навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "СТРАНДЖА"

В сила от 10.02.2012 г.
Издаден от Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.12 от 10 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2014г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този правилник урежда функциите, дейността и организацията на работа на дирекция на природен парк "Странджа" (ДПП), наричана по-нататък "дирекция".

Чл. 2. (1) Дирекцията е специализирано териториално звено на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), създадена със заповед на изпълнителния директор на ИАГ на основание чл. 159 от Закона за горите. Дирекцията е създадена за изпълнение на заповедта за обявяване и плана за управление на природен парк "Странджа", защитена зона по Директива на ЕС за опазване на дивите птици - BG0002040 "Странджа" (Заповед № РД-802 от 4.11.2008 г. на МОСВ) и Защитена зона по Директива за запазването на природните местообитания на дивата флора и фауна BG0001007 "Странджа" (РМС № 122 от 2 март 2007 г.), където защитените зони се припокриват с територията на парка.
(2) Дирекцията е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка - структура на ИАГ.
(3) Дирекцията подпомага изпълнителния директор на ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на опазването, устойчивото използване и възстановяване на горите, биологичното и ландшафтното разнообразие, както и при прилагането на политиката на Европейската общност и поетите международни ангажименти в тази насока в териториалния й обхват на дейност.
(4) Дирекцията осъществява координация, методическо ръководство и контрол по прилагане на законодателството в областта на горите и опазването на околната среда в териториалния й обхват на дейност.
(5) При осъществяване на своята дейност администрацията се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност, отчетност, координация, обективност и безпристрастност в рамките на своята компетентност.


Чл. 3. Териториалният обхват на дейност на дирекцията включва териториите, определени в Заповед № РД-350 от 14.07.2000 г. на министъра на околната среда и водите, както и териториите на защитените зони, посочени в чл. 2, ал. 1 в границите на природния парк.


Чл. 4. Дирекцията има собствен печат и емблема (лого), която може да възпроизвежда върху своята кореспонденция, печатни издания, означения на природния парк, транспортни средства и друго нейно имущество.

Глава втора.
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2014 г., в сила от 16.09.2014 г.) Дирекцията:
1. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали;
2. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните екосистеми, съобщества и отделни таксони; състоянието на популациите на защитени, редки, застрашени и ендемични представители на дивата флора и фауна като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие; туристическото натоварване в границите на парка;
3. разработва, организира и координира провеждането на образователни програми за местното население и посетителите на парка;
4. планира, организира и провежда курсове за обучение на работниците, служителите, собственици на поземлени имоти в горските територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;
5. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни центрове;
6. координира и контролира рекреационните и туристическите дейности в рамките на своята компетентност;
7. кандидатства с проекти и програми за финансиране на извършваните от нея дейности пред регионални, национални и международни финансиращи институции след съгласуване с ИАГ;
8. организира извършването на научна дейност, свързана с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горските, земеделските и нарушените територии, включени в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
9. изготвя заданията на плановете за управление на парка;
10. участва в процеса на разработване и изпълнява плановете за управление на природния парк и защитените зони в териториалния обхват на дейност на дирекцията и свързаните с тях устройствени и технически планове и проекти;
11. предлага на компетентните органи промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете и програмите с цел устойчиво използване на природните ресурси, опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие, развитие на туризма и рекреацията, опазване на културното наследство;
12. участва в процедурата на разработване и обсъждане на устройствени и технически планове и проекти, областните планове за развитие на горските територии, горскостопанските планове и програми, засягащи защитените територии и зони в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
13. участва в комисии за приемане на проекти за строителство в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
14. подготвя становища по прилагане на плановете за управление, заповедите за обявяване и прекатегоризиране на защитената територия, плановете, проектите и програмите, приемани по реда на действащото законодателство в областта на горите, водите, лечебните растения, лова и опазването на дивеча, защитените територии и биологичното разнообразие, устройство на територията и участва в процеса на тяхното приемане;
15. участва в наблюдението и сигнализацията по защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, както и опазване и защита от горски пожари;
16. участва в приемането на областните планове за развитие на горските територии, инвентаризацията и горскостопанските планове за горите и земите, които попадат в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
17. осъществява контрол по спазване на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за защитените територии, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лечебните растения, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Закона за опазване на земеделските земи и подзаконовите актове по прилагането им, както и по други закони и нормативни актове, за които е упълномощена от органа по прилагането им;
18. контролира спазването на режимите, нормите и условията, определени със заповедите за обявяване и с плановете за управление на природния парк, защитените зони и защитените територии от други категории, които попадат в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
19. организира и извършва дейности по опазване на културното наследство съвместно с компетентните регионални органи, структури на централната и общинската власт, както и собствениците и ползвателите на съответните културни ценности;
20. може да организира и извършва дейности, свързани с културните традиции - фестивали, симпозиуми, пленери, събори;
21. подпомага организирането на борбата с горски пожари и осъществява контрол по изпълнение на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари;
22. участва в контрола по възобновяването, стопанисването и защитата на горските територии в границите на природния парк;
23. участва в контрола по опазването на горските територии, както и на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов в горските територии в границите на природния парк;
24. създава и поддържа архив и база данни за: състоянието на горите; растителните и животинските видове и местообитания под специален режим; флористичното, растителното и фаунистичното разнообразие; рекреационния и туристическия потенциал; културните ценности и други обекти и дейности в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
25. поддържа връзки с държавни институции и организации, научни и образователни институции, неправителствени организации, физически и юридически лица, заинтересовани или работещи в областта на опазване на биоразнообразието, горите, културното наследство, рекреацията и туризма;
26. поддържа връзки с администрациите на други природни и национални паркове в страната и в чужбина, включително членува в професионални, национални и международни организации с нестопанска цел, след съгласуване с ИАГ;
27. взаимодейства с местните органи на МВР, МЗХ и ИАГ, ГД "Пожарна безопасност и защита на населението", планинските спасителни служби и общините за координирани действия срещу пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, бракониерства и други в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
28. участва в административни производства, касаещи застроени поземлени имоти и дейностите в тях, попадащи в териториалния обхват на дейност на дирекцията;
29. осъществява специализиран контрол в териториалния обхват на дейност на дирекцията на природния парк самостоятелно и чрез горски инспектори;
30. санкционира нарушители в предвидените от Закона за горите случаи;
31. изпълнява целево финансирани дейности от държавата, общините, неправителствените и стопанските организации и гражданите, водещи до постигане целите за управление на парка;
32. съгласно нормативните документи съгласува всички горскостопански дейности и документи за района на дейност на ДПП;
33. участва в комисиите на ИАГ и РДГ, както и при писмена покана за участие в комисии на регионалните структури на МЗХ, МОСВ, МРР, МВР, при осъществяване на контрол от тяхна страна в района на дейност на ДПП;
34. предоставя информация за парка и оказва съдействие на заинтересувани организации и лица;
35. извършва административно обслужване, административни услуги и вътрешни административни услуги по смисъла на Закона за администрацията;
36. организира доброволческата дейност в териториалния обхват на дейност на дирекцията, свързана с предмета на дейност на дирекцията;
37. извършва услуги и дейности за трети лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ;
38. организира специализирана група от служители на ДПП за участие в гасене на горски пожари;
39. разработва годишен план за работа през следващата календарна година; планът включва всички предвидени за изпълнение дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни програми и други в съответствие с плана за управление на природния парк и на останалите категории защитени територии, попадащи в териториалния обхват на дейност на дирекцията; планът се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите;
40. в срок до 31 януари на всяка календарна година изготвя отчет за дейността на дирекцията през предходната година по образец, одобрен от директора на дирекция "Гори и лесовъдски дейности";
41. изпълнява и други дейности, възложени с нормативни и административни актове, както и дейности, възложени по силата на междуведомствени споразумения и договори или възложени от министъра на земеделието и храните или изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите;
42. участва при извършване на комплексни проверки от съответната/съответните регионални дирекции по горите в района на дейност на ДПП.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ДИРЕКЦИЯТА


Чл. 6. (1) Дирекцията е на пряко подчинение на ИАГ и се създава и закрива със заповед на изпълнителния директор на ИАГ след съгласуване с министъра на земеделието и храните.
(2) Седалището и адресът на управление на дирекцията е гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков 1.
(3) Методическото ръководство на дейността на дирекцията се осъществява от дирекция "Гори и лесовъдски дейности" към ИАГ.


Чл. 7. (1) Дирекцията на природния парк се ръководи и представлява от директор, който осъществява правомощията си в териториалния обхват на дейност на дирекцията.
(2) Директорът на дирекцията се назначава от изпълнителния директор на ИАГ, а останалите служители - от директора на ДПП.
(3) Директорът се назначава с трудов договор след провеждане на конкурс. Договорът се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор на ИАГ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2014 г., в сила от 16.09.2014 г.) Директор на дирекцията на природния парк може да бъде лице с висше лесовъдско образование по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за горите или с висше образование по специалност "Екология и опазване на околната среда" с образователно-квалификационна степен "магистър", с трудов стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето образование.
(5) Правомощията на директора на ДПП се определят с длъжностна характеристика, утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
(6) Директорът осъществява правомощията си пряко и чрез администрацията на дирекцията.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2014 г., в сила от 16.09.2014 г.) Директорът:
1. представлява дирекцията;
2. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на дирекцията;
3. е третостепенен разпоредител на бюджетни кредити и други целеви средства на дирекцията;
4. издава вътрешни за дирекцията правила и правилници, разработени в съответствие с действащото законодателство;
5. представя в ИАГ годишен план за работа през следващата календарна година в срок до 31 октомври всяка година;
6. отговаря за въвеждането и гарантира адекватното функциониране на система за финансово управление и контрол;
7. отговаря за предоставеното му имущество и активи;
8. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в дирекцията;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в дирекцията;
10. разрешава отпуските и командирова в страната служителите на дирекцията;
11. подготвя и представя за съгласуване в ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
12. спира дейности и строителство в защитени територии - държавна, общинска и частна собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти;
13. при извършване на залесяване в горски територии, попадащи в границите на природния парк, съгласува дейностите и технологичния план за залесяване в случаите, когато са извършени промени в горскостопанските планове или програми;
14. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от ПЗР на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.) в случаите, когато промяната на сечта е в насаждение на територията на природния парк;
15. съгласува предложенията по чл. 125, ал. 2 от Закона за горите за определяне на горските територии на територията на природния парк, в които е забранена пашата на селскостопански животни;
16. се разпорежда с дълготрайни материални активи и други основни средства на дирекцията на стойност до 1000 лв. след съгласуване с Изпълнителната агенция по горите;
17. планира и отчита ежегодно дейността на дирекцията пред ИАГ;
18. след съгласуване с ИАГ издава предписания като превантивна мярка за недопускане на нарушения на националното и европейското природозащитно и горско законодателство в териториалния обхват на дейност на дирекцията или като мярка за отстраняване на последиците от допуснати нарушения;
19. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
20. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;
21. издава заповеди в границите на предоставени му правомощия;
22. прави предложения пред изпълнителния директор на ИАГ за изменение и допълнение на нормативни актове, касаещи дейността на дирекцията;
23. предлага на изпълнителния директор на ИАГ мерки по провеждане на политиката в областта на опазването на околната среда и устойчивото стопанисване на горите;
24. осъществява сътрудничество и контрол с други органи по формирането, изпълнението и контрола на дейностите, касаещи опазването на околната среда и устойчивото стопанисване на горите;
25. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
26. изпълнява и други функции, свързани с дейността на дирекцията, възложени му с нормативни или административни актове.


Чл. 9. (1) Директорът в случаите, разрешени от закона, може да делегира с писмена заповед на други служители от дирекцията свои правомощия, като определя функциите им.
(2) При отсъствие на директора за всеки конкретен случай функциите му се изпълняват от определено с негова писмена заповед длъжностно лице от състава на дирекцията.


Чл. 10. Структурата и числеността на дирекцията се определят в длъжностното разписание на дирекцията.


Чл. 11. Задълженията и отговорностите на служителите в дирекцията на природния парк се определят с длъжностни характеристики, утвърдени от директора.


Чл. 12. (1) Непосредственият контрол върху дейностите, осъществявани в териториалния обхват на дейност на дирекцията, се извършва от горски инспектори.
(2) Горските инспектори са на пряко подчинение на директора на дирекцията и се назначават по реда и при условията на чл. 198 от Закона за горите.


Чл. 13. (1) Като съвещателен орган по въпросите, свързани с управлението и развитието на парка, към дирекцията може да бъде създаден консултативен съвет.
(2) Устройството, функциите и задачите на консултативния съвет се определят с правилник, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ.


Чл. 14. (1) Документите, изпратени до дирекцията от държавни органи, юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени като приложения в тях, и се образува служебна преписка. Когато липсват някои от описаните като приложения документи, това обстоятелство се отразява в регистъра и върху наличния документ.


Чл. 15. (1) В дирекцията на природния парк се води регистър на договорите на хартиен носител.
(2) При вписване на договорите в регистъра върху тях се поставят последователни регистрационни номера.
(3) Екземпляр от вписания в регистъра договор ведно с приложенията, които са неразделна част от него, се съхранява като приложение към регистъра.


Чл. 16. (1) В дирекцията на природния парк се води на хартиен носител регистър за извършените проверки на дейността на дирекцията.
(2) Като приложение към регистъра се съхраняват:
1. документът, на основание на който е извършена проверката;
2. документът, в който са отразени резултатите от извършената проверка.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12 и 14 ч., с период на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
(2) Индивидуалното работно време на служителите и редът за отчитането му се определят със заповед на директора на дирекция на природния парк.

Глава четвърта.
ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 18. Дирекцията се финансира от:
1. държавния бюджет;
2. предоставени целеви средства от външни финансиращи институции и организации по предварително съгласувани с ИАГ програми и проекти;
3. дарения.


Чл. 19. Финансирането от бюджета се извършва въз основа на финансова план-сметка за издръжка и мероприятия, която ежегодно се утвърждава от изпълнителния директор на ИАГ.


Чл. 20. Дирекцията формира приходи от дейността си от:
1. извършване на административни услуги;
2. продажба на печатни издания, сувенири и други материали с логото или наименованието на природния парк;
3. образователна, водаческа и консултантска дейност;
4. рекламна дейност;
5. други дейности, разрешени от закона и водещи до постигане целите на парка и защитените зони.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 161 от Закона за горите във връзка с чл. 52, ал. 3 от Закона за защитените територии.


§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на дирекцията на природния парк.


§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "СТРАНДЖА"


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 19.03.2013 Г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "СТРАНДЖА"


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 16.09.2014 Г.)

§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума