навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 18 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС"

В сила от 10.02.2012 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.12 от 10 Февруари 2012г., отм. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 14 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по фитнес" - ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г., в сила от 28.09.2018 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 813050 "Инструктор по фитнес" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 813 "Спорт" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 813050 "Инструктор по фитнес" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на четвърта степен на професионална квалификация за специалността 8130501 "Фитнес".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията 813050 "Инструктор по фитнес".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Инструктор по фитнес" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията, действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработване и утвърждаване на учебните планове и учебните програми по чл. 3.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по фитнес"


Професионално направление:
813 Спорт
Наименование на професията:
813050 Инструктор по фитнес
Специалност: Степен на професионална квалификация
8130501 Фитнес Четвърта
     

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години
За придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор по фитнес" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от 01.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и Заповед № РД-09-1805 от 09.12.2011 г.) входящото минимално образователно равнище е завършено средно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията "Инструктор по фитнес" с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит.
За лица със завършено средно образование и с професионален опит или професионално обучение, свързано с професиите "Инструктор по спортно-туристическа дейност", "Треньор" и "Инструктор по АФА и спорт за хора с увреждания" или други от професионалното направление "Спорт", е необходимо надграждащо обучение, което включва усвояване на компетенции, които кандидатът за обучение не притежава. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професиите.
Професионалното образование, обучение и квалификация за професията "Инструктор по фитнес" се извършва и при спазване на стандартите, нормите и препоръките, посочени в Закона за физическото възпитание и спорта, на нормативните документи на Министерството на физическото възпитание и спорта и на Международната и Българската федерация по културизъм и фитнес.

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Придобилият четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор по фитнес" може да заема длъжността инструктор по фитнес във всички спортни организации - юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта (спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации). Инструкторът по фитнес може да се реализира професионално и в спортните клубове, които развиват и осъществяват професионален спорт (акционерни дружества) - професионални спортни клубове, или в сдружения с нестопанска цел - професионални спортни клубове.
Инструкторът по фитнес изпълнява задълженията си като член на професионалния екип съгласно изискванията на спортната организация или фирма при планиране и извършване на определените му от работодателя трудови дейности. Те са: подготвителни, основни и заключителни.
· Подготвителни дейности:
Подготвителните дейности на инструктора по фитнес включват: предварителни проучвания за ориентацията, предпочитанията и мотивацията на кандидатите за занимания с фитнес - за здраве и физическа кондиция, за упражняване на специфичен вид състезателна дейност - културизъм, аеробика; за постигане на естетически вид, предварителни проучвания за възрастовите психо-физически особености на кандидатите за занимания с фитнес; предварителни проучвания за здравословното състояние на кандидатите и диагностика на изходните параметри на физическата кондиция и двигателно-координационните способности; запознаване с актуалните теоретични и методико-практически новости в сферата на фитнеса; разработване и участие в процедурите за утвърждаване на учебните планове, учебно-тренировъчните или приоритетните тренировъчни програми; запознаване с техническите характеристики и параметри на новозакупените фитнес уреди и други технически средства и аксесоари за провеждането на различните по съдържание и насоченост фитнес занимания; проверка на подготовката на тренировъчните зали и санитарно-хигиенните възли за съответствие към изискванията на действащите стандарти и правила за безопасни условия на труд; запознаване на помощник-инструктора по фитнес с актуалните теоретични и методико-практически новости в сферата на фитнеса; проверка на предварителната подготовка на помощник-инструктора и неговата учебно-методична и организационна документация; контрол по изготвянето и презентирането на информационни и рекламни материали.
· Основни дейности:
Основните дейности на инструктора по фитнес включват: установяване на системен професионален контакт със занимаващите се; представяне на разработените и утвърдените учебни планове, учебно-тренировъчни или приоритетни тренировъчни програми; контрол върху работата на помощник-инструктора по фитнес, свързана със запознаване на занимаващите се с характеристиките и параметрите на фитнес уредите и други технически средства и аксесоари за провеждането на различните по съдържание и насоченост фитнес занимания; запознаване на занимаващите се с общите и специфичните изисквания и условия за безопасна тренировъчна и спортносъстезателна дейност; демонстрация или контрол на помощник-инструктора по фитнес при изпълнението на упражнения за отделните мускулни групи и мускули; определяне на тренировъчните принципи и методи за начинаещи, напреднали и при необходимост на елитни занимаващи се; контролиране на изпълнението на индивидуалните тренировъчни програми на занимаващите се; организационно-методически указания в случай на необходимост и в рамките на инструкторските му правомощия; оказване на помощ и пазене при необходимост; професионална комуникация на английски език и/или на друг чужд език при необходимост (работа в сферата на спортната анимация, СПА центрове и др.).
· Заключителни дейности:
Заключителните дейности на инструктора по фитнес включват: съвместно с помощник-инструктора по фитнес и спортния лекар извършване на индивидуален и групов анализ на постигнатите резултати в отделните тренировъчни занимания или на определен етап от подготовката; съвместна (при необходимост) с помощник-инструктора проверка на състоянието на спортната материална база; информиране на работодателя (при необходимост) за извършване на съответни ремонтни и възстановителни дейности; изготвяне на писмен отчет и доклад за дейността съобразно предварителен график или указанията на работодателя.
Особеностите и условията на труд изискват от инструктора по фитнес да бъде дисциплиниран, наблюдателен, издръжлив при продължително физическо натоварване, лоялен и отговорен, с нагласа за точно и прецизно изпълнение на заповеди, инструкции и указания, да използва съвременна справочна и каталожна литература, професионален софтуер и компютър с интернет.
Инструкторът по фитнес трябва да притежава знания и умения за гасене на пожари и оказване на долекарска помощ при необходимост.
Той изпълнява задълженията, които произтичат от изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд - глава втора "Общи изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд", глава трета - "Задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на санитарно-хигиенните изисквания на РИОКОЗ (регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве), както и на вътрешните правила, утвърдени от работодателя.
Всеки инструктор по фитнес преди изпълнението на професионалните си задължения преминава основен инструктаж по безопасни условия на труд и по опазване на околната среда, за противопожарна безопасност, за оказване на долекарска помощ.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, които са придобили четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор по фитнес", могат да продължат обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по други професии и специалности от професионалното направление 813 "Спорт".
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01-426 от 30.05.2011 г. и № РД-01-529 от 30.06.2011 г.
Лице, придобило четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор по фитнес", може да заема длъжности, включени в единична група 3423 "Фитнес инструктори и ръководители на програми за отдих и спорт" от Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- работи със спортното оборудване и с обучаваните в съответствие с основните правила за безопасна работа, като не замърсява околната среда;
- разбира своята роля в работата на професионалния екип, съдейства и търси помощ при изпълнение на възложените му задачи от работодателя или от спортните организации;
- отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на указанията, разпорежданията и заповедите на ръководните органи на спортната организация (или фирма);
- разбира своята роля в дейността на спортната организация (или фирма), в която работи, и се старае да повишава квалификацията си;
- комуникира със занимаващите се, с помощник-инструктора по фитнес, с колегите и ръководството на спортната организация (или фирма);
- познава правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
- прилага системите на организация на труда;
- познава стопанското управление на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводите за факторите, които ги пораждат;
- намира и съхранява информация в компютър, създава документи с текст, графики и таблици, намира информация в интернет и ползва електронна поща;
- попълва бланки, изготвя справки, съставя протоколи и отчети за извършената работа и др.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Спорт"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава законовата и подзаконовата уредба за образованието и младежта, за физическото възпитание и спорта и други правни норми, които имат отношения към професията и дейността на инструктора по фитнес;
- прилага основните процедури в случай на природни бедствия (пожар, наводнение и др.), терористичен акт или друго необичайно събитие в местата за провеждане на занимания по фитнес, за опазване на човешкия живот и околната среда;
- разбира и прилага ефективни мероприятия за техническа и икономически изгодна експлоатация на фитнес уредите и други спортно-технически съоръжения и екипировка, както и за тяхното съхранение и поддържане;
- познава статута на съдийската колегия към БФКФ, Правилника за провеждане на състезания по класически културизъм за мъже, Правилника на БФКФ за провеждане на аматьорски състезания по фитнес за жени в България, Правилника за провеждане на състезания по бодифитнес за жени и други документи, регламентиращи спортносъстезателната дейност по фитнес;
- познава традициите и културните ценности на различните етноси, зачита културните и религиозните особености на обучаваните, не проявява дискриминация по пол, религия, раса или вероизповедание.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Инструктор по фитнес" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава теорията и методиката на спортната подготовка и тренировка;
- познава теоретичните основи на детско-юношеския спорт;
- познава теоретичните основи на фитнес подготовката и владее професионалната терминология;
- познава спецификата на различните видове фитнес;
- познава технологията за осъществяване на обучение и тренировка по различните видове фитнес;
- познава прийомите и подходите за съставяне на учебно-тренировъчни планове и програми;
- умее да борави с различните видове фитнес уреди;
- организира и провежда тренировъчни занимания по фитнес;
- познава и прилага правилни педагогически подходи към занимаващите се;
- знае и може да съставя оптимални хранителни диети;
- осигурява безопасност и сигурност на занимаващите с фитнес.

4. Резултати от ученето

Компетенции Резултати от ученето
  Обучаваният трябва да:
Общи за професията "Инструктор по фитнес"
1. Организира и контролира спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на 1.1. Инструктира за изискванията за здравословни и безопасни условия за работа във фитнес залите и други места за фитнес занимания
околната среда 1.2. Съвместно с помощник-инструктора по фитнес разработва инструкции за провеждане на учебно-тренировъчни занимания по фитнес в съответствие с нормативните документи за осигуряване на здравословен и безопасен тренировъчен труд
  1.3. Инструктира за пожарна и аварийна безопасност
  1.4. Използва по предназначение средствата за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител, противопожарно одеяло, пясък и др.)
  1.5. Оказва долекарска помощ при необходимост
  1.6. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място в съответствие със здравословните и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания
  1.7. Използва подходящо тренировъчно и представително облекло и отличителни клубни или федерационни знаци
2. Познава принципите на деловото общуване и осъществява ефективна комуникация при провеждане на фитнес 2.1. Познава социално-психологическата характеристика на занимаващите се с фитнес дейности
занимания 2.2. Познава структурата, разновидностите и факторите на междуличностното общуване
  2.3. Съобразява се с изискванията на занимаващите се с фитнес
  2.4. Знае и прилага на практика общоприетите или специфичните за спортната практика правила и норми за културно поведение и общуване
  2.5. Знае и спазва нормите, правилата и принципите за бизнес комуникация
  2.6. Използва терминологията на чужд език, призната от международните структури по културизъм и фитнес
3. Умее да работи в екип 3.1. Познава организацията на трудовия процес
  3.2. Спазва изискванията за групово трудово поведение
  3.3. Организира работата на екипа - разпределя задачите, осъществява взаимодействието и разпределя отговорностите
  3.4. Притежава знания и умения за вербално и невербално общуване
  3.5. Умее да управлява сложни, критични ситуации, да решава конфликти
4. Знае договорните отношения между работодател и работник 4.1. Познава трудовото законодателство и трудовоправните отношения в спортната организация (или фирма)
  4.2. Познава нормирането и заплащането на труда
  4.3. Познава длъжностната характеристика на професиите "Инструктор по фитнес" и "Помощник-инструктор по фитнес"
  4.4. Умее да организира работното си време и това на екипа в съответствие с Кодекса на труда и с изискванията на работодателя
5. Работи с компютър и умее да ползва 5.1. Познава конфигурацията на компютъра
програмни продукти 5.2. Умее да въвежда и съхранява данни
  5.3. Умее да намира и съхранява информация
  5.4. Работи с програмни продукти за създаване и мултиплициране на документи
  5.5. Познава правилата и притежава умения за водене на делова кореспонденция
Специфични за специалност 8130501 "Фитнес"
6. Прилага основните процедури съгласно изискванията в случай на природни бедствия (пожар, наводнение и др.), 6.1. Описва процедурите за евакуация от фитнес залата и други тренировъчни помещения при спешни случаи - пожар или други непредвидими ситуации
терористичен акт или друго необичайно събитие в местата за провеждане на 6.2. Обяснява начините за спешно евакуиране от спортнотренировъчните обекти
занимания по фитнес за опазване на човешкия живот и околната среда 6.3. Организира извеждането на занимаващите се през аварийните изходи
  6.4. Участва, при възможност, в овладяване на кризисната ситуация и оказва долекарска помощ при необходимост
7. Познава нормативната база на системата за физическо възпитание и 7.1. Познава и спазва Закона за физическото възпитание и спорта на Република България
спорт в Република България 7.2. Познава структурните компоненти на системата за физическо възпитание и спорт на Република България и техните функционални връзки
  7.3. Познава подзаконовите нормативни документи, които имат отношение към спорта, респективно културизма и фитнеса
8. Познава организационната структура на Българската федерация по културизъм и 8.1. Познава устава на Българската федерация по културизъм и фитнес
фитнес и регламентите на 8.2. Познава статута на съдийската колегия към БФКФ
спортносъстезателната дейност 8.3. Познава и тълкува Правилника за провеждане на състезания по класически културизъм за мъже
  8.4. Познава и тълкува Правилника на БФКФ за провеждане на аматьорски състезания по фитнес за жени в България
  8.5. Познава и тълкува Правилника за провеждане на състезания по бодифитнес за жени
  8.6. Познава и тълкува други документи, регламентиращи спортносъстезателната дейност по фитнес
9. Проверява помещенията, спортно-техническите съоръжения и устройства за провеждане на заниманията 9.1. Разбира процедурите по преглед на спортно-техническите съоръжения и екипировка за тяхната изправност
по фитнес 9.2. Установява техническата изправност на спортно-техническите съоръжения и екипировка
  9.3. Разбира и прилага ефективни мероприятия за техническа и икономически изгодна експлоатация на фитнес уредите и на други спортно-технически съоръжения и екипировка
  9.4. Изпълнява установените процедури при отмяна на спортно-тренировъчни или състезателни мероприятия
10. Познава теоретичните основи на фитнес подготовката и владее 10.1. Познава и разбира основните факти, понятия и термини на спортната подготовка и тренировка
професионалната терминология 10.2. Познава и разбира теоретичните основи на детско-юношеския спорт
  10.3. Притежава задълбочени знания в областта на анатомията, общата физиология и физиологията на физическите упражнения
  10.4. Познава физиологичните особености на фитнес заниманията с жени
  10.5. Познава и детайлно разбира съдържанието и специфичните особености на различните видове фитнес
  10.6. Разграничава и познава параметрите на фитнестренировъчното натоварване
  10.7. Познава и правилно прилага тренировъчните принципи и тренировъчните методи при фитнес занимания за начинаещи
  10.8. Познава и правилно прилага тренировъчните принципи и тренировъчните методи при фитнес занимания за напреднали
  10.9. Познава и правилно прилага тренировъчните принципи и тренировъчните методи при фитнес занимания за елитни спортисти
  10.10. Познава и практически реализира периодизацията на спортната тренировка във фитнеса
11. Планира и провежда тренировъчни занимания по избран фитнес спорт с различни възрастови групи 11.1. Умее да планира, организира и анализира учебно-възпитателната, тренировъчната и спортносъстезателната дейност по избран фитнес спорт с различни възрастови групи и на всички етапи на спортната тренировка
  11.2. Правилно подбира методите на тренировка, обема и интензивността на натоварването, които трябва да са съобразени с възрастово-половите особености на спортистите и спортния календар
  11.3. Съвместно с помощник-инструктора по фитнес организира, планира и провежда спортно-педагогически контрол, оценка и оптимизиране на учебно-тренировъчния процес
  11.4. Планира, организира и провежда масови фитнес прояви със спортно-развлекателен характер
  11.5. Планира и съвместно с помощник-инструктора по фитнес и другите служители на организацията (и/или фирмата) провежда фитнес занимания с лица със специфични образователни потребности
   

5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика - както в учебно-тренировъчни кабинети и спортни зали на обучаващата институция, така и в закрита спортна база на други спортни организации и фирми.
5.1. Учебни кабинети
Обзавеждането на учебните кабинети подпомага ефективното провеждане на преподавателската и учебната дейност. Обзавеждането и оборудването на учебния кабинет включват: работно място на преподавателя (работна маса и стол), работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), учебна дъска - по възможност бяла, мебели (предимно шкафове за различни цели), гладка свободна стена за окачване на нагледни материали, учебни видеофилми, екран за прожектиране, мултимедия, компютър, шрайбпроектор и други дидактически средства за обучение.
Необходимо е обучаващата институция да разполага с отделен кабинет за обучение по чужд език и учебен кабинет за компютърно обучение с работно място за преподавателя (работна маса с компютър, стол) и работно място на всеки обучаем (работна маса с компютър, стол).
5.2. Обучението по практика на професията се извършва в реална работна среда - в оборудвани с достатъчно фитнес уреди и специализирани зали за фитнес, в зависимост от изискванията на конкретния фитнес спорт и от броя на обучаваните.
По видово разнообразие и макрокласификация те трябва да бъдат:
· Уреди за аеробна подготовка - стационарно колело (велоергометър) с магнитно или ремъчно регулиране; рекумбент байк (лежащо колело) за начинаещи; тред бан (бягаща пътека) за ходене и бягане с възможност за регулиране твърдостта на платформата и промяна на наклона от ± 5 до ± 22 градуса на лентата; елиптикал (крос-тренажор) с възможност за моделиране на бягането срещу наклон и удължаване на крачката; степер (стеър кламбер) за моделиране изкачването на стълби; въженца за скачане и др.
· Машини и специализирани уреди - бицепсмашина (за упражнения с въздействие върху бицепсите), трицепсмашина (за въздействие върху трицепсите), делта-машина за раменните мускули, пек-дек машина за гръдни и гръбни мускули; хакмашина за квадрицепси, абдоминална машина за коремни мускули; крос-оувър, висилка; лег-преса, обикновена лежанка, лежанка 30 градуса, подвижна пейка, лостове и стойка за лостове, дискове и стойка за дискове, дъмбели и стойка за дъмбели, успоредка, комбинирани уреди, гимнастическа (шведска) стена, римско столче, туистер, постелки и др.
Видовото разнообразие и броят се актуализират периодично поради голямото предлагане на спортния пазар на нови уреди и машини и в зависимост от промяната в броя на обучаваните, тясната насоченост на подготовката, възрастовите аспекти и др.

6. Изисквания към обучаващите
6.1. По теория: Право да преподават теория имат лица с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" от професионални направления "Спорт" и "Педагогика на обучението по физическо възпитание" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), по специалности, които съответстват на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
6.2. По практика: Право да преподават практика имат лица с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър", с придобита правоспособност по специалности, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума