навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО ОТ 2013 Г.

В сила от 01.01.2013 г.
Приет с ПМС № 6 от 10.01.2013 г.

Обн. ДВ. бр.5 от 18 Януари 2013г., отм. ДВ. бр.70 от 24 Август 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 1, т. 2 от заключителните разпоредби на Постановление № 177 от 20 август 2018 г. за приемане на нормативни актове на Министерския съвет - ДВ, бр. 70 от 24 август 2018 г., в сила от 28.08.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за публично-частното партньорство, наричан по-нататък "закона".

Глава втора.
ПРОГРАМИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО

Чл. 2. (1) Националната програма за публично-частно партньорство (ПЧП) е основният документ за стратегическо планиране на ПЧП, който съдържа общите и специфичните цели, стратегията за развитие и основните приоритети на държавната политика за осъществяване на ПЧП в страната.
(2) Националната програма за ПЧП се изготвя взаимообвързано с национални стратегически и програмни документи на Република България при спазване изискванията на закона.
(3) Националната програма за ПЧП се разработва за 7-годишен период на действие, съвпадащ със съответния програмен период.


Чл. 3. (1) Министърът на финансите организира и осъществява контрол върху процеса на изработване и съгласуване на Националната програма за ПЧП.
(2) Проектът на Националната програма за ПЧП се обсъжда и съгласува в Съвета за развитие при Министерския съвет.


Чл. 4. Министерският съвет приема Националната програма за ПЧП по предложение на министъра на финансите в срок до 6 месеца преди началото на периода на нейното действие.


Чл. 5. В общинския план за развитие, изготвен на основание чл. 9, т. 7 от Закона за регионалното развитие, се залага политиката за осъществяване на общински ПЧП и ПЧП за общински публичноправни организации за съответния период на действие.

Глава трета.
ПОДГОТОВКА НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ЗА ПЧП

Раздел I.
Планиране


Чл. 6. (1) Подготвителните действия се извършват за проекти за ПЧП, които са включени в Оперативния план по чл. 15 от закона, наричан по-нататък "Оперативния план", съответно в програмата за реализация на общинския план за развитие по чл. 18 от закона, наричан по-нататък "общинския план за развитие".
(2) Включването на ПЧП проекти в Оперативния план, съответно в програма за реализация на общинския план за развитие, се извършва при условия и по ред, определени с правилника, при спазване на критериите за включване, определени с наредбата по чл. 22 от закона.


Чл. 7. (1) Публичният партньор в рамките на бюджетната процедура представя в Министерството на финансите (МФ) предложения за държавни ПЧП проекти и ПЧП проекти на държавни публичноправни организации, които да се включат в Оперативния план.
(2) Предложенията по ал. 1 се придружават от предварителна оценка за осъществимостта на проекта чрез ПЧП, която съдържа:
1. описание на проекта и очаквани резултати - наименование на проекта, цели, обхват и дейности, очаквани срокове за реализацията на проекта и предварителни технико-икономическа обосновка на проекта, социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта, анализ на разпределението на рисковете и анализ относно изпълнението на законовите изисквания за осъществяване на ПЧП;
2. предложение за форма и размер на финансовата подкрепа от публичния партньор, предварителна оценка за въздействието на параметрите на проекта върху бюджета;
3. предварителна оценка за постигането на по-добра стойност на вложените публични средства;
4. размер на необходимите средства за провеждане на подготвителни действия.
(3) Когато предложението е в резултат на направена инициатива от заинтересовано лице, предварителната оценка за осъществимост на проекта чрез ПЧП може да се изготви въз основа на представените от страна на заинтересованото лице документи.


Чл. 8. (1) Министърът на финансите изготвя списък на постъпилите предложения по чл. 7 и анализ на степента, в която са покрити критериите за включване на проекта в Оперативния план.
(2) Проектите, включени в списъка по ал. 1, се внасят за съгласуване в Съвета за развитие при Министерския съвет преди внасянето им за разглеждане и одобряване от Министерския съвет.
(3) Съветът за развитие при Министерския съвет провежда заседание, на което съгласува и взема решение за предложение до Министерския съвет за одобряване на проекти от списъка по ал. 1.
(4) Министърът на финансите на основание на решението на Съвета за развитие при Министерския съвет внася в Министерския съвет за разглеждане проект на решение за одобряване или за изменение на Оперативния план.


Чл. 9. (1) Оперативният план може да се актуализира в следните случаи:
1. когато въз основа на одобрената обосновка са променени параметрите на проекта спрямо заложените в Оперативния план;
2. след провеждане на процедура за избор на частен партньор съобразно офертата на участника, избран за частен партньор;
3. когато в хода на текущо изпълнение на ПЧП проект е възникнала необходимост от промяна на заложените параметри в определени от закона случаи;
4. при отпаднала необходимост от реализацията на проект чрез ПЧП по преценка на публичния партньор.
(2) Предложенията по ал. 1 се представят от публичния партньор в МФ в рамките на бюджетната процедура, като актуализацията на Оперативния план се извършва по реда на чл. 8.
(3) Предложенията по ал. 1 се придружават от изготвените документи по чл. 14 и/или от други предвидени в закона или в правилника анализи и документи.


Чл. 10. (1) Кметът на общината представя в общинския съвет предложения за общински ПЧП проекти и ПЧП проекти на общински публичноправни организации, които да се включат в програмата за реализация на общинския план за развитие.
(2) Предложенията по ал. 1 се придружават от предварителна оценка за осъществимостта на проекта чрез ПЧП, изготвена съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2.
(3) Общинският съвет разглежда предложенията по ал. 1 и в зависимост от степента на покритие на критериите за включване взема решение за одобряване на проектите, които да се включат в програмата за реализация на общинския план за развитие.
(4) Програмата за реализация на общинския план за развитие в частта за ПЧП може да се изменя и/или актуализира с решение на общинския съвет.
(5) Кметът на общината може да предложи актуализация на програмата за реализация на общинския план за развитие в следните случаи:
1. когато въз основа одобрената обосновка са променени параметрите на проекта спрямо заложените в програмата за реализация;
2. след провеждане на процедура за избор на частен партньор съобразно офертата на участника, избран за частен партньор;
3. когато в хода на текущо изпълнение на ПЧП проект е възникнала необходимост от промяна на заложените параметри в определени от закона случаи;
4. при отпаднала необходимост от реализацията на проект чрез ПЧП по преценка на кмета на общината.
(6) Предложенията по ал. 5 се придружават от изготвените документи по чл. 14 и/или от други предвидени в закона или в правилника анализи и документи.

Раздел II.
Инициатива за ПЧП от заинтересовано лице


Чл. 11. (1) Всяко заинтересовано лице може да предложи пред компетентен публичен партньор осъществяването на ПЧП.
(2) Предложението по ал. 1 на заинтересованото лице се придружава от обосновка и финансово-икономически анализ, а когато включва строителство - и от прединвестиционно проучване или инвестиционен проект, със съдържанието, определено в правилника.
(3) Съответният публичен партньор не по-късно от три месеца от писменото заявяване на заинтересованото лице го уведомява за резултатите от проучването на инициативата и за решението си да откаже или да предприеме действия по включване на проекта в Оперативния план, съответно в програмата за реализация на общинския план за развитие.


Чл. 12. (1) Прединвестиционното проучване или инвестиционният проект или части от тях могат да бъдат използвани за изработване на техническите спецификации в документацията за участие или в описателния документ.
(2) Когато публичният партньор е използвал прединвестиционното проучване или инвестиционния проект, заинтересованото лице има право, ако не е определено за частен партньор, на възнаграждение за използваните в техническите спецификации данни от прединвестиционното проучване или от инвестиционния проект по методика съгласно приложение № 2.
(3) Размерът на възнаграждението по ал. 2 се посочва в решението за откриване на процедура за избор на частен партньор и се заплаща от съответния публичен партньор в срок до една година от публикуването на обявлението.

Раздел III.
Подготвителни действия


Чл. 13. (1) Подготвителните действия се извършват от компетентния публичен партньор по чл. 13 от закона при условия и по ред, определени със закона и с правилника.
(2) Публичният партньор със заповед определя отговорните лица, техните задължения, целите, срока и финансовите средства за извършване на подготвителните действия.
(3) Разходите за извършване на подготвителни действия са за сметка на съответния публичен партньор, като необходимите средства се планират в рамките на бюджетната процедура за съответната година.


Чл. 14. (1) Подготвителните действия включват осигуряване от публичния партньор изготвянето на:
1. обосновка за доказване на социално-икономическата целесъобразност от изпълнението на проекта чрез ПЧП, и
2. проекти на документи по чл. 31, т. 2 от закона.
(2) Обосновката по ал. 1, т. 1 се основава на:
1. прединвестиционно проучване или инвестиционен проект - когато ПЧП проект включва строителство;
2. финансово-икономически анализ, с който се доказват най-малко:
а) постигането на по-добра стойност на вложените публични средства чрез ПЧП;
б) поносимостта за държавния бюджет, съответно за общинския бюджет или за бюджета на публичноправната организация, на проекта за ПЧП;
3. правен анализ относно изпълнението на законовите изисквания за осъществяване на ПЧП.
(3) Документите по ал. 2 се изработват в съответствие с минималните изисквания, определени в приложение № 1.


Чл. 15. Обосновката по чл. 14, ал. 1, т. 1 съдържа най-малко:
1. целите на проекта, свързани със задоволяване на обществени потребности, и степента на тяхното постигане с предложения проект;
2. изходна спецификация на проекта с идентифицирани количествени и качествени характеристики за дейността от обществен интерес;
3. финансово-икономически параметри на проекта и изводи за неговата ефективност и социално-икономическа целесъобразност, в т.ч. постигане на по-добра стойност на вложените публични средства;
4. мотивирани предложения за форма, максимален размер и график на предоставяне на финансовата подкрепа, максимален срок на договора за ПЧП, максимална норма на възвръщаемост за частния партньор за проекта;
5. изводи за въздействието на параметрите на ПЧП проекта върху бюджета, включително оценка за съответствие с режима по държавните помощи;
6. заключение относно изпълнението на законовите изисквания за осъществяване на проекта чрез ПЧП, включително обстоятелствата по чл. 3, ал. 2 от закона.


Чл. 16. (1) Обосновката по чл. 14, ал. 1, т. 1 се разглежда и предлага за одобрение на публичния партньор от експертен съвет по чл. 30, ал. 4 от закона.
(2) Правата, задълженията и отговорностите на експертния съвет, както и неговият състав се определят със заповед на публичния партньор.
(3) Експертният съвет може да действа на постоянен принцип или да се сформира за всеки отделен проект за ПЧП.
(4) В състава на експертния съвет могат да се включват вътрешни и външни експерти с необходимата квалификация и опит в съответствие с проекта за ПЧП.


Чл. 17. (1) Проектът на обосновка, проучванията, анализите и проектите на документи по чл. 31, т. 2 от закона се изработват последователно и взаимообвързано от експерти от съответната администрация, притежаващи необходимата квалификация и опит, и/или чрез възлагане на външен/шни консултант/и по преценка на публичния партньор.
(2) Възлагането на външен/шни консултант/и на един или повече от документите по ал. 1 се извършва при условията и по реда на Закона за обществените поръчки ( ЗОП).


Чл. 18. (1) За държавни ПЧП и ПЧП на държавни публичноправни организации публичният партньор представя пред министъра на финансите искане за одобрение на финансово-икономическия анализ.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат документите по чл. 14, ал. 2.
(3) Министърът на финансите одобрява или отказва да одобри финансово-икономическия анализ в тримесечен срок от постъпване на искането по ал. 1.
(4) Когато съгласно Закона за държавните помощи и Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи, приет с Постановление № 61 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2007 г., бр. 10 от 2009 г. и бр. 3 от 2010 г.), се изисква уведомяване на Европейската комисия (ЕК), одобрението се издава в едномесечен срок от датата на решението на ЕК, с което се разрешава предоставянето на помощта.
(5) Одобрение по ал. 3 се отказва, когато с представените документи не се доказва изпълнение на условията на чл. 6, ал. 2, чл. 9, ал. 2 и чл. 30, ал. 1, т. 2 от закона.
(6) Одобрението или отказът за одобрение по ал. 3 съдържа и становище относно:
1. съответствие на параметрите на проекта с тези, заложени в Оперативния план;
2. коректността на разработения финансово-икономически анализ, използваните изходни данни и резултатите и изводите от него;
3. постигането на по-добра стойност на вложените публични средства;
4. предложения механизъм, форма и максимален размер на финансова подкрепа, включително за съответствието със законодателството в областта на държавните помощи;
5. предложената максимална норма на възвръщаемост за частния партньор за проекта;
6. разпределението на рисковете между страните;
7. поносимост за бюджета на предложените параметри на ПЧП проекта, включително оценка за въздействието на проекта по години върху показателите за бюджетното салдо (дефицит/излишък) на касова и начислена основа и дълг на сектор "Държавно управление", изчислени съгласно методологията на Европейската система от национални и регионални сметки на Общността и приложимото бюджетно законодателство.


Чл. 19. (1) Министърът на финансите възлага на външен изпълнител при условията и по реда на ЗОП изготвянето на проект на становище по чл. 18, ал. 6 с оглед гарантиране на независима експертна оценка на социално-икономическата целесъобразност от реализацията на проекта чрез ПЧП.
(2) Изготвеното становище по ал. 1 се съгласува с компетентните дирекции в МФ в частта за държавните помощи и поносимост за бюджета.
(3) Обхватът на дейностите по договора, сключен с избрания външен изпълнител, може да включва оценка на повече от един ПЧП проект.

Раздел IV.
Включване на проект за ПЧП в държавния, съответно в общинския, бюджет


Чл. 20. Предложения за включване на ПЧП проекти като приложение към държавния, съответно към общинския, бюджет се представят в рамките на бюджетната процедура за съответната година.


Чл. 21. (1) Приложението към закона за държавния бюджет на Република България по чл. 16, ал. 1 от закона съдържа всички проекти за държавни ПЧП или ПЧП на държавни публичноправни организации с предвидени плащания от държавния бюджет, за които предстои откриване на процедура за определяне на частен партньор през съответната година.
(2) Приложението по ал. 1 съдържа систематизирана информация за всеки проект в табличен вид, както следва:
1. наименование на проекта;
2. отговорен публичен партньор;
3. прогнозен период на реализация на проекта;
4. размер на разходите на публичния партньор за съответната бюджетна година;
5. общ прогнозен размер на плащанията за срока на ПЧП проекта.
(3) Приложението към общинския бюджет по чл. 21, ал. 1 от закона съдържа всички проекти за общински ПЧП или ПЧП на общински публичноправни организации с предвидени плащания от общинския бюджет, за които предстои откриване на процедура за определяне на частен партньор през съответната година. Приложението е със съдържанието по ал. 2.


Чл. 22. (1) В резултат на извършените подготвителни действия и след включване на проекта за ПЧП като приложение към закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, съответно към общинския бюджет за съответната година, публичният партньор прави мотивирано предложение пред органа по чл. 32, ал. 2 от закона за откриване на процедура за избор на частен партньор.
(2) Към предложението по ал. 1 се прилагат обосновката, проектите на документи по чл. 31, т. 2 от закона, както и други документи, предвидени с нормативен акт.
(3) С предложението по ал. 1 се мотивират и:
1. основните условия и елементи на ПЧП проекта, включително дефиниране на основните права и задължения на страните по договора за ПЧП;
2. условията и параметрите, при които се поддържа икономическият баланс, и обстоятелствата от правен и фактически характер, при настъпването на които икономическият баланс ще се счита за нарушен;
3. мотивите по чл. 50, ал. 2 от закона, в случай че ПЧП проектът ще се реализира чрез публично-частно дружество;
4. избраната процедура по ЗОП за избор на частен партньор;
5. избраният един или повече критерии за подбор;
6. избраните показатели, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата.

Глава четвърта.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ И ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА


Чл. 23. (1) Разпределението на рисковете между страните се определя с договора за ПЧП въз основа на финансово-икономическия анализ и на офертата на участника, определен за частен партньор.
(2) Рисковете, които поема публичният партньор за целия срок на договора за ПЧП, се определят с решението за откриване на процедура за определяне на частен партньор и с документацията, съответно описателния документ, за участие в процедурата.


Чл. 24. (1) Частният партньор участва в ПЧП с определена от него норма на възвръщаемост за частния партньор за проекта, която не може да бъде по-висока от максималната, определена с решението за откриване на процедура за определяне на частен партньор.
(2) Нормата на възвръщаемост за частния партньор за проекта е елемент на финансово-икономическия модел, предложен с офертата на участника, определен за частен партньор.


Чл. 25. Публичният партньор участва в ПЧП чрез предоставяне на финансова подкрепа на частния партньор, която може да е под формата на:
1. плащания към частния партньор;
2. предоставяне на права върху имоти или части от имоти, които са различни от обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, за извършване на допълнителна стопанска дейност и/или за предоставяне на допълнителни услуги извън дейността от обществен интерес;
3. предоставяне на права за извършване на допълнителна стопанска дейност и/или за предоставяне на допълнителни услуги извън дейността от обществен интерес с обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес.


Чл. 26. (1) Финансовата подкрепа по чл. 25, т. 1 се определя с офертата на участника, определен за частен партньор, в размер, не по-голям от определения с решението за откриване на процедура за определяне на частен партньор.
(2) Условията за извършване на плащанията и тяхната периодичност се определят с договора за ПЧП.
(3) Плащания към частния партньор се извършват само когато обектът и/или услугата са в договорените в съответствие с техническите спецификации експлоатационна годност, обем и качество.
(4) До постигане на договореното съответствие по техническите спецификации плащания не се извършват, а в случай на констатирано последващо несъответствие плащанията се намаляват съразмерно или се преустановяват за периода до отстраняване на несъответствието. На частния партньор може да се налагат и допълнителни санкции за констатираното несъответствие, определени с договора за ПЧП.


Чл. 27. Цената на предоставените права по чл. 25, т. 2 се определя от регистриран независим оценител по смисъла на Закона за независимите оценители.


Чл. 28. (1) Размерът на финансовата подкрепа по чл. 25, т. 3 се определя от прогнозната печалба от допълнителна стопанска дейност и/или от предоставяне на допълнителни услуги съгласно офертата на участника, определен за частен партньор, за целия период на предоставяне на правата.
(2) Размерът на финансовата подкрепа по чл. 25, т. 1 и 2 не може да бъде увеличаван в случаите, когато отчетената печалба от допълнителна стопанска дейност е по-ниска от договорената и/или е недостатъчна за достигане нормата на възвръщаемост на частния партньор за проекта.


Чл. 29. (1) В договора за ПЧП се определят условията, редът и сроковете за извършване на корекции в размера на плащанията към частния партньор и/или за получаване на част от печалбата от допълнителна стопанска дейност в случаите по чл. 9, ал. 4 от закона.
(2) За целите на ал. 1 в срок до 31 май на текущата година частният партньор представя отчет за изпълнението на финансово-икономическия модел към 31 декември на предходната година по неговите съставни елементи.
(3) Отчетът по ал. 2 съдържа и анализ - сравнение между заложените, достигнатите и очакваните показатели за финансова ефективност за срока на договора за ПЧП.
(4) Отчетът по ал. 2 подлежи на заверка от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит преди представянето му на публичния партньор.


Чл. 30. Когато източник на финансовата подкрепа от публичния партньор са заемни средства, се прилагат разпоредбите на Закона за държавния дълг, съответно на Закона за общинския дълг.

Глава пета.
ИКОНОМИЧЕСКИ БАЛАНС


Чл. 31. (1) При ПЧП се поддържа икономически баланс, който представлява равновесието между ползите за публичния и частния партньор и разпределението на рисковете между тях.
(2) Икономическият баланс се установява от правата и задълженията на страните и условията за осъществяване на ПЧП проекта, определени с договора за ПЧП, и се поддържа през целия срок на договора.
(3) Поддържането на икономическия баланс е обект на контрол по реда на глава седма.


Чл. 32. (1) При нарушаване на икономическия баланс всяка от страните по договор за ПЧП може да поиска изменение или допълнение на договора за възстановяване на икономическия баланс.
(2) Искането по ал. 1 се отправя към другата страна с мотивирано предложение въз основа на комплексен анализ на обстоятелствата, довели до нарушаване на икономическия баланс, в т.ч. изменението на финансово-икономическите параметри на проекта.
(3) В срок до 3 месеца от подаване на искането по ал. 1 съответната страна разглежда и предоставя становище по мотивираното предложение за изменение или допълнение на договора за ПЧП.

Глава шеста.
ДОГОВОР ЗА ПЧП. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ


Чл. 33. Договорът за ПЧП се сключва при спазване на изискванията за съдържание по чл. 44 от закона и на правилника.


Чл. 34. (1) При неизпълнение на задължение по договора за ПЧП неизправната страна дължи неустойка в размер, определен с договора.
(2) При неплащане на неустойка от страна на частния партньор публичният партньор усвоява дължимата сума от съответната банкова гаранция по чл. 35.
(3) Когато размерът на банковата гаранция не е достатъчен за покриване размера на неустойката, публичният партньор прихваща дължимия остатък от размера на плащанията по чл. 25, т. 1 и/или събира дължимите суми по законоустановения ред.


Чл. 35. (1) Частният партньор предоставя финансово обезпечение за гарантиране изпълнението на задълженията по договора за ПЧП под формата на банкови гаранции.
(2) Видовете и размерът на банковите гаранции се определят за всеки отделен договор за ПЧП, като съвкупният размер на предоставените банкови гаранции не може да бъде по-малък от 5 на сто от общия размер на финансовата подкрепа, определена с решението за определяне на частен партньор.
(3) Банковите гаранции се предоставят по начин, който осигурява непрекъснатост на обезпечението на задълженията на частния партньор по договора за ПЧП.
(4) В случаите по чл. 34, ал. 2 частният партньор е длъжен да възстанови първоначалния размер на гаранцията в срок, не по-дълъг от 30 дни от уведомлението за усвояване.


Чл. 36. (1) При предсрочно прекратяване на договора за ПЧП по вина на частния партньор той дължи обезщетение в размер, не по-малък от 50 на сто от сумата на предвиденото обезщетение по чл. 63 от закона.
(2) Частният партньор дължи и неустойка в размер на 1/12 част от годишното плащане по чл. 25, т. 1 за предходната година за всеки месец до сключване на нов договор за ПЧП, но за не повече от 12 месеца.
(3) Публичният партньор може да търси обезщетение за действително претърпените вреди, които надхвърлят размера на обезщетенията и неустойките по ал. 1 и 2, по общия ред съгласно действащото законодателство.


Чл. 37. В случаите по чл. 46, ал. 2 от закона частният партньор уведомява в срок до 10 дни публичния партньор за избрания от него подизпълнител.

Глава седма.
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ПЧП


Чл. 38. (1) При изпълнението на договорите за ПЧП се осъществяват мониторинг и текущ контрол, гарантиращи ефективност и ефикасност на процесите.
(2) Текущият контрол се извършва от публичния партньор при условия и по ред, определени с договора за ПЧП.
(3) Текущият контрол включва най-малко периодична проверка на изпълнението на всички задължения по договора за ПЧП, в т.ч. за качеството на обекта на техническата или на социалната инфраструктура и/или на извършваната дейност от обществен интерес, въз основа на определени с нормативен акт, с административен акт или с договора изисквания, технически спецификации, стандарти и/или критерии за качество.
(4) Текущият контрол се осъществява чрез:
1. длъжностни лица от съответната държавна или общинска администрация или публично-правна организация, и/или
2. комисия за контрол.
(5) Правата, задълженията и отговорностите на лицата, осъществяващи текущ контрол, както и съставът на комисията за контрол се определят със заповед на публичния партньор.
(6) Контрол върху определени задължения на частния партньор може да бъде възложен чрез договор на външен изпълнител.
(7) Текущият контрол се извършва чрез документален контрол и проверки на място.
(8) Проверки на място могат да се извършват от лица, определени от публичния партньор, и/или чрез други органи в зависимост от спецификата на проверката.
(9) Разходите за текущ контрол са за сметка на публичния партньор.


Чл. 39. (1) Мониторинг на изпълнението на действащите договори за ПЧП в страната се осъществява на базата на ежегодна отчетност, като в срок до 31 март:
1. публичните партньори за държавни ПЧП и ПЧП на държавни публичноправни организации представят годишни отчети за изпълнението на договорите за ПЧП пред министъра на финансите;
2. кметовете на общини за общински ПЧП и ПЧП на общински публичноправни организации представят годишни отчети за изпълнението на договорите за ПЧП пред общинските съвети.
(2) На базата на отчетите по ал. 1, т. 1 министърът на финансите представя пред Министерския съвет годишен отчет относно изпълнението на Националната програма за ПЧП и Оперативния план.
(3) С цел осъществяване функциите на министъра на финансите по чл. 17, ал. 2 от закона публичните партньори изпращат копие на отчетите по чл. 29, ал. 2 в МФ в 10-дневен срок от получаването им.
(4) За целите на отчетността и статистиката на публичните финанси министърът на финансите може да изиска от страните по договор за ПЧП да представят отчети и друга информация, като определи съдържанието, формата и срока за представяне.

Глава осма.
РЕГИСТЪР НА ПЧП


Чл. 40. (1) Регистърът на ПЧП по чл. 24, ал. 1 от закона, наричан по-нататък "регистъра", се създава и поддържа от МФ.
(2) Регистърът се поддържа като единна електронна база данни, които се вписват от длъжностни лица, определени от министъра на финансите или от съответния публичен партньор, съгласно чл. 24, ал. 3 от закона.


Чл. 41. (1) Регистърът съдържа:
1. Националната програма за публично-частно партньорство и Оперативния план за всеки програмен период;
2. общинските проекти за ПЧП и проектите за ПЧП на общинските публичноправни организации, включени в програмите за реализация на общинските планове за развитие;
3. решенията за откриване на процедурите за определяне на частен партньор;
4. обявленията за провеждане на процедура за определяне на частен партньор;
5. решенията за определяне на частен партньор;
6. финансово-икономическите анализи;
7. сключените договори за ПЧП без данните, представляващи търговска или техническа тайна;
8. отчета на министъра на финансите относно изпълнението на Националната програма за ПЧП и Оперативния план и годишните отчети на публичните партньори за изпълнението на договорите за ПЧП;
9. информация за изпълнението на договорите за ПЧП на публичноправните организации;
10. допълнителните споразумения за изменения или допълнения на сключените договори за ПЧП;
11. договорите за продължаване на договорите за ПЧП с правоприемник;
12. решенията за прекратяване на договорите за ПЧП;
13. становищата на министъра на финансите по чл. 18, ал. 6;
14. договорите с външен изпълнител по чл. 19, ал. 3 без данните, представляващи търговска тайна.
(2) В регистъра не се въвеждат лични данни и данни, които представляват класифицирана информация.
(3) На вписване подлежат само предвидените в правилника документи и обстоятелства и последвалите промени в тях.
(4) Новите обстоятелства се вписват така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходните вписвания.
(5) Заличаването на вписано обстоятелство и поправката на допуснати грешки се извършват по начин, който не води до унищожаване или повреждане на информацията, след разрешение от МФ по реда на чл. 43.


Чл. 42. (1) Регистърът е публичен.
(2) Достъпът до информацията в регистъра е безплатен и свободен и се осигурява чрез интернет страницата на МФ.
(3) Публичните партньори, вписващи информация в регистъра, осигуряват публичен достъп до него, като указват връзка към регистъра чрез поддържаните от тях интернет страници.


Чл. 43. (1) Министърът на финансите и публичните партньори създават необходимите условия за извършване на предвидените вписвания и за осъществяването на пряк контрол върху дейността по вписване в регистъра.
(2) Действията по вписването в регистъра се извършват от длъжностни лица, определени със заповед на съответния орган по ал. 1 и след получаване на права за служебен достъп от МФ. В заповедта се определя и длъжностното лице, което ще осъществява пряк контрол върху дейността по вписване в регистъра.
(3) Длъжностните лица по ал. 2 отговарят за достоверността на въвежданата информация и за спазването на сроковете за нейното въвеждане.


Чл. 44. (1) Регистрирането на съответния публичен партньор и предоставянето на права за служебен достъп на определените от него длъжностни лица, отговорни за въвеждането на информацията по чл. 41, се извършва от МФ.
(2) Предоставянето на права за служебен достъп се извършва от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на финансите, в 7-дневен срок от получаване на заявление от съответния публичен партньор.
(3) Министърът на финансите определя със заповед, която се публикува на интернет страницата на МФ:
1. електронния формат и техническите изисквания относно информацията по чл. 41;
2. процедурата за даване на права за служебен достъп.


Чл. 45. Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира целостта на информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на правилника.


Чл. 46. Документите, подлежащи на вписване в регистъра, както и промените в тях се въвеждат в 14-дневен срок от приемането или съответно от влизането им в сила.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание § 2, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за публично-частното партньорство.


Приложение № 1 към чл. 14, ал. 3

Раздел I. Минимални изисквания към прединвестиционното проучване или инвестиционен проект:

Прединвестиционното проучване или инвестиционният проект се изработват съгласно изискванията на наредбата по чл. 139, ал. 5 от Закона за устройството на територията със съдържание и обхват съгласно спецификата на дейността от обществен интерес.
Раздел II. Минимални изисквания към финансово-икономическия анализ (Като ръководство за разработване на финансово-икономическия анализ могат да се ползват "Ръководство за извършване на анализ на разходите и ползите от инвестиционен проект" на Европейската комисия и "Методически указания за публично-частно партньорство" на МФ, поддържани на адрес www.minfin.bg.):
Финансово-икономическият анализ включва разработване на:
1. Общ анализ на стратегическите нужди от обществената услуга към момента на изготвяне на анализа и в перспектива и дефиниране на стратегическите социално-икономически цели;
2. Изходна спецификация с идентифицирани качествени и количествени характеристики на дейността от обществен интерес, в т.ч. приложими стандарти за качество и наличност на дейността от обществен интерес;
3. Анализ на техническите варианти (опции) и оценка на тяхната приложимост, включително от техническа, проектна, правна и финансова гледна точка;
4. Правна обосновка на законосъобразността на изпълнението на проекта;
5. Технико-икономическа оценка и избор на техническа/и опция/и, включваща:
а) финансов анализ и изчисляване на показателите за финансова ефективност (финансова нетна настояща стойност (ФННС), финансова вътрешна норма на възвръщаемост (ФВНВ) и др.) от гледна точка на частен инвеститор; в случай че ФННС е положителна (ФННС > 0), проектът не следва да се реализира чрез ПЧП;
б) анализ на публичните разходи (АПР) и дефиниране на АПР модел; икономически анализ и изчисляване на показателите за социално-икономическа ефективност (икономическа нетна настояща стойност (ИННС), икономическа вътрешна норма на възвръщаемост (ИВНВ) и др.) за обществото; при ИННС<0, проектът не следва да се реализира;
в) оценка на риска;
г) изграждане на АПР модел с корекция за риск;
6. Дефиниране на проект с ПЧП схема на реализация за избраната техническа/и опция/и;
7. Тест за приложимост на ПЧП схемата;
8. Финансов анализ на ПЧП схемата и изчисляване на показателите за финансова ефективност - ФННС на инвестицията и на капитала, ФВНВ на инвестицията и на капитала, финансова устойчивост:
а) инвестиционни разходи;
б) текущи разходи и приходи;
в) финансова възвръщаемост на инвестицията;
г) източници на финансиране;
д) форми и размер на финансова подкрепа;
е) финансова устойчивост;
ж) финансова възвръщаемост на капитала на частния партньор;
9. Икономически анализ на ПЧП схемата и изчисляване на показателите за социално-икономическа ефективност - ИННС, ИВНВ, за обществото;
10. Оценка на риска;
11. Изграждане на ПЧП референтен модел с корекция за риск;
12. Сравнителен анализ между АПР модел с корекция за риск и ПЧП модел с корекция за риск с цел доказване по-добрата стойност на вложените публични средства, включващ:
а) сравнение между настоящите стойности на публичните разходи с корекция за риск в двата модела;
б) сравнение между показателите за социално-икономическа ефективност за обществото при двата варианта;
13. Оценка на поносимостта за бюджета на база:
а) всички прогнозни плащания от страна на публичния партньор за изпълнението на проекта за целия срок;
б) текущ бюджет и неговото текущо изпълнение;
в) отчет за изпълнението на бюджета за последните три години;
г) прогнозен бюджет за следващите най-малко три години с посочени източници за финансиране на плащанията по буква "а";
д) законови и други финансови ограничения за бюджета;
14. Определяне на икономическия баланс между партньорите на база показателите за финансова ефективност на ПЧП схемата;
15. Анализ за съответствие на проекта със законодателството в областта на държавните помощи.
Раздел III. Минимални изисквания към правния анализ:
Правният анализ съдържа следните компоненти:
1. Определяне на обхвата и правния режим на дейността от обществен интерес - предмет на ПЧП.
2. Установяване и анализ на наличието на условия за създаване на ПЧП по чл. 3, ал. 2 от закона, включително анализ на нормативните възможности и/или ограничения да се събират приходи от потребителите на услугата от обществен интерес или от други трети лица във връзка с дейността от обществен интерес; анализ на възможността събирането на тези приходи да се възложи на частния партньор.
3. Установяване и анализ на собствеността върху обекта, чрез който ще се извършва дейността от обществен интерес - предмет на договора за ПЧП, включително наличието на забрани, ограничени вещни права, съществуващи права върху обекта, други тежести.
4. Анализ и заключение относно законосъобразността на предложената форма на финансова подкрепа и наличието на правни пречки за предоставянето й, включително за съответствието й със законодателството в областта на държавните помощи.
5. Заключение и препоръки относно изпълнението на законовите изисквания за осъществяването на ПЧП.


Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2

Методика за определяне размера на възнаграждение за използваните в техническите спецификации данни от прединвестиционно проучване или от инвестиционен проект, изготвени от заинтересовано лице

1. С методиката се урежда начинът на определяне размера на възнаграждението за заинтересовано лице по чл. 12, ал. 2.
2. Възнаграждението за заинтересованото лице е в размер, равен на заверените от регистриран одитор отчетени преки разходи на заинтересованото лице за изработване на прединвестиционното проучване или инвестиционния проект или на частта от тях, използвана от публичния партньор за изготвяне на техническите спецификации в документацията за участие или в описателния документ, но не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на проекта, съгласно обявлението.
3. Преки са тези разходи, които са свързани пряко с изработването на прединвестиционното проучване или инвестиционния проект или съответната част от тях. Те включват:
а) разходи за възнаграждения и осигурителни плащания на служителите, които са извършили изработката, и на тези, осъществили дейност по контрол, надзор или мониторинг;
б) разходи за възнаграждения и осигурителни плащания на ръководния персонал и друг ангажиран персонал;
в) разходи за материали;
г) капиталови разходи, присъщи за изработката;
д) разходи за външни услуги, пряко свързани с изработката;
е) други преки разходи, присъщи за изработката.
4. Преките разходи по смисъла на т. 3 се калкулират, както следва:
а) по букви "а" и "б" - пропорционално на разпределението на разходите за изработка въз основа на годишните разходи за възнаграждения и осигурителни плащания на служителите;
б) по буква "в":
аа) преките материални разходи се пренасят директно в стойността на изработката въз основа на разходна норма, умножена по цената на придобиване;
бб) в случаите, когато не е възможно да се определи разходна норма, за определяне на преките материални разходи за определен вид изработка се изчислява съотношението между разходите за материали, присъщи за остойностяваната изработка, към броя на извършените изработки от същия вид;
вв) ако методите по букви "аа" и "бб" не са приложими поради това, че не могат да се определят присъщите материални разходи за отделните видове изработки, се използва средният разход за материали, който отразява съотношението между общия брой изработки, извършени от заинтересованото лице, и разходите за материали, присъщи на изработката за последната година;
в) по буква "г" - разходите са пряко свързани с извършването на изработката; такива разходи са разходите за закупуване на специфичен софтуер, база данни, техника, транспортни средства и др., присъщи за изработката; те се пренасят в стойността на изработката по метода на амортизационните отчисления като съотношение между разходите за изброените дълготрайни активи, присъщи единствено и само на изработката, и броя на този вид разработки, предоставени през последната година;
г) по буква "д" - разходите за външни услуги, относими към изработката, се пренасят изцяло в стойността й, включително когато цялата изработка е извършена чрез възлагане на външен изпълнител;
д) по буква "е" - разходите зависят пряко от броя на извършените изработки и са лесноразграничими (например разходи за командировки в страната); тяхната стойност се пренася изцяло в стойността на изработката.
5. Непреките разходи не се включват в стойността на изработката.
6. Размерът на възнаграждението се изчислява по формулата:
Рj = ПРj, където:
Pj е размерът на възнаграждението;
ПРj са преките разходи за изработката (j);
7. Преките разходи се изчисляват по формулата:
ПРj = Тj х СЧСПОП + Тj х СЧСРП + РМj + РПДАj + РВУj + ДПРj, където:
Тj е времето за изготвяне на съответната част от изработката;
СЧСПОП - средната стойност на часовата ставка на пряко отговорния персонал;
СЧСРП - средната стойност на часовата ставка на ръководния персонал;
РМj са разходите за материали за изработката (j);
РВУj - разходите за външни услуги за изработката (j);
РПДАj - разходите за дълготрайни активи, присъщи за изработката (j);
ДПРj - другите преки разходи, присъщи за изработката (j).
8. Публичният партньор възлага заверяването на преките разходи на регистриран одитор при условията и по реда на ЗОП. Разходите по възлагането са за сметка на публичния партньор.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума