навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА "АЗ БУКИ" ОТ 2011 Г.

Издаден от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г., отм. ДВ. бр.34 от 28 Април 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с параграф единствен от заключителните разпоредби на Правилника за устройството и дейността на Национално издателство за образование и наука "Аз-буки" - ДВ, бр. 34 от 28 април 2017 г., в сила от 02.05.2017 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се определят организацията, дейността, функциите и структурата на Национално издателство за образование и наука (НИОН) "Аз Буки".

Чл. 2. (1) Националното издателство за образование и наука "Аз Буки" е държавно научно-информационно обслужващо звено по смисъла на чл. 33а, ал. 1, т. 1 от Закона за народната просвета (ЗНП).


Чл. 3. (1) Националното издателство за образование и наука "Аз Буки" е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката.
(2) Националното издателство за образование и наука "Аз Буки" се финансира от държавния бюджет и от собствени приходи съгласно чл. 44, ал. 2 ЗНП.
(3) Националното издателство за образование и наука "Аз Буки" е с обща численост на персонала 21 щатни бройки, разпределени съгласно приложението.


Чл. 4. (1) Основните дейности на НИОН са:
1. издателска;
2. информационно-образователна;
3. методическа.
(2) Националното издателство за образование и наука "Аз Буки" осъществява цялостната дейност по подготовка, отпечатване и разпространение на научно-методическите издания на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) и вестник "Аз Буки".

Раздел II.
Устройство и управление


Чл. 5. Националното издателство за образование и наука "Аз Буки" се ръководи от директор, който се назначава от министъра на образованието, младежта и науката въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.


Чл. 6. Директорът организира, ръководи и отговаря за дейността на НИОН, като:
1. определя организацията и начина на работа на НИОН;
2. сключва и прекратява договорите със служителите на НИОН съгласно Кодекса на труда;
3. утвърждава длъжностното разписание на НИОН, утвърждава и представя в МОМН щатното разписание по длъжности;
4. сключва договори и представлява НИОН, включително пред държавни органи и институции, физически и юридически лица;
5. разработва проект на бюджет и го предлага на финансиращия орган за утвърждаване;
6. разпорежда се с финансовите средства на обслужващото звено и отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономичното разходване на бюджета му.


Чл. 7. Оперативният секретар:
1. организира и координира оперативното изпълнение на общите задачи, възложени на НИОН;
2. организира подготовката на проекта за бюджета на НИОН;
3. организира деловодното обслужване на НИОН, в т.ч. обработка на входящите и изходящите документи;
4. отговаря за организиране и координиране информационното обслужване на НИОН;
5. организира и отговаря за картотекирането с трудови досиета на всички служители;
6. участва в разработването на щатното разписание;
7. изпълнява и други задачи, възложени от директора на НИОН.


Чл. 8. Ръководството и организацията на дейността на звената на НИОН се извършва от заместник-директори, които:
1. отговарят пряко за работата на повереното им звено;
2. разработват концепция на изданията;
3. разработват и прилагат предложения и насоки за подобряване на работата на съответното звено;
4. популяризират дейността на съответното звено и привличат значими обществени личности - в страната и в чужбина, като спомоществователи в подкрепа на дейността на НИОН.


Чл. 9. Националното издателство за образование и наука "Аз Буки" се състои от две основни звена:
1. Редакция на педагогическите издания;
2. Национален седмичник за образование и наука "Аз Буки".


Чл. 10. Редакцията на педагогическите издания (РПИ):
1. издава специализирани издания по списък, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката;
2. периодично публикува и популяризира:
а) нормативни актове и документи, свързани с дейността на образователната ни система;
б) научна информация, методически разработки и насоки по отделни учебни предмети;
в) авторски материали по отделни учебни предмети;
г) текстове и задачи от олимпиади и конкурси;
д) преводни материали от сродни издания;
е) други материали и документи, свързани с тематиката на съответното издание.


Чл. 11. Заместник-директорът за РПИ:
1. отговаря за цялостния процес по подготовката и отпечатването на изданията;
2. отговаря за спазването на графиците за печат;
3. следи за регулярното свикване на редакционните колегии на изданията;
4. оказва съдействие на главните редактори при изпълнение на техните задължения;
5. при необходимост изпълнява функции на редактор на педагогическо издание в съответствие с неговите компетентности.


Чл. 12. (1) Към РПИ се създава Съвет на главните редактори, който подпомага дейността и има съвещателни функции. В съвета могат да участват и експерти от други области, свързани с функционирането и дейността.
(2) Главните редактори на изданията на РПИ осъществяват функциите си на доброволни начала и не получават възнаграждение за работата си.
(3) Главните редактори и редакционните колегии, тематиката и периодиката на отделните издания се предлагат от НИОН и се утвърждават от министъра на образованието, младежта и науката.
(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2012 г.) Главните редактори и членовете на редакционните колегии се избират на ротационен принцип сред представителите на научните и академичните общности и на други сфери на обществения живот, в които е застъпена съответната специалност.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 16 от 2012 г.) Всеки главен редактор:
1. отговаря за творческата дейност;
2. в пряко взаимодействие с ресорния заместник-директор одобрява съдържанието и следи за достоверността и актуалността на публикуваната информация;
3. предлага на директора членовете на редакционната колегия.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 16 от 2012 г.) В редакционните колегии могат да участват преподаватели, учени и експерти в съответната област, включително и такива, които са в трудови правоотношения с държавни или обществени институции. Членовете на редакционните колегии не получават възнаграждение за работата си.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 16 от 2012 г.) Процесът на подготовка на всеки брой от изданията се ръководи от редактор, щатен служител на НИОН.


Чл. 13. Национален седмичник за образование и наука "Аз Буки":
1. ежеседмично издава вестник "Аз Буки", в който отразява актуални събития, популяризира и подкрепя дейността на Министерството на образованието, младежта и науката и други държавни и обществени институции;
2. периодично публикува:
а) нормативни актове и документи, свързани с дейността на образователната ни система;
б) авторски материали по различни теми;
в) текстове и задачи от олимпиади и конкурси;
г) други материали и документи, свързани с тематиката на изданието.


Чл. 14. Заместник-директорът за Националния седмичник за образование и наука "Аз Буки":
1. изпълнява и функциите на главен редактор на вестник "Аз Буки";
2. отговаря за творческата дейност и процеса на подготовка на вестника;
3. одобрява съдържанието и следи за достоверността и актуалността на публикуваната информация;
4. дежури при подготовката и отпечатването на броя.


Чл. 15. Работното време на служителите в НИОН е от 9 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 минути в периода от 12 до 14 ч., с изключение на служителите с ненормирано работно време.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 33а, ал. 2 от Закона за народната просвета и отменя Правилника за организацията и дейността на Националния седмичник за образование и наука "Аз Буки" (обн., ДВ, бр. 24 от 2003 г.; изм., бр. 29 от 2010 г.).


Приложение към чл. 3, ал. 3


Щатно разписание на длъжностите в Национално издателство за образование и наука "Аз Буки" - 21 бройки
 
В т.ч.:
Директор - 1
Заместник-директори - 2
Оперативен секретар - 1
Редактори - 10
Коректор - 1
Главен счетоводител - 1
Касиер-домакин - 1
Технически сътрудници - 4


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума