навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ

В сила от 07.10.2011 г.
Издаден от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.78 от 7 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат организацията и дейността на Висшия медицински съвет, наричан по-нататък "съветът".
(2) Висшият медицински съвет се състои от петима представители, определени от министъра на здравеопазването, петима представители на Българския лекарски съюз, трима представители на Българския зъболекарски съюз, трима представители на Българския фармацевтичен съюз, трима представители на Националната здравноосигурителна каса, един представител на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и по един представител на Националното сдружение на общините, на всяко висше медицинско училище и на Българския Червен кръст.
(3) Министърът на здравеопазването е председател на съвета без право на глас.

Чл. 2. Висшият медицински съвет е консултативен орган към министъра на здравеопазването, който обсъжда и дава становища по:
1. приоритетите на Националната здравна стратегия;
2. етични проблеми на медицината и биомедицината;
3. законопроекти и проекти на нормативни актове на Министерския съвет в областта на здравеопазването и от компетентността на министъра на здравеопазването;
4. доклада на министъра на здравеопазването по чл. 5, ал. 2 от Закона за здравето;
5. годишния проектобюджет на здравеопазването;
6. научните приоритети в областта на медицината и денталната медицина;
7. годишния прием на студенти и специализанти от професионална област "здравеопазване" и критериите за определяне на учебните бази за провеждане на студентско и следдипломно обучение по чл. 91 и 92 от Закона за лечебните заведения;
8. видовете специалности от професионална област "здравеопазване";
9. други въпроси, определени в нормативен акт или предложени от министъра на здравеопазването.

Раздел II.
Организация на дейността на съвета


Чл. 3. (1) Дейността на съвета се организира и ръководи от председателя.
(2) В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, по решение на съвета в заседанията му могат да участват и други експерти без право на глас.
(3) Работата на съвета се подпомага от секретар, който:
1. подготвя материалите по дневния ред на заседанията и ги изпраща на членовете на съвета;
2. уведомява членовете на съвета за датата и часа на заседанията на съвета;
3. присъства на заседанията на съвета и съставя и съхранява протоколите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За своята работа секретарят получава възнаграждение, определено със заповед на министъра на здравеопазването, с изключение на случаите, когато секретарят е държавен служител или лице по чл. 107а от Кодекса на труда.


Чл. 4. (1) Съветът е постоянно действащ орган, който провежда редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.
(2) При необходимост съветът може да провежда извънредни заседания по искане на председателя или на половината от членовете му.
(3) Заседанията на съвета се свикват от председателя, който определя дневния ред.
(4) Членовете на съвета се уведомяват за дневния ред, датата и часа на заседанието по телефон, факс, електронна поща или по друг предварително уговорен начин най-малко седем дни преди провеждането му. В същия срок им се предоставят и всички материали по дневния ред.


Чл. 5. (1) Членовете на съвета участват в заседанията лично и изразяват позициите на ведомствата и организациите, които представляват.
(2) Всеки от членовете на съвета, в случай че е възпрепятстван да присъства на заседание, може да изрази писмено становището си по материалите от дневния ред или да изпрати изрично упълномощено от него лице, което да представи това становище. Становището и пълномощното се прилагат към протокола от заседанието.


Чл. 6. Съветът провежда заседанията си в Министерството на здравеопазването.


Чл. 7. (1) Заседанията на съвета се считат за редовни, ако в тях участват лично повече от половината от членовете му. При липса на кворум се насрочва ново заседание.
(2) Заседанията на съвета се ръководят от неговия председател.
(3) Решенията на съвета се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(4) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателя на съвета и от секретаря.
(5) При необходимост съветът може да взема решенията си неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.


Чл. 8. Секретарят уведомява членовете на съвета за изготвения протокол в седемдневен срок от заседанието. При поискване член на съвета може да се запознае с протокола и приложените към него материали при секретаря.


Чл. 9. Министерството на здравеопазването осигурява материално-технически дейността на съвета.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 6, ал. 4 от Закона за здравето.


§ 2. Правилникът е изготвен от Висшия медицински съвет и влиза в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР "ФОНД ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ"


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 5. Правилникът влиза в сила от 1 юли 2012 г.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума