навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

В сила от 01.07.2012 г.
Издаден от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, наричан по-нататък "центърът".

Чл. 2. (1) Центърът е административна структура по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на труда и социалната политика.
(2) Центърът е юридическо лице със седалище и адрес на управление София, район "Кремиковци", кв. Кремиковци.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Центърът е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика.

Глава втора.
ДЕЙНОСТИ


Чл. 3. Центърът осъществява следните дейности:
1. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) обучения на служители от администрацията на Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика, както и на служители от централната и местната администрация, социални партньори, неправителствени организации по теми от областите от компетентност на министъра на труда и социалната политика;
2. обучения на представители на централни и местни администрации, социални партньори и неправителствени организации от други държави, както и на международни организации по теми от областите на компетентност на министъра на труда и социалната политика;
3. съдейства при изпълнението на ангажименти на Министерството на труда и социалната политика по международни споразумения в областта на обучението и развитието на човешките ресурси;
4. разработване и изпълнение на проекти с национално и международно финансиране;
5. проучване, анализ и прогнозиране на потребностите от професионално обучение за възрастни;
6. организиране и провеждане на обучителни курсове за придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица;
7. организиране и провеждане на конференции, семинари и срещи;
8. извършване на мониторинг и оценка на програми за обучение;
9. предоставяне на консултантски услуги;
10. извършване на изследвания и анализи по социална проблематика;
11. развиване на дигитални обучителни и информационни продукти и услуги;
12. извършване на рекламно-информационна и издателска дейност;
13. развиване на контакти и сътрудничество със сродни структури в страната и в чужбина;
14. оказване на съдействие за осъществяване на международни регионални инициативи, в т. ч. подкрепа за функционирането на мрежи, обмен на информация и добри практики;
15. предоставяне на материалната база за провеждане на обучения, семинари, конференции, организирани от физически и юридически лица, правителствени и неправителствени организации, международни организации;
16. други дейности, свързани с дейностите по т. 1 - 15.

Глава трета.
УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I.
Директор


Чл. 4. (1) Центърът се ръководи и представлява от директор, който се назначава и освобождава от министъра на труда и социалната политика.
(2) При отсъствие директорът се замества от началник на отдел, определен с писмена заповед за всеки отделен случай.


Чл. 5. (1) Директорът:
1. ръководи, организира и контролира цялостната дейност на центъра;
2. представлява центъра в страната и в чужбина;
3. планира, разпределя и контролира използването на финансовите средства и отговаря за материалната база;
4. утвърждава периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета;
5. организира разработването на тригодишни стратегии за развитие на центъра и на годишни оперативни планове;
6. ежегодно представя на министъра на труда и социалната политика за одобрение съответния годишен оперативен план по т. 5 и отчет за дейността на центъра;
7. утвърждава:
а) годишен оперативен план на центъра;
б) състав и правила за работа на координационния съвет;
в) правилник за вътрешния ред;
г) вътрешни правила за организация на работната заплата;
д) система за финансово управление и контрол;
е) инструкция за деловодната дейност и документооборота;
8. осъществява маркетингова политика;
9. предлага на координационния съвет за обсъждане 3-годишната стратегия за развитие и годишния оперативен план;
10. създава екипи и работни групи за изпълнение на дейностите;
11. предлага административна структура и длъжностно разписание на центъра за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика;
12. утвърждава поименното разписание на длъжностите и длъжностните характеристики на служителите на центъра;
13. сключва договори, свързани с дейността на центъра;
14. назначава служителите, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите, налага дисциплинарни наказания;
15. командирова служителите със заповед в страната и в чужбина;
16. изпълнява други задачи, свързани с дейността на центъра, възложени му от министъра на труда и социалната политика.
(2) Директорът осъществява контакти и сътрудничество с държавни органи, социални партньори, неправителствени организации, както и с международни структури, в рамките на своята компетентност.
(3) Директорът определя и организира осъществяването на информационна политика, като осигурява публичност и прозрачност за дейността на центъра.
(4) При необходимост директорът информира другите обучителни институции на държавната администрация за обученията и координира работата с тях.

Раздел II.
Координационен съвет


Чл. 6. (1) За подпомагане дейността на центъра се създава координационен съвет, наричан по-нататък "съветът".
(2) Съветът се състои от 7 членове, в т. ч. председател и по един експерт в областта на обучението - представител на:
1. Министерството на труда и социалната политика;
2. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Министерството на образованието и науката;
3. Института по публична администрация;
4. Националната агенция за професионално образование и обучение;
5. Агенцията по заетостта;
6. Академичната общност.
(3) Съставът на съвета се утвърждава със заповед на директора на центъра по предложения на институциите по ал. 2, т. 1 - 5, а по т. 6 - по покана на министъра на труда и социалната политика.
(4) За участие в заседанията на съвета могат да бъдат канени представители на сродни организации от други държави, както и на международни структури.
(5) Съветът обсъжда и предлага за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика тригодишна стратегия за развитие на центъра.
(6) Съветът:
1. обсъжда годишните оперативни планове на центъра и отчетите за тяхното изпълнение;
2. прави препоръки за разработването на програми за обучение;
3. прави препоръки по разработването на проекти за обучение;
4. дава предложения за подобряване на учебната дейност на центъра;
5. прави препоръки за включването в годишния оперативен план за работа на центъра на регионални инициативи, програми и проекти с международен характер.
(7) Съветът подпомага директора в процеса на взаимна информираност и координация между институциите при обучението на служителите от администрацията на изпълнителната власт.
(8) Председател на съвета е директорът на центъра. Той свиква заседания на съвета най-малко един път на 3 месеца. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от 2/3 от състава на съвета. На заседанията се водят протоколи.
(9) Мандатът на членовете на съвета е три години.
(10) Членовете на съвета изпълняват функциите си и след изтичане на своя мандат до встъпване в длъжност на новите членове.
(11) Мандатът на член на съвета се прекратява предсрочно от директора:
1. по искане на институциите по ал. 2;
2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;
3. при неучастие без основателни причини в две последователни заседания на съвета.
(12) При предсрочно прекратяване на мандата на член на съвета на негово място за остатъка от мандата се определя друго лице по реда на ал. 3.
(13) Съветът приема правила за дейността си.
(14) Съветът взема решения с обикновено мнозинство от състава на съвета.
(15) Организационно-техническото обезпечаване на заседанията на съвета се осигурява от администрацията на центъра.

Глава четвърта.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Раздел I.
Структура


Чл. 7. Центърът включва обща и специализирана администрация, организирана в два отдела.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Общата численост на персонала е 16 щатни бройки, разпределени по структурни звена, съгласно приложението.

Раздел II.
Обща администрация


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Общата администрация е структурирана в отдел "Административно-финансова дейност".


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Отдел "Административно-финансова дейност":
1. съставя проектобюджета на центъра по Единната бюджетна класификация и програми;
2. организира и осъществява счетоводната отчетност по Единната бюджетна класификация в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти;
3. съставя отчети за касово изпълнение на бюджета и отчети по политики и програми;
4. изготвя финансовия отчет и оборотни ведомости на центъра;
5. анализира и администрира разходите на центъра;
6. изготвя и съхранява месечни ведомости за заплати и други документи, свързани с възнагражденията;
7. организира и извършва инвентаризации;
8. осъществява предварителен контрол за законосъобразност в съответствие със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
9. организира и координира изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол върху финансовата дейност на центъра;
10. организира и осъществява деловодната дейност, опазването и съхраняването на документацията в архивни дела, завеждането на входяща и изходяща кореспонденция;
11. разработва правилник за вътрешния ред;
12. планира, организира и осъществява всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, изготвя график за тяхното провеждане през съответната година;
13. изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването им, осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението им;
14. организира, отговаря и осъществява контрол за правилното, законосъобразното и ефективното ползване и управление, поддръжката и ремонта на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на центъра, включително застраховането им съобразно действащото законодателство;
15. организира и осъществява цялостното техническо обслужване на центъра с транспорт, както и регистрация на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка и ремонт и годишни прегледи; отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на активите; организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административната сграда на центъра и в прилежащите й терени;
16. изготвя длъжностното и поименното разписание на длъжностите, както и длъжностните характеристики на работещите в центъра;
17. изготвя актовете за възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения;
18. образува, съхранява и поддържа трудовите досиета на служителите в съответствие със законовите изисквания;
19. осъществява дейности по управление на човешките ресурси, включително оценяване изпълнението и обучение на служителите от центъра;
20. изготвя ценоразпис на предлаганите услуги от центъра;
21. администрира предоставянето на материална база на центъра при провеждане на курсове, семинари, конференции и др.;
22. администрира експлоатацията на информационната система и отговаря за нейната сигурност;
23. води регистри в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни;
24. провежда други дейности, свързани с дейностите по т. 1 - 23.

Раздел III.
Специализирана администрация


Чл. 11. (1) Специализираната администрация е структурирана в отдел "Учебна дейност", който осъществява следните дейности:
1. извършва и участва в провеждането на проучвания на потребностите от обучение;
2. разработва анализи, прогнози, оценки и информационни справки за обученията;
3. разработва и участва в разработването и изпълнението на национални и международни проекти;
4. организира и провежда обучение на лицата по чл. 3, т. 1 и 2;
5. изготвя и съхранява учебната документация;
6. организира и ръководи рекламно-информационната и издателската дейност на центъра;
7. развива дигитални обучителни и информационни продукти и услуги;
8. разработва тригодишните стратегии за развитието на центъра и годишните оперативни планове;
9. изготвя договори с институции/организации, външни експерти и преподаватели, свързани с обучителната дейност на центъра;
10. разработва учебните програми за национални и международни семинари, обучения и инициативи;
11. разработва учебните програми по професиите, включени в предмета на лицензията на центъра;
12. организира и провежда курсове за професионална квалификация, както и изпити за придобиване на квалификация по професия или част от професия;
13. подготвя и провежда обучение по заявка на работодатели;
14. отговаря за въвеждане на критерии за качество на обучението;
15. организира и провежда конференции, работни срещи и др.;
16. изготвя, актуализира и разпространява учебни, методически и информационни материали;
17. осъществява и поддържа контакти с чуждестранни обучителни структури и с международни организации, като осигурява обмяната на опит и информация от водещи европейски и международни центрове за обучение в рамките на дейността на центъра;
18. осъществява контакти с министерства, ведомства и институции от страната и чужбина;
19. координира и осъществява протоколните дейности по осигуряване на регионалните инициативи с международен характер, организирани от центъра, като осигурява цялостната предварителна логистика, организира своевременното издаване на съответните документи;
20. води международната кореспонденция на центъра и поддържа бази данни за партньорски контакти.
(2) Отдел "Учебна дейност" поддържа база данни за участниците, преминали обучения, и регистър за издадените удостоверения, свидетелства, сертификати и др.
(3) Отдел "Учебна дейност" изготвя отчет за дейността на центъра.

Раздел IV.
Организация на работа


Чл. 12. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време на служителите по ал. 1 е с променливи граници от 8 ч. до 18,30 ч. със задължително присъствие на служителите на работното място от 10 ч. до 16,30 ч., с обедна почивка от 12,30 до 13,00 ч. и задължително отработване на 8-часовия работен ден.
(3) Редът за въвеждане на работно време с променливи граници и контролът по спазването му се определят с акт на директора.


Чл. 13. Работниците и служителите на центъра изпълняват възложените им задачи съобразно утвърдените длъжностни характеристики.


Чл. 14. (1) В центъра се води следната задължителна документация:
1. дневник на входяща и изходяща поща (електронна система за управление на документооборота);
2. учебна документация в съответствие с изискванията на нормативната уредба;
3. счетоводна документация според законовите изисквания;
4. заповедна книга;
5. книга за регистриране на дарения;
6. книга за регистриране на проверките на контролните органи;
7. книга за санитарно-хигиенното състояние;
8. регистри в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.
(2) Документите се изготвят и съхраняват съобразно нормативните актове и вътрешните разпоредби, утвърдени от директора.
(3) Задължителната документация се номерира, прошнурова, подпечатва и съхранява.


Чл. 15. Документооборотът на центъра се осъществява въз основа на инструкция за деловодната дейност и документооборота, утвърдена от директора.


Чл. 16. На молбите и жалбите се отговаря съгласно Административно-процесуалния кодекс.

Глава пета.
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 17. (1) Дейността на центъра се финансира с бюджетни средства и от собствени приходи.
(2) Източници на собствени приходи са:
1. приходи от обучения;
2. постъпления от провеждани консултации и продукти от тях;
3. постъпления от рекламно-информационна и издателска дейност;
4. финансиране на международни проекти, програми и фондове;
5. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
6. такси от ползване на материално-техническата база;
7. други.


Чл. 18. Бюджетът на центъра се утвърждава от министъра на труда и социалната политика.


Чл. 19. Ценоразписът на предлаганите услуги се утвърждава от министъра на труда и социалната политика по предложение на директора на центъра, съгласувано с главния секретар на Министерството на труда и социалната политика.

Заключителни разпоредби


§ 1. Отменя се Устройственият правилник на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 20 и 76 от 2009 г. и бр. 18 от 2010 г.).


§ 2. Правилникът влиза в сила от 1 юли 2012 г.


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ


(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 15.05.2015 Г.)

§ 6. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 8

(Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.)

Численост на персонала на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи - 16 щатни бройки
 
Директор 1
Обща администрация 6
В т. ч.  
отдел "Административно-финансова дейност" 6
Специализирана администрация 9
В т. ч.  
отдел "Учебна дейност" 9


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума