навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

В сила от 24.06.2011 г.
Издаден от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, организацията на работата и финансирането на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ), наричан по-нататък "съвета".

Чл. 2. Специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности е постоянно действащ орган към министъра на културата по въпроси на опазването на недвижимото културно наследство.

Раздел II.
Дейност на съвета


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.) Специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности дава становища по предложения, внесени от директора на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), за:
1. деклариране, прекратяване на временен режим и отказ за деклариране на обекти, които могат да бъдат определени като недвижими културни ценности;
2. предоставяне на статут, промени в статута и отнемане на статут на недвижими културни ценности;
3. обявяване на защитени територии, когато в определени зони има данни за наличие на археологически обекти във връзка с чл. 79, ал. 7 ЗКН;
4. съгласуване и приемане на задания и на проекти на планове за опазване и управление на недвижими културни ценности по чл. 81, ал. 2 и чл. 82, ал. 1 и 2 ЗКН;
5. включване на недвижими културни ценности или на смесени природни и културни ценности в Индикативната листа за културното и природното наследство на Република България въз основа на искане, направено от общини или от физически и юридически лица.
(2) По искане на министъра на културата СЕСОНКЦ дава становища по:
1. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.)
4. относно включване на археологически резервати в списък по чл. 88, ал. 1, т. 2 ЗКН, утвърден от министъра на културата;
5. правилата за управление на недвижими културни ценности и докладите от регистрираните вероизповедания за дейностите по опазването им съгласно чл. 13, ал. 2 ЗКН;
6. искания от религиозни институции за извършване на обредни ритуали и богослужения в недвижими културни ценности - държавна собственост, съгласно чл. 79, ал. 8 ЗКН;
7. специфични изисквания за опазване на недвижими културни ценности при учредяване на вещно право на ползване върху земя по чл. 162, ал. 1 ЗКН, както и при предприемането на действия по чл. 162, ал. 2 ЗКН;
8. годишната програма за мониторинг върху състоянието на недвижими културни ценности във връзка с чл. 14, т. 12, буква "в" ЗКН, предложена от НИНКН и финансирана от Министерството на културата чрез бюджета на НИНКН;
9. годишната програма за идентифициране на недвижими културни ценности по чл. 57 от Закона за културното наследство, предложена от НИНКН и финансирана от Министерството на културата чрез бюджета на НИНКН;
10. опазването на недвижими културни ценности - държавна собственост, при предоставянето им на концесии;
11. опазването на обекти, свързани с българската история и култура, извън територията на Република България;
12. разрешенията за преместване и премахване на недвижими културни ценности по чл. 83, ал. 5 ЗКН;
13. въпроси на сътрудничеството в областта на опазването на недвижими културни ценности със специализираните международни организации, както и при други двустранни и многостранни договорености;
14. програми, задания за проектиране, устройствени и инвестиционни проучвания и проекти, включително и проекти по чл. 74 от Закона за културното наследство;
15. методологии и технологии за консервация, реставрация и интегриране на единични и групови недвижими културни ценности и намеси в техните граници и охранителни зони.
(3) Специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности дава становище или приема решения по въпроси, свързани с опазване на недвижимото културно наследство и в други случаи, ако това е предвидено в нормативен акт.
(4) Решенията на СЕСОНКЦ стават задължителни след одобряването им от министъра на културата.


Чл. 4. При осъществяване на функциите по чл. 3 съветът може да прави предложения за:
1. възлагане на експертизи по въпроси извън неговата компетентност, но от значение при формиране на становищата и решенията, свързани с опазването на недвижими културни ценности.
2. определяне на стратегическите цели за управление и опазване на културното наследство и план за действие по чл. 12, ал. 2 ЗКН;
3. изменение и допълнение на законодателството в областта на опазването на недвижимите културни ценности.

Раздел III.
Структура на съвета


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.) Съветът се състои от председател, заместник-председател и членове, назначени със заповед на министъра на културата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.) Членове на съвета са:
1. ръководителят на Инспектората по опазване на културното наследство;
2. директор от съответната специализирана дирекция на Министерството на културата;
3. директорът на НИНКН;
4. директорът на Центъра за подводна археология;
5. представители на специализираните институти на БАН;
6. представител на Камарата на архитектите;
7. експерти по консервация и реставрация, включени в регистъра по чл. 165 ЗКН;
8. други специалисти при необходимост.


Чл. 6. (1) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.)
(2) Председателят на съвета:
1. представлява съвета и организира дейността му;
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.) ръководи заседанията и одобрява дневния ред;
3. контролира изпълнението на решенията на съвета;
4. представя годишен доклад до министъра на културата за работата на съвета.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместник-председателя.


Чл. 7. (1) За участие в заседанията на съвета и за подпомагане на дейността му със заповедта по чл. 5 се определят юридически експерт и технически секретар, които са служители на Министерството на културата.
(2) Експертите по ал. 1 участват в заседанията без право на глас.


Чл. 8. (1) С решения на съвета могат да бъдат създавани специализирани експертни комисии (СЕК) по:
1. архитектурно-строителни недвижими културни ценности;
2. археологически недвижими културни ценности;
3. художествени недвижими културни ценности във връзка с формиране на експертно становище по конкретни въпроси на опазването.
(2) Членовете на СЕК се определят от състава на съвета, като при необходимост могат да се привличат и външни експерти.
(3) Специализираните експертни комисии работят в съответствие със задачите и сроковете, поставени от СЕСОНКЦ, и предлагат проекти за решения на съвета.


Чл. 9. (1) За участие в работата на СЕСОНКЦ министърът на културата или председателят на съвета могат да канят представители на заинтересованите страни по обсъжданите въпроси и представители на областните и общинските администрации, на чиято територия се намира недвижимата културна ценност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.) Поканените по ал. 1 лица могат да депозират предварително писмено становище по въпрос от дневния ред и да вземат становище на самото заседание, без да участват в обсъждането. Становището се прилага към протокола от заседанието.

Раздел IV.
Права и задължения на членовете на съвета


Чл. 10. (1) Членовете на СЕСОНКЦ имат право:
1. на достъп до недвижимите културни ценности за запознаване със състоянието им съгласно изискванията на Закона за културното наследство;
2. да получават съдействие от министъра на културата за получаване на информация от други ведомства относно опазването на недвижимите културни ценности във връзка с разглежданите въпроси в СЕСОНКЦ;
3. да предлагат въпроси за разглеждане в заседанията на СЕСОНКЦ.
(2) Членовете на СЕСОНКЦ не участват в обсъжданията и във вземането на решения по въпроси, представляващи техен пряк интерес, които биха довели до конфликт на интереси.


Чл. 11. (1) Членството на постоянен член от състава на съвета се прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е назначен;
2. при неучастие в три поредни заседания без уважителни причини;
3. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си в продължение на 6 месеца;
4. при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение на представителите на Министерството на културата, на културните институти и на членство в Камарата на архитектите;
5. по писмено искане, отправено до министъра на културата;
6. при смърт.
(2) При неучастие на член на съвета в повече от три поредни заседания без уважителни причини, както и при констатирана трайна невъзможност за участие в заседанията - в продължение на 6 месеца, председателят на съвета отправя писмено предложение до министъра на културата за прекратяване на членството и за определяне на нов представител до завършване на мандата.
(3) При предсрочно прекратяване на членството в случаите по ал. 1, т. 2 - 6 се определя нов член до завършване на мандата.
(4) Прекратяването на членството по ал. 1 се извършва със заповед на министъра на културата.


Чл. 12. (1) Член на комисията, който не е съгласен със становище или с решение на съвета, подписва протокола с особено мнение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.) Особеното мнение се мотивира и се прилага към протокола в 5-дневен срок от заседанието, като се приема за неразделна негова част.

Раздел V.
Организация на работа


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.) Работата на съвета се организира в заседания. Заседанията се провеждат в 10-дневен срок от постъпване на предложение или искане по чл. 3, ал. 1 и 2.
(2) При необходимост и по решение на съвета могат да се насрочват извънредни заседания.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.) Дневният ред се съгласува с министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.) Заседанията на съвета се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от неговите членове. При липса на кворум председателят насрочва ново заседание не по-късно от пет работни дни.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.)

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.) Материалите, необходимите становища и експертизите, които ще се разглеждат и обсъждат, се внасят с придружително писмо на хартиен и електронен носител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.) Към материалите по ал. 1 вносителите представят писмено и на електронен носител проект за решение.


Чл. 16. (1) Решенията и становищата по въпросите от дневния ред се приемат с общо съгласие на присъстващите членове. При равенство на гласовете председателят има право на решаващ глас.
(2) За приемането на решение по процедурни въпроси се провежда гласуване.
(3) Решенията по ал. 2 се приемат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите на заседанието членове и председателя.


Чл. 17. (1) Дейностите по организацията на работата и административно-техническото обслужване на съвета се извършват от технически секретар, определен със заповедта по чл. 5.
(2) Техническият секретар:
1. уведомява членовете на съвета за деня, часа и дневния ред на заседанията най-малко една седмица преди заседанието;
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.) осигурява достъп до материалите, предмет на обсъждане, за предварително запознаване чрез изпращането им на електронна поща;
3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.) осигурява технически заседанията, като подготвя дневния ред в съответствие с постъпилите предложения, съставя присъствен списък на членовете на съвета, осигурява зала и др.;
4. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.) води протокол на заседанието, извършва окончателната му редакция, представя го за подпис от председателя и членовете на съвета и в 3-дневен срок от подписването му - за одобряване от министъра на културата;
5. подготвя документите във връзка с писменото уведомяване на заинтересованите страни за решенията на съвета в тридневен срок от утвърждаване на протокола от министъра на културата;
6. поддържа архив на документацията, създадена във връзка с дейността на съвета;
7. предоставя на НИНКН оригиналите на декларационните и регистрационните актове за съхранение и вписване в регистрите на недвижимите културни ценности и за изпращане на копия от тях до съответните общински администрации.
(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2015 г.) Членовете на съвета подписват присъствения списък по ал. 2, т. 3.


Чл. 18. (1) Протоколът от заседанието съдържа:
1. дата на провеждане на заседанието;
2. имената на участвалите в заседанието членове;
3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.) дневния ред и гласуваните промени по него;
4. постъпилите особени мнения;
5. становищата и решенията по гласувани въпроси от дневния ред.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2015 г.) Протоколите от заседанията на съвета се изготвят в три екземпляра, два от които се съхраняват в Министерството на културата, а третият се изпраща в НИНКН.

Чл. 19. Министерството на културата осигурява организационно-техническото обслужване на дейността на съвета.

Раздел VI.
Финансово и материално осигуряване на дейността


Чл. 20. Дейността на СЕСОНКЦ се финансира от Министерството на културата по отношение на:
1. командировъчни разходи на членовете на СЕСОНКЦ и на поканените експерти, свързани с дейността на съвета;
2. осигуряване на транспорт при мотивирана целесъобразност във връзка с дейността на съвета;
3. изплащане на възнаграждения за изготвени експертизи, възложени по смисъла на чл. 4, т. 1 от този правилник;
4. други разходи от материално-техническо естество.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 64, ал. 5 от Закона за културното наследство и влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 17.09.2013 Г.)

§ 3. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума