навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ ИНСТИТУТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 26.07.2011 г.
Приет с ПМС № 210 от 19.07.2011 г.

Обн. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 22 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С правилника се определят устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи, наричан по-нататък "медицинския институт".

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) (1) Медицинският институт организира и осъществява дейностите по здравеопазването в Министерството на вътрешните работи съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и Закона за лечебните заведения в съответствие с националната здравна политика, утвърдените медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.
(2) Медицинският институт изпълнява специфични функции за извънболнична и болнична помощ, възложени с Постановление № 212 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на техните специфични функции (обн., ДВ, бр. 84 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 7 и 18 от 2001 г., бр. 2 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 24 и 68 от 2008 г., бр. 18 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.).
(3) Извън случаите по ал. 2 медицинският институт може да извършва медицинско обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица по сключени договори с юридически лица или срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от директора на института.
(4) Медицинският институт осъществява научноизследователска, научно-приложна и учебна дейност в областта на медицинската наука и практика и изпълнява задачи по разработването и провеждането на национална здравна политика. В медицинския институт се извършва обучение на студенти, докторанти и специализиращи лекари при условията и по реда на чл. 80а, ал. 2 и чл. 90 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 3. (1) Медицинският институт е юридическо лице на бюджетна издръжка за специфичните си функции със седалище София.
(2) Структурата, численият състав и щатът на медицинския институт се утвърждават от министъра на вътрешните работи в рамките на утвърдения числен състав и бюджет на МВР.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Директорът на медицинския институт е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на вътрешните работи.

Раздел II.
Устройство и управление


Чл. 4. (1) Медицинският институт включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) ръководство, което се състои от директор и заместник-директори;
2. лечебни заведения за болнична помощ:
а) (изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Многопрофилна болница за активно лечение - Централна клинична база в София, която се състои от консултативно-диагностичен блок, стационарен блок, болнична аптека, административни, стопански и други обслужващи звена;
б) Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - филиал в Банкя, която се състои от болнични отделения, филиална клинична лаборатория, аптека и административно-стопанска част;
в) Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - филиал във Варна, която се състои от болнични отделения, филиална клинична лаборатория, аптека и административно-стопанска част;
г) Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - филиал в гр. Хисаря, която се състои от болнични отделения, филиална клинична лаборатория, аптека и административно-стопанска част;
3. медицински служби за осигуряване на първична извънболнична медицинска помощ на служителите от основните структури на МВР по чл. 9 ЗМВР;
4. централна експертно-лекарска комисия.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Организацията на дейността и вътрешният ред на структурите по ал. 1, т. 2 се определят с правилници, издадени от директора на медицинския институт.


Чл. 5. (1) Медицинският институт се ръководи от директор, който се назначава от министъра на вътрешните работи по реда на ЗМВР.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Директорът на института е хабилитирано лице с висше медицинско образование и призната медицинска специалност и с квалификация по Здравен мениджмънт.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Директорът на медицинския институт:
1. осъществява общото и непосредственото ръководство, като ръководи, планира, организира и отговаря за дейността на института;
2. организира изпълнението на заповедите, издадени от горестоящите му органи;
3. отчита се за дейността си пред министъра на вътрешните работи, заместник-министрите на вътрешните работи и пред административния секретар на МВР;
4. организира и отговаря за ползването на автоматизираните информационни фондове, отговаря за изграждането и управлява неавтоматизираните информационни фондове в медицинския институт;
5. отговаря за управлението на предоставените на медицинския институт имоти и вещи - държавна собственост;
6. управлява бюджета на медицинския институт, като организира, ръководи и отговаря за неговото законосъобразно и целесъобразно разходване и отчитане при условията и по реда на Закона за публичните финанси;
7. управлява човешките ресурси и отговаря за подбора, подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното използване на научните кадри;
8. осъществява взаимодействието с други структури на МВР, с други органи на държавната власт и на местното самоуправление и с юридически лица съобразно функционалната си компетентност;
9. отговаря за научноизследователската, научно-приложната и учебната дейност в медицинския институт в областта на медицинската наука;
10. организира и ръководи участието на медицинския институт в научния обмен чрез издаване на научна литература, научни бюлетини и рекламно-информационни материали за дейността на медицинския институт, публикуване на научни трудове и презентации в печатни и електронни издания и участие на служителите на института в научни конференции, симпозиуми, семинари и други форуми в страната и в чужбина.
(2) При изпълнението на своите функции директорът се подпомага от заместник-директори.


Чл. 7. (1) При управлението на медицинския институт директорът се подпомага от медицински съвет, който е колективен орган с консултативни функции.
(2) Съставът и организацията на дейността на медицинския съвет се определят от директора на медицинския институт в съответствие с чл. 75 и 76 от Закона за лечебните заведения.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) При осъществяване на научноизследователската, научно-приложната и учебната дейност директорът се подпомага от научно-учебен съвет, който е колективен орган с консултативни функции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Съставът и организацията на дейността на научно-учебния съвет се определят от директора на медицинския институт в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България.
(3) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Медицинските служби се ръководят от началници, които са пряко подчинени на директора на медицинския институт.
(4) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Началниците на медицинските служби ръководят и организират изпълнението на дейностите по оказване на извънболнична медицинска помощ и се отчитат пред ръководството на медицинския институт.

Раздел III.
Дейност


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Медицинският институт организира и осъществява дейността по здравеопазването, като извършва:
1. медицинско обслужване на служителите на МВР;
2. периодични контролни специализирани медицински прегледи и изследвания на служителите на МВР;
3. болнично лечение, рехабилитационна, медико-диагностична и извънболнична дейност;
4. здравно-профилактична дейност;
5. научноизследователска, научно-приложна и учебна дейност;
6. медицинска експертиза за установяване на временна неработоспособност и за установяване степента на трайно намалена работоспособност на служители в МВР;
7. методическа дейност;
8. квалификация и преподготовка за поддържане и повишаване квалификацията на медицинските кадри;
9. сътрудничество с висшите медицински училища, с лечебните и здравните заведения;
10. специализирано медицинско освидетелстване на служителите на МВР;
11. специализирано медицинско освидетелстване на:
а) лица, кандидатстващи за постъпване на работа в МВР по служебно или трудово правоотношение;
б) лица, кандидатстващи за курсанти в Академията на МВР (АМВР);
в) дипломирани курсанти от висшите военни училища, обучавани за нуждите на МВР - във връзка с назначаването им на държавна служба в МВР;
г) лица, които са държавни служители в службите за сигурност или за обществен ред и в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на ЗМВР относно държавната служба - във връзка с назначаването им на държавна служба в МВР;
12. обучение на служителите на МВР и на курсантите в АМВР в областта на оказването на долекарска помощ;
13. експертна дейност;
14. поддържане на отбранителна и мобилизационна готовност за медицинско осигуряване в системата на МВР при мирновременни и военновременни условия, големи производствени аварии, природни бедствия и други извънредни ситуации;
15. диагностика, лечение и експертиза на здравословното състояние на задържани лица по реда на ЗМВР и на чужденци, настанени в специалните домове за временно настаняване на чужденци;
16. набавяне, съхраняване и актуализиране на лекарствени продукти, медицински изделия и други материали за ведомствен военновременен запас.


Чл. 10. Ръководството осъществява административното и методическото управление и контрол на структурите на медицинския институт.


Чл. 11. (1) Дейността на Многопрофилната болница за активно лечение - Централна клинична база в София, се осъществява по медицински специалности, посочени в приложение № 1.
(2) В лечебното заведение се осъществяват следните дейности:
1. диагностика и лечение на заболявания в условията на извънболнична и болнична помощ;
2. рехабилитация;
3. диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения;
4. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) клинични изпитвания на лекарствени продукти съгласно действащото в страната законодателство;
5. учебна и научна дейност.
(3) Консултативно-диагностичният блок извършва диагностика и амбулаторно лечение на пациенти и се състои от приемно-консултативни кабинети, в това число кабинети за образна и функционална диагностика, медико-диагностични и медико-технически лаборатории.
(4) Стационарният блок извършва болнично лечение на пациентите и се състои от клиники и отделения с легла, клиники и отделения без легла, операционен блок и патологоанатомично отделение.
(5) Клиниките, отделенията и лабораториите и техните нива на компетентност по смисъла на Закона за лечебните заведения са определени в приложение № 2.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Болничната аптека осигурява снабдяването и отпускането на лекарствени продукти, медицински изделия и други материали.


Чл. 12. Дейността на Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - филиал в Банкя, се осъществява по медицински специалности, посочени в приложение № 3.


Чл. 13. Дейността на Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - филиал във Варна, се осъществява по медицински специалности, посочени в приложение № 4.


Чл. 14. Дейността на Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - филиал в Хисаря, се осъществява по медицински специалности, посочени в приложение № 5.


Чл. 15. (1) В болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация се приемат за лечение лица, нуждаещи се от физикална терапия, соматична и психична рехабилитация, балнео-, климато- и таласолечение.
(2) Отделенията и лабораториите на болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация и техните нива на компетентност по смисъла на Закона за лечебните заведения са определени в приложение № 6.


Чл. 16. Медицинските служби по чл. 4, ал. 1, т. 3 оказват първична извънболнична медицинска помощ и изпълняват специфичните извънболнични дейности в основните структури на Министерството на вътрешните работи съгласно изискванията на ЗМВР.


Чл. 17. Централната експертно-лекарска комисия изготвя медицински заключения за здравословното състояние на служителите.

Раздел IV.
Финансиране


Чл. 18. (1) Бюджетът на медицинския институт се формира от:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) субсидия от държавния бюджет, ежегодно определяна със Закона за държавния бюджет на Република България;
2. собствени приходи.
(2) Медицинският институт набира приходи от:
1. договори с Националната здравноосигурителна каса;
2. договори с Националния осигурителен институт;
3. договори с доброволни здравноосигурителни фондове;
4. медицинска помощ, оказвана срещу заплащане;
5. приходи от обучение на медицински специалисти по сключени договори;
6. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) приходи от клинични изпитвания на лекарствени продукти;
7. отдаване под наем на оборудване, помещения и площи в съответствие с действащата нормативна уредба;
8. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) други източници в съответствие с действащата нормативна уредба.

Раздел V.
Взаимодействие с други лечебни и здравни заведения


Чл. 19. Медицинският институт осъществява дейността си самостоятелно, както и във взаимодействие и координация с лечебни и здравни заведения, ведомства и организации в страната и в чужбина.


Чл. 20. Научноизследователската, научно-приложната и учебната дейност на медицинския институт се осъществяват в сътрудничество с другите институти на МВР, висшите медицински училища и с Националния център за опазване на общественото здраве.


Чл. 21. Медицинският институт осъществява международна дейност и сътрудничество.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 ОТ 2 МАРТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ ИНСТИТУТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2012 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ ИНСТИТУТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2013 Г., в сила от 22.02.2013 г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 ОТ 31 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ ИНСТИТУТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 04.09.2015 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1

Медицински специалности в Многопрофилната болница за активно лечение - Централната клинична база в София

1. Анестезиология и интензивно лечение;
2. Вътрешни болести;
3. Гастроентерология;
4. Ендокринология и болести на обмяната;
5. Кардиология;
6. Клинична алергология;
7. Клинична хематология;
8. Нефрология;
9. Пневмология и фтизиатрия;
10. Педиатрия;
11. Ревматология;
12. Кожни и венерически болести;
13. Нервни болести;
14. Психиатрия;
15. Спешна медицина;
16. Физикална и рехабилитационна медицина;
17. Очни болести;
18. Съдова хирургия;
19. Урология;
20. Хирургия;
21. Обща и клинична патология;
22. Инфекциозни болести;
23. Обща медицина;
24. Клинична лаборатория;
25. Микробиология;
26. Нуклеарна медицина;
27. Образна диагностика;
28. Акушерство и гинекология;
29. Ушно-носно-гърлени болести;
30. Клинична фармакология и терапия;
31. Ортопедия и травматология;
32. Онкология;
33. Спортна медицина;
34. Обща дентална медицина;
35. Трансфузионна хематология;
36. Епидемиология.


Приложение № 2 към чл. 11, ал. 5

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 13.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.)

Многопрофилна болница за активно лечение - Централна клинична база в София

І. Клиники и/или отделения с легла:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) І-ва Клиника по вътрешни болести с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по вътрешни болести:
1.1. отделение по нефрология и диализно лечение с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицинския стандарт по нефрология и в съответствие с медицинския стандарт по диализно лечение;
1.2. отделение по ревматология с ІІ ниво на компетентност в съответствие с медицинския стандарт по ревматология;
2. Клиника по обща, коремна и съдова хирургия с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия;
3. Клиника по кардиология с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по кардиология;
3.1. (нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) отделение по кардиология с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по кардиология;
3.2. (нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) отделение по интензивно кардиологично лечение с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по кардиология;
4. Клиника по гастроентерология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по гастроентерология;
5. Отделение по кожни и венерически болести с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по кожни и венерически болести;
6. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Клиника по ушно-носно и гърлени болести с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по ушно-носно и гърлени болести;
7. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) ІІ-ра Клиника по вътрешни болести с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по вътрешни болести:
7.1. отделение по пневмология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицинския стандарт по пневмология и фтизиатрия;
7.2. отделение по клинична алергология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с медицинския стандарт по клинична алергология;
8. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Клиника по нервни болести с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по нервни болести;
9. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Клиника по ортопедия и травматология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по ортопедия и травматология;
10. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Клиника по ендокринология и болести на обмяната с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по ендокринология и болести на обмяната;
11. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Отделение по клинична хематология с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по клинична хематология;
12. Отделение по нуклеарна медицина с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по нуклеарна медицина;
13. Отделение по очни болести с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по очни болести;
14. Отделение по анестезиология и интензивно лечение с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по анестезиология и интензивно лечение;
15. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 13.03.2012 г.) Отделение по гинекология с III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по акушерство и гинекология;
16. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2013 г., в сила от 22.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Клиника по урология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по урология;
17. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Отделение по спешна медицина с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по спешна медицина;
18. Отделение по психиатрия с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по психиатрия;
19. (нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 13.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Отделение по физикална и рехабилитационна медицина с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по физикална рехабилитационна медицина.

ІІ. Клиники и/или отделения без легла:
1. Клиника по образна диагностика с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по образна диагностика;
2. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 13.03.2012 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Отделение по клинична патология в съответствие с утвърдения медицински стандарт по клинична патология.

ІІІ. Клинико-диагностични структури (лаборатории):
1. Клинична лаборатория с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по клинична лаборатория;
2. Отделение по микробиология с ІІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по микробиология.


Приложение № 3 към чл. 12

Медицински специалности в Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - филиал в Банкя

1. Вътрешни болести;
2. Ревматология;
3. Кардиология;
4. Нервни болести;
5. Физикална и рехабилитационна медицина.


Приложение № 4 към чл. 13

Медицински специалности в Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - филиал във Варна

Физикална и рехабилитационна медицина


Приложение № 5 към чл. 14

Медицински специалности в Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - филиал в Хисаря

Физикална и рехабилитационна медицина


Приложение № 6 към чл. 15, ал. 2

(Доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 13.03.2012 г.)

Клиники и/или отделения с легла в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация

1. Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - филиал в Банкя - отделение за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на сърдечно-съдови и неврологични заболявания с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по физикална и рехабилитационна медицина.
2. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 13.03.2012 г.) Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - филиал във Варна - отделение по физикална и рехабилитационна медицина с II ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по физикална и рехабилитационна медицина.
3. Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - филиал в Хисаря - отделение за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на заболявания на пикочо-отделителната система, храносмилателната система, жлъчно-чернодробната система, заболявания на опорно-двигателния апарат и някои болести на обмяната на веществата (подагра, диабет) с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по физикална и рехабилитационна медицина.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума