете за спешни повиквания, които получават предаваните от автомобилите данни;
в) улесняването на електронния обмен на данни между превозните средства и центровете за спешни повиквания.
2. Спецификации за приоритетно действие по чл. 5, ал. 1, т. 5:
Определяне на необходимите мерки за осигуряване на информационни услуги, базирани на ИТС, за места за безопасно и сигурно паркиране на товарни автомобили, по-специално в зоните за сервизно обслужване и за почивка по пътищата, въз основа на:
а) наличието на информация относно паркирането по пътищата за ползвателите;
б) улесняване на електронния обмен на данни между пътните паркинги, центровете и превозните средства.
3. Спецификации за приоритетно действие по чл. 5, ал. 1, т. 6:
Определяне на необходимите мерки за осигуряване на резервационни услуги, базирани на ИТС, за места за безопасно и сигурно паркиране на товарни автомобили въз основа на:
а) наличието за ползвателите на информация относно паркирането по пътищата;
б) улесняване на електронния обмен на данни между пътните паркинги, центровете и превозните средства;
в) интегриране на съответните технологии за ИТС както в превозните средства, така и в пътните съоръжения за паркиране, за да се актуализира информацията за наличните места за паркиране с цел резервиране.
4. Спецификации за други действия:
4.1. Определяне на необходимите мерки в подкрепа на безопасността на участниците в движението по пътищата по отношение на бордовия интерфейс човек - машина и използване на преносими устройства за подпомагане управлението на превозното средство и/или на транспортната операция, както и сигурността на комуникациите в превозното средство.
4.2. Определяне на необходимите мерки за подобряване на безопасността и удобството на уязвимите участници в движението по пътищата за всички съответни приложения в областта на/относно интелигентните транспортни системи.
4.3. Определяне на необходимите мерки за интегриране на модерни информационни системи за подпомагане на водачите в превозните средства и пътната инфраструктура, които не попадат в приложното поле на:
а) Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на Съвета;
б) Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно одобрението на типа на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачното оборудване заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли и за отмяна на Директива 74/150/ЕИО, и
в) Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства.
Приоритетна област IV: Свързване на превозното средство с транспортната инфраструктура
Спецификациите и стандартите за свързване на превозното средство с транспортната инфраструктура включват:
1. Спецификации за други действия:
1.1. Определяне на необходимите мерки за интегриране на различни приложения в областта на/относно интелигентните транспортни системи в отворена бордова платформа въз основа на:
а) идентификацията на функционалните изисквания на съществуващите или на планираните ИТС приложения;
б) определянето на архитектура за отворена система, която дефинира функционалните характеристики и интерфейси, необходими за оперативната съвместимост/взаимосвързаност с инфраструктурните системи и съоръжения;
в) лесно интегриране на бъдещите нови или усъвършенствани приложения в областта на/относно интелигентните транспортни системи в отворена бордова платформа;
г) използване на процес на стандартизация за приемане на архитектурата и на отворените бордови спецификации.
1.2. Определяне на необходимите мерки за по-нататъшен напредък в разработването и прилагането на съвместни системи (между превозните средства, между превозните средства и инфраструктурата, между инфраструктурите) въз основа на:
а) улесняването на обмена на данни или информация между превозните средства, инфраструктурите и между превозното средство и инфраструктурата;
б) наличието на съответни данни или информация, които да се обменят със съответните страни - превозни средства или пътна инфраструктура;
в) използването на стандартизиран формат на съобщения за обмен на данни или информация между превозното средство и инфраструктурата;
г) определянето на комуникационна инфраструктура за обмен на данни или информация между превозните средства, инфраструктурите и между превозното средство и инфраструктурата;
д) използването на процеси на стандартизация за приемане на съответните архитектури.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума