навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Iз-1941 ОТ 25 ЮЛИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНАТА И СПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.62 от 12 Август 2011г., отм. ДВ. бр.67 от 1 Септември 2015г.


Отменена с § 3 от заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-1006 от 24 август 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи - ДВ, бр. 67 от 1 септември 2015 г., в сила от 01.09.2015 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определя редът за осъществяването на пожарогасителната (ПГ) и спасителната дейност (СД) от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на Министерството на вътрешните работи (МВР).
Чл. 2. (1) Пожарогасителната и спасителната дейност се организират и осъществяват от органите за ПБЗН на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН), областните управления "Пожарна безопасност и защита на населението" (ОУПБЗН) и Столично управление "Пожарна безопасност и защита на населението" (СУПБЗН), районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) и участъците за "Пожарна безопасност и защита на населението" (УПБЗН).
(2) Главна дирекция "ПБЗН":
1. организира пожарогасителната и спасителната дейност на територията на цялата страна;
2. контролира, координира, ръководи и оценява дейността на ОУПБЗН и СУПБЗН и звената, създадени по чл. 91д от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), по осъществяването на ПГ и СД;
3. осъществява сътрудничество в областта на ПГ и СД със съответните служби на други държави, международни органи и организации, участие в мисии на международни организации за осъществяване на ПГ и СД по силата на международни споразумения, по които Република България е страна;
4. осъществява оперативното взаимодействие при осъществяване на ПГ и СД с органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите;
5. организира включването на допълнителни сили и средства за осъществяване на ПГ и СД от основните и други съставни части на единната спасителна система съгласно плановете за защита при бедствия по Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
(3) Териториалните звена на ГДПБЗН - Столичното и областните управления ПБЗН:
1. организират и осъществяват ПГ и СД в определените им райони на действие;
2. ръководят, контролират и оценяват дейността на органите за ПБЗН в сектор/група "Спасителни дейности" (сектор/група СД), РСПБЗН, УПБЗН и в звената, създадени по чл. 91д ЗМВР, при осъществяването на ПГ и СД;
3. осъществяват оперативното взаимодействие при осъществяване на ПГ и СД с регионалните и областните структури на органите на изпълнителната власт, юридическите лица и други;
4. при необходимост привличат силите и средствата от съставните части на единната спасителна система (органи на изпълнителната власт, юридически лица, еднолични търговци и физически лица) съгласно областните планове за защита при бедствия.
(4) Сектор/група СД към ОУПБЗН/ СУПБЗН организира и осъществява спасителни дейности в определените им райони на действие.
(5) Районните служби ПБЗН организират и осъществяват ПГ и СД в определените им райони на действие.
(6) Участъците ПБЗН осъществяват ПГ и СД в определените им райони на действие.
(7) Звената, създадени по реда на чл. 91д и на чл. 91е ЗМВР, осъществяват ПГ и СД на територията на обектите съгласно сключените договори при условията на издадените разрешения.
(8) Доброволните формирования, създадени по ЗЗБ, осъществяват ПГ и СД на територията на населените места и общините самостоятелно или съвместно с органите за ПБЗН.

Чл. 3. (1) Управлението на силите и средствата на ГДПБЗН се осъществява чрез Национален оперативен комуникационно-информационен център (НОКИЦ), който:
1. организира управлението на ресурсите от звената ПБЗН, участващи в ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации на две и повече области, съгласно стандартните оперативни процедури и плановете за действие;
2. осъществява контрол и оказва помощ при управлението на силите и средствата за ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации и провеждането на ПГ и СД от СУПБЗН и ОУПБЗН;
3. организира взаимодействие между СУПБЗН и ОУПБЗН с другите структури на МВР и силите за реагиране на други органи на изпълнителната власт при ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации;
4. управлява и контролира дейността на структурите при сигнали, получени от Единния европейски номер 112;
5. организира включването на допълнителни сили и средства за осъществяване на ПГ и СД от основните и други съставни части на единната спасителна система съгласно плановете за защита при бедствия по искане на кмета на общината или на областния управител при обявено бедствено положение.
(2) Управлението на силите и средствата на СУПБЗН, осъществяващи ПГ и СД, се организира от сектор "Оперативно управление на пожарогасителната и спасителните дейности" (ОУ на ПГ и СД), а на ОУПБЗН - от "Оперативен комуникационно-информационен център" (ОКИЦ), които:
1. организират управлението, осъществяват непрекъснато взаимодействие и поддържат постоянна връзка със силите за реагиране в ОУПБЗН, участващи в ликвидирането на пожари, бедствия и извънредни ситуации, и провеждането на ПГ и СД на територията на съответната област до непосредственото поемане на ръководството от органите за управление;
2. управляват и контролират дейността на подчинените структури при сигнали, получени от Единния европейски номер 112;
3. координират провеждането на операции при пожари, бедствия и извънредни ситуации на територията на областта от силите на единната спасителна система;
4. организират взаимодействието и координацията с регионалните и областните структури на министерствата, органите на изпълнителната власт, ведомствата, неправителствени организации, юридически или физически лица и силите за реагиране при бедствия, пожари и извънредни ситуации за овладяване и преодоляване на последствията от тях;
5. организират включването на допълнителни сили и средства на основните и други съставни части на единната спасителна система на територията на областта съгласно плановете за пожарогасене и действие при извънредни ситуации по искане на ръководителя на място и съгласно плановете за защита при бедствия по искане на кмета на общината или на областния управител при обявено бедствено положение.
(3) При извършване на ПГ и СД длъжностните лица от териториалните звена на ГДПБЗН осигуряват взаимодействие и координация с кметовете на общини, кметовете на населените места, кметските наместници, доброволните формирования по Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), организациите, юридическите и физическите лица.

Чл. 4. Дейността на звената, осъществяващи ПГ и СД, се организира чрез:
1. годишен план за дейността на ОУПБЗН/ СУПБЗН и РСПБЗН;
2. годишен тематичен план за теоретичната и практическата подготовка;
3. годишен график за провеждане на щабни тренировки, пожаротактически учения, пожаротактически занятия, занятия по СД и оперативно-тактическо изучаване на обект, утвърден от началника на ОУПБЗН/СУПБЗН;
4. месечни планове за дейността на ОУПБЗН/СУПБЗН и РСПБЗН;
5. седмични програми за професионалната подготовка на състава от дежурните смени.

Чл. 5. Пожарогасителната дейност и СД, извършвани от ОУПБЗН/СУПБЗН и РСПБЗН, се отчитат чрез:
1. месечни отчети;
2. шестмесечни отчети;
3. годишен отчет-анализ.

Чл. 6. Дейността на СУПБЗН/ОУПБЗН, РСПБЗН, УПБЗН и на звената, създадени по чл. 91д от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), се проверява и оценява по методика, утвърдена от главния секретар на МВР.

Раздел II.
Ръководство и управление на органите, осъществяващи пожарогасителна и спасителна дейност


Чл. 7. (1) Главният секретар на МВР организира, координира и контролира ПГ и СД и осъществява взаимодействието със съответните структури на други държави и с международни органи и организации, с които Република България има споразумения за сътрудничество в областта на пожарната безопасност и защитата на населението.
(2) Главният секретар на МВР утвърждава Правила за действия на ръководителя на място при характерни произшествия, Указания за разработване на планове за пожарогасене, Нормативи за оценка практическата подготовка на служителите от териториалните звената за ПБЗН и Правила за пожаро-строевата подготовка на служителите от териториалните звена ПБЗН.

Чл. 8. Директорът на ГДПБЗН:
1. ръководи, контролира и координира изпълнението на задачите по ПГ и СД в ОУПБЗН/СУПБЗН;
2. ръководи, организира и контролира участието на силите и средствата на органите за ПБЗН при пожари, бедствия и извънредни ситуации и осъществява оперативно взаимодействие с органите на изпълнителната власт, доброволните формирования, юридическите и физическите лица, имащи отношение към ПБЗН;
3. организира взаимодействието на ГДПБЗН със структурите на МВР, органите на изпълнителната власт и основните съставни части на единната спасителна система;
4. предлага за утвърждаване от главния секретар на МВР на актовете по чл. 7, ал. 2.

Чл. 9. Началникът на ОУПБЗН/СУПБЗН:
1. организира, ръководи, контролира и координира дейността на органите за ПБЗН, осъществяващи ПГ и СД на територията на съответната област;
2. организира взаимодействието и координацията при осъществяване на ПГ и СД на територията на съответната област с регионалните и областните структури на министерствата, ведомствата, доброволните формирования и юридическите и физическите лица;
3. отговаря пред директора на ГДПБЗН за дейността по осъществяване на ПГ и СД от ОУПБЗН/СУПБЗН на територията на съответната област;
4. координира разработването на планове за защита при бедствия и организира разработването на планове за пожарогасене;
5. организира, ръководи и контролира участието на силите и средствата от сектор/група СД, РУПБЗН, УПБЗН и звената, създадени по реда на чл. 91д и 91е ЗМВР, и доброволните формирования по ЗЗБ на територията на съответната област при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
6. организира материално-техническото осигуряване на силите и средствата от съответното ОУПБЗН/СУПБЗН;
7. организира и контролира професионалната подготовка по направление на ПГ и СД на служителите от ОУПБЗН/СУПБЗН в РСПБЗН, УПБЗН и звената, създадени по реда на чл. 91д ЗМВР;
8. осъществява контрол на търговците, извършващи ПГ и СД;
9. организира и ръководи взаимодействието със силите за реагиране на други органи на изпълнителната власт, доброволните формирования, физически и юридически лица и сили на единната спасителна система, участващи при гасене на пожари и извършване на спасителни действия на територията на съответната област.

Чл. 10. Началникът на РСПБЗН:
1. ръководи, организира и отговаря за дейността на РСПБЗН и УПБЗН при осъществяване на ПГ и СД в района на действие;
2. организира изпълнението на заповедите на началника на ОУПБЗН/СУПБЗН;
3. отчита се за ПГ и СД пред началника на ОУПБЗН/СУПБЗН;
4. организира и ръководи участието на силите и средствата от РСПБЗН, УПБЗН и звената, създадени по чл. 91д ЗМВР, при извършване на ПГ и СД и осъществява взаимодействието с кметовете на общини, райони, кметства и кметските наместници, доброволните формирования по ЗЗБ, юридическите и физическите лица в района на действие;
5. организира разработването на планове за пожарогасене, планове за защита при бедствия и извънредни ситуации;
6. организира практическата подготовка на служителите без откъсване от работа.

Чл. 11. Оперативният дежурен в сектор ОУ на ПГ и СД/ОКИЦ при СУПБЗН и ОУПБЗН:
1. осигурява взаимодействие между органите за ПБЗН и силите за реагиране на други органи на изпълнителната власт при ограничаване и ликвидиране на произшествия и извънредни ситуации на територията на областта;
2. организира управлението на ресурсите от органите за ПБЗН, участващи в ликвидирането на пожари, бедствия и извънредни ситуации на територията на две и повече общини, съгласно стандартните оперативни процедури и плановете за действие;
3. ръководи на място неотложните действия на екипите от звената за ПБЗН при възникване на пожари, бедствия и извънредни ситуации на територията на областта до започване работа на органите за управление.

Чл. 12. (1) Управлението на действията на силите и средствата на органите за ПБЗН при ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации се извършва от ръководител на място.
(2) Ръководителят на място е държавен служител от органите за ПБЗН с най-висока категория и длъжност, намиращ се на мястото на произшествието, в чиито длъжностни задължения е включено управлението на силите и средствата.

Чл. 13. (1) За подпомагане на ръководителя на място при управление на силите и средствата на органите за ПБЗН при пожари, бедствия и извънредни ситуации се назначават:
1. централен оперативен щаб (ЦОЩ) при ГДПБЗН;
2. оперативен щаб (ОЩ) при ОУПБЗН/СУПБЗН;
3. временен оперативен щаб (ВОЩ) за управление на силите и средствата на мястото на произшествието.
(2) Съставът и редът за работа на ЦОЩ се определят със заповед на директора на ГДПБЗН.
(3) Съставът и редът за работа на ОЩ се определят със заповед на съответния началник на ОУПБЗН/СУПБЗН.
(4) Съставът и редът за работа на ВОЩ се определят от ръководителя на място и включва служители, отговарящи за: провеждане на разузнаване; осигуряване на изискванията за безопасност и здраве; провеждане на евакуация и логистично осигуряване.
(5) Централният оперативен щаб се състои от ръководител, заместник-ръководител и членове (началник по логистичното осигуряване, началник по безопасност и здраве, началник по комуникационно осигуряване и секретар на щаба).
(6) Оперативният щаб се състои от ръководител, заместник-ръководител и членове (началник по логистичното осигуряване, началник по безопасност и здраве, началник по комуникационно осигуряване, началник на оперативен участък и секретар на щаба).
(7) По решение на органите по ал. 2, 3 и 4 към състава на съответния щаб за управление на силите и средствата могат да се привличат и други длъжностни лица съобразно мащабите, спецификата и сложността на оперативната обстановка.

Чл. 14. (1) Основните функции на щабовете по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 са:
1. организиране съсредоточаването на силите и средствата при извършване на ПГ и СД;
2. организиране логистичното осигуряване и комуникациите;
3. организиране взаимодействието на силите и средствата;
4. организиране изпълнението на плановете за защита при бедствия, планове за пожарогасене и стандартните оперативни процедури;
5. контролиране спазването на правилата за безопасност и здраве при работа;
6. обобщаване на информацията за хода на действията и предаването й на висшестоящите органи;
7. организиране на непрекъснато наблюдение и разузнаване за развитие на обстановката;
8. анализиране на обстановката при извършването на ПГ и СД и предлагане решения за предстоящите действия.
(2) Функционалните задължения на длъжностните лица на ЦОЩ при осъществяване на ПГ и СД се утвърждават от директора на ГДПБЗН, а на длъжностните лица на ОЩ се утвърждават от съответния началник на ОУПБЗН/СУПБЗН.

Чл. 15. (1) За ограничаване и/или ликвидиране на произшествия чрез центровете по чл. 3 се привличат за участие в ПГ и СД сили и средства на основните и други съставни части на единната спасителна система по ЗЗБ, включително звената, създадени по чл. 91д ЗМВР.
(2) Ограничаването и ликвидирането на горски пожари се осъществява съвместно със специализираните групи от служители и работници за действие при гасене на горски пожари, изградени към държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, които се привличат за участие чрез директорите на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства.

Чл. 16. Силите и средствата на звената, създадени по чл. 91д ЗМВР, на доброволните формирования, юридическите и физическите лица и силите от единната спасителна система по ЗЗБ участват в ликвидирането на пожари, бедствия и извънредни ситуации съгласно плановете за защита при бедствия и плановете за пожарогасене.

Чл. 17. При извършване на съвместни ПГ и СД със звената, създадени по чл. 91е ЗМВР, и доброволните формирования по ЗЗБ действията се ръководят от ръководителя на място.

Чл. 18. (1) При ограничаване и ликвидиране на произшествия ръководителят на място:
1. взема решения за ограничаване и ликвидиране на произшествието и поставя задачи на силите, като организира тяхното взаимодействие и изпълнението на задачите;
2. организира издирването, спасяването, евакуацията и извеждането на пострадалите, оказването на първа долекарска помощ преди и след извеждането им, транспортирането им до лечебни заведения, както и спасяването на животни, имущество, културни и материални ценности;
3. забранява или ограничава влизането на лица в мястото на намесата;
4. организира временен щаб за управление на силите и средствата до пристигане на служителите от състава на ЦОЩ или на ОЩ;
5. поддържа постоянна връзка с центровете за управление по чл. 3, като периодично ги информира за взетите решения и за обстановката на произшествието (разположението на силите и средствата, въведените в действие допълнителни сили и средства, както и тези в резерв);
6. определя оперативните участъци, разпределя силите и средствата в тях, назначава ръководители на участъците и им поставя задачи и организира взаимодействието между тях;
7. следи непрекъснато за измененията на обстановката и взема съответните решения;
8. определя необходимостта от привличане на допълнителни сили и средства;
9. организира посрещането и въвеждането в действие на допълнителните сили и средства;
10. организира предоставянето при необходимост на лична или материална помощ от юридически или физически лица;
11. организира спазването на изискванията за осигуряване на безопасност и здраве;
12. разпорежда незабавно извършване и спиране на строежи, строителни работи, теренни преустройства или събаряне на сгради и съоръжения или части от тях с цел намаляване или отстраняване на рисковете от възникналото произшествие;
13. осигурява резерв от сили и средства на мястото на произшествието;
14. организира екипи за подмяна на участващите служители при продължителни действия, като се ръководи от конкретната обстановка и определя времето и реда за извършване на смените; замяната на екипите, работещи в района за извършване на ПГ и СД, за почивка и хранене се извършва без прекратяване на работата чрез подмяна на работещите служители непосредствено на работните им места;
15. предприема мерки за запазване на веществените доказателства, открити на мястото на произшествието, и съдейства на разследващите органи за установяване на причината за възникването му;
16. организира наблюдение на мястото на произшествието за недопускане на възобновяването му.
(2) При извършване на ПГ и СД ръководителят на място въвежда основните сили и средства за:
1. спасяване на хора;
2. намаляване/предотвратяване на големи загуби;
3. действие в района на обекта, когато няма опасност от разпространение към съседни обекти;
4. защита на застрашени обекти;
5. ограничаване на произшествието в производства с рискови вещества и материали.

Чл. 19. (1) Изпращането на сили и средства на РСПБЗН от едно произшествие на друго се извършва от центровете за управление по чл. 3 след съгласуване с ръководителя на мястото на произшествието, като за извършеното предислоциране или при невъзможност за такова се докладва по реда на подчиненост.
(2) При ликвидиране на произшествие силите и средствата могат да се оттеглят от позициите си само по разпореждане на ръководителя на място, а при непосредствена опасност за служителите и техниката оттеглянето се извършва незабавно, като веднага за това се докладва на ръководителя на място.

Чл. 20. (1) За ограничаване и ликвидиране на последствия от пожари, бедствия и извънредни ситуации при необходимост се привличат за участие и други служители от ОУПБЗН/СУПБЗН. Привличането на служители от ГДПБЗН става по заповед на директора на ГДПБЗН, а за тези от териториалните звена за ПБЗН - по заповед на началника на съответното ОУПБЗН/СУПБЗН.
(2) Когато заповедта за привличане на служителите е издадена устно, органите по ал. 1 издават писмена заповед в първия работен ден, следващ деня на привличане.
(3) Положеният извънреден труд се отчита по реда, определен в МВР.

Чл. 21. (1) За ограничаване и ликвидиране на пожари, бедствия и извънредни ситуации или за дежурство с пожарна техника в районите на действие на ОУПБЗН/СУПБЗН временно се предислоцират чрез НОКИЦ сили и средства от други областни управления със заповед на директора на ГДПБЗН съгласно приложение № 1.
(2) В районите на действие на РСПБЗН в случаите по ал. 1 чрез ОКИЦ или сектор ОУ на ПГ и СД временно се предислоцират сили и средства от други РСПБЗН със заповед на съответния началник на ОУПБЗН/СУПБЗН съгласно приложение № 2.
(3) Заповед за предислоциране на сили и средства не се издава в случаите, когато районите на действие на РСПБЗН са на територията на една община.
(4) В районите на действие на РСПБЗН за осигуряване на дейности с краткосрочен характер по смисъла на чл. 91д, ал. 2 ЗМВР се дислоцират сили и средства по заповед на съответния началник на ОУПБЗН/СУПБЗН.
(5) Когато заповедта за предислоциране на сили и средства е издадена устно, органите по ал. 1, 2 и 4 издават писмена заповед в първия работен ден, следващ деня на предислоциране.

Раздел III.
Организация на пожарогасителната и спасителната дейност


Чл. 22. (1) Пожарогасителната дейност и СД се осъществяват от дежурни екипи и смени, които поддържат постоянна оперативна готовност и работят на непрекъснат сменен режим в ОУПБЗН/СУПБЗН, РСПБЗН, УПБЗН и в звената, създадени по чл. 91д ЗМВР.
(2) Дежурните екипи и смени по ал. 1 се осигуряват с пожарна и спасителна техника съгласно определените критерии в действащите актове за експлоатация на техниката в ГДПБЗН - МВР.
(3) Непрекъснатият сменен режим се осъществява от дежурни смени съгласно утвърдени от началника на съответното ОУПБЗН/СУПБЗН месечни графици, изготвени по предложение на началниците на РСПБЗН и ръководителите на сектор/групи СД, ОКИЦ и ОУ на ПГ и СД към СУПБЗН/ОУПБЗН.
(4) Съставът на дежурните екипи и смени се определя със заповед на началника на съответното ОУПБЗН/СУПБЗН по предложение на началниците на РСПБЗН и ръководителите на сектор/групи СД към СУПБЗН/ОУПБЗН.
(5) Съставът на дежурните екипи и смени се определя в зависимост от състоянието на оперативната обстановка, зачислената техника и наличните човешки ресурси.
(6) Контролът за спазване на оперативната готовност от служителите, работещи на смени, се осъществява от упълномощени от началника на ОУПБЗН/СУПБЗН служители и началника на РСПБЗН чрез извършване на проверки по утвърдени от началника на ОУПБЗН/СУПБЗН годишни графици, като резултатите от тях се вписват в контролна тетрадка съгласно приложение № 3.

Чл. 23. (1) Директорът на ГДПБЗН определя със заповед организацията и разпределението на работното време в ГДПБЗН и териториалните звена. На основание заповедта началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН издават свои заповеди за разпределение на работното време и поддържането на непрекъснато дежурство за осъществяване на ПГ и СД в отделните териториални звена ПБЗН.
(2) Приемането и сдаването на дежурството от дежурните смени се отразява в дневник съгласно приложение № 4.
(3) Професионалното обучение по месторабота на служителите, осъществяващи ПГ и СД, се провежда съобразно разработените от ГДПБЗН методически указания за провеждане на професионалното обучение по месторабота на служителите от ПБЗН и по утвърдени седмични програми съгласно приложение № 5.
(4) Провеждането на обучението по ал. 3 се отчита в дневник съгласно приложение № 6.

Чл. 24. (1) В ОКИЦ, сектор ОУ на ПГ и СД и диспечерския пункт се поставя карта на района на действие на териториалното звено на ГДПБЗН с границите на районите на действие на РСПБЗН и УПБЗН, а в диспечерския пункт - и карта (схема) на района на действие на съответното звено с нанесени населени места, пътища, водоизточници, които могат да се използват за водоснабдяване (реки, езера, напоителни канали, водопроводни мрежи и др.), данни за обектите с национално и местно значение и трасетата на европейските инфраструктурни коридори.
(2) В ОКИЦ, сектор ОУ на ПГ и СД и диспечерския пункт се води отчет на пожарната техника и служителите на дежурство в района на действие на ОУПБЗН/СУПБЗН и РСПБЗН съгласно приложение № 7, дневник за напускане района на действие на съответното териториално звено от служителите, осъществяващи ПГ и СД, съгласно приложение № 8, а в диспечерския пункт - и дневник за надзора съгласно приложение № 9.

Чл. 25. В РСПБЗН, УПБЗН, групи СД и в звената, създадени по чл. 91д ЗМВР, в които няма щатен диспечер, дежурството в ДП се осъществява от служители от състава на дежурната смяна по график, изготвен от началника (ръководителя) на смяната при приемане на дежурството.

Чл. 26. При излизане на произшествие на цялата дежурна смяна от РСПБЗН и УПБЗН, в които няма щатен диспечер, приемането и обработването на текущата информация за ограничаването и ликвидирането му се извършва от ОКИЦ, сектор ОУ на ПГ и СД, диспечерския пункт и оперативния дежурен от районни управления "Полиция" и участъци "Полиция".

Чл. 27. (1) При извършване на ПГ и СД органите за ПБЗН имат право да използват средствата по чл. 91а, ал. 1, т. 3 ЗМВР, собственост на физически или юридически лица, и да привличат за съдействие длъжностни лица и граждани на основание чл. 91а, ал. 1, т. 4 ЗМВР, за което им се издава удостоверение съгласно приложение № 10.
(2) За неизпълнение на разпореждане, за неоказване съдействие на органите за ПБЗН и за непредоставяне на превозно или съобщително средство началниците на РСПБЗН и държавните служители от категория В и Г, осъществяващи ПГ и СД, съставят актове за установяване на административни нарушения.
(3) Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение се издава наказателно постановление от директора на ГДПБЗН, зам.-директорите на ГДПБЗН или началниците на ОУПБЗН/СУПБЗН.

Чл. 28. (1) Ликвидирането на произшествия в служебни и жилищни помещения на задгранични представителства и физически лица, ползващи се с имунитет, или в техни превозни средства се извършва след писмено съгласие на ръководителя на дипломатическото представителство или на физическото лице съгласно приложение № 11.
(2) Ликвидиране на произшествия в помещения на чуждестранни представителства се извършва в присъствието на техен представител или след като е направено всичко възможно, за да се получи съгласието на ръководителя на чуждестранното представителство.

Чл. 29. (1) За създаване на предварителна организация за ограничаване и ликвидиране на пожари се разработват планове за пожарогасене.
(2) Когато в плана за пожарогасене на даден обект е предвидено участие на екипи от две и повече РСПБЗН към ОУПБЗН/СУПБЗН, съсредоточаването на силите и средствата в тези обекти се извършва по предварително разработен План за съсредоточаване на силите и средствата в обектите съгласно приложение № 12, утвърден от началника на ОУПБЗН/СУПБЗН.
(3) Планът за съсредоточаване на силите и средствата в обектите, намиращи се в района на действие на ОУПБЗН/СУПБЗН, се съхранява в ОКИЦ/сектор ОУ на ПГ и СД, а плановете за пожарогасене и копие на Плана за съсредоточаване на силите и средствата в обектите, намиращи се в района на действие на РСПБЗН и УПБЗН, се съхраняват в диспечерския пункт.

Раздел IV.
Действия при осъществяване на пожарогасителни и спасителни дейности


Чл. 30. (1) При получаване на съобщение за произшествие незабавно се изпраща дежурната смяна/екип от РСПБЗН/УПБЗН или от сектор/група СД, в чийто район на действие е възникнало, като се попълва бланка - приложение № 13.
(2) По време на пътуването до пристигане на мястото на произшествието старшият по длъжност служител поддържа постоянна радиовръзка съответно с диспечерския пункт, ОКИЦ или сектор ОУ на ПГ и СД при ОУПБЗН/СУПБЗН.
(3) Ако по време на пътуването се получи съобщение, че произшествието е ликвидирано или е лъжлив сигнал за тревога, дежурната смяна или екипът се придвижват до мястото на произшествието, ако не получат друго разпореждане от по-старши ръководител.
(4) При възникване на произшествия в район на границата между два района за действие изпратеният на място екип предприема действия независимо от териториалната компетентност, като уведомява ОКИЦ, сектор ОУ на ПГ и СД за координиране на действията.

Чл. 31. В случай на възникнали две и повече произшествия старшият по длъжност служител от състава на дежурната смяна или екип определя поредността за ликвидирането им, като ги степенува по опасност.

Чл. 32. (1) На мястото на произшествието се извършва непрекъснато разузнаване от момента на получаване на съобщението за произшествие и продължава до ликвидирането му.
(2) Разузнаването се ръководи от ръководителя на място или от определени от него служители.
(3) Основни задачи на разузнаването са:
1. определяне на времето и мястото на възникване на произшествието;
2. определяне на маршрутите за придвижване;
3. установяване на мястото, границите, характера и обема на разрушенията или повредите на сгради и съоръжения, възникнали в резултат на пожара, бедствието или извънредната ситуация;
4. определяне на границите на възникналото произшествие;
5. определяне на опасностите за присъстващите на мястото на произшествието хора;
6. обозначаване на границите на замърсените участъци;
7. определяне на начина за извършване на спасяване и евакуацията на застрашени хора;
8. определяне на вида на гасителните средства и начина на подаването им към пожара;
9. определяне на вида на защитата на служителите при работа;
10. определяне на необходимите сили и средства за извършване на ПГ или СД;
11. определяне на най-целесъобразните начини за извършване на ПГ и СД;
12. определяне на необходимостта от извършване на спасителни действия.
(4) При разузнаването се установяват:
1. броят на застрашените хора, местата, където се намират, пътищата и начините за спасяването им;
2. необходимостта от включване на екипи от други съставни части на единната спасителна система, включително доброволни формирования, физически и юридически лица;
3. необходимостта и възможността от извършване на разсредоточаване на ценно имущество и материали, начините за разсредоточаване или защита;
4. характерът и размерът на произшествието, видът на строителната конструкция на сградите и прогнозата за развитието на обстановката;
5. опасността от експлозия, отравяне, обгазяване, облъчване, срутване, пропадане и др.;
6. наличието на електроинсталации и съоръжения под напрежение, комуникации за природен газ, комуникации на топлопреносната мрежа и стационарни инсталации за газ пропан-бутан;
7. наличието на опасни химически вещества, източници на йонизиращи лъчения, взривни вещества и други материали, представляващи опасност за хората, сградите, материалните и културните ценности;
8. необходимостта от разкъртване и разглобяване на конструкции на сгради;
9. направленията и пътищата за въвеждане на силите и средствата;
10. необходимостта от използване на безискрови режещи и разпъващи инструменти и повдигащи устройства при катастрофи.
(5) За разузнаване се формират групи в състав от двама или повече служители в зависимост от сложността на произшествието.
(6) Групите за разузнаване се ръководят от командир на екип или от по-старши по длъжност началник.
(7) При организиране на разузнаване едновременно в няколко направления ръководителят на място:
1. определя броя на групите за разузнаване, техния състав и реда за получаване на данните от разузнаването;
2. определя ръководителите на групите за разузнаване и им поставя задачи;
3. ръководи лично разузнаването в най-трудния и опасен участък на произшествието при необходимост;
4. назначава на входа за действия на произшествието пост за безопасност, който поддържа с разузнаващите постоянна връзка с помощта на въже за разузнаване или с радиосвързочните средства и следи за броя на влизащите и излизащите служители.
(8) Служителите, влизащи в състава на групите за разузнаване:
1. използват най-късите и безопасни пътища;
2. оказват незабавно помощ на застрашените и пострадалите и осигуряват безопасността им;
3. вземат мерки за ограничаване на произшествието чрез затваряне на прозорци, врати, изключване на вентилации и по друг начин в зависимост от обстановката;
4. изясняват обстановката с помощта на лица, които познават конструктивните особености на сградата, пътните превозни средства и техните превозни документи и товари, съоръженията, технологията на производството и местността в района на произшествието;
5. проверяват помещенията, сградите, пътните превозни средства и други съоръжения, които имат връзка или са в непосредствена близост до мястото на произшествието;
6. вземат мерки за недопускане нанасянето на допълнителни щети върху ценни материали и съоръжения;
7. поддържат постоянна връзка със силите, действащи на мястото на произшествието;
8. носят индивидуални средства за защита, прибори за осветление и за определяне на концентрацията на вредни вещества, средства за свръзка, поставят малка водопроводна линия под налягане и използват наличното оборудване за разузнаване и спасяване;
9. използват разузнавателно или спасително въже, маркират или запомнят по ориентири изминатия път;
10. влизат след вземане на мерки за недопускане на експлозия или възпламеняване в помещения, в които има или се предполага, че има леснозапалими и горими течности или опасна експлозивна атмосфера;
11. укрепват местата, където е възможно да има срутвания на конструкциите на сградата и съоръженията, като вземат превантивни мерки за себе си.
(9) Ръководителят на място взема първоначалното решение за действията на основата на външни признаци, когато пътят за проникване на групата за разузнаване е преграден.

Чл. 33. (1) Електрически проводници и инсталации под напрежение, снабдяването с природен газ и снабдяването с топлоенергия, намиращи се в зоната на пожара, се прекъсват.
(2) Прекъсването на електрически инсталации и съоръжения с напрежение до 380 волта се извършва от служителите по разпореждане на ръководителя на място, като се спазват изискванията за осигуряване на безопасност и здраве.
(3) Когато за прекъсване на напрежението не могат да се използват съответните устройства (прекъсвачи, предпазители и др.), електрическите проводници се прерязват с диелектрични ножици, като се спазват изискванията за осигуряване на безопасност и здраве.
(4) Прекъсването на електрически инсталации и съоръжения с напрежение над 380 волта и временното прекъсване на снабдяването с природен газ и с топлоенергия се извършва от служители на операторите, обслужващи съответните системи или разпределителни мрежи, за което се попълва потвърждение съгласно приложение № 14.

Чл. 34. (1) Във всеки пожарен автомобил, с който се поддържа постоянна оперативна готовност и непрекъснат сменен режим, се осигуряват бланки по приложения № 10, 11 и 14, справочник на опасните вещества и товари и справочник за пътищата и водоизточниците за района на действие на РСПБЗН (УПБЗН) съгласно приложение № 15.
(2) Във всеки спасителен автомобил, с който се поддържа постоянна оперативна готовност и непрекъснат сменен режим, се осигуряват справочник на опасните вещества и товари, бланки по приложения № 10, 11 и 14 и техническа документация за работа със спасителните съоръжения.

Чл. 35. (1) Привеждането на силите и средствата в състояние на готовност за ограничаване и ликвидиране на произшествие се извършва чрез подготовка за разгръщане, предварително разгръщане и пълно разгръщане.
(2) Подготовката за разгръщане започва от момента на пристигането на мястото на произшествието и се извършва едновременно с разузнаването.
(3) Подготовката за разгръщане при пожар се извършва в зависимост от обстановката с установяване или без установяване на пожарен автомобил за пожарогасене на водоизточник.
(4) Подготовката за разгръщане в зависимост от обстановката се извършва с установяването на спасителен автомобил в района на произшествието.
(5) Предварителното разгръщане по ал. 1 се извършва, когато по външни признаци може да се определи основното направление на развитие на произшествието, и включва подготовка на оборудването и изясняване на обстановката от ръководителя на място.
(6) Пълното разгръщане по ал. 1 в зависимост от обстановката на произшествието може да се извърши веднага с пристигането на силите и средствата, като същото се предхожда от подготовка за развръщане или от предварителното развръщане.
(7) Пълно разгръщане се извършва незабавно, когато обстановката на произшествието е ясна или на пристигналите сили е поставена задача.
(8) При пълното разгръщане силите и средствата се разполагат така, че:
1. да не възпрепятстват въвеждането на пристигащите допълнителните сили и средства;
2. да осигуряват възможност за бързо съсредоточаване и прегрупиране;
3. да не затрудняват движението и не създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия в района на произшествието, като пожарната техника се обозначава съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата;
4. пожарната техника се установява, а оборудването се поставя на място, удобно за принудителна евакуация.

Чл. 36. (1) При наличие на застрашени или пострадали хора на мястото на произшествието се изпращат специализирани екипи от сектор/група СД, РСПБЗН или УПБЗН при ОУПБЗН/СУПБЗН за оказване на медицинска помощ съобразно тяхната компетентност до пристигане на екипите от центровете за спешна медицинска помощ.
(2) Транспортирането на пострадалите до лечебните заведения се организира от ръководителя на място и се осъществява с техника на центровете за оказване на спешна медицинска помощ, на МВР или с други транспортни средства, собственост на физически или юридически лица.

Чл. 37. (1) При разузнаването и развръщането на силите и средствата на произшествието при необходимост се извършва и спасяване на хора.
(2) За осигуряване спасяването на хора се използват технически и гасителни средства, когато пътищата за евакуация са прекъснати или могат да бъдат прекъснати.
(3) Когато наличните сили и средства са недостатъчни за едновременното спасяване на хора и ликвидиране на произшествието, приоритетно се спасяват хората.
(4) При спасяване и евакуация на хора от сгради (лечебни заведения, театри, училища, детски градини и др.) за съдействие се привлича обслужващият ги персонал.

Чл. 38. (1) Разсредоточаването на материални и културни ценности, както и на имущество се извършва по преценка на ръководителя на място, когато е:
1. невъзможно да се защитят по друг начин;
2. необходимо за ограничаване разпространението на произшествието;
3. налице възможна опасност от срутване на конструкции.
(2) С предимство се разсредоточават опасни машини, апарати и прибори, уникални културни ценности, рискови вещества и материали, като се спазват изискванията за осигуряване на безопасност и здраве.
(3) Имущество се складира на подходящи места, като за охраната му се иска съдействието на полицейските органи.
(4) За евакуирането на животни се привлича обслужващият ги персонал, като за охраната им се иска съдействието на полицейските органи.

Чл. 39. Едновременно с пожарогасителните действия се вземат мерки за отдимяване и отстраняване на нагретите газове от помещенията чрез отваряне или разкъртване на врати, прозорци, включване или изключване на вентилационни инсталации, както и чрез използване на специални технически средства.

Чл. 40. (1) Разкъртване и разглобяване на конструкции се извършва с цел:
1. осигуряване на пътища за евакуация на хора, животни, имущество, материали и културни ценности;
2. откриване скрити огнища на горене;
3. откриване на скрити източници на опасност;
4. най-рационално използване на силите и средствата;
5. създаване на зони за ограничаване и ликвидиране на произшествия;
6. отдимяване на помещения;
7. ликвидиране на опасност от срутване.
(2) Мястото и обемът на работата по разкъртването и разглобяването на конструкции се определят от ръководителя на място след вземане на съответните мерки за безопасност, като се осигуряват и средства за гасене.
(3) В случаите, когато се налага спускане на конструкции и материали от височина, ръководителят на място задължително:
1. назначава пост за безопасност;
2. определя зоната за безопасност и разпорежда обозначаване на нейните граници;
3. разпорежда ограничаване на достъпа на хора;
4. организира освобождаване на терена от уреди и съоръжения, шлангови линии, пожарни стълби и други при едновременно извършване на различни дейности;
5. взема мерки срещу падане на предмети върху газопроводи, съоръжения от електропреносната и електроразпределителната мрежа, открити комуникации на топлопреносната мрежа, телефонни проводници, балкони, навеси и върху други издадени части от сгради.

Чл. 41. (1) Произшествието се счита за ограничено, когато са отстранени основните предпоставки за последващо развитие.
(2) Произшествието се счита за ликвидирано, когато се отстранят всички предпоставки за неговото възобновяване.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Произшествие" е пожар, бедствие, инцидент или други събития, настъпили вследствие на умишлени, случайни и неволни субективни или природни и техногенни фактори.
2. "Пожар" е неконтролируемо горене, разпространяващо се във времето и пространството, характеризиращо се с отделяне на топлина, придружено с дим и/или пламъци.
3. "Бедствие" е събитие или поредица от събития, предизвикани от природни явления, инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават живота или здравето на населението, имуществото или околната среда в размери, които изискват предприемането на мерки или участието на специални сили и използването на специални ресурси.
4. "Извънредна ситуация" е инцидент с непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и пространство действие, с висока интензивност на сили или вследствие на човешка дейност, застрашаващо живота или здравето на хора, имуществото или околната среда.
5. "Обект" е всяко организационно или икономически обособено образувание на централните и териториалните органи на изпълнителната власт или на предприятията на юридическите лица и едноличните търговци и сгради на физически лица.
6. "Разузнаване" е дейност за установяване на: главното направление за разпространение на произшествието; наличието на застрашени хора, животни, културни и материални ценности; начините за спасяване и пътищата за евакуация; направленията и пътищата за въвеждане на силите и средствата.
7. "Евакуация" е организирано извеждане на хора, животни и на имущество, материали и културни ценности от застрашени райони и обекти в определен ред и настаняването или съхраняването им на защитено място в случай на пожар, бедствие или извънредна ситуация.
8. "Разсредоточаване" е организирано изнасяне на културните и материалните ценности от застрашени райони и преместването и опазването им в безопасни места.
9. "План за пожарогасене" е документ, с който се създава предварителна организация за овладяване на пожар в конкретен обект, по възможно най-тежкия сценарий за възникване и развитие.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 52г, ал. 4 във връзка с чл. 52г, ал. 2, т. 4 и 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № Iз-491 от 2010 г. за осъществяване на пожарогасителната дейност и аварийно-спасителната дейност от органите за Пожарна безопасност и спасяване на МВР (ДВ, бр. 28 от 2010 г.).

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на органите за ПБЗН на ГДПБЗН и териториалните й звена.

Приложение № 1 към чл. 21, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
 
Рег № ......, екз. № ........
........................ 20....... г.
 
З А П О В Е Д
 
ОТНОСНО: Предислоциране на сили и средства от ...........................................................................................................................................................................................................................
 
На основание чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1941 от 2011 г. за реда за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност от органите за ПБЗН на МВР и във връзка с провеждането на операции за
...........................................................................................................................................................................................................................................................

(за ограничаване/ликвидиране на пожари, бедствия, извънредни ситуации, СНАВР или осигуряване на пожарната безопасност на мероприятия с краткосрочен характер на основание чл. 91д, ал. 2 ЗМВР)

 
З А П О В Я Д В А М:
 
Временно предислоцирам считано от ............................................................................................................................................................................................................................

(дата)

пожарен(ни) автомобил(и)/спасителен автомобил заедно с дежурещите на тях екипи по щата на ........................................................., числящи се на ...........................................................................
(ОУПБЗН/СУПБЗН) (РСПБЗН, сектор/група СД)
както следва:  
1. ПА (СА)
............................................
с ДК N ............................ с
..............................................
служители;
  (тип и марка)   (брой)  
2. ПА (СА)
............................................
с ДК N ............................ с
..............................................
служители;
  (тип и марка)   (брой)  
3. ПА (СА)
............................................
с ДК N ............................ с
..............................................
служители;
  (тип и марка)   (брой)  
на територията на .............................................

(ОУПБЗН/СУПБЗН)

 
Същите да осъществяват пожарогасителни действия или спасителни действия или дежурство с ПТ по разпореждане на началника на .....................................
(ОУПБЗН/СУПБЗН)
до изпълнение на задачата по заповедта.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на началниците на
...................................................................................................................................................................................................................................................................
(ОУПБЗН/СУПБЗН)
за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на .................................................

(длъжност, фамилия)

 
ДИРЕКТОР: ..............................................

(фамилия, подпис, печат)

 

Приложение № 2 към чл. 21, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
 
СТОЛИЧНО/ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - гр. ...................
 
Рег № ......, екз. № ........
........................ 20....... г.
 
З А П О В Е Д
 
ОТНОСНО: Предислоциране на сили и средства от ...........................................................................................................................................................................................................................
 
На основание чл. 21, ал. 2 от Наредба № 1941 от 2011 г. за реда за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност от органите за ПБЗН на МВР и във връзка с провеждането на операции за
...........................................................................................................................................................................................................................................................

(за ограничаване/ликвидиране на пожари, бедствия, извънредни ситуации, СНАВР или осигуряване на пожарната безопасност на мероприятия с краткосрочен характер на основание чл. 91д, ал. 2 ЗМВР)

 
З А П О В Я Д В А М:
 
Временно предислоцирам считано от ............................................................................................................................................................................................................................

(дата)

пожарен(ни) автомобил(и)/спасителен автомобил заедно с дежурещите на тях екипи по щата на ........................................................., числящи се на ...........................................................................
(ОУПБЗН/СУПБЗН) (РСПБЗН, сектор/група СД)
както следва:  
1. ПА (СА)
............................................
с ДК N ............................ с
..............................................
служители;
  (тип и марка)   (брой)  
2. ПА (СА)
............................................
с ДК N ............................ с
..............................................
служители;
  (тип и марка)   (брой)  
3. ПА (СА)
............................................
с ДК N ............................ с
..............................................
служители;
  (тип и марка)   (брой)  
на територията на .............................................

(ОУПБЗН/СУПБЗН)

 
Същите да осъществяват пожарогасителни действия или спасителни действия или дежурство с ПТ до изпълнение на задачата по заповедта по разпореждане на ..................................................
(ръководителя на оперативните действия или началника на РСПБЗН или група СД)
Настоящата заповед да се доведе до знанието на служителите от РСПБЗН/УПБЗН ............................ за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на .................................................

(длъжност, фамилия)

 
НАЧАЛНИК: ..............................................

(фамилия, подпис, печат)

 

Приложение № 3 към чл. 22, ал. 6
КОНТРОЛНА ТЕТРАДКА
за извършване на проверки за спазване на оперативната готовност на сектор/група СД, РСПБЗН (УПБЗН) .........................
 
№ по ред Дата, час Кратко описание на извършената проверка и задачи за изпълнение от констатираните пропуски. Длъжност, фамилия и подпис на извършилия проверката Срок за отстраняване на констатирани пропуски Подпис на началника на сектор/група СД, РСПБЗН (УПБЗН)
1 2 3 4 5
         

Приложение № 4 към чл. 23, ал. 2
ДНЕВНИК
за сдаване и приемане на дежурството в сектор/група СД, РСПБЗН (УПБЗН) ........................
 
№ по ред Дата Кратко описание на произшествията през дежурството: № по ред, час на излизане и час на завръщане, участвали сили и средства от органите за ПБЗН, причина и др. Сдаващ дежурство (фамилия и подпис) Приемащ дежурство (фамилия и подпис) Подпис на началника на сектор/ група СД, РСПБЗН (УПБЗН)
1 2 3 4 5 6
           

Приложение № 5 към чл. 23, ал. 3
УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК:
..........................................
 
СЕДМИЧНА ПРОГРАМА
за професионалната подготовка на служителите от дежурните смени при ОУПБЗН/СУПБЗН ...........................,
за времето от........................ до ..........................
 
Ден/ дата Учебни часове
  09.30 - 11.00 11.30 - 12.15 13.15 - 14.45 15.15 - 16.45 17.00 - 18.00
Понеделник         Физическа подготовка
............................................
         
Вторник         Физическа подготовка
............................................
         
Сряда         Физическа подготовка
............................................
         
Четвъртък         Физическа подготовка
............................................
         
Петък Провеждане на пропуснати занятия Физическа подготовка
............................................
   
Събота Почистване на техниката, уредите и съоръженията Физическа подготовка
............................................
   
Неделя Почистване на помещенията и районите Физическа подготовка
............................................
   
   
Изготвил: ...............................................................

Приложение № 6 към чл. 23, ал. 4
ДНЕВНИК
за отчитане на занятията по професионалната подготовка на служителите от дежурните смени
в сектор/група СД, РСПБЗН (УПБЗН) ..............................................
 
№ по ред Име и фамилия на обучаемите Дата на провеждане на занятието Часове Наименование на темата Метод на провеждане Подпис на служителя (обучаемия) Подпис на ръководителя на занятието
1 2 3 4 5 6 7 8
               

Приложение № 7 към чл. 24, ал. 2

Приложение № 8 към чл. 24, ал. 2
ДНЕВНИК
за напускане района на действие от служителите, осъществяващи ПГ и СД от сектор/група СД, РСПБЗН (УПБЗН) ...................................
при ОУПБЗН/СУПБЗН ...........................
 
Дата Име и фамилия В кое населено място се намира (от - до) Име и подпис на прекия ръководител
1 2 3 4
       

Приложение № 9 към чл. 24, ал. 2
ДНЕВНИК
за надзора в района на РСПБЗН (УПБЗН) .......................................
 
Дата и час на получаване на съобщението Състояние на водопроводната мрежа, резервоарите, пожарогасителните инсталации. Режим на работа в обекти, използващи рискови вещества и материали (РВМ) или извършващи товаро- разтоварни работи с РВМ Състояние на пътищата, мостовете, прелезите, подлезите, тунелите и др. Състояние на системите за оповестяване (пожароизвестителни, радио- и телефонни) Други промени в оперативната обстановка на района за действие Предал (фамилия) Приел (фамилия)
1 2 3 4 5 6 7 8
               

Приложение № 10 към чл. 27, ал. 1
УДОСТОВЕРЕНИЕ
 
Подписаният ....................................................................................

(категория, име, презиме, фамилия)

длъжност .......................................... в ........................................................................................

(ОУПБЗН/СУПБЗН /РСПБЗН)

Удостоверявам,
че при провеждането на операции за ..........................................................................................................................................................................................................................
(ограничаване/ликвидиране на пожари, бедствия,
извънредни ситуации или провеждане на СНАВР)
бе използвано на основание чл. 91а, ал. 2 ЗМВР или Националния/Областния/Общинския план за защита при бедствия .........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................,
(указва се типът, ДК № или друг № на спасителни, гасителни, превозни, съобщителни и други технически средства)
собственост на ............................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на собственика или фирмата)
от .............. ч. на ........................................ до .................. ч. на ................................................ , при
(дата) (дата)
което са изминати ................................ км и .................... часа работа (моточаса).
При ликвидиране на произшествието участваха следните лица:
1. ............................................................................................................................................................................
(трите имена, собственик, заеманата длъжност при юридическо лице)
2. ...........................................................................................................................................................................
(трите имена, собственик, заеманата длъжност при юридическо лице)
3. ............................................................................................................................................................................
(трите имена, собственик, заеманата длъжност при юридическо лице)
 
Подпис: .................................. (име и фамилия)
..................................................... 20....... г. (дата на издаване на удостоверението)
 

Приложение № 11 към чл. 28, ал. 1
СЪГЛАСИЕ
 
Подписаният .................................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия, длъжност)

давам съгласие органите за ПБЗН от Република България да извършат пожарогасителни и спасителни дейности в ...............................................................................................................................................................
(указва се точният адрес и местоположението на посолството, консулството, жилищни помещения или транспортното средство)
от .................. ч. на ...........................20.......... г. (посочват се часът и датата)
Подпис: .....................
 

Приложение № 12 към чл. 29, ал. 2
УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА ОУПБЗН/СУПБЗН
...............................................................

(име, фамилия, подпис)

 
П Л А Н
за съсредоточаване на силите и средствата за ограничаване и ликвидиране на пожари в обектите, намиращи се в района на действие на ОУПБЗН/СУПБЗН - .....................................................
 
Обекти Пожарна и спасителна техника Забележка
  наименование адрес, телефон в района на действие на РСПБЗН (УПБЗН) вид брой от РСПБЗН(УПБЗН) Сектор/група СД  
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
 
Предлага:
...........................................................
(длъжност, име, фамилия, подпис)

Приложение № 13 към чл. 30, ал. 1
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОИЗШЕСТВИЕ
 
В ............................... на .................................... 20...... г. се получи ...............................................................................................................................................................

(час, минута)

(дата)

съобщение за ................................................................................................................................................................................................................................................

(вид на произшествието)

на адрес: ...............................................................................................................................................................................................................................................
предадено от: ....................................................................... по тел: ...............................................................................................................................................................
За ликвидиране на произшествието заминаха в .................................. часа на ........................ 20..... г.,

(дата)

.................................... (вид на техниката и бр. л.с.)
 
Приел съобщението: .................................................................................................................................................................................................................................................

(длъжност, категория, фамилия, подпис)


Приложение № 14 към чл. 33, ал. 4
ПОТВЪРЖДЕНИЕ
Подписаният .................................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия и длъжност в юридическо лице)

..........................................................................................................................................................................................................................................................
(оператор на електроразпределителна, газоразпределителна, топлопреносна система)
в ...........................................................................................................................................................................................................................................................
(адрес на обект, цех, помещение, съоръжение)
...............................................................................................................................................................................
потвърждавам, че: електрическото напрежение; снабдяването с природен газ; снабдяването с топлоенергия е прекъснато ..................................................................................................................................

(посочват се прекъснатите дейности)

в .......................................................................
на ...............................................................................
(час, минути) (ден, месец, година)
Подпис: .....................................................

(име, фамилия, длъжност)

 

Приложение № 15 към чл. 34, ал. 1
СПРАВОЧНИК
за обектите, пътищата и водоизточниците в района на действие на РСПБЗН (УПБЗН) ...................................................................................................................................................................................
 
  Населено място, Път за придвижване Водоизточници
обекти, улици най-къс път, резервен път, брой, вид, диаметър, местонахождение
    разстояние разстояние дебит/налягане  
           
           
           

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума