навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА И ГАРАНЦИИТЕ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО ИМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (ЗАГЛ. ДОП. - РЕШЕНИЕ № 660 ПО ПРОТОКОЛ № 41 ОТ 12.10.2017 Г., В СИЛА ОТ 12.10.2017 Г.)

В сила от 28.12.2009 г.

Приета с Решение № 772 на СОС по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., в сила от 28.12.2009 г., изм. с Решение № 371 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., изм. и доп. с Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. и доп. с Решение № 12 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerРаздел I.
Основни положения


Чл. 1. (1) (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) Тази наредба регламентира обществените отношения, свързани с изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система на територията на Столична община с оглед подобряване на условията за предоставяне на обществени услуги в областта на транспорта, водоснабдяването, озеленяването, корекциите на реки, съоръженията за минерални води, отвеждането на отпадъчни води, топлоснабдяването, електроснабдяването, уличното осветление, газоснабдяването и електронните съобщения.
(2) (Доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) При условията на тази наредба се изграждат мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и елементи на зелената система - публична общинска собственост, както и мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и елементи на зелената система, собственост на организации, предоставящи обществени услуги, разположени в поземлени имоти - публична и частна общинска собственост.
(3) (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) С тази наредба се определят реда и условията при изграждане и ремонт, реконструкция и рехабилитация на елементи на техническата инфраструктура в тротоари, улици, площади и елементи на зелената система, включително и при аварийни ремонти, сключването на договори за гаранционно поддържане и отстраняване на дефекти и контрола върху тези дейности.

Чл. 2. (1) (Доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) Подземни и надземни общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и елементи на зелената система на територията на Столична община се изграждат, поддържат и ремонтират от и за сметка на общината, организациите, предоставящи обществени услуги (експлоатационни дружества), собствениците на поземлените имоти или инвеститорите на новото строителство при условията и по реда на тази наредба.
(2) Подземни и надземни общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии на Столична община се проектират и изграждат в общински поземлени имоти, предвидени по действащите подробни устройствени планове и с план-схемите към тях, за улици или за съответната мрежа.
(3) Разрешение за строеж за изграждане на подземни и надземни улични мрежи и съоръжения се издава след като Столична община придобие частите от поземлени имоти, попадащи под трасетата на предвидените по регулационните планове улици.


Чл. 3. (1) (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) Изграждане и ремонта, реконструкцията и рехабилитацията на елементи на техническата инфраструктура в тротоари, улици, площади и елементи на зелената система се извършва планово.
(2) В срок до 15 октомври на всяка година оператори на електронни съобщения и/или мрежи, енергийните, топлопреносните, топлоснабдителните, газопреносните, газоразпределителните предприятия и експлоатационните дружества представят в Столична община - направление "Инвестиции и строителство", инвестиционните си намерения за изграждане и подмяна на съответните мрежи през следващата година.
(3) (Доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) Направление "Инвестиции и строителство" изготвя общинската строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собственост, в т.ч. и съоръжения за минерални води, като я съобразява с представените инвестиционни намерения. Програмата съдържа инвестиционните намерения на общината и заявените такива от субектите и по реда на ал. 2. Инвестиционните намерения се групират времево за съвместното и едновременното им реализиране в общи трасета, поне до обхват "квартал".
(4) Операторите, предприятията и експлоатационните дружества изграждат своите мрежи съгласно заявените от тях инвестиционни намерения и при съобразяване със строителната програмата на общината за текущата година.


Чл. 4. (1) При невъзможност за полагане на различни проводи в един изкоп, наложена от специфични технически изисквания, прокопаването се извършва по самостоятелни трасета, но едновременно за всички проводи.
(2) Извън заявените инвестиционни намерения, включени в програмата по чл. 3, ал. 2, операторите, предприятията и експлоатационните дружества могат да извършват само аварийни ремонти.


Чл. 5. (1) Общинската строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собственост се внася от заместник кмета по "Инвестиции и строителство" за разглеждане в Столичен общински съвет заедно с проекта за годишния бюджет на Столична община.
(2) Програмата се публикува на интернет страницата на Столична община след приемането й от Столичен общински съвет.

Раздел II.
Изграждане на обекти на общинската техническа инфраструктура и зелената система (Загл. доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.)

Раздел II.
Изграждане на обекти на общинската техническа инфраструктура


Чл. 6. (1) (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) Финансирането на изграждането, реконструкцията и рехабилитацията на общинската техническа инфраструктура-улици, улично осветление, водопроводи и канализация и други, в т.ч. елементи и обекти на зелената система, водопроводи и съоръжения за минерални води, се осигурява от бюджета на Столична община, от нейни извънбюджетни източници или от средства, осигурени от експлоатационните дружества, доколкото в специален закон не е предвидено друго.
(2) (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) По изключение изграждането, реконструкцията и рехабилитацията на обектите на техническата инфраструктура и зелената система върху имоти, общинска собственост, или в имоти, частна собственост с учредени сервитутни права за общинските обекти, може да бъде финансирано и реализирано от физически и юридически лица за тяхна сметка, по възлагане от общината при едновременното наличие на следните условия:
1. изрично писмено искане на потенциалния изпълнител и изразено от него съгласие да извърши работата на свой риск и за своя сметка;
2. (доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) съответните елементи на техническата инфраструктура и зелената система да са предвидени с устройствена схема или подробен устройствен план за територията;
3. (изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) потенциалният изпълнител има качеството на собственик, ползвател или инвеститор на един или повече обекти, които следва да бъдат свързани с мрежите на техническата инфраструктура, с изключение на случаите, в които касаят зелената система;
4. (доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) изготвен от потенциалният изпълнител инвестиционен проект, придружен с доклад за съответствие по реда на Закона за устройство на територията.
(3) (Доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) Възлагането по ал. 2 става с договор за поръчка от кмета на Столична община. Изпълнителят по договора реализира поръчката - проектиране и изграждане, от името на Столична община в качеството на Възложител и за своя сметка, в срок, указан в договора, като представлява общината пред всички компетентни органи и институции във връзка с изготвяне, одобряване и получаване на строителните книжа, с изграждането на обекта, както и с въвеждането му в експлоатация.
(4) В случаите на ал. 2, разрешенията за строеж се издават на името на Столична община, като в тях се посочва изпълнителя на обекта по договора за поръчка.
(5) В случаите по ал. 2 договорът с лицето, извършващо оценка за съответствие и с лицето, упражняващо строителен надзор, се сключва от името на Столична община, от изпълнителя, за негова сметка.


Чл. 7. (1) Изпълнителите по чл. 6, ал. 2, на договорите за поръчка са длъжни да изградят обектите при спазване на всички нормативни актове за извършване на строителство и благоустройство. В случай, че причинят вреди на трети лица при изпълнение на проектирането и строителството, в отношенията между страните отговорност носят единствено изпълнителите и/или консултантът, извършил оценка за съответствие и/или надзор по време на строителството.
(2) Изпълнителите по чл. 6, ал. 2 имат право да превъзложат изпълнението изцяло или отчасти на свои подизпълнители, за чиято работа отговарят като за своя пред Възложителя - Столична община.
(3) Възложителят има право да проверява изпълнението на договора по установения ред, включително и чрез своите компетентни контролни органи с правомощия, предвидени в нормативен акт.
(4) Построените обекти остават в собственост на Столична община, която по своя преценка извършва процедурите за предаването им на съответния оператор на обществена услуга.
(5) Всички обекти на интелектуалната собственост, създадени в резултат на, или свързани с проектирането и изпълнението на обектите по договорите за поръчка, остават в собственост на Столична община.
(6) Изпълнителите по чл. 6, ал. 2, са длъжни да оформят авторските права върху всички проекти, карти, схеми, планове и други подобни, отнасящи се до обекта, като права върху произведение, създадено по поръчка по чл. 42 от Закона за авторското право и сродните му права, принадлежащо на Столична община.
(7) С приемането на завършения обект от страна на компетентните органи правото за използване на инвестиционния проект се прехвърля автоматично и става собственост на Столична община.
(8) Изпълнителите по чл. 6, ал. 2 се задължават в 7-дневен срок от приключване строителството на обекта да поканят представител на съответната районна администрация, като собственик на обекта, за подписване на акт образец № 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
(9) (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) В двумесечен срок от подписване на акт образец № 15 изпълнителите по чл. 6, ал. 2 снабдяват обекта с разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация, което предават заедно с всички строителни книжа и други релевантни документи за изграждането на обекта, включително и количествено-стойностна сметка, на кмета на СО, за завеждането му като материален актив по баланса на общината.


Чл. 7а. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) Възложителят не носи отговорност при нанасяне на щети по време на строителството, ако засегнатите мрежи и съоръжения не са нанесени коректно в изходните данни и в съгласуваните с експлоатационните дружества проекти. В тези случаи Изпълнителят е длъжен незабавно писмено да уведоми съответното експлоатационно дружество за необходимостта от тяхното възстановяване, изместване или укрепване.

Чл. 8. (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) Изграждане на нови участъци от мрежи, публична общинска собственост, отклонения от тях или преустройствата им, в т.ч. елементи на зелената система и съоръжения за минерални води, извън планираните с Общинската строителна програма, се допуска за юридически и физически лица, получили разрешение за строеж за изграждане или реконструкция на съществуващи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в имоти публична общинска собственост, и сключили договори за поръчка със Столична община по реда на наредбата.

Раздел III.
Изграждане на обекти на техническата инфраструктура от оператори на обществени услуги


Чл. 9. (1) Операторите, предприятията и експлоатационните дружества изграждат своите мрежи планово, съобразно инвестиционните си намерения, заявени и отразени в Общинската строителна програма или в условията на авариен ремонт.
(2) При планово изграждане на нови или подмяна на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура от операторите, предприятията и експлоатационните дружества задължително се изграждат и сградните отклонения до регулационните линии на имотите.


Чл. 10. (1) При извършването на аварийни ремонти на съществуващите мрежи и съоръжения, както и на техните отклонения, от операторите, предприятията и експлоатационните дружества, при което е наложително прокопаване на публична общинска собственост, строителството може да започне само след писмено уведомяване на съответната районна администрация и сключване на договор за гаранционно поддържане на засегнатия от аварията участък. Отстраняването на аварията се съпътства с констативен протокол и снимков материал за състоянието на участъка, в който ще се извършват аварийни ремонтни работи, подписан от длъжностно лице от районната администрация.
(2) В почивни дни и извънработно време уведомяването се извършва при дежурния на Столична община и констативен протокол не се изисква.
(3) В първия работен ден след започване на аварийните работи се представя в съответния район писмено уведомление с вида на аварията, извършените аварийни работи, протокол за скрити работи и график за възстановяване на засегнатите участъци до състоянието им преди аварията и се сключва договор за гаранционно поддържане на засегнатия от аварията участък.
(4) В 3 (три) дневен срок от приключване на аварийните работи операторите, предприятията и експлоатационните дружества сключват договор за гаранционно поддържане на засегнатия от аварията участък с кмета на съответния район.
(5) В случаите, когато възстановяването на последиците е обективно невъзможно да бъде завършено в кратък срок (до един ден), операторите, предприятията и експлоатационните дружества са длъжни да осигурят за срока на ремонта безопасна проходимост за гражданите и превозните средства в засегнатия участък.
(6) Във всеки район се води дневник за аварийните работи, извършвани на територията му, като се посочват вида на авариите, участъците и операторите, предприятията или експлоатационните дружества, извършили аварийния ремонт.
(7) (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) В случаите на чл. 9, разрешенията за строеж се издават на името на съответния оператор, предприятие или експлоатационно дружество.


Чл. 11. (1) (Доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) При изграждане и реконструкция и рехабилитация на елементи на техническата инфраструктура и зелената система лицата по чл. 6, ал. 2 и чл. 9, ал. 1 отстраняват за своя сметка повредите, нанесени от тях на елементи на инфраструктурата, собственост на Столична община или на трети лица.
(2) Установяването на повредите, както и тяхното отстраняване, се удостоверява с констативни протоколи и снимков материал от длъжностно лице от съответната администрация, съответно за повредите и за извършените възстановителни работи.

Раздел III "а".
Техническа инфраструктура за водовземане и водопренос на минерални води и съоръженията към тях (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.)


Чл. 11а. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) (1) Водовземането и водопреноса на минерални води от съществуващи водоизточници и съоръжения - публична общинска собственост, както и публична държавна собственост, когато са предоставени за управление на Столична община, се осъществява чрез съществуващи и новоизградени съоръжения за водовземане, водостопански системи и съоръжения за водопренос на минерални води.
(2) Водовземането от минерални води се извършва на основание Разрешително за водовземане, издадено от кмета на Столична община, след съгласуване с Басейнова дирекция по реда на Закона за водите и решение на Столичен общински съвет или въз основа на концесионен договор.

Чл. 11б. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) (1) Разрешително за водовземане от минерални води се издава само на юридически лица и еднолични търговци, съгласно чл. 50 от Закона за водите, въз основа на заявление по образец, утвърдено от кмета на Столична община, придружено с описаните в заявлението документи.
(2) В Разрешителното за водовземане от минерални води се указват параметрите, условията, срока на действие на предоставеното право на водовземане и дължимата такса за водовземане, съгласно тарифа, приета от Столичен общински съвет.

Чл. 11в. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) (1) Кметът на Столична община може да постанови изменение или продължаване на Разрешително за водовземане от минерални води при наличие на обстоятелствата, посочени в глава IV-та, раздел ІІІ-ти на Закона за водите, приложимо за обектите на техническата инфраструктура за минералните води на територията на Столична община и по реда на чл. 11а, ал. 2.
(2) Кметът на Столична община може да постанови ограничаване, отнемане или прекратяване на Разрешително за водовземане от минерални води при наличие на поне едно условие, посочено в чл. 79а от Закона за водите, приложимо за обектите на техническата инфраструктура за минералните води на територията на Столична община.

Чл. 11г. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) (1) В случай, че няма изградени водопроводи и съоръжения за минерални води, лицата, на които са издадени Разрешителни за водовземане от минерални води, или са концесионери за минерална вода, могат да сключат договори за поръчка по чл. 6, за проектирането и изграждането им.
(2) Сградните отклонения на водопроводите за минерална вода, включително измервателната и кранова арматура за отчитане на подаваните водни количества към обекта на водозахранване, са частна собственост на лицата, на които са издадени Разрешителните за водовземане от минерални води.

Чл. 11д. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) (1) В случай на изтичане срока на действие, отнемане или прекратяване на Разрешително за водовземане от минерални води, кметът на Столична община или оправомощено от него длъжностно лице, определя срок на титуляря на разрешителното да отстрани изградените връзки към общинския водопровод за минерална вода и да изпълни всички предписани действия, за негова сметка.
(2) Изпълнението на предписаните по ал. 1 действия, се установяват с протокол от определена за целта комисия.

Чл. 11е. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) Рехабилитацията и реконструкцията на съществуващи съоръжения за водовземане от минерални води, както и изграждане на нови съоръжения, се осъществява по реда на Закона за устройство на територията, Закона за водите и наредбите към тях.

Чл. 11ж. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) Местоположението на съоръженията за водопрекарване на минерална вода и сервитутите им, се определят по реда и условията на глава VII-ма, раздел I-ви и раздел ІІІ-ти на Закона за водите, Наредба № 8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на техническа проводи и съоръжения в населени места и Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Чл. 11з. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) Изградената техническа инфраструктура за минерална вода и измервателните арматури за отчитане параметрите и характеристиките на добиваната минерална вода са публична общинска собственост.

Чл. 11и. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) Изградените шахти със съответно оборудване се приемат от комисия в състав в съответствие със Закон за водите и Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и се въвеждат в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

Чл. 11к. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) (1) Измерванията за собствен мониторинг и за издаване на сертификат или балнеологична оценка на минералната вода се извършват чрез измервателната апаратура към водоизточника.
(2) Оборудването на водовземните съоръжения и монтирането на арматури за измерване и отчитане на подадените водни количества се извършва съгласно Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Чл. 11л. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) За издадените разрешителни за водовземане от минерални води се създава и поддържа регистър в Направление "Архитектура и градоустройство" - Столична община.

Раздел IV.
Гаранции и гаранционни срокове


Чл. 12. (1) Всички лица - операторите, предприятията и експлоатационните дружества и другите юридически и физически лица, сключили договор за поръчка със Столична община по реда на наредбата, които са получили разрешение за строеж за изграждане или реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура в имоти публична общинска собственост - улици, тротоари, пътища и елементи на зелената система, трайна растителност, паркова мебел, осветление и др., както и в случаите на авариен ремонт, отстраняват за своя сметка възникналите дефекти и повреди в участъците, в които са извършвали строителство, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството, в рамките на 5-годишен гаранционен срок.
(2) Задълженията по ал. 1 се отнасят и за лицата, извършващи строителни и ремонтни дейности в имоти, частна общинска собственост.


Чл. 13. (1) Разрешение за строеж на елементи на техническата инфраструктура в публична общинска собственост се издава след сключване на договор за гаранционните срокове за отстраняване на възникналите дефекти и повреди в участъците, в които са извършвали строителство, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството.
(2) Преди издаване на разрешение за строеж, длъжностно лице от съответната администрация съставя констативен протокол за състоянието на пътните и уличните платна и настилки, тротоари, зелени площи, трайна растителност, паркова мебел, осветление и др. в участъка от тях, в който ще се строи.
(3) В разрешенията за строеж задължително се указва срока, в който следва да се извършат строителните и възстановителните работи в засегнатия от строителството участък, въз основа на представен от изпълнителя график.


Чл. 14. (1) Договорите за гаранционно поддържане и за изпълнение на чл. 74, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за устройство на територията по чл. 13, ал. 1 се сключват с кмета на съответния район в случаите, когато разрешението за строеж се издава от длъжностно лице от районната администрация.
(2) Във всички останали случаи договорите за гаранционно поддържане и за изпълнение на чл. 74, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за устройство на територията по чл. 13, ал. 1 се сключват с кмета на Столична община.


Чл. 15. (1) В случаите, когато повече от едно лица прокопават едновременно успоредни самостоятелни трасета в един линеен имот или в общо трасе полагат различни мрежи и съоръжения, гаранционните отговорности са солидарни и договорът по чл. 13, ал. 1 се сключва общо от лицата.
(2) В случаите, когато прокопаването в един и същи участък не е едновременно, а последователно и в рамките на гаранционния срок по договора на предходното лице, всяко следващо лице сключва нов договор, с който поема гаранцията върху себе си в частта, прокопана от него.


Чл. 16. (1) Лицата по чл. 12, ал. 1 от наредбата, отстраняват за своя сметка възникналите дефекти и повреди в участъците, в които са извършвали строителство, общинска собственост, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството, в рамките на 5-годишен гаранционен срок от издаване на разрешението за експлоатация.
(2) Проектите за възстановяване на пътната настилка трябва да съответстват на типа конструкция на улицата, за която се иска разрешение за строеж.

Раздел V.
Регистрация и контрол


Чл. 17. (1) (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) В Дирекция "Общински строителен контрол" при Столична община се създава и поддържа общ регистър с информация за допуснатите планови и аварийни строителни работи в имотите, публична общинска собственост на територията на общината.
(2) Данните от общия регистър се ползват и от служители на Столичен инспекторат за осъществяване на контролните им функции.
(3) В направленията по строителство и контрол в районните администрации се създават регистри с информация за допуснатите планови и аварийни строителни работи в имотите, публична общинска собственост на територията на съответния район.


Чл. 18. (1) (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) Регистрите съдържат: разрешение за строеж, договор за гаранционно поддържане и констативен протокол по чл. 10, ал. 1 от Наредбата, график за започване и завършване на строителните работи, съгласуван с отдел "Транспортно обслужване" при СО, СДВР - КАТ и Столичен инспекторат - отдел КИИ, и проект за временна организация на движението, съгласуван с отдел "Транспортно обслужване" при СО, СДВР - КАТ и със съответните транспортни дружества, ако строителните работи са по улици, по които минава масов градски транспорт.
(2) В регистрите се съдържат и протоколи за констатирани нарушения, неизпълнение на предписания и срокове за нанесени и отстранени повреди, и наказателни постановления.


Чл. 19. (1) (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) 3а пълнота на информацията ежемесечно се изпраща копие от разрешенията за строеж, издадени от главния архитект/инженер на районите, заедно с документите по чл. 13, в Дирекция "Общински строителен контрол" при Столична община за общия регистър.
(2) Копие от разрешенията за строеж, издадени от Главния архитект/инженер на Столична община, заедно с документите по чл. 13, се изпращат в съответната районна администрация за районния регистър.


Чл. 20. Установяването на нарушенията по тази наредба, съставянето на актове за установяване на административни нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания, доколкото в специален закон не е предвидено друго.


Чл. 21. (1) Контролът по спазване на изискванията на настоящата Наредба се осъществява от:
1. Служители, назначени в администрацията на Столична община и в районните администрации за контрол по строителството;
2. Служителите на Столичен инспекторат.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 съставят актовете за установяване на административни нарушения.


Чл. 22. (1) (Изм. - Решение № 371 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) Лицата по чл. 12 от наредбата, неспазили изискванията, неизпълнили задълженията си или извършили нарушения на същата, се наказват с глоба в размер от 500 до 2500 лв. за физически лица и еднолични търговци и имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. за юридически лица.
(2) (Изм. - Решение № 371 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) При повторно неспазване на изискванията, неизпълнение на задълженията или нарушение на наредбата, на лицата по чл. 12 от наредбата се налага глоба в размер от 2500 до 7500 лв. за физически лица и еднолични търговци и имуществена санкция в размер от 5000 до 15 000 лв. за юридически лица.
(3) Неизпълнението на направени от длъжностни лица по тази наредба, предписания за отстраняване на повреди, както и неспазване на указаните срокове, се считат за "повторно" нарушение по смисъла на тази наредба.
(4) Копие от актовете за неизпълнения и нарушения и от наказателните постановления се изпращат от длъжностните лица, които са ги съставили, на администрацията, поддържаща съответния регистър.


Чл. 23. (Изм. - Решение № 12 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Въз основа на издадените актове за установяване на административни нарушения или неизпълнени задължения, съставени от длъжностни лица на Столичната общинска администрация, включително районните администрации и Столичен инспекторат, се издават наказателни постановления от Кмета на Столична община или негов заместник.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се приема в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за 2009 - 2011 година, приета с Решение № 119 по Протокол № 33 от 26.02.2009 г. на Столичен общински съвет и на основание чл. 8 ЗНА, чл. 76, ал. 3 АПК, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 13 и т. 23 във връзка с ал. 2 ЗМСМА.


§ 2. Разпоредбите на тази наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативен акт от по-висок ранг.


§ 3. (Доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 12.10.2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Столична община, кметовете на райони, Дирекция "Общински строителен контрол" и Столичен инспекторат.


§ 4. Кметът на Столична община издава указания по прилагането на наредбата и контролира нейното изпълнение.


§ 5. Настоящата наредба влиза в сила в деня на обявяването на решението за нейното приемане от Столичния общински съвет, на интернет страницата на СОС www.sofiacounsil.bg - 28.12.2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ГАРАНЦИИТЕ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО ИМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


(ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 660 ПО ПРОТОКОЛ № 41 ОТ 12.10.2017 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила в деня на обявяването на решението за нейното приемане от Столичния общински съвет, на интернет страницата на СОС www.sofiacounsil.bg.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума