навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ПРАВИЛАТА, НАЧИНИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПОСОБИ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ОТСТОЯНИЕ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА

В сила от 09.10.2012 г.
Приета с ПМС № 241 от 04.10.2012 г.

Обн. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се определят правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване отстоянието на игрална зала и игрално казино от училища по смисъла на глава четвърта от Закона за народната просвета, както и от домове за деца, лишени от родителски грижи.
(2) Изискванията на наредбата се прилагат при организиране на игри в игрално казино, игри с игрални автомати и числови лотарийни игри бинго и кено, организирани в игрални зали.
(3) Изискването за отстояние по чл. 44, ал. 1 от Закона за хазарта не се прилага за игрални казина и игрални зали, когато те се намират в хотели, категоризирани с категория четири или пет звезди.

Раздел II.
Правила и изисквания за измерване на отстоянието

Чл. 2. (1) Игралните казина и игралните зали трябва да отстоят на не по-малко от 300 метра от училища по смисъла на глава четвърта от Закона за народната просвета, както и от домове за деца, лишени от родителски грижи.
(2) Отстоянието по ал. 1 се измерва от правоспособни лица, вписани в регистъра на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), които могат да извършват дейности по кадастър, геодезия и картография.
(3) Отстоянието по ал. 1 се измерва по най-прекия пешеходен път от главния вход на игралното казино или игралната зала до най-близкия вход на сградата на съответното училище или на съответния дом за деца, лишени от родителски грижи.
(4) Най-прекият пешеходен път се измерва по оста на разрешените за движение на пешеходци места: тротоари, банкети, пешеходни алеи и площади, при съобразяване с местата за пресичане на платната за автомобилно движение.
(5) В случаите, в които краят на най-прекия пешеходен път е до оградата на училищния двор на съответното училище или на съответния дом за деца, лишени от родителски грижи, отстоянието се измерва до най-близкия вход на оградата.
(6) Когато игралното казино или игралната зала се намира на етаж, различен от приземния, отстоянието се измерва до входа на сградата, през който се осъществява достъпът до намиращия се в същата сграда обект по чл. 1, ал. 2.


Чл. 3. (1) При проверката и проучването по чл. 33 от Закона за хазарта председателят на Държавната комисия по хазарта има право да възложи на правоспособно лице, вписано в регистъра на АГКК, извършването на независима експертиза за измерване на отстоянието.
(2) Независимата експертиза по ал. 1 се извършва въз основа на представените документи, събиране на допълнителни документи по преценка на правоспособното лице и след проверка на място.

Раздел III.
Начини и технически способи за измерване на отстоянието


Чл. 4. (1) Отстоянието по чл. 2, ал. 1 се определя върху копие от кадастралната карта за територията, на която се намира обектът, в който се организират хазартни игри. Копието от кадастралната карта се издава от АГКК, като обхваща територия с радиус не по-малък от 300 метра от главния вход на обекта.
(2) Върху копието от кадастралната карта правоспособното лице нанася данните по чл. 2, ал. 4, необходими за определяне на пешеходния път. Данните се отразяват въз основа на извършени геодезически измервания или въз основа на копие от действащия подробен устройствен план, издаден от съответната община.
(3) За удостоверяване съществуването на домове за деца, лишени от родителски грижи, в радиус 300 метра от главния вход на игралното казино или игралната зала съответната община издава удостоверение, в което се посочват точните административни адреси на такива домове.
(4) Върху копието по ал. 2 правоспособното лице нанася главния вход на игралното казино или игралната зала, всички входове на училищата и домовете за деца, лишени от родителски грижи, а в случаите по чл. 2, ал. 5 - всички входове на оградата, както и линията на най-прекия пешеходен път до училищата и домовете.


Чл. 5. (1) Определяне на отстоянието по чл. 2, ал. 1 се извършва по осовата линия на най-прекия пешеходен път от главния вход на игралната зала или игралното казино до най-близкия вход на сградата, а в случаите по чл. 2, ал. 5 - до най-близкия вход на оградата на съответното училище или дом за деца, лишени от родителски грижи, независимо от предназначението на входа.
(2) Правоспособното лице издава удостоверение, в което записва отстоянията от обекта, в който ще се организират хазартни игри, до най-близките входове на училищата и домовете за деца, лишени от родителски грижи. Удостоверението се придружава от копието от кадастралната карта с нанесени данни и линии по чл. 4, ал. 4.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Главен вход" на игрално казино или игрална зала е входът на сградата, в която се организират хазартните игри, през който се осъществява достъпът на посетители.

Заключителни разпоредби


§ 2. В случаите, когато за населеното място или селищното образувание няма влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, съответната община издава копие от действащите кадастрален план и подробен устройствен план. Копието обхваща територия с радиус не по-малък от 300 метра от главния вход на игралното казино или игралната зала, в която се организират хазартни игри.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за хазарта.


§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на председателя на Държавната комисия по хазарта, които могат да дават съвместни указания по прилагането й.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума