навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА ПРИ БЕДСТВИЯ

В сила от 01.06.2012 г.
Приет с ПМС № 97 от 28.05.2012 г.

Обн. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 2 Октомври 2012г., отм. ДВ. бр.93 от 23 Ноември 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Правилника за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защита при бедствия - ДВ, бр. 93 от 23 ноември 2016 г., в сила от 23.11.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия, наричан по-нататък "съвета".

Чл. 2. (1) Съветът е постояннодействащ консултативен орган на Министерския съвет, осигуряващ координация и сътрудничество при разработването и провеждането на държавната политика в областта на защитата при бедствия.
(2) Съветът организира и осъществява дейността си в съответствие с чл. 62, ал. 3 от Закона за защита при бедствия.
(3) Съветът изпълнява функциите на национална платформа за намаляване на риска от бедствия в изпълнение на Рамката за действие от Хиого 2005 - 2015 г.

Глава втора.
ФУНКЦИИ


Чл. 3. Съветът осъществява следните функции:
1. предлага и координира националните политики и прилагането на добри практики, свързани със защитата при бедствия;
2. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) приема годишна работна програма за дейността си, в която определя приоритети и задачи в съответствие със стратегическите цели и актуалните въпроси в областта на защитата при бедствия не по-късно от 31 декември на предходната година;
3. организира разработването на стратегия за намаляване на риска от бедствия;
4. организира изготвянето на годишни доклади и изпращането им до Секретариата на Международната стратегия за намаляване на бедствията на Организацията на обединените нации (United Nations International Strategy for Disaster Reduction - UNISDR);
5. предлага изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с провеждането на държавната политика за защита при бедствия;
6. предлага на Министерския съвет и координира изграждането и интегрирането на системи за мониторинг;
7. подпомага Министерския съвет при формирането на политиката за доизграждане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението при бедствия и интегрирането ? с други системи;
8. подпомага разработването на методики за анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия;
9. подпомага Министерския съвет при планирането на финансови средства за защитата при бедствия;
10. дава становища по международни документи в областта на намаляването на риска от бедствия и защитата при бедствия;
11. организира разработването и предлага за приемане насоки за обучение в областта на защитата при бедствия;
12. предлага провеждането на информационни кампании за рисковете от бедствия и реакции при бедствия.

Глава трета.
СЪСТАВ И ЧЛЕНСТВО


Чл. 4. (1) Съветът се състои от председател и членове.
(2) Председател на съвета е министърът на вътрешните работи.
(3) Председателят ръководи работата на съвета и се подпомага от секретар.
(4) Секретар на съвета е директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР (ГДПБЗН - МВР).
(5) Секретарят организира работата на съвета, като за целта се подпомага от секретариат, в който са включени служители на ГДПБЗН - МВР.
(6) Съветът включва: министъра на вътрешните работи, заместник-министри на останалите министерства, определени от съответния министър, председателите на Държавна агенция "Национална сигурност", на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", на Агенцията за ядрено регулиране, на Българския Червен кръст, на Българската търговско-промишлена палата, на Българската стопанска камара и на Националното сдружение на общините в Република България, представител на Българската академия на науките (БАН), представител на научно-експертната група по чл. 6, ал. 1 и секретаря на съвета.


Чл. 5. (1) Поименният състав на членовете на съвета се определя от председателя по предложение на ръководителите на съответните министерства, ведомства и организации.
(2) Промяна в поименния състав на съвета се извършва въз основа на писмено уведомление до председателя на съвета.


Чл. 6. (1) Съветът създава научно-експертна група, която подпомага формирането, координирането и осъществяването на научно-технологичната политика в областта на защитата при бедствия.
(2) Поименният състав на научно-експертната група се определя със заповед на председателя по предложение на членовете на съвета.
(3) Съветът приема правила за устройството и работата на научно-експертната група.


Чл. 7. (1) Съветът може да създава и други работни групи за решаване на конкретни задачи.
(2) Поименният състав на работните групи се определя със заповед на председателя на съвета.

Глава четвърта.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ И ДНЕВЕН РЕД


Чл. 8. (1) Заседанията на съвета са редовни и извънредни.
(2) Редовните заседания се провеждат на всеки 3 месеца, като се свикват и ръководят от председателя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) Съветът приема шестмесечен предварителен график за редовните заседания.
(4) Председателят може да свиква извънредни заседания на съвета.
(5) В отсъствие на председателя заседанията се ръководят от определен от него член на съвета.


Чл. 9. (1) Всяко заседание се провежда съгласно дневен ред, предложен от председателя.
(2) Дневният ред и материалите за редовните заседания се изпращат на членовете в срок не по-късно от две седмици преди заседанието.
(3) Дневният ред и материалите за извънредните заседания се изпращат на членовете в срок не по-късно от една седмица преди заседанието.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) Секретариатът на съвета публикува предварителния график по чл. 8, ал. 3, дневния ред и материалите за всяко заседание в портала на консултативните съвети.


Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) Всеки член на съвета може да прави предложения за допълване на дневния ред на редовните заседания в срок до два работни дни преди датата на заседанието. Предложенията се гласуват в началото на заседанието.


Чл. 12. (1) Членовете на съвета потвърждават участието си в заседанието пред секретариата до 3 работни дни преди провеждането му.
(2) Членовете на съвета могат да представят писмени становища по въпросите, включени в дневния ред, които се обсъждат при приемане на решенията.


Чл. 13. (1) Заседанията на съвета са открити и се провеждат, ако присъстват не по-малко от половината плюс един от членовете. При липса на кворум председателят насрочва ново заседание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) Съветът може да реши да проведе закрито заседание или част от заседание въз основа на мотивирано предложение на председателя или на не по-малко от 1/4 от членовете му.


Чл. 14. (1) Съветът взема решенията си с явно гласуване и с обикновено мнозинство.
(2) При необходимост по предложение на председателя съветът може да приема решения и неприсъствено, като проектът на решение се представя за подпис на всички членове на съвета. Решението се счита за прието, ако бъде подписано от половината плюс един от членовете, и се вписва в протокола от следващото заседание.


Чл. 15. Председателят на съвета може да кани на заседания представители на юридически лица, на правителствени и на неправителствени организации и органи, имащи отношение по дневния ред, без право на глас.

Глава пета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА


Чл. 16. (1) Председателят на съвета:
1. насрочва заседанията на съвета;
2. контролира изпълнението на решенията на съвета;
3. внася за разглеждане от Министерския съвет приетите от съвета становища и предложения;
4. (нова - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) представлява съвета;
5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) подписва протоколите от заседанията на съвета.
(2) Секретарят на съвета:
1. осигурява дейността на съвета;
2. организира подготовката и провеждането на заседанията на съвета;
3. подготвя проекта на дневен ред, материалите за заседанията и организира изпращането им до членовете на съвета;
4. организира воденето на протоколи за заседанията на съвета;
5. осигурява публикуването на необходимата информация за дейността на съвета на портала на консултативните съвети;
6. организира и координира изпълнението на решенията на съвета и необходимия обмен на информация между заинтересованите страни;
7. организира работата на работните групи, създадени от съвета;
8. води текущата кореспонденция;
9. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) организира воденето на деловоден регистър на документите и на отчетността на становищата и решенията на съвета;
10. организира приемането и съхраняването на документацията;
11. съхранява печата на съвета;
12. (нова - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) изготвя и публикува резюметата от протоколите на заседанията на съвета;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) изпълнява други задачи, възложени му от председателя на съвета.

Глава шеста.
ПРОТОКОЛ, АРХИВ И ОТЧЕТ. ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА


Чл. 17. Заседанията на съвета се записват с аудиотехника и записите се съхраняват на електронен носител.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) До 5 работни дни след провеждане на заседанието секретариатът на съвета изготвя проект на протокол, който се изпраща на всички членове на съвета. Окончателен вариант на протокола се изготвя до 10 дни след провеждането на заседанието и се подписва от председателя на съвета.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) (1) Секретариатът изготвя резюме от протокола на всяко заседание на съвета, което включва информация за участниците в заседанието, кратко описание на всеки въпрос, разглеждан от съвета, взетите решения, срок на изпълнение и отговорник за изпълнението на всяко решение, взетите под внимание становища и предложения на организациите, участвали в заседанието.
(2) Резюмето по ал. 1 се публикува на страницата на съвета в портала за консултативните съвети не по-късно от една седмица след подписването на протокола от заседанието.


Чл. 20. Съветът изготвя годишен доклад за дейността си до края на март на следващата година и го внася в Министерския съвет.


Чл. 21. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) Секретариатът на съвета поддържа публичен архив при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация.


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) (1) Съветът поддържа собствена страница на портала за консултативните съвети.
(2) Съветът публикува на страницата по ал. 1 всички документи и материали за дейността си, включително:
1. акта за създаване;
2. състава на съвета;
3. годишната програма;
4. предварителния график с индикативни дати за провеждане на редовните заседания;
5. резюме от протоколите от заседанията;
6. годишните отчети за работата на съвета.

Глава седма.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА


Чл. 22. (1) Съветът определя за всяко решение отговорник и срок за изпълнението му.
(2) Отговорникът по ап. 1 представя на секретаря доклад за изпълнението на решението.
(3) На всяко заседание секретарят докладва за изпълнението на решенията от предходни заседания.


Чл. 23. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) В годишния доклад за дейността на съвета се включва отчет за изпълнението на решенията с обяснение на причините за неизпълнение или неспазване на срокове.

Глава осма.
ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 24. (1) Средствата, необходими за дейността на съвета, се осигуряват в рамките на бюджета на ГДПБЗН - МВР.
(2) За своята дейност членовете на съвета не получават възнаграждение.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 62, ал. 5 от Закона за защита при бедствия.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума