навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 105 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2013 Г.)

В сила от 06.11.2012 г.
Приета с ПМС № 270 от 29.10.2012 г.

Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 6 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 3 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 26 Януари 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) С наредбата се определят документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта (ЗХ) и за одобряване на промени в тях от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП).

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри и за организиране на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, както и за промени във вече издадени лицензи се подава писмено искане с приложение/я към него по образец до изпълнителния директор на НАП, към което се прилагат предвидените в наредбата документи. Искането може да бъде подадено и по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис, когато заявената от искателя услуга се предоставя като електронна от НАП. Електронните услуги, предоставяни от НАП, се обявяват на интернет страницата на НАП и на Единния портал за достъп до електронните административни услуги.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Документите по ал. 1 може да се подават и по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, при спазване на реда и изискванията на Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Изпълнителният директор на НАП със заповед утвърждава образци на предвидените в наредбата писмени искания, декларации и справки. В случаите, когато е заявена услуга по електронен път, се попълва електронно искане. Електронното искане съдържа всички реквизити на утвърдения образец и допълнителни реквизити, отразяващи особеностите на електронното предоставяне на услугата съобразно изискванията на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 5 от 2017 г.).

Чл. 3. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Всички документи, подавани по наредбата, следва да бъдат на български език. В случай че някой от документите е представен на език, различен от български, същият следва да бъде придружен от превод на български език, извършен съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (ДВ, бр. 73 от 1958 г.).
(2) Когато се подават документи от лица, които не са граждани на или не са регистрирани в Република България, тези документи се предоставят във форма и със съдържание, съответни на националното законодателство на лицето. Ако съответното национално законодателство не предвижда издаването на необходимия документ от компетентен държавен орган, това се удостоверява в изрична нотариално заверена декларация на лицето, в която то декларира и наличието или липсата на обстоятелствата, за които се изисква представянето на документа.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) Всички документи, за които в наредбата не е посочено изрично, че се представят в оригинал, могат да се представят и като официално заверени преписи. Нотариални актове или документи, удостоверяващи право на собственост или друго правно основание за правото на ползване на недвижими имоти, се представят като заверени от искателя копия. Изискването по изречение второ не се прилага, когато искането е подадено по електронен път.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Документите, които се издават с определен срок на валидност, следва да са актуални към датата на подаване на искането и през целия срок на проверката и проучването, предвиден в чл. 23, ал. 3 и 4 ЗХ.
(5) Когато искане по наредбата се подписва от пълномощник, към него се прилага и нотариално заверено изрично пълномощно в оригинал. За исканията по глава четвърта е достатъчно представянето на нотариално завереното пълномощно към първото искане за промяна.
(6) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Искателят трябва да посочи в електронното искане, че действа от името на получателя на административната услуга. Когато представителната власт не произтича от закона, обемът и се установява от текста на електронното искане, като в този случай искателят носи наказателна отговорност за деклариране на неверни обстоятелства.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Към електронното искане се прилагат сканирани изображения на изискуемите съгласно наредбата документи в зависимост от вида на искането за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри и за организиране на дейности по производството, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, както и за промени във вече издадени лицензи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Към електронното искане се прилага и сканирано изображение на декларация, подписана от искателя по чл. 4, ал. 1 ЗХ, с която се декларира, че заявените обстоятелства и приложените документи отговарят на истината.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Искателят съхранява приложените като сканирани изображения към електронното искане документи за целия период на действие на лиценза. Ако при проверка от НАП по време на разглеждане на искането се установи, че документите липсват или не е налице идентичност между приложените към искането като сканирани изображения документи и писмените документи, от които са сканирани изображенията, се прилага чл. 24 ЗХ.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) В случаите, когато искателят притежава валиден лиценз за извършване на хазартна дейност, издаден от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, се прилагат разпоредбите на чл. 23, ал. 8 и 9 ЗХ.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Изпълнителният директор на НАП приема и утвърждава правила за ползване на електронните административни услуги.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) За неуредените въпроси относно електронното подаване на искания и документи се прилагат разпоредбите на Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, както и подзаконовите актове по прилагането им.

Глава втора.
ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ


Чл. 5. (1) За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри се подава искане, към което се прилагат следните документи:
1. документи за искателя - в случаите, когато той няма получен единен идентификационен код (ЕИК) или в искането не е посочен ЕИК, се представят:
а) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
б) извлечение от съдебен регистър или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установено търговското дружество или юридическото лице с нестопанска цел, както и актуален учредителен акт;
2. документи за идентификация на собствениците, съдружниците или акционерите на искателя:
а) извлечение от книгата на акционерите на искателя, заверена от законния му представител;
б) извлечение от съдебен регистър, еквивалентен документ на съдебен или административен орган по т. 1, буква "б" или друг документ на искателя, който удостоверява данни за лицата по т. 2 - в случаите, когато искателят няма получен ЕИК или в искането не е посочен ЕИК;
в) в случай че лицето по т. 2 притежава квалифицирано участие в капитала на искателя и е юридическо лице, което не е регистрирано в Република България, се представя документ по т. 1, буква "б", от който да са видни законните представители на лицето;
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) документ за установяване на обстоятелствата относно съдимостта на физическите лица по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта:
а) за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са чужди граждани, се представя свидетелство за съдимост, издадено по реда на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (ДВ, бр. 24 от 2008 г.) (Наредба № 8 от 2008 г.), а когато нямат личен номер на чужденец - свидетелство за съдимост или друг официален документ за удостоверяване на липсата на предходно осъждане, издаден съгласно националното им законодателство не по-рано от 6 месеца от датата на представянето му, или декларация за липса на осъждане, когато съгласно националното им законодателство не се издава такъв документ;
б) за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са български граждани, родени в страната, се представя копие от личната карта или декларация относно данните от личната карта с цел служебно установяване на обстоятелствата относно съдимостта им чрез издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г.;
4. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) нотариално заверени декларации по образец от лицата по т. 3:
а) за обстоятелствата по чл. 8, ал. 1 и 4 ЗХ - оригинал;
б) по чл. 8, ал. 2 ЗХ за произхода на средствата за организиране на игрите и за извършване на инвестициите по чл. 5, ал. 2, съответно по чл. 26, ал. 4 ЗХ - оригинал;
в) по чл. 8, ал. 2 ЗХ за наличието или липсата на собственици или съдружници/акционери, които са неперсонифицирани дружества или дружества, регистрирани в офшорна зона - оригинал;
г) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) за обстоятелствата по чл. 8, ал. 3 ЗХ - подава се от законния представител на искателя - оригинал; когато лицето заема висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и е задължено да подава декларации по реда на чл. 35 от същия закон, обстоятелството се посочва в декларацията и тя не се попълва;
д) за имотно и финансово състояние по чл. 8, ал. 5 ЗХ - оригинал;
е) за обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 ЗХ - оригинал;
ж) за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 ЗХ - оригинал;
з) (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
5. списък на лицата, пряко свързани с управлението и провеждането на играта - по образец;
6. документи, доказващи притежаване на средствата за извършване на инвестиции и за организиране на хазартните игри, в размерите, определени в чл. 5, ал. 1, съответно в чл. 26, ал. 4 ЗХ; такива документи могат да бъдат: извлечения от банкови сметки, баланс, оборотна ведомост, касова книга и други;
7. документи, доказващи произхода на средствата за инвестиции и за организиране на хазартните игри:
а) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
б) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) междинен финансов отчет, актуален към последния ден от месеца, предхождащ месеца, в който се подава искането;
в) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
г) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
д) други документи, доказващи произхода на средствата, в зависимост от декларирания източник на финансиране;
е) съответните документи по букви "а" - "д" за трети лица, когато финансовите средства са предоставени от тях;
8. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) правила, изготвени въз основа на условията, изискванията и правилата на наредбите по чл. 17, ал. 3, т. 1 - 4 от ЗХ;
9. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.)
10. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.)
11. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.
(2) Когато искателят е търговско дружество по чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗХ, в което собственик, съдружник или акционер е чуждестранно лице извън случаите по чл. 7, ал. 2 ЗХ , към искането по ал. 1 се представят и документи, доказващи изпълнението на чл. 7, ал. 1, т. 1 или 2 ЗХ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Към искането за първоначален лиценз искателят може да представи документи, доказващи извършването на инвестициите за организиране на хазартните игри, в размерите, определени в чл. 5, ал. 1, съответно в чл. 26, ал. 4 от ЗХ. Такива документи могат да бъдат: документи, доказващи придобиването, в това число чрез финансов лизинг, на активи и разходи съгласно § 1, т. 19 от допълнителната разпоредба на ЗХ, пряко свързани с организирането на хазартната игра.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Ако при проверката и проучването по искането се установи, че за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са български граждани, включително български граждани, родени в чужбина, не е възможно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост, от искателя се изисква декларация относно данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4 от Наредба № 8.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) За потвърждаване извършването на инвестициите в случаите, когато има решение за издаване на първоначален лиценз и е определен срок за извършване на инвестиции, се подава искане по образец, одобрен от изпълнителния директор на НАП, към което се прилагат следните документи:
1. документи, доказващи придобиването, в това число чрез финансов лизинг, на активи и разходи съгласно § 1, т. 19 от допълнителната разпоредба на ЗХ, пряко свързани с организирането на хазартната игра по издаденото решение за издаване на първоначален лиценз; такива документи могат да бъдат: нотариални актове за придобиване право на собственост, договори, фактури за извършени плащания, финансови отчети, счетоводни сметки и др.;
2. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) (1) За издаване на лиценз за организиране на традиционна лотарийна игра и томбола освен документите по чл. 5, ал. 1 се подават и следните документи:
1. нотариално заверена декларация по образец за обстоятелствата по чл. 15, ал. 2 от ЗХ по отношение на благотворителната цел на томболите - оригинал;
2. образци (цветни макети - лице и гръб) на фишове, билети и други удостоверителни знаци за участие в лотарийна игра или томбола, върху които задължително са посочени издателят и обстоятелствата по чл. 10б, т. 1 от ЗХ (в 3 екземпляра) - оригинал;
3. план-сметка за приходите от залози и разходите за печалби.
(2) По искане на изпълнителния директор на НАП се представят и:
1. писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещенията, в които са разположени пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби, са съсобствени;
2. когато обектът се намира в жилищна сграда в режим на етажна собственост - решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри;
3. данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които са разположени пунктовете; когато данните не са вписани в имотния регистър, се представят съответните документи по изречение първо;
4. предварителен договор, сключен между искателя и лице подизпълнител, за условията за приемане на залози и изплащане на печалби в пункта.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) За издаване на лиценз за организиране на моментна лотарийна игра, тото и лото игри и техните разновидности освен документите по чл. 5, ал. 1 се подават и следните документи:
1. технически и функционални характеристики на системите по чл. 59, ал. 5 от ЗХ по отношение на моментните лотарийни игри, съответно по чл. 55, ал. 4 от ЗХ по отношение на тото и лото игри и техните разновидности (в 2 екземпляра) - оригинал;
2. нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещенията, в които са разположени пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби, са съсобствени;
3. образци (цветни макети - лице и гръб) на фишове, билети и други удостоверителни знаци за участие в тото и лото игри или техните разновидности, върху които задължително са посочени издателят и обстоятелствата по чл. 10б, т. 1 от ЗХ (в 3 екземпляра) - оригинал;
4. план-сметка за приходите от залози и разходите за печалби;
5. списък на игралното оборудване, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера, производител, година на производство на игралното оборудване - по отношение на тото и лото игри и техните разновидности.
(2) По искане на изпълнителния директор на НАП се представят и:
1. когато обектът се намира в жилищна сграда в режим на етажна собственост - решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри;
2. данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и/или документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и/или помещенията, в които са разположени пунктовете; когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по изречение първо;
3. договор, сключен между искателя и лице подизпълнител, за условията за приемане на залози и изплащане на печалби в пункта - в случаите, когато в дейността участват подизпълнител/подизпълнители.

Чл. 9. За издаване на лиценз за организиране на игрите бинго и кено или техните разновидности освен документите по чл. 5, ал. 1 се подават и следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.)
2. копие от кадастрална карта или от подробен устройствен план (в случаите, когато няма влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри) за територията, на която се намира обектът, с нанесени данни за отстоянието съгласно Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта;
3. удостоверение за измереното отстояние, издадено от правоспособно лице, което може да извършва дейности по кадастър, геодезия и картография;
4. нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещението, в което е разположена игралната зала, е съсобствено;
5. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) одобрен от главния архитект на съответната община (район) технически проект - част архитектура, на игралната зала и прилежащите и помещения с включени разпределения на помещенията и тяхната площ, както и документ за въвеждане в експлоатация (удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно разрешение за ползване за обект с предназначение организиране на хазартни игри) на обекта, в който е разположена игралната зала;
6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) план-схема за броя и разположението на игралното оборудване в игралната зала в съответствие с изискванията на ЗХ - подписана от искателя;
7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) правилник за средствата и начина за опазване на реда и сигурността в обекта, в който ще се организират хазартните игри - подписан от искателя;
8. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) договор за охрана на игралната зала; този договор не се представя, когато охраната на игралната зала ще се извършва от лица, които са в трудови правоотношения с дружеството - организатор на хазартните игри;
9. документи, удостоверяващи произхода, собствеността или друго правно основание за ползване на игралното оборудване;
10. списък на игралното оборудване, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера, производителя и годината на производство на игралното оборудване;
11. технически и функционални характеристики на системите по чл. 57, ал. 5 ЗХ (в 2 екземпляра) - оригинал;
12. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
13. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) образци (цветни макети - лице и гръб) на талони за участие в бинго или кено игри и техните разновидности, върху които задължително са посочени издателят и обстоятелствата по чл. 10б, т. 1 от ЗХ (в 3 екземпляра) - оригинал;
14. план-сметка за приходите от залози и разходите за печалби;
15. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) когато обектът се намира в жилищна сграда в режим на етажна собственост - решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри;
16. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и/или документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и/или помещенията, в които са разположени игралните зали; когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по изречение първо.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) (1) За издаване на лиценз за организиране и провеждане на хазартни игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета освен документите по чл. 5, ал. 1 се подават и следните документи:
1. технически и функционални характеристики на системите по чл. 60, ал. 5 от ЗХ (в 2 екземпляра) - оригинал;
2. нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещенията, в които са разположени пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби, са съсобствени;
3. образци (цветни макети - лице и гръб) на фишове, билети и други удостоверителни знаци за участие в хазартните игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, върху които задължително са посочени издателят и обстоятелствата по чл. 10б, т. 1 от ЗХ (в 3 екземпляра) - оригинал.
(2) По искане на изпълнителния директор на НАП се представят и:
1. когато обектът се намира в жилищна сграда в режим на етажна собственост - решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри;
2. данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и/или документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и/или помещенията, в които са разположени пунктовете; когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по изречение първо;
3. договор, сключен между искателя и лице подизпълнител, за условията за приемане на залози и изплащане на печалби в пункта в случаите, когато в дейността участват подизпълнител/подизпълнители.

Чл. 11. За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, освен документите по чл. 5, ал. 1 се подават и следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.)
2. технически и функционални характеристики на системите по чл. 62, ал. 3 ЗХ (в 2 екземпляра) - оригинал;
3. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
4. нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещенията, в които са разположени пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби, са съсобствени;
5. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) образци (цветни макети - лице и гръб) на фишове, билети и други удостоверителни знаци за участие в хазартните игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, върху които задължително са посочени издателят и обстоятелствата по чл. 10б, т. 1 от ЗХ (в 3 екземпляра) - оригинал;
6. план-сметка за приходите от залози и разходите за печалби;
7. списък на игралното оборудване, съдържащ данни най-малко за: типа, модификацията, броя, производствените номера, производителя и годината на производство на игралното оборудване;
8. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) когато обектът се намира в жилищна сграда в режим на етажна собственост - решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри;
9. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и/или документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и/или помещенията, в които са разположени пунктовете; когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по изречение първо;
10. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) предварителен договор, сключен между искателя и лице подизпълнител, за условията за приемане на залози и изплащане на печалби в пункта - в случаите, когато в дейността участват подизпълнител/подизпълнители.

Чл. 12. За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала освен документите по чл. 5, ал. 1 се подават и следните документи:
1. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
2. копие от кадастрална карта или от подробен устройствен план (в случаите, когато няма влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри) за територията, на която се намира обектът, с нанесени данни за отстоянието, съгласно Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта;
3. удостоверение за измереното отстояние, издадено от правоспособно лице, което може да извършва дейности по кадастър, геодезия и картография;
4. нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещението, в което е разположена игралната зала, е съсобствено;
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) правилата на организатора за игралната зала относно вида на помещенията, минималната площ и разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол (в 2 екземпляра) - оригинал;
6. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) одобрен от главния архитект на съответната община (район) технически проект - част архитектура, на игралната зала и прилежащите и помещения с включени разпределения на помещенията и тяхната площ, както и документ за въвеждане в експлоатация (удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно разрешение за ползване за обект с предназначение организиране на хазартни игри) на обекта, в който е разположена игралната зала;
7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) план-схема за броя и разположението на игралното оборудване в игралната зала в съответствие с изискванията на ЗХ - подписана от искателя;
8. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) правилник за средствата и начина за опазване на реда и сигурността в обекта, в който ще се организират хазартните игри - подписан от искателя;
9. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) договор за охрана на игралната зала; този договор не се представя, когато охраната на игралната зала ще се извършва от лица, които са в трудови правоотношения с лицето - организатор на хазартните игри;
10. документи, удостоверяващи произхода, собствеността или друго правно основание за ползване на игралното оборудване;
11. списък на игралното оборудване, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера, производителя и годината на производство на игралното оборудване;
12. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) списък на джакпот системите, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера и процента на отчисление на съответната система;
13. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които ще се организират хазартните игри; когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по изречение първо;
14. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) когато обектът се намира в жилищна сграда в режим на етажна собственост - решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри.

Чл. 13. За издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино освен документите по чл. 5, ал. 1 се подават и следните документи:
1. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
2. копие от кадастрална карта или от подробен устройствен план (в случаите, когато няма влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри) за територията, на която се намира обектът с нанесени данни за отстоянието, съгласно Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта;
3. удостоверение за измереното отстояние, издадено от правоспособно лице, което може да извършва дейности по кадастър, геодезия и картография;
4. нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещението, в което е разположено игралното казино, е съсобствено;
5. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) одобрен от главния архитект на съответната община (район) технически проект - част архитектура, на игралното казино и прилежащите му помещения с включени разпределения на помещенията и тяхната площ, както и документ за въвеждане в експлоатация (удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно разрешение за ползване за обект с предназначение организиране на хазартни игри) на обекта, в който е разположено игралното казино;
6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) план-схема за броя и разположението на игралното оборудване в игралното казино в съответствие с изискванията на ЗХ - подписана от искателя;
7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) правилник за средствата и начина за опазване на реда и сигурността в игралното казино - подписан от искателя;
8. удостоверения за придобита квалификация за упражняване на професията и договори с лицата, пряко свързани с управлението на игралното казино и с организирането на хазартни игри в него;
9. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) правилата на организатора за игралното казино относно вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол (в 2 екземпляра) - оригинал;
10. образец на регистър по чл. 74, ал. 1 ЗХ;
11. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) договор за охрана на игралното казино, сключен с лице, притежаващо валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност;
12. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) документи, удостоверяващи произхода, собствеността или друго правно основание за ползване на игралното оборудване и джакпот системите;
13. списък на игралните маси, съдържащ най-малко данни за: брой, производствен номер, вид на хазартната игра, вид на залога;
14. списък на игралните автомати, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера, производител, година на производство на игралното оборудване;
15. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) списък на джакпот системите, съдържащ данни най-малко за: наименованието, типа, модификацията, броя, производствените номера и процента на отчисление на съответната система;
16. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) образци от удостоверителни знаци за участие в хазартните игри в игралното казино, отговарящи на изискванията на общите задължителни игрални условия и правила по чл. 17, ал. 1, т. 4 ЗХ;
17. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които ще се организират хазартните игри; когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по изречение първо;
18. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) когато обектът се намира в жилищна сграда в режим на етажна собственост - решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) За издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания освен документите по чл. 5, ал. 1 се изискват и следните документи:
1. нотариално заверени декларации за:
а) обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 1 ЗХ;
б) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) съгласие за предоставяне на информация на Националната агенция за приходите и Министерството на вътрешните работи за постъпили, изплатени и налични суми по банковата сметка по чл. 6, ал. 1, т. 3 ЗХ;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) документи, удостоверяващи произхода, собствеността или друго правно основание за ползване на игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационно оборудване, включително контролния локален сървър, когато такъв е наличен;
4. документацията на системите по чл. 6, ал. 1, т. 4 ЗХ с описание на техните функции, процедури за поддръжка, описание на съобщенията за грешки, както и описание на процеса на идентификация и регистрация на участниците;
5. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) технически и функционални характеристики на системата за достъп (в 2 екземпляра) - оригинал;
6. договор с банка, удостоверяващ, че е открита сметка за депозиране на залози и изплащане на печалби съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 ЗХ ;
7. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
9. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които е разположена централната компютърна система, съответно контролният локален сървър; когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по изречение първо;
10. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) копие на документ за упълномощаване на представител на дружеството по чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗХ, когато искателят е регистриран в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 6 от ЗХ.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) За издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания чрез интернет освен документите по чл. 14, ал. 1 се изискват и следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) подробна документация на сайта, чрез който ще се извършва участието в онлайн залагания, съдържаща пълно описание на неговите технически и функционални характеристики - представя се на хартиен носител;
2. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) правила за съхранение на информацията за направените залози и формирането на печалбите.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) За издаване на лиценз за организиране на игри чрез електронни съобщителни средства освен документите по чл. 14, ал. 1 се изискват и следните документи:
1. предварителен договор с телефонен и/или телекомуникационен оператор за доставка на електронната съобщителна услуга;
2. предварителен договор за предоставяне на телевизионни услуги, сключен между телевизия, организатор и изпълнителен продуцент.
3. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.)

Глава трета.
ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И СЕРВИЗ И ЗА ВНОС, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И СЕРВИЗ НА ИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕ


Чл. 17. (1) За издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз или за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване се подава искане, към което се прилагат следните документи:
1. документи за искателя - в случаите, когато той няма получен ЕИК или в искането не е посочен ЕИК, се представят:
а) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
б) извлечение от съдебен регистър или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установено търговското дружество, както и актуален учредителен акт;
2. документи за идентификация на собствениците, съдружниците или акционерите на искателя:
а) извлечение от книгата на акционерите на искателя, заверена от законния му представител;
б) извлечение от съдебен регистър, еквивалентен документ на съдебен или административен орган по т. 1, буква "б" или друг документ на искателя, който удостоверява данни за лицата по т. 2 - в случаите, когато искателят няма получен ЕИК или в искането не е посочен ЕИК;
в) в случай че лицето по т. 2 притежава квалифицирано участие в капитала на искателя и е юридическо лице, което не е регистрирано в Република България, се представя документ по т. 1, буква "б", от който да са видни законните представители на лицето;
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) документ, удостоверяващ липсата на обстоятелства по чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗХ:
а) за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са чужди граждани, се представя свидетелство за съдимост, издадено по реда на Наредба № 8 от 2008 г., а когато нямат личен номер на чужденец - свидетелство за съдимост или друг официален документ за удостоверяване на липсата на предходно осъждане, издаден съгласно националното им законодателство не по-рано от 6 месеца от датата на представянето му, или декларация за липса на осъждане, когато съгласно националното им законодателство не се издава такъв документ;
б) за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са български граждани, родени в страната, се представя копие от личната карта или декларация относно данните от личната карта с цел служебно установяване на обстоятелствата относно съдимостта им чрез издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г.;
4. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) нотариално заверени декларации по образец от лицата по т. 3:
а) за обстоятелствата по чл. 8, ал. 1 и 4 ЗХ - оригинал;
б) по чл. 8, ал. 2 ЗХ за произхода на средствата за организиране на дейността и за извършване на инвестициите по чл. 5, ал. 2, съответно по чл. 26, ал. 4, т. 6 или ал. 5 ЗХ - оригинал;
в) по чл. 8, ал. 2 ЗХ за наличието или липсата на собственици или съдружници/акционери, които са неперсонифицирани дружества или дружества, регистрирани в офшорна зона - оригинал;
г) имотно и финансово състояние по чл. 8, ал. 5 ЗХ - оригинал;
д) обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 ЗХ - оригинал;
5. документи, доказващи притежаване на средствата за извършване на инвестиции и за организирането на дейностите, в размерите, определени в чл. 5, ал. 1, съответно в чл. 26, ал. 4, т. 6 и ал. 5 ЗХ; такива документи могат да бъдат: извлечения от банкови сметки, баланс, оборотна ведомост, касова книга и други;
6. документи, доказващи произхода на средствата за инвестиции и за организиране на хазартните дейности:
а) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
б) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) междинен финансов отчет, актуален към последния ден от месеца, предхождащ месеца, в който се подава искането;
в) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
г) (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
д) други документи, доказващи произхода на средствата, в зависимост от декларирания източник на финансиране;
е) съответните документи по букви "а" - "д" за трети лица, когато финансовите средства са предоставени от тях;
7. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.);
8. графичен образец на фирмена пломба на производителя или на сервиза на вносителя;
9. графични образци на маркировка, съдържаща данните по чл. 66 от ЗХ - при искане за издаване на лиценз за производство, разпространение и сервиз;
10. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.);
11. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите;
12. (нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които ще се осъществяват хазартните дейности; когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по изречение първо.
(2) Когато искателят е търговско дружество по чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗХ, в което собственик, съдружник или акционер е чуждестранно лице извън случаите по чл. 7, ал. 2 ЗХ, към искането по ал. 1 се представят и документи, доказващи изпълнението на чл. 7, ал. 1, т. 1 или 2 ЗХ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Към искането за първоначален лиценз искателят може да представи документи, доказващи извършването на инвестициите за организиране на хазартните игри, в размерите, определени в чл. 5, ал. 1, съответно в чл. 26, ал. 4 от ЗХ. Такива документи могат да бъдат: документи, доказващи придобиването, в това число чрез финансов лизинг, на активи и разходи съгласно § 1, т. 19 от допълнителната разпоредба на ЗХ, пряко свързани с организирането на хазартната игра.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Ако при проверката и проучването по искането се установи, че за собствениците, съдружниците, акционерите с квалифицирано участие, управителите, прокуристите и членовете на контролните и управителните органи на искателя, които са български граждани, включително български граждани, родени в чужбина, не е възможно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост, от искателя се изисква декларация относно данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4 от Наредба № 8 от 2008 г.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) За потвърждаване извършването на инвестициите в случаите, когато има решение за издаване на първоначален лиценз и е определен срок за извършване на инвестиции, се подава искане по образец, одобрен от изпълнителния директор на НАП, към което се прилагат следните документи:
1. документи, доказващи придобиването, в това число чрез финансов лизинг, на активи и разходи, съгласно § 1, т. 19 от допълнителната разпоредба на ЗХ, пряко свързани с организирането на хазартната дейност по издаденото решение за издаване на първоначален лиценз; такива документи могат да бъдат: договори, фактури за извършени плащания, финансови отчети, счетоводни сметки и др.;
2. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.

Глава четвърта.
ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ИЗДАДЕН ЛИЦЕНЗ


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) За вземане на решение за промяна на лиценза и за издаване на ново удостоверение в случаите по чл. 37, ал. 1 ЗХ се подава искане, към което се прилагат следните документи:
1. документи за искателя - в случаите, когато искателят няма получен ЕИК или в искането не е посочен ЕИК, се представят документите по чл. 5, ал. 1, т. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) документи за новоизбраното лице, което представлява организатора - представят се документите по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква "б" и т. 4, буква "а";
3. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.
(2) За издаване на решение по чл. 37, ал. 4 ЗХ се подава искане, към което се прилагат следните документи:
1. при промяна в състава на управителен или контролен орган на организатор се представят документите по ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) при промяна на собственик, съдружник или акционер с квалифицирано участие на организатор се представят документите по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2, т. 3, буква "а", т. 4, букви "а", "в" и "д";
3. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) За вземане на решение за промяна на лиценза и издаване на ново удостоверение в случаите по чл. 38 ЗХ се подава искане, към което се прилагат документите по ал. 2, 3 или 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Към искане за даване на разрешение за извършване на промени в игрален софтуер и/или хардуер и/или комуникационно оборудване (намаляване или увеличаване на броя, подмяна, промяна в типа, съответно версията, или модификацията) се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) списък на игралното, виртуалното игрално оборудване и/или комуникационното оборудване, което ще бъде подменено, съответно с което ще бъде подменено съществуващото, което ще бъде модифицирано или с което ще бъде намален или увеличен броят на оборудването - по образец;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) списък на игралното оборудване, на виртуалното игрално и/или комуникационно оборудване, което ще бъде в експлоатация след промените - по образец;
3. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) документи, удостоверяващи произхода, собствеността или друго правно основание за ползване на новия/новите игрален/игрални софтуер/софтуери, игрално или комуникационно оборудване;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) план-схема за броя и разположението на игралното оборудване в игралната зала в съответствие с изискванията на ЗХ - в случаите, когато се увеличава броят на игралното оборудване - подписана от искателя;
5. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.
(3) Към искане за даване на разрешение за вписване на промяна в броя и/или адреса на пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби и на централния пункт, в който е разположена централната компютърна система или контролният локален сървър, се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) списък на пунктовете след промените - по образец;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.);
4. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Към документите по ал. 3, по искане на изпълнителния директор на НАП, се представят и:
1. писмено съгласие на всички съсобственици, когато помещенията, в които са разположени пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби, са съсобствени;
2. когато обектът се намира в жилищна сграда в режим на етажна собственост - решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост, за съгласие да се организират хазартни игри;
3. данни за идентификация в имотния регистър на документ за собственост и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на сградите и помещенията, в които ще се организират хазартните игри; когато не могат да се представят данни за идентификация в имотния регистър, се представят съответните документи по изречение първо;
4. предварителен договор, сключен между искателя и лице подизпълнител, за условията за приемане на залози и изплащане на печалби в пункта, в случаите, когато в дейността участват подизпълнител/подизпълнители.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Към искане за утвърждаване на представените от организатора правила по чл. 17, ал. 1, т. 4 ЗХ с исканите промени се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) описание на промените;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) пълен текст на правилата, в който са нанесени промени от организатора - подписани от искателя (в 2 екземпляра) - оригинал;
3. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2016 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Към искане за утвърждаване на образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри се прилагат следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) образци (цветни макети - лице и гръб) (в 3 екземпляра) - оригинал;
2. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) план-сметка за приходите от залози и разходите за печалби при съответната хазартна игра, при условие че удостоверителните знаци са ценни книжа по смисъла на чл. 50, ал. 3 ЗХ (в 3 екземпляра) - оригинал;
3. документ за платена държавна такса.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) При преобразуване чрез промяна на правната форма новоучреденото дружество подава искане за издаване на решение по чл. 39, ал. 5 ЗХ и удостоверение, в което да се отрази новият титуляр на лиценза. Към искането се прилагат документ за платена такса за разглеждане на документи, документите по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква "б" и т. 4, буква "а"  за всяко от лицата, които представляват организатора или са членове на негов управителен или контролен орган. Такива документи не се представят, ако са били представени за съответното лице при издаване на лиценза на преобразувалия се организатор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) При преобразуване чрез сливане новоучреденото дружество, а при преобразуване чрез вливане - приемащото дружество, подава искане по чл. 39, ал. 5 ЗХ за промяна на лиценза и издаване на удостоверение с отразяване на новия титуляр. Към искането се прилагат и следните документи:
1. декларация за обстоятелствата по чл. 9, ал. 8 ЗХ;
2. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
3. документите по чл. 19, ал. 1, т. 2 за новоизбраните лица, представляващи приемащото, съответно новоучреденото, дружество;
4. ако в резултат на преобразуването е настъпила промяна в съдружниците или акционерите, притежаващи квалифицирано участие, за тях се представят документите по чл. 19, ал. 2, т. 2;
5. документ за платена такса за разглеждане на документи.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) При преобразуване чрез разделяне и отделяне дружеството, което ще бъде титуляр на лиценза, подава искане по чл. 39, ал. 5 от ЗХ за промяна на лиценза и издаване на удостоверение с отразяване на новия титуляр. Към искането се прилагат и следните документи:
1. декларация, че дружеството ще бъде титуляр на лиценза;
2. документите по чл. 19, ал. 1, т. 2 за новоизбраните лица, представляващи дружеството, което ще бъде титуляр на лиценза;
3. ако в резултат на преобразуването е настъпила промяна в съдружниците или акционерите, притежаващи квалифицирано участие, за тях се представят документите по чл. 19, ал. 2, т. 2;
4. документ за платена държавна такса за разглеждане на документи.

Глава пета.
ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЛИЦЕНЗА. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 105 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2013 Г.)


Чл. 22. За продължаване срока на издаден лиценз се подава искане, към което се прилага нотариално заверена декларация за обстоятелствата по чл. 36, ал. 1, т. 3 ЗХ.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) За издаване на лиценз в случаите по чл. 36, ал. 4 ЗХ преди изтичане срока на действащия лиценз се подава искане, към което се прилагат следните документи:
1. нотариално заверена декларация за липсата на промяна или изменение в обстоятелствата, които се доказват с документите по наредбата;
2. документите, предвидени в наредбата за съответния вид хазартна игра, за обстоятелствата по отношение на които е налице промяна или изменение;
3. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите.


Чл. 24. (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) За прекратяване действието на лиценза преди изтичането на срока му се подава искане с нотариална заверка на подписа на законния представител на искателя, а в случаите на чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗХ се подава искане с нотариална заверка на подписа на законния/законните наследник/наследници.

Глава шеста.
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ НАБАВЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАДЕНИ ИСКАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ И ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ИЗДАДЕН ЛИЦЕНЗ (НОВА - ДВ, БР. 79 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 03.10.2017 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 7 ОТ 2021 Г.)

Глава шеста.
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ НАБАВЯ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАДЕНИ ИСКАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ И ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ИЗДАДЕН ЛИЦЕНЗ (НОВА - ДВ, БР. 79 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 03.10.2017 Г.)

Глава шеста.


Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 03.10.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Националната агенция за приходите по служебен път набавя следната информация от съответните институции във връзка с искането за издаване на лиценз и промени в обстоятелствата по издаден лиценз:
1. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.)
2. справка за актуална търговска регистрация и актуален учредителен акт, съответно устав на искателя;
3. одитиран годишен финансов отчет за предходната година на искателя;
4. справка за документите за собственост и за ползване на сградите и помещенията, в които се намира обектът за организиране на хазартни игри;
5. справка за валидност на лиценза за извършване на частна охранителна дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Алинея 1 се прилага по отношение на информацията, която Националната агенция за приходите може да набави служебно от административни органи в Република България. В останалите случаи информацията се набавя от искателя.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Официално заверен препис" по смисъла на наредбата е нотариално заверен препис от документ или препис от документ, заверен от лицето, което го е издало или съставило.


§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.)


§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) "Лица, пряко свързани с управлението и провеждането на играта" са лица, заемащи ръководна длъжност по трудово правоотношение с организатора на хазартни игри или изпълняващи ръководна функция по гражданско правоотношение с организатора на хазартни игри, по силата на които правоотношения са длъжни да разработват механизма на дадена игра и/или да контролират нейното провеждане.

§ 2б. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) При представяне на изискуем частен документ се заличават личните данни и информацията, представляваща търговска тайна, ако същите не са необходими за разкриване и проверка съгласно ЗХ или наредбата.

Заключителни разпоредби


§ 3. (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 5, чл. 15, ал. 2, чл. 17, ал. 3, т. 5, чл. 37, ал. 2 и 4 и чл. 38, ал. 3 от Закона за хазарта.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 29 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА И ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ТЯХ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2013 Г.)

§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 18 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 03.10.2017 Г.)

§ 16. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума