навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ"


In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerПриет с Решение № 352 на СОС по Протокол № 20 от 12.07.2012 г.

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се урежда предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на Общинско предприятие (ОП) "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ" със седалище: гр. София, район "Триадица", ул. "П. Каравелов" № 5.

Чл. 2. (1) ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ" се създава, преобразува и закрива с решение на Столичен общински съвет.
(2) ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ" е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.
(3) ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ" не е юридическо лице и осъществява дейността си от името и за сметка на Столична община, съобразно Закона за общинската собственост и този правилник.
(4) ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ" е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Част втора.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СТРУКТУРА И ЧИСЛЕН СЪСТАВ


Чл. 3. ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ" се създава за изпълнението на общински дейности, свързани със стопанисване на общински земи и гори от горския фонд на Столична община и има предмет на дейност:
- изпълнение на горскостопанските планове за горските територии - общинска собственост;
- изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии - общинска собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии;
- организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии - общинска собственост;
- организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия;
- поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;
- създаване и отглеждане на нови гори върху горски и/или земеделски територии;
- опазване на горските територии - общинска собственост;
- стопанисване на горските територии, което обхваща дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите;
- ползване на дървесина и недървесни горски продукти, както и пашата в горските територии - общинска собственост;
- изготвяне и съгласуване на документация, свързана с управлението на горските територии - общинска собственост.


Чл. 4. (1) Структурата на ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ" е съгласно Приложение № А.
(2) Численият състав на ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ" е 17 (седемнадесет) човека.

Част трета.
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 5. (1) Имуществото, което се предоставя за управление на ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ" е определено в Приложение № Б.
(2) Предоставеното и придобито в резултат на дейността на предприятието имущество е общинска собственост и за него се прилага Закона за общинската собственост и Наредбата за общинската собственост.


Чл. 6. (1) Всички приходи, реализирани от ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ", се внасят в приход на бюджета на Столична община.
(2) Всички разходи на ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ" се извършват съгласно Единната бюджетна класификация на разходите по бюджетите на общините.
(3) Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобрения от Столичен общински съвет бюджет на ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ" за съответната година.
(4) Промени в одобрения бюджет се извършват в рамките на възможностите за корекция на бюджета и по ред, регламентиран със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за общинските бюджети и Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община, въз основа на мотивирано предложение от директора на ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ".


Чл. 7. ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ" води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.


Чл. 8. Договорите за осъществяване дейността на ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ" се сключват от кмета на Столична община или по пълномощие от директора на предприятието.


Чл. 9. Правилата за работна заплата се разработват от директора на ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ" в съответствие с нормативната уредба, представят се за съгласуване в дирекции "Човешки ресурси" и "Финанси" при Столична община и се утвърждават от кмета на Столична община.

Част четвърта.
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ


Чл. 10. ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ" се управлява от директор, който се назначава и освобождава от кмета на Столична община. Управлението се възлага с трудов договор. За директор се назначава лице, което отговаря на изискванията за директор на държавно горско стопанство и е вписано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика. Той трябва да е вписан и в публичен регистър в Изпълнителната агенция по горите и да притежава удостоверение за регистрация, съгласно чл. 235 от Закона за горите.


Чл. 11. Директорът на ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ":
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на общинското предприятие при спазване изискванията на действащото законодателство и приетите от Столичен общински съвет програми, наредби и решения;
2. представлява общинското предприятие и осъществява непосредствени връзки със специализираните и функционални звена на Столична община, Столичния общински съвет, районите, ведомствата и други заинтересовани органи, служби и организации;
3. разработва и утвърждава Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организация на дейността на предприятието;
4. разработва вътрешни правила за дейността на предприятието;
5. утвърждава поименното щатно разписание на общинското предприятие;
6. представлява общинското предприятие като работодател във всички трудовоправни отношения с работниците и служителите му. Утвърждава длъжностните им характеристики, съгласно одобрената численост и структура на общинското предприятие, при спазване изискванията на Кодекса на труда, Вътрешни правила за дейността му и други действащи нормативни актове;
7. изготвя и представя на дирекция "Финанси" при Столична община периодични (месечни, тримесечни и годишни) финансови отчети;
8. изготвя тригодишна прогноза и проектобюджет за следващата година и ги представя в Столична община в срокове, в съответствие с действащата нормативна уредба;
9. отговаря за законосъобразното и целесъобразно разходване на бюджета на предприятието;
10. организира ефективното използване, управление и опазване на имуществото на предприятието;
11. за осъществяване на своите правомощия директорът на общинското предприятие издава заповеди;
12. директорът на ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ" и лицата, назначени в него на длъжности, за които се изисква лесовъдско образование, носят униформено облекло при изпълнение на служебните си задължения и имат правата и задълженията по чл. 190 от Закона за горите и горските територии - общинска собственост, в които осъществяват служебните си задължения, като разходите са за сметка на Столична община.


Чл. 12. Кметът на Столична община:
1. сключва, изменя и прекратява трудовия договор с директора на ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ";
2. дава съгласие за откриване на банкови сметки на ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ".
3. утвърждава правилата за работна заплата;
4. организира чрез специализираните звена на общинската администрация периодични проверки и методическа помощ;
5. сключва договори за разпореждане с предоставеното на ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ" имущество, съобразно компетенциите си и по реда предвиден в Закона за общинската собственост и Наредбата за общинската собственост.


Чл. 13. Кметът на Столична община или определено от него структурно звено координира и контролира осъществяването на дейността на общинското предприятие.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник отменя Правилника на ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ", приет с Решение № 957 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. на Столичен общински съвет.


§ 2. Настоящият правилник се приема на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


§ 3. Неразделна част от настоящия Правилник са Приложение А и Приложение Б.


§ 4. Правилникът е приет от Столичен общински съвет с Решение № 352 по протокол № 20 от 2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ № A

СТРУКТУРА НА ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ"ПРИЛОЖЕНИЕ № Б

СПИСЪК
НА НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЗЕМИ И ГОРИ"

1. Недвижим имот - част от III-ти етаж - 5 броя офис-помещения (№ № 10, 11, 15, 16, 17), находящи се в район "Триадица", ул. "Петко Каравелов" № 5.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума