навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ОТ 2012 Г.

Издаден от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.91 от 24 Ноември 2015г., отм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с параграф единствен от заключителните разпоредби на Правилника за устройството, организацията и дейността на Учебен център - ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, организацията на работа и дейността на Учебен център, наричан по-нататък "центъра".

Чл. 2. (1) Центърът е държавно обслужващо звено по смисъла на чл. 33а, ал. 1, т. 4 от Закона за народната просвета със седалище и адрес на управление София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5.
(2) Центърът осигурява условия за дейностите по подготовка на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади и за провеждане на конгреси, конференции и семинари на ученици, учители и служители в системата на народната просвета.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) Центърът е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка. Директорът на центъра е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката.
(2) Центърът е с обща численост на персонала 43 щатни бройки, разпределени съгласно приложението.


Чл. 4. Центърът се финансира със средства от:
1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката;
2. собствени приходи по чл. 44, ал. 2 от Закона за народната просвета.

Раздел II.
Управление и структура на центъра


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) Центърът се ръководи и представлява от директор, който се назначава от министъра на образованието и науката въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.


Чл. 6. (1) Директорът на центъра:
1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на центъра;
2. представлява центъра пред държавни органи, организации, физически и юридически лица;
3. сключва договори, свързани с осъществяване на дейността на центъра;
4. контролира и отговаря за законосъобразното използване и поддръжка на собствеността, предоставена за ползване на центъра;
5. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) ежегодно отчита дейността на центъра пред министъра на образованието и науката;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в центъра и утвърждава длъжностните им характеристики;
7. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) изготвя и утвърждава длъжностното разписание съгласувано с Министерството на образованието и науката и утвърждава поименното разписание на длъжностите;
8. разработва проект на бюджет и го предлага на финансиращия орган за утвърждаване;
9. разпорежда се с бюджета на центъра и отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономичното разходване на финансовите средства;
10. утвърждава правила за вътрешния ред;
11. издава инструкции за пропускателния режим в базите за обучение и за подготовка на ученици за олимпиади по предложение на съответния началник на база;
12. осъществява и други правомощия, произтичащи от нормативни актове.
(2) Директорът може да делегира част от правомощията си на началниците на бази, доколкото в нормативен акт не е предвидено друго.


Чл. 7. (1) Структурата на центъра включва централно управление - София, и бази за обучение и подготовка на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, които не са юридически лица.
(2) Базите осигуряват условия за организиране и провеждане на конгреси, конференции, семинари и обучение на ученици, учители и служители от системата на народната просвета, както и за подготовка на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади.
(3) Базите се ръководят от началници, които:
1. ръководят, организират, контролират и отговарят за цялостната дейност на базата;
2. отговарят за правилното използване и поддръжка на съответните бази;
3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) създават условия за подготовка на учениците за участие в национални и международни олимпиади в координация с регионалните инспекторати по образование и с Министерството на образованието и науката;
4. създават условия за опазването на живота и здравето на децата и учениците при организиране и провеждане на обучението и подготовката им за участие на национални и международни олимпиади;
5. представят в централното управление информация за извършената от тях дейност и правят предложения за подобряване на организацията;
6. представят на директора на центъра информация за извършената от тях дейност, свързана с организирането, координацията и осъществяването на дейността по подготовката на ученици за участие в национални и международни олимпиади;
7. организират прилагането на методики за дейностите с децата и учениците в съответните бази;
8. подписват изходящата документация;
9. отговарят за законосъобразното разходване на финансовите средства;
10. изпълняват и други задачи, възложени им от директора.

Раздел III.
Дейност на центъра


Чл. 8. Дейността на центъра е организирана в следните основни функционални направления:
1. подготовка за участие в национални и международни олимпиади;
2. организиране на конгреси, конференции и семинари на ученици, учители и служители в системата на народната просвета;
3. финансово-счетоводна дейност и контрол;
4. материално-техническа база;
5. административно и информационно обслужване на дейността.


Чл. 9. (1) Центърът организира и координира провеждането на обучения на ученици, учители и служители от системата на народната просвета от страната и от чужбина, както и на чуждестранни граждани от българска народност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) Центърът организира подготовката на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади в координация с регионалните инспекторати по образованието и с Министерството на образованието и науката.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) Центърът изготвя и представя на министъра на образованието и науката отчети, становища и предложения за обучението и за подготовката на ученици за национални и международни олимпиади.


Чл. 11. Центърът осъществява взаимодействие и координация по предмета на дейността си с инспекторатите по образованието, с директори на училища и звена в системата на народната просвета, с областните и общинските администрации, с неправителствени организации, фондации и др.


Чл. 12. (1) Експертите от централното управление осъществяват координация и контрол на дейността на базите за обучение и подготовка на учениците за олимпиади.
(2) Експертите от центъра изготвят отчети, становища и предложения за дейността, свързана с обучението на ученици, учители и служители от системата на народната просвета, както и за подготовката на ученици за участие в национални и международни олимпиади.


Чл. 13. (1) Центърът извършва финансово-счетоводно обслужване на дейността и определя счетоводната политика в съответствие със Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) Центърът представя в Министерството на образованието и науката периодични отчети за касовото изпълнение на бюджета.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) Центърът изготвя годишен финансов отчет и го представя в Министерството на образованието и науката.


Чл. 14. Базите за обучение и подготовка на ученици за олимпиади изготвят периодични отчети за касовото изпълнение на бюджета, оборотна ведомост и ги представят в централното управление.

Раздел IV.
Организация на работата


Чл. 15. Организацията на работата в центъра се осъществява в съответствие с разпоредбите на този правилник и инструкция за документооборота, издадена от директора на центъра.


Чл. 16. (1) Работното време на служителите в централното управление е 8 часа дневно от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. с обедна почивка от 13 ч. до 13 ч. и 30 мин.
(2) Работното време на базите за обучение и подготовка на ученици за олимпиади се определя от началниците на бази.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.) В центъра се води следната задължителна документация:
1. дневник за входяща и изходяща кореспонденция;
2. книга за регистриране заповедите на директора;
3. отчетни счетоводни документи;
4. инвентарна книга;
5. регистър на договорите.


Чл. 18. Личните трудови досиета на служителите на централното управление и на началниците на бази се съхраняват в централното управление, а на останалите служители - в базите.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 33а, ал. 2 от Закона за народната просвета и отменя Правилника за устройството, организацията и дейността на Център за отдих и обучение - София (обн., ДВ, бр. 83 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2009 г.; изм., бр. 29 от 2010 г.).


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР


Приложение към чл. 3, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г.)

Численост на персонала в организационните структури на Учебен център - 43 щатни бройки
 
1. Централно управление 6
2. База "Национален детски комплекс "Ястребино" 14
3. База "Национален детски екологичен комплекс Ковачевци" 12
4. База "Център за подготовка на ученици за олимпиади" 11


Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума