навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ГОРСКА СЕМЕКОНТРОЛНА СТАНЦИЯ ГР. ПЛОВДИВ

В сила от 05.06.2012 г.
Издаден от Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят функциите, задачите, структурата и организацията на дейност на Горската семеконтролна станция гр. Пловдив (ГСС).

Чл. 2. Горската семеконтролна станция е юридическо лице на бюджетна издръжка, специализирано териториално звено (СТЗ) на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).


Чл. 3. (1) Горската семеконтролна станция:
1. подпомага изпълнителния директор на ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на горските репродуктивни материали (ГРМ), интродукцията на дървесни и храстови видове, опазването и възпроизводството на горските генетични ресурси, както и при прилагането на политиката на Европейската общност и поети международни ангажименти в тези области на дейност;
2. подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица;
3. изпитва и определя произхода и качеството на семената съгласно чл. 96, ал. 1 от Закона за горите (ЗГ), както и осъществява контрол и координация при прилагане на законодателството в областта на ГРМ в определения й район на дейност.
(2) При осъществяване на своята дейност администрацията на ГСС се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация в рамките на своята компетентност.


Чл. 4. (1) Районът на дейност на ГСС включва следните административни области: Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.
(2) Горската семеконтролна станция има собствен печат и емблема (лого), които може да възпроизвежда върху своята кореспонденция, печатни издания, транспортни средства и друго нейно имущество.

Глава втора.
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ


Чл. 5. Основните функции и задачи на ГСС са:
1. изпитване и определяне произхода и качеството на семената за посев в горските разсадници и за залесяване;
2. извършване на масова и индивидуална селекция в горите;
3. оценка, маркиране и паспортизиране на плюсови и кандидат-елитни дървета;
4. одобряване (отмяна) и регистрация на базови източници на ГРМ от горски дървесни и храстови видове;
5. координация и контрол на дейностите по създаването и поддържането на базови източници от категориите "изпитан" и "окачествен" за производство на ГРМ;
6. оценка на състоянието и използването на одобрените и регистрирани базови източници на ГРМ;
7. контрол по стопанисването на одобрените и регистрирани базови източници на ГРМ;
8. водене на регистър на горската семепроизводствена база и поддържане на архив и база данни за нея;
9. извършване на фенологични наблюдения за установяване степента на цъфтежа и плодоносенето на горските дървесни и храстови видове и изготвяне на оценки и прогнози за очакваната реколта;
10. извършване на предварителен анализ за установяване годността на семенната реколта;
11. събиране, добив, търговия, внос и износ на ГРМ от видове и за цели, за които не се прилагат изискванията на наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 2 ЗГ;
12. участие в цялостния процес по интродукция и реинтродукция на дървесни видове в горите и изготвяне на оценки за техния растеж;
13. извършване на дейности, наблюдения и оценки за съхранението, опазването и възпроизводството на горския генетичен фонд;
14. създаване и поддържане на семенни колекции (генна банка) от ценни местни дървесни видове и произходи по списък, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ;
15. дългосрочно съхранение на семена от горски дървесни и храстови видове;
16. извършване на почвени анализи на горски разсадници и други горски територии;
17. извършване на контрол по прилагане на законодателството в областта на производството, търговията, вноса и износа на ГРМ;
18. участие при планиране на дейностите в горската семепроизводствена база и приемане на областните и горскостопанските планове и програми;
19. разработване на проекти и участие в програми, финансирани от национални, европейски и други международни финансови институции в областите на дейност на станцията, след съгласуване с ИАГ;
20. извършване на услуги и дейности за трети лица след съгласуване с ИАГ;
21. извършване на административно обслужване, административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за администрацията;
22. участие в комисии на ИАГ и регионалните дирекции по горите (РДГ), както и при писмена покана за участие в комисии на други институции и организации при осъществяване на контрол в района на дейност на станцията;
23. други дейности, възложени с нормативни и административни актове, както и дейности, възложени по силата на междуведомствени споразумения и договори или възложени от министъра на земеделието и храните или изпълнителния директор на ИАГ.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА НА ГСС


Чл. 6. (1) Горската семеконтролна станция е на пряко подчинение на ИАГ и се създава и закрива със заповед на изпълнителния директор на ИАГ след съгласуване с министъра на земеделието и храните.
(2) Седалището и адресът на управление на станцията са гр. Пловдив 4000, ул. Славянска 82.
(3) Методическо ръководство на дейността на ГСС се осъществява от дирекция "Гори и лесовъдски дейности" към ИАГ.


Чл. 7. (1) Горската семеконтролна станция се ръководи и представлява от директор. Той осъществява своите правомощия в района на дейност на станцията.
(2) Договорът с директора на ГСС се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(3) Директорът осъществява правомощията си пряко и чрез администрацията на ГСС.
(4) Правомощията на директора на ГСС се определят с длъжностна характеристика, утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.


Чл. 8. (1) Директорът на ГСС:
1. провежда държавната политика в областта на горските репродуктивни материали, горската селекция, интродукцията и реинтродукцията на дървесни и храстови видове в района на дейност на станцията;
2. ръководи, организира и отговаря за цялостната дейност на станцията;
3. управлява и контролира изразходването на бюджетните средства във финансовия план на станцията и проекти с външно финансиране, по които ГСС е страна;
4. назначава служителите в станцията по утвърдени от ИАГ структура и щатно разписание;
5. командирова в страната служителите на станцията;
6. организира система за квалификация, преквалификация, усъвършенстване и развитие на кадрите в ГСС;
7. поддържа пряка връзка с ръководството на ИАГ и функционалните дирекции и отдели в ИАГ;
8. представлява ГСС и поддържа официални връзки и взаимоотношения с регионални и местни администрации, РДГ, СТЗ, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), научни и учебни заведения, неправителствени организации (НПО) и др.;
9. решава всички въпроси в рамките на предоставените му права от изпълнителния директор на ИАГ и законодателството;
10. издава административно-наказателни разпореждания в случаите, определени с нормативни актове или с административен акт на компетентен държавен орган;
11. участва в експертни и специализирани съвети и форуми;
12. изготвя и представя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ до 31 януари годишен работен план на ГСС за съответната година;
13. води регистър на горската семепроизводствена база и досиета на одобрените и регистрирани базови източници на ГРМ за района на дейност на ГСС;
14. издава основни сертификати за идентификация на горски репродуктивни материали и документи за окачествяване на семена в предвидените в нормативните документи случаи;
15. участва в разработване на учебни програми в областта на горските репродуктивни материали и окачествяване на семена и провежда обучения;
16. изготвя и представя до 31 януари на изпълнителния директор на ИАГ годишен отчет за дейността на станцията и за състоянието и използваемостта на горската семепроизводствена база през предходната година;
17. представя за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ длъжностното разписание на ГСС;
18. управлява имуществото на ГСС;
19. прави предложение до изпълнителния директор на ИАГ за бракуване на дълготрайни материални активи, собственост на ГСС;
20. прави предложение до изпълнителния директор на ИАГ за отдаване под наем на движими вещи, собственост на ГСС;
21. организира дейността по провеждането и възлагането на процедурите по Закона за обществените поръчки в рамките на своята компетентност;
22. сключва колективен трудов договор със синдикалните организации на служителите в станцията;
23. създава експертни работни групи за изготвяне на проекти или за предлагане на решения по конкретни въпроси;
24. издава индивидуални административни актове във връзка с дейността на ГСС;
25. контролира изпълнението на закона и упражнява общ надзор и методическо ръководство върху дейността на всички органи и лица, на които са възложени задължения по него, както и контрол по изпълнение на дейностите в горските територии, собственост на държавата, физически, юридически лица и общини, в района на дейност на ГСС;
26. утвърждава и контролира система за финансово управление и контрол, в това число:
а) инструкция за охраната и пропускателния режим в станцията;
б) инструкция за административното обслужване в станцията;
в) инструкция за документооборота в станцията;
27. изпълнява и други функции, свързани с дейността на ГСС, определени със закон или акт на министъра на земеделието и храните или на изпълнителния директор на ИАГ.
(2) При отсъствие на директора на ГСС за всеки конкретен случай функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед компетентно длъжностно лице от състава на станцията, която се изпраща за сведение на изпълнителния директор на ИАГ.
(3) Директорът на ГСС може да делегира с писмена заповед на други служители от станцията свои правомощия, като определя функциите им.


Чл. 9. (1) Структурата и числеността на ГСС се определят в длъжностното разписание на станцията, което се утвърждава от изпълнителния директор на ИАГ по предложение на директора на ГСС.
(2) Задълженията и отговорностите на служителите в ГСС се определят с длъжностни характеристики, утвърдени от директора на станцията.


Чл. 10. (1) Документите, изпратени до ГСС, се завеждат в деловоден регистър, като се отбелязва датата на получаването.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува преписка.
(3) Жалбите, сигналите и предложенията, постъпили в ГСС, се завеждат в регистър.
(4) След завеждането им сигналите и предложенията се предават на директора за резолюция според адресата или съдържанието им.


Чл. 11. (1) В горската семеконтролна станция се води регистър на договорите на хартиен носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра договор ведно с предложенията, които са неразделна част от него, се съхранява като приложение към регистъра.


Чл. 12. (1) В горската семеконтролна станция се води на хартиен носител регистър за извършените проверки на дейността на станцията.
(2) Като приложения към регистъра се съхраняват:
1. документът, на основание на който е извършена проверката;
2. документ, в който са отразени резултатите от извършената проверка.

Глава четвърта.
ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 13. (1) Горската семеконтролна станция се финансира от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на ИАГ;
2. предоставени целеви средства от външно финансиращи институции и организации по предварително съгласувани с ИАГ програми и проекти;
3. дарения.
(2) Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка за издръжка и мероприятия, която ежегодно се утвърждава от изпълнителния директор на ИАГ.


Чл. 14. Горската семеконтролна станция формира приходи от:
1. извършване на административни услуги;
2. търговия с ГРМ, за които не се прилагат изискванията на наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 2 ЗГ, както и износ на ГРМ;
3. други дейности, разрешени от закона, свързани с функциите и задачите на станцията.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12 и 14 ч., с период на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на служителите и редът за отчитането му се определят със заповед на директора на горската семеконтролна станция.

Заключителни разпоредби


§ 1. Устройственият правилник се приема на основание чл. 161 от Закона за горите.


§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на ГСС.


§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ГОРСКА СЕМЕКОНТРОЛНА СТАНЦИЯ ГР. ПЛОВДИВ


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 19.03.2013 Г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума