навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ОТ 2012 Г.

В сила от 11.10.2012 г.
Издаден от Висшия съдебен съвет

Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 23 Октомври 2015г., отм. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация - ДВ, бр. 51 от 5 юли 2016 г., в сила от 16.06.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се урежда организацията на дейността на Висшия съдебен съвет (ВСС), структурата, функциите и организацията на работа на неговата администрация.

Чл. 2. (1) Висшият съдебен съвет е постоянно действащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост.
(2) Дейността на ВСС се осъществява на принципите на законност, независимост, съразмерност, истинност, равенство, самостоятелност и безпристрастност, бързина, достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост.
(3) Висшият съдебен съвет е юридическо лице със седалище в София. Той се представлява от един от изборните му членове, определен с решение на ВСС.
(4) Висшият съдебен съвет има кръгъл печат с изображения на герба на Република България и с изписани думите "Република България. Висш съдебен съвет".


Чл. 3. (1) Висшият съдебен съвет се състои от двадесет и пет членове, избрани по реда на Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт (ЗСВ).
(2) Членове на ВСС по право са председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор.
(3) Единадесет от членовете на ВСС се избират от Народното събрание и единадесет - от органите на съдебната власт.
(4) Мандатът на изборните членове на ВСС е пет години. Те не могат да бъдат преизбирани веднага след изтичане на този срок.


Чл. 4. (1) При осъществяване на своите правомощия ВСС взаимодейства с президента на Република България, Народното събрание, Конституционния съд, Министерския съвет, министъра на правосъдието и администрацията на Министерството на правосъдието, както и с други централни и териториални органи на изпълнителната власт.
(2) Висшият съдебен съвет осъществява сътрудничество със съсловните организации на съдиите, прокурорите и следователите, на съдебните служители и с други юридически лица с нестопанска цел.
(3) При осъществяване на своите правомощия ВСС се подпомага от администрация.

Глава втора.
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Раздел I.
Правомощия на Висшия съдебен съвет


Чл. 5. В дейността си Висшият съдебен съвет се ръководи от възложените му от Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт функции.


Чл. 6. (1) Висшият съдебен съвет:
1. обсъжда проекта на бюджет на съдебната власт, предложен от министъра на правосъдието, внася го в Министерския съвет за включване в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България и контролира изпълнението му;
2. определя броя, съдебните райони и седалищата на районните, окръжните, административните и апелативните съдилища по предложение на или след съгласуване с министъра на правосъдието, а на военните съдилища - съгласувано с министъра на отбраната; за осъществяване на тази дейност ВСС съобразно степента на натовареност може да създава и да закрива съдилища, да променя съдебните райони и седалищата на съдилищата;
3. определя броя на съдиите, прокурорите и следователите по съдилища, прокуратури и следствени органи съобразно степента на натовареност - по предложение на или след съгласуване с административните ръководители на органите на съдебната власт, а за прокурорите и следователите - и с главния прокурор, като може да разкрива нови и да съкращава незаети длъжности;
4. определя броя на съдебните служители съобразно степента на натовареност - по предложение на или след съгласуване с административните ръководители на органите на съдебната власт, а за органите, включени в структурата на прокуратурата на Република България - и с главния прокурор, като може да разкрива нови и да съкращава длъжности;
5. организира и провежда конкурсите за съдийските, прокурорските и следователските длъжности в предвидените от закона случаи;
6. назначава, повишава, понижава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и заместниците на административните ръководители, с изключение на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор;
7. определя броя на административните ръководители и на заместниците на административните ръководители за съответните органи на съдебната власт и ги назначава и освобождава, с изключение на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор;
8. предлага на президента на Република България за назначаване и освобождаване председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор;
9. избира и освобождава директора на Националната следствена служба, който е и заместник на главния прокурор по разследването;
10. определя възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите;
11. ежегодно анализира и отчита степента на натовареност на органите на съдебната власт;
12. извършва атестиране на съдиите, прокурорите, следователите и на административните ръководители и техните заместници в предвидените от закона случаи;
13. съставя, води и съхранява кадрово дело за всеки съдия, прокурор и следовател;
14. изготвя и одобрява Кодекс за етично поведение на българските магистрати и Етичен кодекс на съдебните служители;
15. изисква и обобщава на всеки 6 месеца информация от съдилищата, прокуратурата и от Националната следствена служба за тяхната дейност;
16. изготвя и внася в Народното събрание до 31 май обобщен годишен доклад за своята дейност и дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет, както и годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на Главния прокурор;
17. създава и поддържа електронен публичен регистър на всички свои решения и мотивите към тях;
18. осигурява системната интеграция и оперативната съвместимост на автоматизираните информационни системи на органите на съдебната власт;
19. организира, ръководи и контролира участието на съдии, прокурори и следователи в международното правно сътрудничество, включително участието им в националната съдебна мрежа;
20. възлага на Инспектората към Висшия съдебен съвет извършването на проверки, които са извън годишната програма за дейността му;
21. временно отстранява от длъжност съдия, прокурор и следовател в случаите на чл. 230 ЗСВ;
22. предлага на президента на Република България за награждаване с ордени или медали съдии, прокурори и следователи за изключителни или за големи заслуги за осъществяване на съдебната власт;
23. приема решение за поощряване на съдии, прокурори и следователи с отличие или награда за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества;
24. командирова съдиите, прокурорите и следователите, привлечени като постоянни преподаватели към Националния институт на правосъдието по предложение на института и за негова сметка;
25. преценява необходимостта от съдебни помощници и прокурорски помощници в съдилищата и прокуратурите в зависимост от степента на натовареност на съответния орган;
26. приема прогнози, програми и планове за развитие на съдебната власт;
27. подпомага органите на съдебната власт за дейностите по създаването и поддържането на Единната информационна система за противодействие на престъпността;
28. координира сътрудничеството на съдебната власт с други държавни и международни организации и осигурява представителството в тях;
29. приема решения по дисциплинарни дела срещу съдии, прокурори и следователи, както и срещу административни ръководители и техни заместници, след призоваване за изслушване;
30. потвърждава, отменя или изменя наказанията на магистрати "забележка" и "порицание", наложени от административните ръководители;
31. издава Класификатор на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт за наименованията на длъжностите, минимална образователна степен и други изисквания към съответната длъжност, възнаграждението за длъжността, ранг за длъжността и възнаграждение за ранг съгласно разпоредбата на чл. 341, ал. 1 ЗСВ;
32. съгласува учебните програми на Националния институт по правосъдие;
33. организира изграждането и функционирането на система за финансово управление и контрол в органите на съдебната власт и вътрешния одит при усвояването и администрирането на бюджетните ресурси;
34. дава становища на Министерския съвет и на Народното събрание по законопроекти, които се отнасят до съдебната власт;
35. определя с решение изборен член, който да подписва документите, свързани с изпълнението на длъжността представляващ ВСС.
(2) Изработва и публикува годишна програма за работата си, в която конкретизира дейностите по съответните приоритети.
(3) В изпълнение на Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт осъществява своите правомощия, като приема решения, правила и методики.


Чл. 7. Висшият съдебен съвет осигурява по бюджета на Националния институт на правосъдието средствата, необходими за провеждане на всички предвидени в закона обучения.

Раздел II.
Правомощия и функции на представляващия Висшия съдебен съвет


Чл. 8. (1) Висшият съдебен съвет се представлява от един от изборните му членове, определен с решение на ВСС.
(2) Функциите на представляващия ВСС са:
1. представлява ВСС пред институциите в страната, в международни форуми и институции;
2. свиква заседания на ВСС, когато председателстващият отсъства;
3. председателства заседанията на ВСС, когато министърът на правосъдието отсъства;
4. информира обществото за дейността на ВСС;
5. подписва документите, свързани с изпълнението на длъжността "член на ВСС", с изборните членове на ВСС;
6. подписва документите, свързани с изпълнението на длъжността "главен инспектор на Инспектората към ВСС";
7. подписва документите, свързани с изпълнението на длъжността "главен секретар";
8. подписва документите, свързани с изпълнението на длъжностите "ръководител вътрешен одит" и "вътрешен одитор";
9. сключва договори, по които страна е ВСС, след решение на ВСС;
10. представлява ВСС в качеството му на възложител по реда на Закона за обществените поръчки;
11. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.) след прието решение на ВСС за упълномощаване на експерти за процесуално представителство подписва акта на упълномощаването;
12. обявява със заповед списъка на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна, създавана и съхранявана във ВСС, след решение на ВСС;
13. приема кореспонденцията и я разпределя по комисиите.
(3) Представляващият може да възлага изпълнението на някои от функциите си на други членове на ВСС или на главния секретар.
(4) При ползване на разрешен отпуск представляващият уведомява член на ВСС по старшинство, което се определя от продължителността на общия юридически стаж.
(5) При невъзможност на представляващия да изпълнява функциите си по чл. 8, ал. 2 ВСС възлага на някой от изборните членове да го замества.

Раздел III.
Бюджет на съдебната власт


Чл. 9. (1) Самостоятелният бюджет на съдебната власт е част от държавния бюджет.
(2) Органите на съдебната власт имат самостоятелен бюджет, който се приема от Народното събрание, разпределен за Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС, органите на съдебната власт и Националния институт на правосъдието.
(3) Бюджетът на съдебната власт включва всички приходи от дейността на органите на съдебната власт и на Националния институт на правосъдието и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, ал. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителни листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на държавата права и вещи, след направени отчисления по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за Националната агенция за приходите, разходите за издръжка на органите на съдебната власт, Инспектората към Висшия съдебен съвет и на Националния институт на правосъдието с изключение на разходите, които по силата на Закона за съдебната власт се определят по бюджета на Министерството на правосъдието, взаимоотношенията с централния бюджет и други бюджети и финансирането на бюджетното салдо.
(4) Бюджетът на съдебната власт се състои от бюджетите на ВСС, на Инспектората към ВСС, на органите на съдебната власт, които са юридически лица, и на Националния институт на правосъдието.


Чл. 10. (1) Министърът на правосъдието предлага проект на бюджет на съдебната власт и го внася за обсъждане във ВСС.
(2) Проектът на годишен бюджет на съдебната власт, изготвен от ВСС, с подробна обосновка се внася в Народното събрание от Министерския съвет.
(3) При приемането на държавния бюджет Народното събрание изслушва доклад на ВСС, представен от член на комисия "Бюджет и финанси", непосредствено след доклада на Министерския съвет.


Чл. 11. (1) Висшият съдебен съвет е първостепенен разпоредител със самостоятелния бюджет на съдебната власт, а органите на съдебната власт, които са юридически лица - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.
(2) Висшият съдебен съвет организира изпълнението на бюджета на съдебната власт чрез Инспектората към ВСС, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, съдилищата, главния прокурор и Националния институт на правосъдието.
(3) Висшият съдебен съвет разпределя бюджета на съдебната власт по пълна бюджетна класификация и по тримесечия и утвърждава бюджетните сметки на органите на съдебната власт.


Чл. 12. (1) Висшият съдебен съвет организира и контролира изпълнението на бюджета на съдебната власт.
(2) Висшият съдебен съвет съставя годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на съдебната власт по пълна бюджетна класификация с подробна обосновка и го представя за включване в отчета за изпълнение на държавния бюджет.


Чл. 13. Висшият съдебен съвет определя с решение членовете на комисия "Бюджет и финанси" - разпоредители с бюджета на съдебната власт, с право на първи подпис върху счетоводните документи и служители от администрацията на ВСС - с право на втори подпис.


Чл. 14. Задължителното обществено и здравно осигуряване и задължителното застраховане срещу злополука на членовете на ВСС, съдиите, прокурорите и следователите, на съдебните служители, както и на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Раздел I.
Комисии към Висшия съдебен съвет


Чл. 15. Висшият съдебен съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии, които подпомагат дейността му.


Чл. 16. (1) В постоянните комисии участват изборни членове на ВСС, които може да се променят след две години и половина.
(2) Всяка комисия избира измежду членовете си председател, а комисиите, които се състоят от повече от петима членове, избират и заместник-председател. Изборен член на ВСС може да бъде избран за председател или заместник-председател само на една постоянна комисия.
(3) Всяка постоянна комисия има технически сътрудник и най-малко един експерт от администрацията на ВСС. Към комисията могат да бъдат привличани и външни експерти и/или консултанти.
(4) Членовете на ВСС, които не са членове на съответна комисия, могат да участват във всички нейни заседания без право да гласуват.
(5) Постоянните комисии могат да създават от своя състав работни групи.
(6) Всяка комисия може да възложи на един или повече от своите членове осъществяването на представителни, проучвателни или други дейности, свързани с осъществяване на нейните функции.
(7) Заседанията на постоянните комисии са редовни и извънредни. Постоянните комисии имат редовни заседания един път седмично, чиито кратки стенографски протоколи се публикуват на интернет страницата на ВСС.
(8) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите се определят от тях.
(9) Постоянните комисии заседават и вземат решения, ако присъстват повече от половината от общия брой на членовете им. Комисиите вземат решение с мнозинство повече от половината от присъстващите членове при явно гласуване. Решенията на комисиите се публикуват на страницата на ВСС.
(10) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател или по искане най-малко на една трета от членовете й.
(11) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.
(12) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия прави свой отделен доклад пред ВСС, като предлага проект на решение.
(13) Постоянните комисии приемат свои вътрешни правила в съответствие с този правилник.
(14) Висшият съдебен съвет може да извършва промени във вида, броя и съставите на постоянните комисии.


Чл. 17. Постоянните комисии на ВСС са:
1. Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи;
2. комисия "Професионална етика и превенция на корупцията";
3. Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт;
4. Комисия по дисциплинарните производства;
5. комисия "Бюджет и финанси";
6. комисия "Публична комуникация";
7. Комисия по правни въпроси;
8. комисия "Международна дейност";
9. комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика";
10. комисия "Съдебна администрация";
11. Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет.


Чл. 18. (1) Висшият съдебен съвет може да създава временни комисии за изпълнение на конкретни задачи във връзка с неговите правомощия. За изпълнение на определени задачи могат да бъдат привличани външни специалисти.
(2) Временните комисии преустановяват съществуването си с изтичането на срока, за който са създадени, или предсрочно - с решение на ВСС.


Чл. 19. Комисиите могат да подготвят споразумения с други органи и организации, които подлежат на последващо утвърждаване от ВСС.


Чл. 20. (1) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи се състои от 10 членове, формирани в две подкомисии - подкомисия за съдии и подкомисия за прокурори и следователи. Подкомисията за съдии се състои от петима съдии, а подкомисията за прокурори и следователи - от петима прокурори и следователи. Комисията предлага на ВСС проект на решение за:
1. броя на съдиите, прокурорите, следователите, както и на административните ръководители и на техните заместници;
2. назначаване, повишаване в ранг или в длъжност и освобождаване на съдии, прокурори и следователи;
3. назначаване и освобождаване на административните ръководители и на заместниците на административни ръководители, с изключение на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд, главния прокурор и директора на Националната следствена служба, който е и заместник на главния прокурор по разследването;
4. придобиване статут на несменяемост на съдии, прокурори и следователи.
(2) Комисията по предложенията и атестирането провежда атестирането на съдии, прокурори и следователи, на административни ръководители и на заместници на административни ръководители, като се подпомага от помощни атестационни комисии в органите на съдебната власт.
(3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи провежда:
1. атестиране за придобиване статут на несменяемост на съдии, прокурори и следователи;
2. периодично атестиране на заместниците на административните ръководители и на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, на заместниците на главния прокурор и на прокурорите от Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура, на директора и на следователите от Националната следствена служба;
3. периодично атестиране на административните ръководители в органите на съдебната власт, с изключение на председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор.
(4) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи обсъжда предложенията по чл. 38, ал. 2 и 3 ЗСВ заедно с приложенията към тях и становището на комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" по чл. 21, ал. 2 и ги внася за разглеждане от ВСС с мотивирано писмено становище по всяко от тях.
(5) Въз основа на атестирането изготвя комплексна оценка, която внася за приемане от ВСС.


Чл. 21. (1) Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" се състои от 10 членове. Комисията:
1. извършва проучвания, събира необходимата информация и изготвя становище относно притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурсите за заемане на длъжност в органите на съдебната власт;
2. разглежда сигнали за наличие на поведение, противоречащо на Правилата за професионална етика, и предоставя резултатите от проверката на ВСС;
3. събира и анализира информация за наличие на корупционни явления в съдебната система и я предоставя на ВСС;
4. уведомява ВСС при сигнали на граждани и държавни органи за прояви на корупция, както и при публикации в медиите, и извършва проверка или предоставя информацията на комисиите за професионална етика за извършване на проверка;
5. организира изпълнението на дейностите по приетите стратегии за борба с корупцията и плана за действие към тях;
6. подготвя участието на ВСС в съвместни прояви с други държавни органи и юридически лица с нестопанска цел във връзка с проблемите на противодействие на корупцията;
7. подготвя проекти на споразумения за съвместна дейност и обменя информация с други държавни и обществени структури, създадени за противодействие на корупцията;
8. ежегодно изготвя доклад за дейността си, който се публикува в интернет страницата на ВСС;
9. осъществява постоянен контрол по изпълнение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и изготвя предложения за периодичното му обновяване.
(2) Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" изготвя и представя на Комисията по предложенията и атестирането становище относно нравствените качества на участниците в конкурси в следните случаи:
1. по отношение на първите трима кандидати, класирани за съответната свободна длъжност в конкурса за младши съдии и прокурори, както и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт;
2. по отношение на първите трима кандидати за всяка длъжност в конкурса за повишаване в длъжност и за преместване на съдия, прокурор и следовател в органите на съдебната власт;
3. по отношение на всички кандидати при избор на административен ръководител.


Чл. 22. Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт се състои от 10 членове, формирани в две подкомисии - за съдии и за прокурори и следователи. Комисията:
1. изготвя и предлага на ВСС да приеме показатели и правила за оценка натовареността на органите на съдебната власт;
2. на база обобщената статистическа информация за дейността на органите на съдебната власт два пъти в годината анализира и отчита степента на натовареност на органите на съдебната власт;
3. съобразно отчетената степен на натовареност на органите на съдебната власт предлага на ВСС създаване или закриване на съдилища, промяна на съдебните райони и седалищата на съдилищата;
4. съобразно отчетената степен на натовареност на органите на съдебната власт в случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи или при намаляване числеността на длъжностите в тях предлага на ВСС да разкрие съответните длъжности в друг равен по степен орган на съдебната власт, по възможност в същия апелативен район;
5. съобразно отчетената степен на натовареност на органите на съдебната власт предлага на ВСС за трансформиране свободни щатни длъжности, разкриване на нови и съкращаване на незаети длъжности за съдии, прокурори и следователи и ръководни длъжности.


Чл. 23. Комисията по дисциплинарните производства се състои от 7 членове. Комисията:
1. разглежда преписките и заповедите на административните ръководители за налагане на дисциплинарни наказания "забележка" и "порицание" на съдии, прокурори и следователи;
2. внася предложения до ВСС да потвърди, отмени или измени наказанията по т. 1;
3. извършва проверка на допустимостта на предложенията за налагане на дисциплинарни наказания;
4. анализира и обобщава резултатите по дисциплинарните производства и ги докладва на ВСС;
5. своевременно сезира органите по чл. 311 ЗСВ за данни за дисциплинарни нарушения на съдии, прокурори и следователи;
6. предлага на ВСС да възлага на Инспектората към ВСС извършване на проверки при данни за дисциплинарни нарушения.


Чл. 24. Комисия "Бюджет и финанси" се състои от 5 членове. Комисията:
1. изготвя краткосрочни и дългосрочни бюджетни прогнози;
2. предлага правила и процедури за финансово управление и контрол в съдебната власт;
3. предлага на ВСС правила и указания, свързани с дейността на органите на съдебната власт и администрацията на ВСС;
4. изготвя проект на годишен бюджет на съдебната власт;
5. изготвя проект на разпределението на бюджетните средства на органите на съдебната власт по бюджетни сметки;
6. предлага разпределение на бюджетните средства на органите на съдебната власт по бюджетните сметки;
7. предлага правила и механизми за определяне размера на трудовите възнаграждения на членовете на ВСС, съдиите, прокурорите и следователите и на съдебните служители;
8. изготвя анализи за текущото финансово състояние на съдебната система и поддържа финансова статистика;
9. оказва методологическа помощ на органите на съдебната власт по въпросите на бюджета, финансовия мениджмънт и финансовото обслужване;
10. одобрява тригодишен стратегически план и годишния план за дейността по вътрешен одит, изготвени от дирекция "Вътрешен одит", и ги представя за утвърждаване от ВСС;
11. утвърждава проектни предложения и контролира усвояването на средства по програми по международни и вътрешни проекти, свързани с Висшия съдебен съвет и съдебната власт.


Чл. 25. Комисия "Публична комуникация" се състои от 5 членове. Комисията:
1. предлага на ВСС проект на медийна стратегия;
2. провежда информационната политика на ВСС;
3. осигурява координацията и взаимодействието с органите на съдебната власт, институциите, неправителствените организации и професионалните организации на магистратите;
4. анализира ефективността на медийната стратегия на ВСС и изготвя периодични отчети за членовете на ВСС;
5. одобрява експертни становища при участие в работни групи и срещи по международни и междуведомствени проекти, свързани с връзките с обществеността.


Чл. 26. Комисията по правни въпроси се състои от 5 членове. Комисията:
1. изготвя становища по проекти на закони и на нормативни актове на Министерския съвет и на други централни органи на изпълнителната власт, които се отнасят до съдебната система;
2. изготвя проект на доклад за дейността на ВСС и на Инспектората към ВСС, както и становища по внесените от Върховния касационен съд, от Върховния административен съд и от главния прокурор доклади;
3. изготвя становища по дела пред Конституционния съд, по които ВСС е страна;
4. изготвя становища по съдебни производства със значим обществен интерес, в които участва ВСС;
5. обобщава постъпили становища на съдиите, прокурорите и следователите, както и на съдебните служители, при обсъждане на проекти на нормативни актове.


Чл. 27. Комисия "Международна дейност" се състои от 5 членове. Комисията:
1. координира работата на ВСС по изпълнение на мерките по механизма за проверка и сътрудничество;
2. координира изпълнението на дейностите от компетентност на ВСС по Стратегията за реформа на съдебната система и програмата за нейното изпълнение и касаещо международното сътрудничество;
3. приема и предлага на ВСС за утвърждаване становища по докладите относно съдебната система, изготвени от институциите на Европейския съюз, Световната банка, неправителствени организации и др.;
4. участва със свои представители в междуведомствени срещи и други текущи инициативи в областта на международното сътрудничество;
5. утвърждава проектните предложения и координира разработването и изпълнението на международните проекти, свързани с ВСС и съдебната власт, включително по програма ФАР на Европейския съюз;
6. утвърждава информацията в електронния регистър на международните проекти и програми в областта на съдебната система;
7. участва в изготвянето и сключването на двустранни споразумения за сътрудничество между ВСС на Република България и съдебните органи на други страни;
8. участва със свои представители в работата и инициативите на Европейската мрежа на съдебните съвети, както и в дейността на други международни организации, на които България е член след приемането й в Европейския съюз;
9. утвърждава програмите за организация при посещенията на чуждестранни делегации и гости;
10. осъществява координация с другите държавни институции в областта на международното сътрудничество и връзки.


Чл. 28. Комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" се състои от 7 членове. Комисията:
1. разработва проекти за решения на ВСС, които законът изисква с оглед реализирането на електронно правосъдие;
2. определя задължителни квалификационни курсове в случаите на повишаване в длъжност на съдии, прокурори и следователи и назначаване на административни ръководители;
3. определя специализации на съдии, прокурори и следователи;
4. организира научното разработване на въпроси, свързани с дейността на ВСС;
5. организира подготовката и провеждането на научно-практически прояви по отделни проблеми на работата на ВСС;
6. обсъжда актуални проблемни въпроси от дейността на Националния институт на правосъдието, свързани с усъвършенстване дидактиката на учебния процес и прилагане на съвременните модерни технологии в обучението;
7. съдейства за координирането на научните и приложните изследвания на юридическите факултети в страната по проблемите на организацията и функционирането на съдебната власт;
8. способства за запознаване с чуждестранните научни постижения с оглед използването им за приемане достиженията на правото на Европейския съюз от органите на съдебната власт;
9. подпомага ВСС за изпълнението на Информационната стратегия на правораздавателните органи, включително за реализирането на информационните системи (ЕИСПП) и др. и електронната връзка с органите на съдебната власт, както и неправителствените организации и други субекти на гражданското общество;
10. поддържа делови контакти със сродните звена (комисии и съвети) към висшите съдебни съвети в други държави;
11. изготвя и предлага за утвърждаване от ВСС статистически форми и методически указания за попълването им, съгласувано с Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт;
12. събира и обработва статистическата информация.


Чл. 29. Комисия "Съдебна администрация" се състои от 5 членове. Комисията:
1. изготвя методически указания за работата на съдебната администрация;
2. организира разработването на програми за повишаване квалификацията на съдебните служители;
3. определя броя на съдебните служители в органите на съдебната власт съобразно утвърдени критерии по предложения на съответните административни ръководители и в рамките на утвърдения бюджет;
4. провежда конкурс за главен секретар на ВСС;
5. изготвя и предлага на ВСС типови характеристики по длъжности за съдебните служители в органите на съдебната власт.


Чл. 30. Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет се състои от 5 членове. Комисията:
1. приема и обработва декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), подавани от лицата, заемащи публични длъжности в съдебната система;
2. обявява на интернет страницата на ВСС декларациите по чл. 12 ЗПУКИ при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);
3. изготвя и поддържа регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ;
4. осъществява контрол за изпълнение на задълженията на магистратите по чл. 12 - 16 ЗПУКИ;
5. при наличие на данни, че административен ръководител на орган на съдебната власт, съдия, прокурор или следовател е нарушил разпоредба на ЗПУКИ, изпраща сигнал до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси заедно със заверени копия от документите, относими към сигнала;
6. осъществява взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт във връзка с въпроси от компетентността на комисията;
7. разглежда актове с резултатите от планови, тематични и контролни проверки, извършени от Инспектората към Висшия съдебен съвет;
8. изготвя анализи на обобщените резултати от извършените проверки, дадените препоръки от Инспектората към ВСС и тяхното изпълнение;
9. анализира положителните и негативните констатации за работата на съдебните органи;
10. дава препоръки, предложения за мерки и последващи действия по анализираните констатации;
11. координира и контролира изпълнението на дадените препоръки;
12. възлага извършване на проверки от административните ръководители на органите на съдебната власт;
13. изготвя ежегодно отчет за дейността си.

Раздел II.
Заседания на Висшия съдебен съвет


Чл. 31. (1) Висшият съдебен съвет приема своите актове на заседания.
(2) Заседанията на ВСС са публични, с изключение на заседанията по чл. 33, ал. 4, пр. 2 ЗСВ.
(3) Заседанията на ВСС се провеждат най-малко един път седмично в сградата на ВСС.
(4) По решение на ВСС заседанията могат да се провеждат и в друго населено място или в друга сграда.


Чл. 32. (1) Заседанията на ВСС се свикват от председателстващия, а когато той отсъства - от представляващия ВСС.
(2) Членовете на ВСС се уведомяват за датата и часа на провеждане на заседанието, за проекта на дневен ред, като материалите за заседанието им се предоставят най-малко три дни преди него и в същия срок дневният ред се публикува на интернет страницата на ВСС.
(3) Заседания на ВСС може да се насрочват и чрез уведомяване на членовете му на предходното заседание.


Чл. 33. (1) Заседание на ВСС се провежда, ако присъстват повече от половината от членовете му.
(2) Министърът на правосъдието организира и ръководи провеждането на заседанията на ВСС.
(3) Когато министърът на правосъдието отсъства, заседанията се председателстват от представляващия ВСС, а когато и той отсъства - от член на ВСС по старшинство.
(4) В случаите по ал. 3 министърът на правосъдието предварително уведомява заместващия го, за да организира провеждането на заседанието. В тези случаи на заседанието може да присъства определен от министъра заместник-министър.


Чл. 34. (1) Висшият съдебен съвет провежда редовни заседания по предложен от председателстващия ВСС дневен ред.
(2) Проектът на дневен ред за заседанията се изготвя от главния секретар.


Чл. 35. (1) Въпроси за разглеждане в заседание на ВСС могат да се внасят от неговите членове.
(2) Органите на съдебната власт и министърът на правосъдието внасят въпроси за разглеждане съобразно правомощията си.
(3) Главният секретар може да внася въпроси, които са от неговата компетентност.


Чл. 36. (1) Висшият съдебен съвет разглежда материали, внесени в администрацията на ВСС.
(2) Комисиите към ВСС и главният секретар носят отговорност за изготвените и внесени в заседание материали.
(3) Координацията по подготовката на материалите за разглеждане на заседание на ВСС се осъществява от главния секретар.


Чл. 37. (1) В началото на заседанието председателстващият ВСС предлага дневния ред, който се приема от ВСС.
(2) Допълнителни въпроси могат да бъдат включени в приетия дневен ред само по решение на ВСС, прието с мнозинство повече от половината от присъстващите с явно гласуване, след мотивирано предложение на вносителя.


Чл. 38. (1) На заседанията на ВСС при обсъждане и гласуване на решенията присъстват главният секретар и стенограф, а в случаите по чл. 32, ал. 4 ЗСВ - и определен от министъра заместник-министър.
(2) Главният инспектор на Инспектората към ВСС участва в заседанията на ВСС, но не участва в гласуването.
(3) По решение на ВСС на заседанията могат да се изслушват и лица, които имат отношение към разглеждания въпрос.
(4) Поканените да присъстват на заседанието могат да участват в дискусията и да представят справки по обсъжданите проблеми. Те се вписват в протокола от заседанието.


Чл. 39. (1) Решенията на ВСС се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване, освен когато Конституцията или Законът за съдебната власт изисква друго.
(2) Решенията, приети на закрито заседание, се обявяват публично.


Чл. 40. (1) Член на ВСС няма право да участва в гласуването на решение, което се отнася лично до него или до негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен или ако са налице други обстоятелства, които пораждат съмнение в неговата безпристрастност.
(2) В случаите по чл. 35, ал. 1 ЗСВ член на ВСС е длъжен да се отстранява сам при гласуване на решението не по-късно от 24 часа преди провеждането на съответното заседание, като обявява обстоятелствата, наложили отстраняването. Ако по уважителни причини не се е запознал с дневния ред за заседанието, членът на ВСС се отстранява по решение на съвета, като се обявят обстоятелствата, наложили отстраняването.
(3) Когато в дневния ред на заседанието на ВСС са включени допълнителни точки и ако са налице обстоятелствата по ал. 1 и 2, съветът отлага разглеждането на съответната точка.

Раздел III.
Оформяне на актовете на Висшия съдебен съвет


Чл. 41. (1) При провеждане на заседанията на ВСС се използва аудиозаписваща техника и се изготвят пълен и кратък стенографски протокол, които се публикуват на страницата на ВСС.
(2) Пълният стенографски протокол се изготвя в срок до пет работни дни след приключване на заседанието. Протоколът се подписва от председателстващия ВСС, който отговаря за достоверността му.
(3) След приключване на заседанието в срок най-късно до края на следващия работен ден се изготвя кратък протокол, в който се отразяват всички приети решения. Краткият протокол се съгласува с главния секретар след подпис от стенографа/ите.
(4) Поправки на очевидни фактически грешки в пълния и краткия протокол се правят само с решение на ВСС.
(5) Пълният стенографски протокол, както и записаните аудионосители се съхраняват от главния секретар и се ползват само в сградата на ВСС. Сроковете за съхранение се определят с Вътрешните правила за документооборота.


Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)


Чл. 43. (1) Актовете на ВСС се подписват от председателстващия или представляващия и се подпечатват с печата на ВСС.
(2) Печатът се полага от главния секретар или от определено от него лице от администрацията на ВСС.
(3) Преписи от приетите решения на ВСС се предоставят по искане на трети заинтересовани лица след разрешение на главния секретар.


Чл. 44. След влизане в сила на решението за назначаване, повишаване, понижаване и преместване на съдия, прокурор и следовател ВСС уведомява лицето, което в едномесечен срок встъпва в длъжност.

Раздел IV.
Права и задължения на членовете на Висшия съдебен съвет


Чл. 45. (1) Членовете на ВСС, с изключение на тези, които упражняват научна и преподавателска дейност, преустановяват изпълнението на заеманата до избора им длъжност за времето на мандата им във ВСС.
(2) Времето, през което членовете на ВСС изпълняват своите функции, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 - 7 ЗСВ.
(3) Членовете на ВСС се командироват по реда на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г., бр. 2 от 2008 г. и бр. 2 от 2011 г.).
(4) Членовете на ВСС ползват материалната база на органите на съдебната власт.


Чл. 46. Изборен член на ВСС спазва критериите за несъвместимост, установени в чл. 18 ЗСВ.


Чл. 47. (1) Член на ВСС е длъжен да присъства на заседанията на ВСС и на комисиите, в които е избран.
(2) Член на ВСС може да участва в не повече от четири постоянни комисии.
(3) Всеки член на ВСС може да участва в постоянна комисия, на която не е член, без право да гласува.

Глава четвърта.
ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 48. (1) Към Висшия съдебен съвет е създадена дирекция "Вътрешен одит", която подпомага съдебната власт за постигане на целите й, като идентифицира и оценява рисковете и оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол (вътрешния контрол).
(2) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на ВСС и осъществява дейността по вътрешен одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).
(3) Дирекцията осъществява вътрешния одит на всички структури, програми, дейности и процеси във ВСС, Инспектората към ВСС, органите на съдебна власт и Националния институт по правосъдие - разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен, в съответствие с чл. 13 ЗВОПС.
(4) Вътрешният одит се осъществява чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране.
(5) Директорът на дирекцията за вътрешен одит докладва за резултатите от извършените одитни ангажименти и за цялостната дейност на дирекцията на ВСС чрез съответната компетентна комисия в зависимост от съдържанието на резултатите.

Раздел II.
Състав, функции и организация на работата на дирекция "Вътрешен одит" във Висшия съдебен съвет


Чл. 49. Дейността на дирекцията се осъществява от ръководител на вътрешния одит - директор, и вътрешни одитори - държавен, главен, старши и младши.


Чл. 50. При осъществяване на дейността по вътрешен одит ръководителят на вътрешния одит и вътрешните одитори:
1. планират, извършват и докладват дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на дирекция "Вътрешен одит" и правилата за организация на дейността на дирекция "Вътрешен одит", утвърдени от ВСС с решение;
2. изготвят на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от ВСС;
3. изготвят одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. предоставят на ВСС и административните ръководители на органите на съдебната власт независима и обективна оценка за състоянието на процес, система или друг обект на одита;
5. проверяват и оценяват съответствието на дейността със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
6. консултират ВСС и административните ръководители на органите на съдебната власт по тяхно искане, като дават съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поемат управленска отговорност за това;
7. ръководителят на одитния екип и вътрешните одитори обсъждат с административните ръководители на органите на съдебната власт, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и изготвят одитен доклад;
8. ръководителят на вътрешния одит и вътрешните одитори дават препоръки в одитните доклади за подобряване на дейността на одитираните обекти, адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършват проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
9. изготвят и предоставят на ВСС годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40, ал. 5 ЗВОПС, който се включва в доклада по чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
10. повишават професионалната си квалификация и осъществяват контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

Раздел III.
Статут на вътрешните одитори


Чл. 51. (1) Ръководителят на вътрешния одит и вътрешните одитори са съдебни служители и се назначават и освобождават от длъжност от ВСС. Те трябва да отговарят на изискванията на ЗВОПС.
(2) При осъществяване на дейността по вътрешен одит в системата на съдебната власт ръководителят на вътрешния одит и вътрешните одитори имат правата и спазват задълженията, предвидени в глава трета, раздел II ЗВОПС.
(3) Ръководителят на вътрешния одит осъществява административното ръководство на вътрешните одитори за изпълнение на одитните ангажименти и цялостната дейност на дирекцията.


Чл. 52. Назначаването, атестирането и повишаването в ранг на ръководителя на вътрешния одит и вътрешните одитори се извършват съгласно утвърдените от ВСС вътрешни правила за провеждане на конкурси за назначаване, атестиране и повишаване в ранг на вътрешните одитори в дирекция "Вътрешен одит" във ВСС.


Чл. 53. Командироването на ръководителя на вътрешния одит и вътрешните одитори и ползването от тях на платен или неплатен отпуск се разрешава от представляващия ВСС.


Чл. 54. (1) Ръководителят на вътрешния одит и вътрешните одитори осъществяват своята дейност и в съответствие със ЗСВ, Кодекса на труда и нормативните актове, свързани с тях, въз основа на длъжностни характеристики, утвърдени от ВСС. Те са длъжни да изпълняват служебните си задължения и индивидуални отговорности безпристрастно, точно и компетентно съобразно длъжностната им характеристика.
(2) Функционалната характеристика, длъжностното разписание и типовите характеристики на ръководителя и вътрешните одитори са неразделна част от този правилник.
(3) При служебна необходимост вътрешните одитори са длъжни да изпълняват служебните си задължения извън работно време.

Глава пета.
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 55. (1) При осъществяването на своята дейност администрацията на ВСС се ръководи от принципите на законност, безпристрастност, компетентност, отговорност, ефективност, публичност и прозрачност и спазване на професионалната етика на съдебните служители.
(2) Администрацията на ВСС се ръководи от главен секретар.
(3) При осъществяване на своите функции администрацията на ВСС взаимодейства с органите на съдебната власт и с други държавни и общински институции, невключени в съдебната система, и юридически лица с нестопанска цел.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 56. (1) За главен секретар на ВСС може да се назначи лице, което отговаря на изискването по чл. 164, ал. 2 ЗСВ.
(2) Главният секретар се назначава с решение на ВСС след провеждане на конкурс от комисия "Съдебна администрация" при ВСС.
(3) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията за изпълнение актовете на ВСС.
(4) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията, като:
1. назначава, освобождава и командирова в страната и в чужбина служителите в администрацията на ВСС;
2. организира и провежда конкурсите, атестирането и повишаването в ранг на съдебните служители от администрацията на ВСС съгласно Вътрешни правила, утвърдени от него;
3. осъществява методическо ръководство и контрол по отношение на съдебните администратори;
4. организира подготовката на заседанията на ВСС;
5. предлага на председателстващия проекта на дневен ред за заседанията на ВСС;
6. осъществява непосредствен контрол върху дейността на сектор "Стенографи" по изготвянето на пълния и краткия стенографски протокол от заседанията на ВСС;
7. съхранява протоколите и стенограмите от заседанията на ВСС;
8. организира изпълнението на решенията на ВСС;
9. участва в заседанията на ВСС и представя становища по въпроси от дневния ред от неговата компетентност;
10. изисква от органите на съдебната власт, от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, както и от други органи и организации, информация и материали, необходими за осъществяване правомощията на ВСС;
11. може да участва в заседанията на постоянните комисии при ВСС без право да гласува;
12. участва в срещи и комисии с представители на други органи или организации по тяхна покана или по възлагане от ВСС;
13. осъществява контакти с представители на органите на съдебната власт, законодателната власт, централните и териториалните органи на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление, на международни органи и организации, както и с граждани;
14. контролира разходите на администрацията на ВСС;
15. отговаря за създаването на условия за нормална и ефективна работа на членовете на ВСС и на администрацията;
16. контролира и отговаря за работата с документите, за тяхното съхраняване и архивиране и за опазването на служебната информация;
17. определя реда за документооборота, деловодната и архивната дейност в администрацията;
18. организира и отговаря за поддържането на интернет страницата;
19. организира и контролира дейностите по поддържане на складовото стопанство, осигуряване хигиената на сградата и техническата поддръжка на инсталациите и съоръженията в сградния фонд;
20. изпълнява и други функции, възложени му от ВСС и/или представляващия Висшия съдебен съвет;
21. поощрява съдебните служители от администрацията на ВСС с отличие или награда за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества;
22. организира обучението на съдебните служители и повишаването на тяхната квалификация.
(5) Главният секретар в изпълнение на правомощията си издава разпореждания и заповеди, които са задължителни за съдебните служители от администрацията на ВСС.
(6) Главният секретар утвърждава със заповед поименно щатно разписание на администрацията на ВСС.
(7) Главният секретар при отсъствие може да делегира свои правомощия на съдебен служител от администрацията и да определя неговите функции със заповед.

Раздел III.
Функции и организация на работата на администрацията на Висшия съдебен съвет


Чл. 57. (1) Съдебните служители, които подпомагат осъществяването на дейността на ВСС по чл. 30, ал. 1 ЗСВ, се структурират в администрация, организирани в дирекции, както следва:
1. дирекция "Правна";
2. дирекция "Финанси и бюджет";
3. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 29.05.2014 г.) дирекция "Съдебни кадри и конкурси на магистрати";
4. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 29.05.2014 г.) дирекция "Информационни технологии и съдебна статистика";
5. дирекция "Организационно-административна дейност";
6. дирекция "Публична комуникация и протокол";
7. дирекция "Международна дейност";
8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 06.06.2013 г.) дирекция "Атестиране на магистрати";
9. (нова - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 29.05.2014 г.) дирекция "Дисциплинарна дейност".
(2) Дирекциите осъществяват функциите си чрез отдели и/или сектори.
(3) В администрацията на Висшия съдебен съвет могат да се създават и други структурни звена.


Чл. 58. (1) Дирекциите се ръководят от директор, който организира, координира и контролира изпълнението на възложените им функции и своевременно докладва за осъществяването им.
(2) Директорите на дирекции разпределят задачите по отдели и сектори по естество и специфика, като предлагат на главния секретар мерки за подобряване организацията на работа в дирекцията.
(3) Директорите на дирекции своевременно информират главния секретар за възникнали проблеми във връзка с осъществяването на функциите им.


Чл. 59. (1) Отделите се ръководят от началник на отдел, който организира, координира и контролира работата на съдебните служители в съответния отдел и своевременното изпълнение на възложените им задачи.
(2) Началникът на отдел разпределя задачите в ресорните сектори по естество и специфика, като предлага на главния секретар и на директора на дирекция мерки за подобряване организацията на работа в отдела.
(3) Началниците на отдели своевременно информират главния секретар и директора на дирекция за възникнали проблеми във връзка с изпълнението на възложените им задачи.


Чл. 60. (1) Секторите се ръководят от началник на сектор, който организира, координира и контролира работата на съдебните служители в сектора и своевременното изпълнение на възложените им задачи.
(2) Началникът на сектор разпределя задачите между съдебните служители в сектора, като предлага на директора на дирекция и на началника на отдела мерки за подобряване организацията на работа в сектора.
(3) Началниците на сектори своевременно информират директора на дирекция и началника на отдел за възникнали проблеми във връзка с изпълнението на възложените им задачи.


Чл. 61. Дирекция "Правна" осъществява следните функции:
1. във връзка с нормативната дейност:
а) участва в подготовката на проекти на нормативни актове по прилагането на ЗСВ;
б) участва в изготвянето на становищата на ВСС по нормативни актове, които се отнасят до съдебната система и са внесени за утвърждаване или съгласуване от ВСС;
в) изготвя предложения и становища по принципни въпроси и решения, методически указания и стратегии за съдебната система;
г) изготвя анализи, становища, доклади и проекторешения по възложени от ВСС въпроси, свързани с упражняване на правомощията му;
д) организира поддържането и обобщаването на правната информация в администрацията на ВСС;
е) (отм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 29.05.2014 г.)
2. във връзка с процесуалното представителство на ВСС:
а) изготвя искови молби, жалби, възражения и писмени бележки по съдебни производства, в които ВСС е страна, и участва в тях по пълномощие на съвета;
б) изготвя жалби, възражения и становища до административни органи и участва в административни производства пред тях по пълномощие на ВСС;
в) по искане на Министерството на правосъдието изготвя становища по жалби на граждани, разглеждани от Европейския съд по правата на човека срещу Република България;
г) изготвя проекти на становища до Конституционния съд по дела, по които ВСС е конституиран;
д) изготвя проекти на становища по обсъждани въпроси от пленумите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, свързани с организацията на съдебната власт;
3. във връзка с юридическото осигуряване дейността на комисиите при ВСС:
а) осигурява експертно участие в постоянните комисии на ВСС;
б) подпомага дейностите по разглеждането на сигнали на граждани и държавни органи за наличие на прояви на корупция, нарушаване Правилата за професионална етика в органите на съдебната власт или по движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и изготвя проекти на отговори;
в) осъществява дейности по изпълнение на приетите стратегии за борба с корупцията и плана за действие с тях;
г) организира подготовката на проекти на споразумения за взаимодействие и обмен на информация с държавни и обществени структури в областта на противодействието на корупцията;
д) изготвя становища и проекти на документи за условията и реда за провеждане на конкурсите за служители в администрацията на ВСС;
е) осигурява правно обслужване на дейностите, свързани с внедряването и развитието на информационните технологии в органите на съдебната власт и администрацията на ВСС;
ж) подготвя проекти на анализи на обобщените резултати от извършените от Инспектората към ВСС планови, тематични и контролни проверки, дадените от него препоръки и тяхното изпълнение;
з) изготвя правни становища и документации по процедури и дейности на ВСС и/или на другите структурни звена в администрацията на ВСС;
и) осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите в другите дирекции на администрацията на ВСС;
й) изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на договори, като при несъгласие представя мотивирано становище;
к) води и поддържа Регистър на договорите, сключени от ВСС;
л) организира и контролира процеса по планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, по които ВСС е възложител;
м) в зависимост от сложността и обема на обществената поръчка предлага на главния секретар на ВСС назначаване на работни групи за изготвяне на документацията за участие в процедурата, включително техническо задание, критерии за допустимост, методика, показатели за оценка и специфични технически изисквания;
н) окомплектува досиета на проведените от ВСС обществени поръчки, осигурява тяхното архивиране и поддържа Регистър за проведените процедури през съответната календарна година.


Чл. 62. Дирекция "Международна дейност" осъществява дейността си, както следва:
1. участва организационно в изпълнението на ангажиментите на съдебната власт по Общата позиция на страните - членки на Европейския съюз, по сътрудничеството в областта на правосъдието;
2. изготвя предложения за приемане, изменение и допълнение на актовете от компетентността на ВСС по международни проекти, отнасящи се до съдебната власт;
3. организира изработването и обобщава, по възлагане от ВСС, становища по доклади, отнасящи се до съдебната власт, изготвени от институциите на Европейския съюз, междуправителствени организации, местни и чуждестранни юридически лица с нестопанска цел;
4. проучва и анализира актовете на европейските институции и своевременно информира ВСС за инициативите, които се отнасят към съдебната система;
5. подготвя информация и участва по възлагане от ВСС в дейността на междуведомствени работни групи по въпроси, свързани с международното сътрудничество в областта на съдебната система;
6. осъществява взаимодействие със структурите на съдебната власт и на държавната администрация, на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, местни и чуждестранни юридически лица с нестопанска цел и международни институции по въпроси, свързани с международното сътрудничество в областта на съдебната система;
7. организира и координира дейности, свързани с членството на ВСС и представители на съдебната власт в Европейската мрежа на съдебните съвети, Регулаторните съдебни органи на Балканския регион, Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, Съвета за регионално сътрудничество, Консултативния съвет на европейските съдии и други международни организации;
8. при възлагане от комисиите на ВСС, за нуждите на дейността им, отправя запитвания до ЕМСС, превежда и обобщава получените отговори;
9. осъществява комуникация с чуждестранни съдебни съвети, изготвя отговори и разпределя по компетентност запитвания, свързани с устройството и функционирането на съдебната власт в Република България;
10. поддържа и актуализира информацията, свързана с международната дейност на ВСС, на интернет страницата на ВСС;
11. извършва превод, поддържа и актуализира информацията на английската версия на интернет страницата на ВСС;
12. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)
13. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)
14. подпомага разработването и изпълнението на програми и проекти за международно сътрудничество във връзка с нуждите на ВСС, съдебната система и съдебната администрация;
15. води международната кореспонденция на ВСС и извършва писмени преводи за нуждите на членовете на ВСС, администрацията на ВСС и органите на съдебната власт;
16. организира и координира посещенията на представители на сходни на ВСС институции и партньорски организации и подготвя проекти на програмите за пребиваването на чуждестранни делегации и гости;
17. организира командировките в чужбина на членовете на ВСС, магистрати, съдебни служители и експерти, командировани с решение на ВСС;
18. изготвя, поддържа и актуализира информация за нуждите на ВСС за командированите в чужбина лица от органите на съдебната власт;
19. извършва превод на документи, свързани с участието на представители на съдебната власт в международни срещи;
20. организира и координира с Министерството на външните работи и Постоянното представителство на Република България към ЕС командироването на представители на съдебната власт като национални експерти в структурите на ЕС и чуждестранни мисии.


Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2015 г.) Отдел "Европейски и международни програми и проекти" осъществява следните функции:
1. във връзка с планирането, проучването, подготовката, управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на международни и европейски проекти:
а) събира актуална информация за възможностите на ВСС да кандидатства с проекти по различни програми;
б) идентифицира и извършва оценка на потребностите от външно финансиране на изпълняваните от ВСС политики и програми и идентифицира подходящи програми;
в) изгражда интегрирана програмна и проектна среда, изпълнявайки координационни функции по отношение на работата на отделните функционални звена в АВСС и стимулира интензивно взаимодействие между тях;
г) координира кандидатстването, управлението и изпълнението на проектите по програми, финансирани от ЕС и други донори, по които ВСС е бенефициент - съгласно правилата на съответната програма, регламенти на ЕС и действащото национално законодателство;
д) анализира необходимостта от привличане на консултанти при подготовка на проектни предложения и изпълнение на проектите;
е) осъществява контрол по изпълнението на задълженията за устойчивост на резултатите от проектите;
2. във връзка с разходването на средствата по одобрените за финансиране проекти:
а) организира, администрира и контролира подготовката на документите за възлагане на обществени поръчки съобразно компетентността си;
б) организира процеса по провеждане и възлагане на обществени поръчки в съответствие с приложимите правила на ЕС и националното законодателство;
в) съхранява цялата документация по провеждането на всяка процедура за възлагане на обществена поръчка съобразно изискванията на съответната програма, но не по-малко от четири години след приключване изпълнението на договора;
г) води и поддържа регистър на проведените процедури през съответната календарна година;
д) води и поддържа регистър на договорите, сключени от ВСС във връзка с изпълнението на европейски и международни проекти;
е) осъществява координация със съответните финансиращи институции;
ж) осигурява извършването на проверки от национални и европейски верифициращи, одитиращи и контролиращи органи и предоставя разяснения, уточнения, становища, възражения и друга информация, изисквани от тях;
3. във връзка с координиране дейностите по усвояване на средства по съответните програми:
а) осъществява методическа помощ на бенефициентите - органи на съдебната власт, във връзка с дейността им по европейски и международни проекти;
б) организира единна система за управление на проектите на ВСС и органите на съдебната власт чрез събиране и структуриране на наличната информация за всички проектни предложения, проекти и програми;
в) изготвя становища до ВСС по проектните предложения на органите на съдебната власт с оглед избягване на двойно финансиране и дублиране на дейности;
г) поддържа и актуализира електронен регистър за всички текущи и приключили проекти на ВСС и органите на съдебна власт;
д) поддържа досие на одобрените проекти, по които ВСС е бенефициент, и съхранява и архивира приключилите проекти съобразно изискванията на съответната програма;
е) анализира нуждата от обучения в органите на съдебната власт и организира текущи обучения за управление на европейски и международни програми и проекти.

Чл. 63. Дирекция "Финанси и бюджет" осъществява функции по изготвяне на проекта на бюджета на съдебната власт и организира изпълнението на бюджета, като:
1. във връзка с бюджетното финансиране:
а) изготвя бюджетните сметки за разходите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в рамките на утвърдения от Народното събрание бюджет на съдебната власт по елементи на ЕБК и предлага за утвърждаване от ВСС;
б) организира текущото финансиране на второстепенните разпоредители по бюджета на съдебната власт съгласно утвърдените бюджетни сметки чрез системата за електронни разплащания "СЕБРА", като: ежедневно обработва инициираните платежни нареждания; контролира извършването на разходите на органите на съдебната власт в рамките на утвърдените им бюджетни сметки; поддържа ежедневен регистър за усвоените чрез СЕБРА средства по параграфи на ЕБК;
в) подготвя предложения за извършване на корекции по бюджета и бюджетните сметки на второстепенните разпоредители по искания от органите на съдебната власт или служебни след експертен анализ;
г) извършва корекции по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити след утвърждаването им от ВСС и своевременно изпраща актуализираните бюджетни сметки на органите на съдебната власт;
д) изготвя месечното разпределение на бюджета на съдебната власт и извършва актуализацията му съгласно утвърдените от ВСС корекции;
е) ежемесечно изпраща заявки за субсидия и лимит за разходи на съдебната власт за утвърждаване от МФ съгласно ЗДБРБ;
ж) поддържа регистър за ежемесечно контролиране на изпълнението на бюджета на органите на съдебната власт по основни параграфи и подпараграфи на ЕБК;
з) поддържа регистър за разпределението на допълнително отпуснатите средства по бюджета на съдебната власт по източници;
и) поддържа електронна картотека за състоянието на ползвания сграден фонд и отоплителните системи на органите на съдебната власт;
й) анализира извършените разходи по критерии, зададени от ръководството на ВСС;
к) събира и съхранява постъпилата документация от органите на съдебната власт във връзка с дължими обезщетения на магистрати и съдебни служители;
л) събира и съхранява постъпилата документация от органите на съдебната власт във връзка с изплащане на дължими обезщетения по ЗОДОВ;
м) изготвя становища относно исканията на органите на съдебната власт за извършване на текущи ремонти и контролира спазването на утвърдените по съответния ред за конкретния обект решения;
н) организира контрола по съставените и подписани първични документи - актове за извършени ремонтни работи, констативни актове и протоколи за обекти, предоставени за стопанисване на ВСС;
2. във връзка с финансовите разчети и анализи:
а) разработва дългосрочни и средносрочни прогнози за бюджета на съдебната власт;
б) съставя проект на бюджет на съдебната власт за съответната календарна година на основата на приетата прогноза;
в) обосновава и методически защитава проекта на бюджет на съдебната власт;
г) дава методически указания по изготвянето на бюджета на съдебната власт; изготвя анализи и доклади по становищата на компетентните държавни органи, свързани с бюджета на съдебната власт;
д) разпределя утвърдения от Народното събрание бюджет на съдебната власт за съответната календарна година по органи на съдебната власт (в т.ч. обобщени бюджетни сметки на съдилищата) по елементи на Единната бюджетна класификация;
е) изготвя ежемесечна информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт за предходни периоди и информира Висшия съдебен съвет;
ж) създава и поддържа масиви с финансова и статистическа информация, свързана с бюджета на съдебната власт и неговото изпълнение;
з) поддържа масив за разпределение на допълнителните средства по бюджета на съдебната власт;
и) актуализира бюджета на съдебната власт;
й) ежемесечно консолидира и анализира данни за средствата за работна заплата на органите на съдебната власт;
к) осъществява предварителен контрол при поемане на задължения и извършване на разход съгласно вътрешните правила и процедури за осъществяване на предварителен контрол в администрацията на ВСС;
3. във връзка със счетоводството и методологията:
а) разработва дългосрочни, средносрочни и годишни прогнози за бюджета на ВСС и неговата администрация;
б) разпределя по параграфите на Единната бюджетна класификация одобрения бюджет на ВСС и неговата администрация за съответната година;
в) отчита касовото изпълнение на бюджета на ВСС и неговата администрация;
г) анализира и контролира разходите за издръжка на ВСС и неговата администрация и при необходимост предлага корекция по отделните параграфи;
д) осъществява финансово-счетоводното обслужване на ВСС и неговата администрация съобразно Закона за счетоводството и други нормативни актове;
е) организира инвентаризация на активите, пасивите, вземанията и задълженията на ВСС и неговата администрация;
ж) изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на ВСС и неговата администрация;
з) изготвя тримесечните и годишните оборотни ведомости на ВСС и неговата администрация;
и) осигурява съхраняването на счетоводните документи на администрацията на ВСС;
й) организира единна счетоводна отчетност в системата на ВСС, изготвя единен индивидуален сметкоплан на ползваните счетоводни сметки и подсметки;
к) изготвя обяснителна записка към тримесечните отчети и годишния финансов отчет, с която се оповестява прилаганата счетоводна политика в органите на съдебната власт;
л) приема и обобщава месечните, тримесечните и годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на органите на съдебната власт и ги представя на Министерството на финансите и Сметната палата;
м) приема и обобщава тримесечните и годишните оборотни ведомости на органите на съдебната власт и ги представя на Министерството на финансите и Сметната палата;
н) поддържа счетоводни регистри по основните показатели на Единната бюджетна класификация;
о) обработва и осчетоводява документи за приходите и разходите по Единната сметка и поддържа кореспонденция с Националната агенция по приходите;
п) поддържа кореспонденция с органите на съдебната власт относно освобождаването на лимити, сторниране и изчистване на обороти за плащанията, преминали през сетълмент (СЕБРА);
р) осъществява контрол и анализ върху финансовата и нефинансовата информация, представена в периодичните отчети за касовото изпълнение на бюджетните сметки и годишните финансови отчети на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
с) дава методически указания по прилагането на нормативните актове, свързани с финансово-счетоводната дейност - изготвянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджета (месечни, тримесечни и годишни) и оборотни ведомости до всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
т) на основата на счетоводните отчети изготвя справки, становища и предложения за подобряване на финансовата дисциплина и отчетност;
у) организира изграждането и осигурява функционирането на система за финансово управление и контрол в органите на съдебната власт;
ф) провежда периодически семинари за обучаване на счетоводните кадри в съдебната система;
х) осигурява условия за вътрешен и външен одит във ВСС;
ц) изготвя предложения, становища по запитвания от органите на съдебната власт, свързани с прилагането на нормативната уредба в областта на заплащането на труда и осигурителните отношения;
ч) оказва методическа помощ на органите на съдебната власт по въпросите, свързани със заплащането на труда;
ш) изготвя становища на ВСС във връзка с въпроси и проблеми, поставени от други ведомства, контролни и финансови институции.


Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 29.05.2014 г.) Дирекция "Съдебни кадри и конкурси на магистрати" осъществява дейността си, както следва:
1. във връзка с воденето и съхраняването на кадровите дела на съдиите, прокурорите и следователите и съдебната статистика:
а) съставя, води и съхранява кадровото дело на всеки съдия, прокурор и следовател в Република България на хартиен носител;
б) води и съхранява на електронен носител кадровите дела на магистратите от органите на съдебната власт;
в) осъществява дейността по събиране, обобщаване и контролиране изготвянето на щатните разписания на органите на съдебната власт;
г) периодично изготвя справки и подготвя предложения до работните комисии при ВСС за утвърждаване на щатната численост на органите на съдебната власт от Висшия съдебен съвет;
д) (отм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 29.05.2014 г.)
е) (отм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 29.05.2014 г.)
ж) (отм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 29.05.2014 г.)
2. във връзка с провеждането на конкурси на магистрати:
а) обезпечава с необходима информация комисиите при ВСС във връзка с кадровото състояние на съдебната система и предложенията на органите по чл. 38, ал. 3 ЗСВ;
б) организира и провежда конкурсите за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване, конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване на съдия, прокурор и следовател в органите на съдебната власт и за избор на административни ръководители;
в) организира приема и проверката на документи на кандидатите за всички видове конкурси;
г) подпомага дейността на конкурсните комисии при провеждането на насрочените писмени и устни изпити, както и при събеседването с допуснатите кандидати;
д) осигурява техническата организация при провеждане на конкурсите за магистрати;
3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.) във връзка с назначаването, повишаването, преместването, поощряването и освобождаването от длъжност на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител подпомага дейността на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи.

Чл. 64а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 06.06.2013 г.) Дирекция "Атестиране на магистрати" осъществява дейността си, както следва:
1. изготвя, поддържа и актуализира информация за предстоящите и приключени атестации - периодични и за придобиване на статут за несменяемост - поименно на магистратите от отделните органи на съдебната власт;
2. подпомага Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и взаимодейства с помощните атестационни комисии при осъществяване на правомощията им във връзка с провежданите атестирания на магистратите и изготвяне на комплексна оценка, както следва:
а) при атестиране за придобиване статут на несменяемост на съдии, прокурори и следователи;
б) при периодично атестиране на заместниците на административните ръководители и на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, на заместниците на главния прокурор и на прокурорите от Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура, на директора и на следователите от Националната следствена служба;
в) при периодично атестиране на административните ръководители в органите на съдебната власт с изключение на председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор;
3. води кореспонденцията с административните ръководители на органите на съдебната власт и с атестираните магистрати при провеждане на процедурите по раздел ІV на глава девета от ЗСВ и Методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител;
4. предоставя постоянна информация по поставени конкретни въпроси във връзка с атестирането и кариерното израстване на магистратите;
5. комплектова и подготвя за доклад на членовете на Комисията по предложенията и атестирането преписките по предложенията за повишаване в ранг на магистратите;
6. (нова - ДВ, бр. 82 от 2015 г.) осъществява процесуално представителство по дела, образувани по жалби срещу решения на Висшия съдебен съвет, относно приемане на комплексна оценка от атестиране и/или повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение.

Чл. 64б. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 29.05.2014 г.) Дирекция "Дисциплинарна дейност" осъществява дейността си, както следва:
1. подпомага Комисията по дисциплинарните производства при разглеждане на предложенията от органите и лицата по чл. 312 ЗСВ за налагане на дисциплинарни наказания относно тяхната допустимост;
2. подпомага Комисията по дисциплинарните производства при разглеждане на постъпилите заповеди на административни ръководители за налагане на дисциплинарни наказания "забележка" и "порицание" на съдии, прокурори и следователи;
3. във връзка с дисциплинарната дейност на Висшия съдебен съвет поддържа и актуализира следните регистри:
а) вътрешен регистър на дисциплинарните дела;
б) (отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)
в) (изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.) публичен регистър на дисциплинарните производства по ЗСВ;
г) вътрешен регистър на наказателни производства, образувани срещу съдия, прокурор или следовател, както и такива срещу неизвестен извършител, по които като обвиняеми са привлечени съдия, прокурор или следовател;
д) вътрешен регистър на заповедите на административни ръководители по чл. 327 ЗСВ;
4. създава досиета по образуваните дисциплинарни дела и преписки по заповеди на административни ръководители и води цялата кореспонденция по движението им:
а) съставя протоколи за заседанията на дисциплинарните състави под диктовката на председателя на състава, които са на разположение на страните в тридневен срок от заседанието;
б) изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата и ги поставя на информационното табло;
в) подрежда и номерира по реда на постъпването на книжата от заседанията;
г) съставя списъци и писма на лицата за призоваване, като отбелязва кога и къде са изпратени съобщенията или отразява начина на уведомяването им;
д) проверява връщането на съобщенията по делата и докладва резултата на председателя;
е) в срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на докладчика, а тези с изготвени актове дисциплинарни дела - за насрочване за заседание на Висшия съдебен съвет;
5. подпомага Висшия съдебен съвет при анализиране и обобщаване на резултатите по дисциплинарните производства;
6. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)
7. осъществява процесуално представителство по дисциплинарни дела и преписки.
8. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)


Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 29.05.2014 г.) Дирекция "Информационни технологии и съдебна статистика" осъществява дейността си, както следва:
1. във връзка с внедряването на съвременните информационни технологии и комуникации:
а) разработва програми за внедряване на съвременни информационни технологии и комуникации в администрацията на ВСС и органите на съдебната власт и организира тяхното изпълнение;
б) разработва технически задания за внедряване на специализиран приложен софтуер и техническо оборудване във ВСС и органите на съдебната власт;
в) участва в разработването и прилагането на методологии, правила и процедури в областта на информационните технологии във ВСС и органите на съдебната власт;
г) подпомага ВСС при осъществяване на правомощията му по реализация на стратегията за компютризация на съдебната власт;
д) подготвя становища по представените на ВСС проекти за изграждането на информационни технологии и комуникации;
е) разработва, прилага и контролира изпълнението на процедури за сигурност на информационните системи с цел осигуряване на ефективна защита на информационните ресурси на ВСС;
2. във връзка със софтуерната и хардуерната поддръжка и актуализацията на използваните информационни системи:
а) координира и подпомага планирането на осигуряването на необходимия им хардуер и софтуер в органите на съдебната власт;
б) осигурява поддържането и използването на техническото и програмното оборудване в администрацията на ВСС;
в) осигурява правилното функциониране и актуализиране на използваните от ВСС правноинформационни системи и на интернет страницата на ВСС;
г) поддържа информационните бази данни и изправността на компютърната мрежа в администрацията на ВСС;
д) осигурява функционирането на антивирусния софтуер;
е) изготвя указания и методика за работа, обучаване и подпомагане на служителите в администрацията на ВСС при работата с програмни продукти;
ж) съдейства за осигуряване на сигурността на информационните и комуникационните системи във ВСС;
з) осигурява поддържането на компютърната техника, локалните мрежи и комуникационното оборудване във ВСС;
и) организира закупуването на нов хардуер, въвежда в експлоатация нови устройства и ги свързва към съществуващата мрежа на ВСС;
3. във връзка с информационното обслужване на дейностите в органите на съдебната власт:
а) участва в изграждането и актуализирането на автоматизираните информационни системи в органите на съдебната власт;
б) осигурява развитието и управлението на автоматизираните информационни системи в органите на съдебната власт;
в) осигурява оперативната съвместимост между системите по буква "а", използвани от органите на съдебната власт;
г) координира дейностите по ефективното прилагане на мерките за публичност и прозрачност във връзка с публикуването на съдебните актове на съдилищата.
4. (нова - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 29.05.2014 г.) във връзка със съдебната статистика:
а) изпраща до районните, окръжните, административните, военните, апелативните съдилища, специализирания наказателен съд и апелативния специализиран наказателен съд, до районните, окръжните, военно-окръжните, апелативните, военно-апелативната, апелативната специализирана и специализираната прокуратура, както и до окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури и следствения отдел в специализираната прокуратура актуализираните статистически формуляри и методически указания за попълването им;
б) събира и обработва статистическата информация;
в) извършва анализи на крайните резултати след приключване на периодичната обработка на статистическата информация.


Чл. 66. Дирекция "Организационно-административна дейност" осъществява дейността си, както следва:
1. във връзка с административното обслужване на заседанията:
а) осигурява организационно заседанията на ВСС и други негови дейности;
б) съхранява актовете на ВСС и материалите към тях;
в) осигурява организационно и технически дейностите на комисиите към ВСС и на създадените от тях подкомисии, работни и експертни групи;
г) оформя технически приетите решения на ВСС;
д) осигурява изготвянето и изпращането в срок от 3 работни дни след изготвянето на краткия стенографски протокол на препис-извлечения от решенията на ВСС на съответните заинтересовани органи и лица;
е) координира изпълнението на задачите, произтичащи от решенията на ВСС;
ж) осигурява обработване на постъпилите във ВСС документи от органите на съдебната власт, министъра на правосъдието и от други държавни органи и организации;
з) отговаря за работата с класифицирана информация;
и) осъществява и други специализирани стенографски дейности;
й) (отм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 29.05.2014 г.)
2. по отношение на човешките ресурси:
а) изготвя и актуализира щатното разписание и длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
б) подготвя актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения;
в) води и съхранява кадровите дела на членовете на ВСС и служителите от администрацията;
3. във връзка с деловодното обслужване:
а) организира, осъществява и контролира движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция;
б) систематизира и съхранява документите от текущия архив;
в) осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция;
г) експедира входящата и изходящата кореспонденция;
д) комплектува, съхранява, обработва и организира използването на текущия и архивния документационен фонд на ВСС;
4. по отношение на дейностите, свързани с транспортното обслужване и поддръжката на автомобилите, собственост на Висшия съдебен съвет:
а) осигуряване транспортното обслужване на членовете на Висшия съдебен съвет и неговата администрация;
б) организиране и контрол на дейността по експлоатация, ремонт, поддръжка и бракуване на автотранспортната техника на Висшия съдебен съвет;
в) осигуряване на регистрация, застраховане и годишните технически прегледи на моторните превозни средства;
5. по отношение на материално-техническото осигуряване на Висшия съдебен съвет:
а) осигурява техническото обслужване и поддръжка на сградния фонд на Висшия съдебен съвет, системите и съоръженията и заявява текущи строително-ремонтни работи;
б) осигурява условията за снабдяването на Висшия съдебен съвет с техника, консумативи и обзавеждане;
в) снабдява с почистващи препарати и осигурява санитарно-хигиенните условия в сградата на Висшия съдебен съвет;
г) участва в годишната инвентаризация на движими вещи.


Чл. 67. Дирекция "Публична комуникация и протокол" осъществява дейността си, както следва:
1. по отношение на публичната комуникация:
а) осигурява експертното обслужване на ВСС в областта на работата с медиите и обществените организации;
б) разработва и осъществява медийната стратегия на ВСС;
в) осигурява провеждането на информационната политика на ВСС и координацията по нейното реализиране;
г) осигурява прозрачност и публичност на дейността на ВСС и на неговата администрация и организира нормативно установения достъп до информация;
д) осъществява мониторинг на публикациите в пресата, свързани със съдебната власт, и ги анализира;
е) оказва методическа помощ при изработване и провеждане на медийната им политика;
ж) анализира ефективността на медийната стратегия на ВСС, изготвя периодични отчети за членовете на ВСС;
з) организира, при необходимост, след завършване на заседание пресконференция (брифинг) на членовете на ВСС и информира по разглежданите в заседанието въпроси;
и) поддържа архив на медийното отразяване на работата на ВСС;
й) организира, обобщава, подбира и предоставя периодична информация на медиите по въпросите от дневния ред и работата на ВСС;
к) осигурява достъп до информация на медиите до работата на комисиите и администрацията на ВСС по ред, определен с решение на ВСС;
л) организира, координира и подпомага изявите на членовете на ВСС в средствата за масово осведомяване;
м) изготвя експертни становища при участие в работни групи и срещи по международни и междуведомствени проекти, свързани с връзките с обществеността;
н) при необходимост посредничи между ВСС или отделни негови членове при връзката им с други държавни и международни институции, както и с обществени организации;
о) подпомага представляващия ВСС при осъществяването на функциите му пред медиите и обществените организации;
п) представя пред медиите официални изявления от името на съвета след упълномощаване;
2. по отношение на протоколната дейност на ВСС:
а) подпомага организацията на протоколни представяния на членовете на ВСС;
б) организира приема на граждани в администрацията на ВСС;
в) изпълнява и други протоколни дейности по възлагане от ВСС и от главния секретар.

Раздел IV.
Служители в администрацията на Висшия съдебен съвет


Чл. 68. (1) Дейността на администрацията на ВСС се осъществява от съдебни служители по трудово правоотношение.
(2) Съдебните служители в администрацията на ВСС осъществяват своята дейност в съответствие със ЗСВ, Кодекса на труда и нормативните актове, свързани с тях, въз основа на длъжностни характеристики, утвърдени от главния секретар.


Чл. 69. (1) Командироването и специализацията в чужбина на съдебните служители се извършва от главния секретар.
(2) Командироването на служители в страната и ползването от тях на платен или неплатен отпуск се разрешава от главния секретар.


Чл. 70. (1) Съдебните служители са длъжни да изпълняват служебните си задължения безпристрастно и точно съобразно функционалната и длъжностната им характеристика.
(2) За образцово и точно изпълнение на служебните задължения съдебните служители имат право на отличия и награди в съответствие с правила, приети от ВСС.
(3) Съдебните служители могат да образуват и да членуват в организации, които защитават професионалните им интереси.


Чл. 71. (1) Допълнителни задължения могат да се възлагат на съдебните служители временно - до четиридесет и пет работни дни в годината при служебна необходимост.
(2) При служебна необходимост съдебните служители са длъжни да изпълняват служебните си задължения извън работно време.
(3) При изпълнение на служебните си задължения съдебните служители се легитимират със служебна карта с обозначени трите им имена и длъжност.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 30, ал. 4 от Закона за съдебната власт и решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 42 от 11.10.2012 г.


§ 2. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му с решение на ВСС.


§ 3. Правилникът за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, приет с решение на ВСС по протокол № 34 от 27.10.2011 г. (ДВ, бр. 88 от 2011 г.), се отменя.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.06.2013 Г.)

§ 4. Измененията и допълненията на Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация са приети с решение на Висшия съдебен съвет на заседанието му по протокол № 22 от 6.06.2013 г. и влизат в сила от датата на приемането им.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ВСС И НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 29.05.2014 Г.)

§ 7. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация е приет на основание чл. 30, ал. 4 във връзка с чл. 355, ал. 8 ЗСВ и § 1 от заключителните разпоредби на Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 22 от 29.05.2014 г. и влиза в сила от датата на приемането му.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума