навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

В сила от 16.11.2012 г.
Приет с ПМС № 278 от 08.11.2012 г.

Обн. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г., изм. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.64 от 21 Август 2015г., изм. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 13 Юли 2018г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 11 Октомври 2019г., отм. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 231 от 27 август 2020 г. за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната комисия по хазарта - ДВ, бр. 77 от 1 септември 2020 г., в сила от 01.09.2020 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят структурата, организацията на работа и числеността на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2016 г.) (1) Държавната комисия по хазарта, наричана по-нататък "комисията", е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(2) Председателят на комисията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.


Чл. 3. Комисията осъществява държавния надзор върху хазарта в съответствие с разпоредбите на Закона за хазарта и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Глава втора.
СЪСТАВ И ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА


Чл. 4. (1) Комисията е колегиален орган и се състои от председател и четирима членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Председателят и членовете на комисията се назначават от министъра на финансите, като един от членовете е от Националната агенция за приходите и по един член се предлага съответно от председателя на Държавната агенция "Национална сигурност", от министъра на икономиката и от министъра на правосъдието.
(3) Условията за назначаване на председателя и членовете на комисията са определени в Закона за хазарта.
(4) Членовете на комисията, без председателя и, не са щатни служители на нейната администрация.


Чл. 5. Комисията има правомощия, определени в Закона за хазарта.


Чл. 6. (1) Председателят ръководи дейността на комисията и я представлява.
(2) Правомощията на председателя на комисията, свързани с нейната компетентност, са определени в Закона за хазарта.
(3) В изпълнение на своите правомощия като ръководител на администрацията на комисията председателят:
1. ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите на администрацията на комисията;
2. представлява комисията в контактите и с други органи и организации, включително на международно ниво;
3. планира, разпределя и контролира използването на предоставените бюджетни средства на комисията;
4. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на комисията;
5. утвърждава длъжностното разписание на администрацията на комисията;
6. назначава и освобождава държавните служители, присъжда техните рангове, сключва и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в администрацията на комисията;
7. осигурява условия за повишаване на професионалната квалификация на служителите в администрацията на комисията;
8. издава заповеди и утвърждава вътрешни правила, свързани с осъществяването на дейността на комисията;
9. представя на министъра на финансите ежегоден отчет за резултатите от дейността на комисията;
10. осъществява и други правомощия, произтичащи от разпоредбите на Закона за хазарта, както и възложени му с друг закон или с нормативен акт.
(4) Правомощията на председателя по ал. 3 в негово отсъствие се упражняват от определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай служител, заемащ ръководна длъжност в администрацията на комисията.
(5) Председателят на комисията може да възложи на главния секретар своите правомощия или отделни свои правомощия по служебното правоотношение с лицата от администрацията на комисията.
(6) Председателят на комисията може да възложи със заповед правомощията си по чл. 31, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта на служители в администрацията на комисията, като определя и техните функции.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА КОМИСИЯТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 7. (1) Дейността на комисията се подпомага от администрация, която се ръководи от председателя.
(2) Според разпределението на дейностите, които извършва, администрацията е обща и специализирана и е организирана в дирекции.
(3) Отдели и сектори се създават, преобразуват и закриват със заповед на председателя.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2019 г.) Общата численост на персонала на комисията е 52 щатни бройки, в т. ч. председател, главен секретар, обща и специализирана администрация. Администрацията на комисията е разпределена по структурни звена съгласно приложението.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 9. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на комисията, като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на председателя и отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на комисията.
(2) Главният секретар:
1. осигурява организационната връзка между председателя на комисията и административните звена, както и между самите административни звена;
2. осъществява изрично възложените му в писмен вид правомощия от председателя;
3. създава условия за нормална и ефективна работа на административните звена в комисията;
4. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на комисията;
5. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
6. координира и контролира финансово-стопанската дейност на комисията;
7. координира и контролира дейността по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на комисията;
8. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на документацията;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в комисията;
10. организира ежегодно изготвянето на доклад за състоянието на администрацията;
11. организира взаимодействието на комисията с други ведомства и с неправителствени организации;
12. изпълнява други задачи, възложени му от председателя на комисията.

Раздел III.
Обща администрация


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на председателя на комисията, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва технически дейности по административното обслужване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2019 г.) Общата администрация е организирана в две дирекции:
1. "Финансово-стопански дейности и административно обслужване";
2. "Нормативна уредба и процесуално представителство".

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2019 г.) Дирекция "Финансово-стопански дейности и административно обслужване":
1. изготвя бюджетната прогноза и проекта на бюджет за приходите и разходите на комисията за съответната година;
2. организира, осъществява и контролира финансово-счетоводната дейност, следи за изпълнението на бюджета, за законосъобразното разходване на паричните средства и ползването на активите на комисията и осигурява организацията по прилагането на нормативните актове в областта на обществените поръчки;
3. отговаря за законосъобразността на проектите на заповеди, документацията за процедури по Закона за обществените поръчки и договорите, по които комисията е страна;
4. организира и осъществява управлението на активите, материално-техническото снабдяване, изпълнението на мероприятия по отбранително-мобилизационна подготовка и управление при кризи, осигурява здравословни и безопасни условия на работа, както и охранителния и пропускателния режим в административните помещения на комисията;
5. изготвя актове и документи, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служителите;
6. изготвя длъжностните и поименните разписания на администрацията на комисията;
7. организира и осъществява дейности по управление на човешките ресурси в съответствие с нормативните и вътрешните актове, планира и организира мероприятия за изграждане и развитие на административния капацитет на комисията;
8. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2019 г.)
9. (нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2019 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2019 г.)
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) организира и осъществява деловодната и архивната дейност в комисията;
12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) поддържа и актуализира страницата на комисията в интернет;
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) подготвя, координира и протоколно осигурява публичните изяви на председателя и/или на овластени от него длъжностни лица при пресконференции, официални и работни срещи и поддържа протоколната кореспонденция;
14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) организира, координира и поддържа връзки със сходни органи в други страни и с международните организации, свързани с надзора и регулирането на хазартната дейност;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) изготвя правни становища и проекти на решения по Закона за достъп до обществена информация;
16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) организира публикуването за обществено обсъждане на подготвяните проекти на нормативни актове на комисията.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2019 г.) Дирекция "Нормативна уредба и процесуално представителство":
1. подпомага председателя и специализираната администрация по правни въпроси, свързани с провеждане на държавната политика при регулация на хазарта и свързаните с него дейности;
2. изработва и/или участва в изработването на проекти на нормативни актове, свързани с надзора върху хазарта и свързаните с него дейности, както и на вътрешноведомствени актове, които засягат дейността на администрацията на комисията;
3. дава становища по проекти на нормативни актове, които са получени от други държавни органи за съгласуване;
4. участва в изготвянето на проектите на решения на комисията, като съгласува нормативните основания и мотивите им;
5. подпомага специализираната администрация при осъществяване на правомощията и за установяване на административни нарушения;
6. изготвя проекти на наказателните постановления, издавани от председателя на комисията;
7. изготвя правни анализи на действащото законодателство, закони и подзаконови нормативни актове с цел избягване на противоречиво тълкуване и прилагане на нормите и прави предложения за изменения;
8. осъществява правно-нормативното обслужване на комисията;
9. осъществява процесуалното представителство по свързани с дейността на комисията граждански, административни и административнонаказателни дела;
10. изготвя правни становища и отговори по запитвания от поднадзорни лица;
11. анализира резултатите от съдебната практика, по административни и административнонаказателни производства, които са свързани с дейността на комисията.

Раздел IV.
Специализирана администрация


Чл. 12. (1) Специализираната администрация осигурява осъществяването на правомощията на комисията по Закона за хазарта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Лицензионна и контролна дейност".


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.)


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Дирекция "Лицензионна и контролна дейност":
1. извършва проверки и проучвания по подадени писмени искания до комисията;
2. разработва проекти на предложения по образувани производства пред комисията;
3. привежда в изпълнение решенията на комисията;
4. подготвя и актуализира списък на лаборатории, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и софтуер на комуникационно оборудване;
5. извършва преглед и проверка на документацията, представена от такива лаборатории, и подготвя предложения до комисията за утвърждаване на типове и модификации;
6. (нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) извършва проверки за законосъобразното осъществяване на хазартната дейност;
7. (нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) изземва игрално и комуникационно оборудване и парични средства, които се използват за организиране или осъществяване на хазартна дейност без лиценз от комисията;
8. (нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) установява административни нарушения;
9. (нова - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) обезпечава доказателства за извършени нарушения чрез опис или изземване на вещи, парични средства, ценни книжа, документи, книжа и други носители на информация или чрез запечатване на каси, офиси, игрални зали, игрални казина, работилници, помещения, в които се организират или провеждат хазартни игри, или се държи игрално оборудване, и други подлежащи на контрол обекти;
10. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) извършва оценка за годността на отнето или придобитото в полза на държавата игрално и комуникационно оборудване, което е иззето от длъжностни лица на комисията, и прави предложения за бракуване и унищожаване на негодното или за предаване за продажба от органите на Националната агенция за приходите на годното оборудване;
11. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) подготвя и актуализира списък на интернет страниците по чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта;
12. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) подготвя и организира предоставянето на електронните административни услуги в комисията;
13. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) води, поддържа и актуализира публичните електронни регистри на комисията;
14. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) организира внедряването, поддръжката и усъвършенстването на информационните системи и следи за прилагането на информационните стандарти в комисията;
15. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) планира, администрира и поддържа инфраструктурата на информационните технологии в комисията, както и разработва правила, инструкции и процедури за използването на информационни и комуникационни технологии;
16. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) осигурява правилното функциониране на необходимите средства за обработка и пренасяне на информацията - хардуер и софтуер, и отговаря и за информационната и мрежовата сигурност на администрацията;
17. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) осигурява процесите на експлоатация на електронните приложения в комисията;
18. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) следи за осъществяването и сигурността на непрекъснатия дистанционен достъп до контролните локални сървъри на организаторите на хазартни игри от разстояние;
19. (предишна т. 15, доп. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) извършва методологическите, статистическите и аналитичните дейности по лицензионните производства и контролната дейност;
20. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) проучва опита на надзорните органи на хазарта в Европейския съюз с цел подобряване на качеството и ефективността при осъществявания надзор върху хазарта от комисията.

Раздел V.
Организация на работата на администрацията на комисията


Чл. 15. (1) Служителите в комисията, заемащи ръководни длъжности, съобразно възложените функции в длъжностните им характеристики:
1. възлагат задачи на работещите в административното звено, контролират и отговарят за тяхното срочно и качествено изпълнение;
2. осигуряват взаимодействието с другите административни звена в комисията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;
3. ръководят, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответното административно звено.
(2) При отсъствие на служител, заемащ ръководна длъжност, неговите функции се изпълняват от служител, определен от председателя.


Чл. 16. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в комисията, изпълняват точно, добросъвестно и безпристрастно възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на своята работа съобразно длъжностните си характеристики.


Чл. 17. Документооборотът, деловодните дейности, текущото архивиране на документи, както и контролът по изпълнение на задачите в комисията се уреждат с вътрешни правила, утвърдени от председателя.


Чл. 18. (1) Работното време на служителите в комисията при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Работното време на служителите по ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,30 ч. В тези случаи извън времето на задължителното присъствие служителите могат да отработват дневното работно време през определени дни в следващия или в друг ден от същата работна седмица.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2015 г.) Работното време по ал. 2 се отчита чрез електронна система за контрол на достъпа в сградата на комисията или по друг подходящ начин. Председателят на комисията определя със заповед конкретната организация на работа и контрола по спазване на установеното работно време.
(4) За определени административни звена и/или длъжности в заповедта по ал. 3 председателят на комисията може да определи различно от посоченото в ал. 2 работно време.


Чл. 19. (1) Предложения и сигнали по глава осма от Административнопроцесуалния кодекс се подават до председателя на комисията.
(2) Главният секретар на комисията организира работата с получените предложения и сигнали.
(3) Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни и се подават в комисията лично или чрез упълномощен представител. Подадените предложения и сигнали се регистрират по ред, определен с вътрешните правила по чл. 17.
(4) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(5) За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които за подателя не са посочени:
1. имената по документ за самоличност и адресът - за българските граждани;
2. имената по документ за самоличност, личният номер и адресът - за чужденци;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес.
(6) За анонимни се считат и предложения и сигнали, които съдържат реквизитите по т. 1 - 3, но не са подписани от автора/подателя или от негов представител по закон или по пълномощие.
(7) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които засягат факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в деловодството на комисията.
(8) Приемното време за граждани и представители на организации и изслушването на техните предложения и сигнали се оповестява на общодостъпно място в комисията.

Заключителни разпоредби


§ 1. В 15-дневен срок от влизането в сила на устройствения правилник председателят на комисията утвърждава длъжностното разписание на администрацията.

§ 2. Правилникът се приема на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за хазарта.

§ 3. Изпълнението на правилника се възлага на председателя на комисията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2014 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСТВО "КРИЧИМ"


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2014 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 август 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2014 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 ноември 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2018 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 8

(Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2019 г.)

Численост на персонала в администрацията на Държавната комисия по хазарта - 52 щатни бройки

 

Председател

1

Главен секретар

1

Обща администрация

18

в т.ч.:

 

дирекция "Финансово-стопански дейности и административно обслужване"

11

дирекция "Нормативна уредба и процесуално представителство"

Специализирана администрация

32

в т.ч.:

 

дирекция "Лицензионна и контролна дейност"

32

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума