навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Iз-1429 ОТ 1 ЮНИ 2011 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 20 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.4 от 14 Януари 2014г., доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г., отм. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-1010 от 24 август 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи - ДВ, бр. 68 от 4 септември 2015 г., в сила от 08.09.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. видът на униформеното облекло на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (МВР);
2. редът за предоставянето на униформеното облекло, както и на другите принадлежности, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурите на МВР, свързани с изпълнението на служебните задължения на служителите;
3. категориите служители от МВР, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло;
4. редът и правилата за носене на униформеното облекло и отличителните знаци в МВР.

Чл. 2. Униформеното облекло се използва от служителите при изпълнение на служебните им задължения и се отличава за отделните структури и категории служители на МВР.

Глава втора.
ВИДОВЕ И ЦВЕТОВЕ НА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО, ВЪРХУ КОЕТО СА ПОСТАВЕНИ СИМВОЛИ И ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ НА СТРУКТУРИТЕ НА МВР


Чл. 3. (1) Видът на униформеното облекло, получавано като лично вещево доволствие, е:
1. строева/парадна униформа;
2. специална униформа.
(2) Видът на униформеното облекло за служебно ползване е:
1. тактическа униформа;
2. специално облекло;
3. специализирано облекло;
4. униформено облекло за курсанти от Академията на МВР (АМВР).
(3) Елементите на видовете униформено облекло се определят съгласно приложение № 1.
(4) Пагоните, емблемите и останалите принадлежности, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурите на МВР, се определят съгласно приложение № 2.
(5) Цветът на униформеното облекло за главни и старши комисари в МВР е черен.
(6) Цветът на униформеното облекло на държавните служители от МВР съобразно съответната структура е:
1. тъмносин за:
а) (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) служителите от Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) с изключение на служителите от дирекция "Специализирани полицейски сили" (ДСПС);
б) (отм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
в) служителите от Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и областните дирекции на МВР (ОДМВР) с изключение на служителите от звената "Миграция";
2. зелен - за служителите от Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП), с изключение на служителите по т. 3, буква "б";
3. черен за:
а) (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) служителите от ДСПС на ГДНП;
б) (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) служителите от базите "Гранични полицейски кораби" (БГПК) и всички служители с морско образование в ГДГП и регионалните дирекции "Гранична полиция" (РДГП), сектор "Регионален координационен център" и Мобилната гранично-полицейска група за бордови контрол при РДГП - Бургас, с изключение на държавните служители от група "Анализ и прогнози";
в) (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) служителите от група "Реагиране и проникване" към ГДНП;
г) (отм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
д) служителите от дирекция "Миграция" и звената "Миграция" при СДВР и ОДМВР;
е) (отм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.)
ж) служителите от Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ);
з) служителите от специализираните тактически звена за бързи действия (СТЗБД);
и) курсантите и служителите от АМВР;
4. графитеносив - за служителите от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН);
5. камуфлиран - за служителите от СОБТ и СТЗБД.
(7) Видовете и цветовете на специализираното облекло за отделните структури се утвърждават от министъра на вътрешните работи по предложение на съответните ръководители.


Чл. 4. (1) Видът на униформеното облекло за главни и старши комисари от МВР и за задгранични представители на МВР се определя със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД) след съгласуване с главния секретар на МВР.
(2) Елементите на униформеното облекло по ал. 1 се определят съгласно приложение № 1.


Чл. 5. Техническите спецификации за провеждане на обществените поръчки за отделните униформени облекла и принадлежностите се разработват от експертен съвет на ДУССД с участието на ползвателя.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ


Чл. 6. (1) За служителите, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло по чл. 3, ал. 1, със заповед на министъра на вътрешните работи ежегодно се осигурява безплатно униформено облекло.
(2) Униформеното облекло за служебно ползване по чл. 3, ал. 2 се осигурява от бюджета на МВР.
(3) При невъзможност да бъде изпълнена заявката за лично вещево доволствие на служителите за календарната година същото се осигурява в рамките на следващата календарна година, но не повече от период за две години общо.


Чл. 7. (1) В случаите на повреждане на униформено облекло при осъществяване на служебни правомощия се съставя протокол образец № 8 съгласно Инструкция № I-125 от 2.07.2004 г. за отчетността на материалните активи (ДМА и МЗ) в МВР (необнародвана), изменена и допълнена с Инструкция № I-129 от 2005 г., Инструкция № Із-305 от 2008 г. и Инструкция № Із-235 от 2010 г.
(2) На основание утвърдения от съответния ръководител протокол се отпуска безвъзмездно ново униформено облекло.

Глава четвърта.
КАТЕГОРИИ СЛУЖИТЕЛИ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) (1) В Главна дирекция "Национална полиция" в униформено облекло изпълняват служебните си задължения:
1. заместник-директорът с възложени функции по направление на охранителна и пътна полиция;
2. държавните служители от сектор "Оперативен дежурен център и отбранително-мобилизационна подготовка" (ОДЦ и ОМП), осъществяващи оперативно дежурство, с изключение на служителите на длъжност "водач на оперативен автомобил";
3. началникът на ОТП и началниците на районни управления "Транспортна полиция" (РУТП);
4. държавните служители от сектор "Охранителна полиция" на ОТП с изключение на служителите на длъжност "техник/старши техник, той и водач на автомобил";
5. държавните служители от сектор "Охранителна полиция" на РУТП;
6. държавните служители в Оперативна дежурна част (ОДЧ) в РУТП, осъществяващи оперативно дежурство, с изключение на служителите на длъжност "младши експерт, (ЕКД) той и водач на оперативен автомобил" и "водач на оперативен автомобил ІІ - І степен (домакин, завеждащ въоръжение)";
7. държавните служители от отдел "Охранителна полиция" с изключение на служителите на длъжност:
а) водач на оперативен автомобил;
б) специалистите VI - IV ст. (ветеринарен лекар), техническите сътрудници (зоотехник) и техническите сътрудници (домакин), водач на автомобил в сектор "Кинология, племенно дело и специална подготовка на водачи на служебни кучета";
8. държавните служители от отдел "Охранителна дейност, разрешителен режим и лицензионна дейност" (ОДРРЛД) с изключение на служителите на длъжност:
а) специалистите VI - I ст. (системен администратор) и технически - главен технически сътрудник в "Административна и информационна дейност" в сектор "Контрол на общоопасните средства";
б) служителите от "Техника" в сектор "Сигнално-охранителна дейност";
9. държавните служители от отдел "Пътна полиция" с изключение на служителите на длъжност:
а) водач на оперативен автомобил;
б) началник на група "Автоматизирани информационни системи (АИС)";
в) главния технически сътрудник в група "АИС";
10. в дирекция "Специализирани полицейски сили":
а) директорът и заместник-директорът;
б) държавните служители от отдел "Организация на охранителната дейност" с изключение на служителите на длъжност:
аа) водач на оперативен автомобил;
бб) технически сътрудник в сектор "Охрана на обществения ред и специални операции";
в) държавните служители от отдел "Охрана на банкови обекти и сигурност" с изключение на служителите от звено "Техническо осигуряване";
г) държавните служители от отдел "Комендатура";
д) държавните служители в специализираните полицейски управления (СПУ) с изключение на служителите от сектор/група "Административна и обслужваща дейност".
(2) Директорът и заместник-директорите на ГДНП изпълняват в униформено облекло конкретни служебни задължения, определени със заповед на министъра на вътрешните работи или на главния секретар на МВР.
(3) Заместник-директорът с възложени функции по направление на охранителна и пътна полиция може да изпълнява в цивилно облекло конкретни служебни задължения, определени със заповед на министъра на вътрешните работи или на главния секретар на МВР.
(4) Директорът и заместник-директорът на ДСПС, началниците на отдели и сектори могат да изпълняват в цивилно облекло конкретни служебни задължения, определени със заповед на директора на ГДНП.
(5) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) Началникът на ОТП и началниците на РУТП могат да изпълняват в цивилно облекло конкретни служебни задължения, определени със заповед на директора на ГДНП.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.)


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.)


Чл. 11. (1) В Главна дирекция "Гранична полиция" в униформено облекло изпълняват служебните си задължения:
1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) директорът и заместник-директорите при изпълнение на конкретни служебни задължения;
2. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) държавните служители от отдел "Гранично наблюдение" (ГН) до началник на отдел включително, с изключение на техническите сътрудници;
3. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) държавните служители от отдел "Гранични проверки" (ГП) до началник на отдел включително, с изключение на техническите сътрудници и служителите от сектор "Национален център за борба с фалшиви и подправени документи";
4. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) държавните служители от отдел "Национален координационен център" (НКЦ) до началник на отдел включително, с изключение на държавните служители от сектор "Анализ и прогнози" и водачите на оперативни автомобили;
5. (доп. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) държавните служители от Специализиран отряд "Въздушно наблюдение" (СОВН) до началник на СОВН включително, с изключение на техническите сътрудници и държавния служител в "Логистика".
(2) В регионалните дирекции "Гранична полиция" (РДГП) в униформено облекло изпълняват служебните си задължения:
1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г.) директорът и заместник-директорът;
2. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) държавните служители от сектор "Охрана на държавната граница" (ОДГ) до началник на сектор включително;
3. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) държавните служители от сектор "Гранична контролно-пропускателна дейност" до началник на сектор включително;
4. държавните служители от "Мобилна гранична полицейска група" (МГПГ) до началник група включително;
5. държавните служители от Група "Обратно приемане и транзитиране на лица" на РДГП - аерогари, до началника на групата включително;
6. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) държавните служители от сектор "Регионален координационен център" до началник на сектор включително, с изключение на служителите от група "Анализ и прогнози" и звено "Диагностика и техническа поддръжка на интегрирана система за наблюдение";
7. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) държавните служители от сектор "Гранични проверки" и сектор "Летищна сигурност" при РДГП Аерогари до началник на сектор включително.
(3) В граничните полицейски управления (ГПУ) в униформено облекло изпълняват служебните си задължения:
1. началникът на ГПУ и заместник-началникът за ГПУ - I степен;
2. държавните служители от група ОДГ до началник група включително;
3. държавните служители от МГПГ до началник група включително;
4. държавните служители от "Мобилен граничен полицейски взвод" до полицейски инспектор включително;
5. началник и заместник-началник на Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП);
6. държавните служители, осъществяващи гранични проверки на ГКПП, до началник група включително;
7. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) държавните служители от секторите и групите "Летищна сигурност" за РДГП - Аерогари, до началник-сектор включително;
8. държавните служители от ОДЧ на ГПУ.
(4) В База "Гранични полицейски кораби" в униформено облекло изпълняват служебните си задължения:
1. началник БГПК, заместник-началник, главни и старши специалисти - щурман, механик, специалист по радиотехнически средства, свързочник боцман, артилерист, полицейски инспектор бордови контрол и младши инструктор за бордови контрол;
2. държавните служители от група "Гранични полицейски кораби" до началник група включително;
3. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) служителите от екипажите на гранично-полицейски кораби и ОДЧ на БГПК.
(5) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г.) Със заповед на директора на ГДГП директорът и заместник-директорите на РДГП могат да изпълняват конкретни служебни задължения в цивилно облекло.


Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 - ДВ, бр. 23 от 2012 г.) В Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в униформено облекло изпълняват служебните си задължения:
1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г.) директорът и заместник-директорите;
2. началникът на отдел "Център за изследване и експертизи" при изпълнение на конкретни служебни задължения;
3. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) държавните служители от сектори "Пожаро-технически експертизи" и "Оценка на съответствието" към отдел "Център за изследвания и експертизи";
4. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) държавните служители от отдел "Мониторинг и управление на риска" с изключение на служителите от сектор "Център за аерокосмически наблюдения" и сектор "Възстановяване и подпомагане";
5. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) държавните служители от отдел "Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност" с изключение на държавния служител с длъжност технически сътрудник - главен технически сътрудник в сектор "ПБЗН в обекти на БНБ";
6. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) държавните служители от отдел "Оперативно-технически";
7. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) държавните служители от сектор "Национален оперативен център" с изключение на служителите на длъжност "водач на оперативен автомобил";
8. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) държавните служители от Столично управление "Пожарна безопасност и защита на населението" (СУПБЗН) с изключение на служителите от сектори "Координация и информационно-аналитична дейност" и "Логистика", група "Финансово осигуряване", "Правно осигуряване", и държавните служители с длъжност технически сътрудник - старши технически сътрудник (домакин);
9. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) държавните служители от областните управления "Пожарна безопасност и защита на населението" (ОУПБЗН) с изключение на служителите от "Логистика", "Информационно-аналитична дейност и административно обслужване" и "Финансово осигуряване";
10. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) държавните служители с длъжност младши специалист, младши специалист (началник-склад), сътрудник по охраната - старши сътрудник по охраната (началник-склад) и сътрудник по охраната - старши сътрудник по охраната в отдел "Отбранително-мобилизационна подготовка" при изпълнение на конкретни служебни задължения.
11. (отм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
12. (отм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
13. (отм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
14. (отм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
15. (отм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
16. (отм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
17. (отм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г.) Със заповед на министъра на вътрешните работи или на главния секретар на МВР директорът и заместник-директорите на ГДПБЗН могат да изпълняват конкретни служебни задължения в цивилно облекло.
(3) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г.) Със заповед на директора на ГДПБЗН началниците и заместник-началниците на СУПБЗН и ОУПБЗН могат да изпълняват конкретни служебни задължения в цивилно облекло.


Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13 - ДВ, бр. 23 от 2012 г.) В Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР, районните управления (РУ) на СДВР и ОДМВР и самостоятелните звена в униформено облекло изпълняват служебните си задължения:
1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г.) директорите при изпълнение на конкретни служебни задължения;
2. (нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г.) заместник-директорите с възложени функции по направление на охранителна полиция и началниците на РУ на СДВР и ОДМВР;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 23 от 2012 г.) държавните служители от отдел "Охранителна полиция", секторите и групите "Опазване на обществения ред и превенция" към СДВР и ОДМВР (включително РУ на СДВР и ОДМВР и самостоятелните звена), работещи по линия на патрулно-постова дейност, териториална полиция и КОС до началник-отдел включително;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 23 от 2012 г.) държавните служители от отделите, секторите и групите "Пътна полиция" и звената "Престъпления по пътищата" до началник-отдел включително;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 23 от 2012 г.) държавните служители от секторите "Охранителен" и "Оперативно управление на силите" към отдел СОД при СДВР и групите "Охрана" към секторите СОД при ОДМВР до началник-сектор включително;
6. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) държавните служители от сектор/група "Миграция" към СДВР и ОДМВР до началник-сектор включително при изпълнение на конкретни служебни задължения;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 23 от 2012 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) държавните служители от ОДЦ и ОДЧ, с изключение на оперативно-следствените групи при ОДЦ и ОДЧ, до началник-сектор включително.
(2) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) Със заповед на директорите на СДВР и ОДМВР заместник-директорите с възложени функции по направление на охранителна полиция и пътна полиция и началниците на РУ на СДВР и ОДМВР могат да изпълняват конкретни служебни задължения в цивилно облекло.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) Държавните служители от сектор "Реагиране и проникване" на ГДНП, СОБТ и СТЗБД към съответните структури изпълняват служебните си задължения в тактическа униформа и друго облекло при специални задачи и тренировъчна дейност съобразно конкретната оперативна обстановка по разпореждане на директорите на съответните структури и командира на СОБТ.
(2) Държавните служители от СПС при СДВР и ОДМВР изпълняват служебните си задължения в тактическа униформа при специални задачи съобразно конкретната оперативна обстановка по разпореждане на съответния директор.


Чл. 15. (1) (Предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 23 от 2012 г.) В дирекция "Миграция" в униформено облекло изпълняват служебните си задължения:
1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г.) директорът и заместник-директорът;
2. държавните служители в ОДЧ;
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г.) държавните служители, работещи по направление на охранителната дейност, с полицейски функции, до началник на отдел включително, с изключение на специалисти психолози, интервюисти, помощник-интервюисти и технически сътрудници;
4. държавните служители на длъжност "полицейски инспектор";
5. държавните служители на длъжност "полицейски инспектор" и "младши полицейски инспектор" от сектор "Противодействие на незаконната миграция" при изпълнение на конкретни служебни задължения.
(2) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г.) Със заповед на министъра на вътрешните работи или на главния секретар на МВР директорът и заместник-директорът на ДМ могат да изпълняват конкретни служебни задължения в цивилно облекло.
(3) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г.) Със заповед на директора на ДМ началниците на отдели и сектори по направление на охранителната дейност с полицейски функции могат да изпълняват конкретни служебни задължения в цивилно облекло.


Чл. 16. В Академията на МВР в униформено облекло изпълняват служебните си задължения:
1. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) преподавателите от катедра "Пожарна тактика и аварийно-спасителна дейност" и държавните служители от звено "Практическа подготовка по ПБЗН";
2. преподавателите от центровете за специализация и професионална подготовка на АМВР;
3. началниците на курсове;
4. държавните служители от звено "ОМП, ОДЧ и комендатура";
5. държавните служители от духовия оркестър на АМВР.


Чл. 17. (1) Директорите на главни дирекции, специализирани дирекции, дирекции, СДВР/ОДМВР, началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН, командирът на СОБТ, ректорът на АМВР и началниците на самостоятелни звена в МВР със свои заповеди могат да възложат изпълнение на служебни задължения без униформено облекло.
(2) В случаите по ал. 1 служителят, изпълняващ служебните си задължения в униформено облекло, получава левовата му равностойност.


Чл. 18. (1) Държавните служители, които носят униформено облекло при изпълнение на конкретни служебни задължения, получават такова след встъпване в длъжност и след смяна на образците униформи.
(2) Извън случаите по ал. 1 държавни служители от МВР, които носят униформено облекло при изпълнение на конкретни служебни задължения, при необходимост могат да закупят за своя сметка необходимото такова.

Глава пета.
РЕД И ПРАВИЛА ЗА НОСЕНЕ НА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО И ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ В МВР


Чл. 19. Носенето на униформеното облекло и отличителните знаци в МВР включва:
1. реда и правилата за носенето на униформено облекло и отличителни знаци в МВР при осъществяване на функционални задължения по направления на дейности;
2. носенето на униформата при ритуали от различен характер извън ежедневните служебни задължения.


Чл. 20. (1) Униформеното зимно облекло се носи за времето от 1 октомври до 30 април, а униформеното лятно облекло - от 1 май до 30 септември.
(2) Директорите на главни дирекции, специализирани дирекции, дирекции, СДВР/ОДМВР, началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН, командирът на СОБТ, ректорът на АМВР и началниците на самостоятелни звена в МВР в зависимост от метеорологичните условия за сезона могат да променят със своя заповед сроковете, посочени в ал. 1.


Чл. 21. Строевата зимна и строевата лятна униформа се носят при:
1. изпълнение на ежедневните служебни задължения, ако не е разпоредено от длъжностните лица по чл. 17, ал. 1 носенето на друга униформа;
2. дежурство в структурите и извън тях, ако не е разпоредено от длъжностните лица по чл. 17, ал. 1 носенето на друга униформа;
3. провеждане на занятия и учения;
4. строеви прегледи и инспекторски проверки;
5. лично представяне на непосредствените началници.


Чл. 22. Специалната зимна и специалната лятна униформа се носят при:
1. изпълнение на ежедневните служебни задължения, ако не е разпоредено от длъжностните лица по чл. 17, ал. 1 носенето на друга униформа;
2. дежурство в структурните звена и извън тях, ако не е разпоредено от длъжностните лица по чл. 17, ал. 1 носенето на друга униформа;
3. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) участие в специални операции, полеви занятия, учения, охрана на обществения ред, извършване на гранични проверки и осъществяване на гранично наблюдение.


Чл. 23. При студено време може да се носи канадка (шуба), всесезонна, със сваляща се подплата.


Чл. 24. (1) Парадната униформа може да се носи при:
1. честване на националния и официални празници, приеми и други представителни мероприятия;
2. участие в посрещане на чуждестранни делегации;
3. представяне на президента на Република България, председателя на Народното събрание, министър-председателя на Република България и на министъра на вътрешните работи;
4. участие в тържествена заря;
5. полагане на венци;
6. участие в паради, в строя и вън от строя;
7. назначаване в състава на почетен караул;
8. полагане клетва и връчване на знамена, медали, ордени и правителствени награди.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) За парадна униформа се приема строевата униформа с костюм, риза, вратовръзка и обувки половинки - цвят черен.


Чл. 25. Униформените облекла за служебно ползване, посочени в чл. 3, ал. 2, се носят при изпълнение на специални задачи, тренировъчна и учебна дейност, съобразно разпореденото от съответния ръководител.


Чл. 26. (1) Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД) съвместно със структурите, ползващи униформено облекло, и дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" изготвя албум и текстово описание на всички видове униформени облекла и отличителни знаци. Албумът се публикува на интернет страницата на МВР.
(2) Униформеното облекло се носи от държавните служители съобразно образците, заложени в албума по ал. 1.


Чл. 27. (1) Директорите на главни дирекции, специализирани дирекции, дирекции, СДВР/ОДМВР, началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН, командирът на СОБТ, ректорът на АМВР и началниците на самостоятелни звена в МВР организират провеждането на строеви прегледи при сезонната смяна на униформеното облекло.
(2) Строеви прегледи се извършват при необходимост и при провеждането на церемонии, културни и публични прояви, националния и официалните празници.


Чл. 28. (1) Не се допуска смесване на видовете униформи и използването на униформено облекло или част от него, предназначено за други категории служители.
(2) Директорите на главни дирекции, специализирани дирекции, дирекции, СДВР/ОДМВР, началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН, командирът на СОБТ, ректорът на АМВР и началниците на самостоятелни звена в МВР разпореждат използването на други елементи към униформените облекла с оглед тактическото обезпечаване на задачите.


Чл. 29. Служителите от МВР, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло, са задължени да спазват установения ред и правила за неговото носене. Забранява се продажбата, преотстъпването, предоставянето, заемането и залагането на униформени облекла, символи и отличителни знаци, въведени за структурите на МВР, на други лица, институции и организации.


Чл. 30. (1) Директорите на главни дирекции, специализирани дирекции, дирекции, СДВР/ОДМВР, началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН командирът на СОБТ, ректорът на АМВР и началниците на самостоятелни звена в МВР със заповед възлагат на служители от ръководния състав по направления на дейност контролни функции за правилното носене и доброто състояние на униформеното облекло.
(2) Директорите на СДВР/ОДМВР и началниците на СУПБЗН/ОУПБЗН със заповед определят за комендант служител от ръководния състав с контролни функции за обслужваната територия по отношение правилното носене и доброто състояние на униформеното облекло на щатните и командированите служители. При констатирани нарушения комендантът писмено докладва на директора на служителя, извършил нарушението, и на главния секретар на МВР.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Вид униформено облекло" е разновидност на униформените облекла, определена съобразно конкретното предназначение на облеклото и принадлежността на униформения служител към определено структурно звено на МВР и изпълняваните от него служебни задължения.
2. "Лично вещево доволствие" е ежегодно полагащо се униформено облекло, разпоредено с лимит от министъра на вътрешните работи.
3. "Униформено облекло за служебно ползване" е униформено облекло, което се предоставя извън личното вещево доволствие.
4. "Тактическа униформа" е униформено облекло, използвано за изпълнение на специални задачи и тренировъчна дейност.
5. "Специално облекло" е униформено облекло за изпълнение на служебни задължения с летателен апарат, мотоциклет, велосипед, ски или кон.
6. "Специализирано облекло" е облекло, предназначено да осигури специална защита или удобство при изпълнението на специфични задачи.
7. "Технически спецификации" са работни характеристики или функционални изисквания, които позволяват точното определяне на обекта на обществената поръчка съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 175, ал. 2 във връзка с чл. 21, т. 11 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


§ 3. (1) В едномесечен срок от обнародване на наредбата в "Държавен вестник" емблемите за отделните структури се утвърждават от министъра на вътрешните работи по предложение на техните ръководители съгласувано с ДУССД.
(2) Министърът на вътрешните работи в срока по ал. 1 по предложение на ДУССД утвърждава унифицирана кокарда за униформеното облекло на държавните служители от МВР.


§ 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Всички униформени облекла по утвърдения към момента на влизане в сила на наредбата образец се износват до изчерпването им в срок до 31.12.2016 г.
(2) Категориите служители на МВР, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло, могат да носят и двата вида образци без смесване на отделните елементи от тях до изтичане на определения в ал. 1 срок.


§ 4а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г.) Предоставянето на лично вещево доволствие за 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г. се осъществява до 31 декември 2016 г.


§ 5. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на главния секретар на МВР.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № IЗ-1429 ОТ 2011 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2014 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № IЗ-1429 ОТ 2011 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2013 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Iз-1429 ОТ 2011 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2015 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3

(Доп. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.)

Униформено облекло за държавните служители от МВР

І. Униформено облекло за главни и старши комисари от МВР:

Строева/парадна униформа - мъжка
1. кожено манто;
2. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) палто;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) костюм (сако и панталон);
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) фуражка;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) риза с дълъг ръкав;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) риза с къс ръкав;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) риза-яке с къс ръкав;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) вратовръзка;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) колан - бланк черен;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) кожени ръкавици;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) обувки половинки гладки летни - цвят черен;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) полуботуши - цвят черен;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) акселбант (за парадна униформа);
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) кортик (за парадна униформа).

Строева/парадна униформа - дамска
1. кожено манто;
2. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) палто;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) костюм (сако и пола);
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) шапка с периферия;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) блуза с дълъг ръкав;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) блуза с къс ръкав;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) блуза-яке с къс ръкав;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) дамска вратовръзка;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) кожени ръкавици;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) обувки половинки дамски - цвят черен;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) полуботуши дамски - цвят черен;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) акселбант (за парадна униформа);
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) кортик (за парадна униформа).

Специална зимна униформа - мъжка
1. канадка (шуба) всесезонна;
2. костюм специален зимен (яке и панталон) със сваляща се подплата;
3. шапка зимна с козирка;
4. пилотка;
5. пуловер с бие по врата, с дълъг ръкав;
6. ръкавици кожени - цвят черен;
7. колан текстилен - цвят черен;
8. обувки специални зимни - цвят черен.

Специална лятна униформа - мъжка
1. костюм специален летен (риза и панталон);
2. яке лятно с хастар;
3. шапка лятна с козирка;
4. тениска с къс ръкав - цвят черен;
5. колан текстилен - цвят черен;
6. обувки специални летни - цвят черен.

Специална зимна униформа - дамска
1. канадка (шуба) всесезонна;
2. костюм специален зимен (яке и панталон) със сваляща се подплата;
3. шапка зимна с козирка;
4. пилотка;
5. пуловер с бие по врата, с дълъг ръкав;
6. ръкавици кожени - цвят черен;
7. колан текстилен - цвят черен;
8. обувки специални зимни - цвят черен.

Специална лятна униформа - дамска
1. костюм специален летен (риза и панталон);
2. яке лятно с хастар;
3. шапка лятна с козирка;
4. тениска с къс ръкав - цвят черен;
5. колан текстилен - цвят черен;
6. обувки специални летни - цвят черен.

ІІ. Униформено облекло за държавните служители от МВР, получавано като лично вещево доволствие:

Строева/парадна униформа - мъжка
1. канадка (шуба) всесезонна;
2. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) палто;
3. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) пуловер шпиц, с дълъг ръкав;
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) яке лятно с хастар;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) костюм - зимен (сако и панталон);
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) панталон - зимен;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) панталон - летен;
8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) фуражка;
9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) чохъл - за пътна полиция;
10. (зал. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) риза с един джоб, дълъг ръкав;
12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) риза строева с дълъг ръкав;
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) риза строева с къс ръкав;
14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) риза-яке с къс ръкав;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) вратовръзка;
16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) колан тесен - бланк черен;
17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) кожени ръкавици - цвят черен;
18. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) чорапи памучни - цвят черен;
19. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) чорапи вълнени - цвят черен;
20. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) полуботуши - цвят черен;
21. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) обувки половинки, гладки, пролетно-есенни - цвят черен;
22. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) обувки половинки, гладки, летни - цвят черен;
23. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) обувки половинки, перфорирани - цвят черен;
24. (нова - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) Лятна трикотажна блуза с къс ръкав, с надпис и цвят за съответната структура.

Строева/парадна униформа - дамска
1. канадка (шуба) всесезонна;
2. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) палто;
3. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) пуловер шпиц, с дълъг ръкав;
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) костюм - зимен (сако и пола);
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) панталон - зимен;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) панталон - летен;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) пола - зимна;
8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) пола - лятна;
9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) шапка с периферия;
10. (зал. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) дамска блуза с един джоб, къс ръкав;
12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) дамска блуза строева с дълъг ръкав;
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) дамска блуза строева с къс ръкав;
14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) дамска вратовръзка (за парадна униформа);
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) вратовръзка;
16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) колан тесен - бланк черен;
17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) кожени ръкавици - цвят черен;
18. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) чорапогащник - цвят бежов;
19. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) полуботуши - цвят черен;
20. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) обувки половинки гладки - цвят черен;
21. (нова - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) Лятна трикотажна блуза с къс ръкав, с надпис и цвят за съответната структура.

Специална зимна униформа - мъжка
1. костюм специален зимен (яке и панталон) със сваляща се подплата;
2. канадка (шуба) всесезонна;
3. шапка зимна с козирка;
4. шапка зимна плетена с надпис за съответната структура - цвят черен;
5. фланелка с дълъг ръкав с надпис за съответната структура - цвят черен;
6. пуловер с бие по врата, с дълъг ръкав;
7. светлоотразителна жилетка с надпис за съответната структура;
8. колан текстилен - цвят черен;
9. ръкавици кожени - цвят черен;
10. чорапи вълнени - цвят черен;
11. обувки специални зимни - цвят черен;
12. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) термобельо (фланелка и клин).

Специална лятна униформа - мъжка
1. костюм специален летен (риза и панталон);
2. яке лятно с хастар;
3. шапка лятна с козирка;
4. тениска с къс ръкав с надпис за съответната структура - цвят черен;
5. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) лятна трикотажна блуза с надпис и цвят за съответната структура;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) колан текстилен - цвят черен;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) чорапи памучни - цвят черен;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) обувки специални летни - цвят черен;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) мушама противодъждовна тъмносиня с надпис за съответната структура;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) светлоотразителна жилетка с надпис за съответната структура.

Специална зимна униформа - дамска
1. костюм специален зимен (яке и панталон) със сваляща се подплата;
2. канадка (шуба) всесезонна;
3. шапка зимна с козирка;
4. шапка зимна плетена с надпис за съответната структура - цвят черен;
5. фланелка с дълъг ръкав с надпис за съответната структура - цвят черен;
6. пуловер с бие по врата, с дълъг ръкав;
7. светлоотразителна жилетка с надпис за съответната структура;
8. колан текстилен - цвят черен;
9. ръкавици кожени - цвят черен;
10. чорапи вълнени - цвят черен;
11. чорапогащник - цвят бежов;
12. обувки специални зимни - цвят черен;
13. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) термобельо (фланелка и клин).

Специална лятна униформа - дамска
1. костюм специален летен (риза и панталон);
2. яке лятно с хастар;
3. шапка лятна с козирка;
4. тениска с къс ръкав с надпис за съответната структура - цвят черен;
5. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) лятна трикотажна блуза с надпис и цвят за съответната структура;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) колан текстилен широк - цвят черен;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) чорапи памучни - цвят черен;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) обувки специални летни - цвят черен;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) мушама противодъждовна тъмносиня с надпис за съответната структура;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) светлоотразителна жилетка с надпис за съответната структура.

Специална зимна униформа за служители от ГДПБЗН, които участват при гасене на пожари, аварийно-спасителни операции и оказване помощ на пострадали
1. защитен костюм (яке и панталон) от трудно горим плат с подплата, цвят тъмносин, със светлоотразителни ленти;
2. фланелка с дълъг ръкав - цвят черен;
3. пуловер с бие по врата, с дълъг ръкав, цвят тъмносин;
4. шапка зимна плетена с надпис за съответната структура - цвят черен;
5. колан текстилен - цвят черен;
6. ръкавици специални;
7. чорапи вълнени - цвят черен;
8. обувки специални - цвят черен.

Специална лятна униформа за служители от ГДПБЗН, които участват при гасене на пожари, аварийно-спасителни операции и оказване помощ на пострадали
1. лек защитен костюм (панталон и риза) от трудно горим плат, без подплата, цвят тъмносин, със светлоотразителни ленти;
2. тениска с къс ръкав с надпис - цвят черен;
3. шапка лятна с козирка;
4. колан текстилен широк - цвят черен;
5. чорапи памучни - цвят черен;
6. обувки цели специални - цвят черен.

ІІІ. Униформено облекло за служебно ползване от държавни служители на МВР:

1. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) Тактическа униформа за държавните служители от сектор "Реагиране и проникване" на ГДНП, СОБТ, СТЗБД и СПС при СДВР и ОДМВР:

Тактическа зимна униформа
1. костюм зимен (яке и панталон) с топла сваляща се подплата;
2. яке и панталон за допълнително камуфлиране при зимни условия;
3. фланелка с дълъг ръкав;
4. пуловер с висока яка, дълъг ръкав;
5. тактически гащеризон - цвят черен;
6. тактическо елече;
7. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) термобельо - комплект (фланелка и клин);
8. шапка зимна - цвят черен и камуфлиран;
9. шапка зимна плетена;
10. барета - цвят тъмночервен за СОБТ и черен за останалите звена;
11. маска - цвят черен;
12. тактически ръкавици - цвят черен и камуфлиран;
13. колан текстилен;
14. обувки цели зимни - тактически, цвят черен;
15. протектори;
16. водозащитна мушама със съответния цвят и надпис;
17. тактическа раница - цвят черен.

Тактическа лятна униформа
1. блуза с къс ръкав - цвят черен;
2. панталон - цвят черен и камуфлиран;
3. тактически гащеризон - цвят черен;
4. шапка лятна;
5. обувки цели летни - тактически, цвят черен.

Допълнително униформено облекло за държавните служители от специализирания екип за снайпер-контрол
1. костюм зимен (яке и панталон) - цвят камуфлиран;
2. сезонна индивидуална маскировка (гили);
3. протектори - меки.

2. (зал. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.)

3. Специално облекло за държавни служители на МВР:
3.1. Специално облекло за държавни служители на МВР, на които е зачислен служебен мотоциклет:

Специално зимно облекло
1. специализиран костюм - яке и панталон с топла сваляща се подплата;
2. риза строева с дълъг ръкав - цвят син;
3. пуловер с бие по врата, с дълъг ръкав;
4. шапка зимна с козирка;
5. маска лятна и зимна за носене под предпазна каска (шлем);
6. ръкавици - зимни;
7. колан текстилен широк - цвят черен;
8. чорапи вълнени - цвят черен;
9. ботуши зимни;
10. протектори;
11. шлем.

Специално лятно облекло
1. специализиран костюм - яке и панталон с допълнителна подплата;
2. блуза с къс ръкав;
3. шапка лятна с козирка;
4. колан текстилен широк - цвят черен;
5. чорапи памучни - цвят черен;
6. ботуши летни;
7. протектори.

3.2. Специално облекло за държавни служители, осъществяващи ескорт:
1. яке със сваляща се топла подплата и панталон;
2. костюм (сако и брич);
3. риза - с един джоб, дълъг ръкав - цвят бял;
4. фуражка;
5. вратовръзка;
6. ръкавици специални;
7. чорапи памучни - цвят черен;
8. чорапи вълнени - цвят черен;
9. ботуши летни;
10. ботуши зимни;
11. протектори;
12. шлем.

3.3. Специално облекло за държавни служители, осъществяващи патрулно-постова дейност на велосипеди:

Специална лятна униформа
1. яке и панталон;
2. спортна риза с къс ръкав;
3. къс спортен панталон;
4. чорапи памучни;
5. маратонки;
6. очила (слънцезащитни);
7. каска велосипедна;
8. ръкавици за велосипедисти (без пръсти);
9. колан - бланк черен;
10. светлоотразителна жилетка с надпис "Полиция" на гърба.

3.4. Специално облекло за държавни служители, осъществяващи патрулно-постова дейност със ски:

Специална униформа
1. грейка (яке с надпис "Полиция" и клин);
2. термобельо;
3. шапка зимна плетена;
4. чорапи вълнени;
5. ръкавици.

3.5. Специалното облекло за държавните служители от конен ескадрон:

Специално облекло - зимно/лятно
1. костюм (яке и брич) - лицева кожа;
2. костюм (яке и брич) от плат;
3. светлоотразителен елек с надпис "Полиция";
4. ръкавици за езда - летни и зимни;
5. ботуши специални от естествена кожа за езда;
6. ботуши с топла подплата;
7. предпазна каска за езда - тока;
8. шпори;
9. нагайка.

Специално оборудване за охрана на масови мероприятия
1. светлоотразителни жилетки с надпис "Полиция";
2. каски с протектор;
3. светлоотразителни попони за коне;
4. протектори (гамаши) за коне;
5. протектор-визьор (козирка за нос) за коне.

3.6. Специално облекло за държавни служители от плавателния състав на БГПК на ГДГП:

Специално облекло и обувки за държавни служители от плавателния състав на граничните полицейски кораби
1. грейка комплект - цвят черен;
2. ръкавици брезентови с подплата;
3. ръкавици специални с пет пръста;
4. обувки водонепроницаеми - цвят черен;
5. обувки тип "тапочки";
6. ботуши топли за 10% от плавателния състав;
7. ботуши гумени за 10% от плавателния състав;
8. тактическа раница - цвят черен;
9. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) тактически елечета за 30 % от плавателния състав;
10. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) термобельо - комплект, за 30 % от плавателния състав;
11. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) шапка зимна - цвят черен, за 30 % от плавателния състав;
12. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) тактически ръкавици - цвят черен, за 30 % от плавателния състав;
13. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) протектори за 30 % от плавателния състав.

3.7. (нова - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) Специално облекло за държавни служители от СОВН при ГДГП:

Специално облекло за летателния състав, изпълняващ летателна програма:
1. яке от лицева кожа, подплатено с копринен хастар;
2. подбоне от копринен хастар;
3. костюм зимен летателен (гащеризон и яке) с пилотка;
4. гащеризон летен летателен с пилотка;
5. обувки летателни;
6. бельо с дълги ръкави и крачоли от вълнен трикотаж;
7. фланела с висока яка;
8. бельо трикотажно с дълги ръкави и крачоли;
9. ръкавици от лицева кожа с подплата;
10. ръкавици летателни без подплата;
11. шалче копринено с цвета на летателния костюм;
12. палто от лицева кожа.

Специално облекло за авиоинженери и авиотехници, неизпълняващи летателни програми:
1. костюм зимен подплатен (гащеризон и яке);
2. костюм пригоден (полугащеризон и яке);
3. гащеризон летен работен от ПЕ трико;
4. пилотка зимна;
5. пилотка лятна;
6. фланелка памучна с къси ръкави;
7. шапка зимна (плетена);
8. ръкавици кожени с подплата с пет пръста;
9. обувки технически;
10. сандали.

4. Униформено облекло за курсантите от Академията на МВР:

Строева униформа - мъжка
1. канадка (шуба) всесезонна;
2. костюм зимен (сако и панталон);
3. фуражка;
4. риза с един джоб, дълъг ръкав - цвят бял;
5. вратовръзка;
6. колан тесен - бланк черен;
7. чорапи памучни - цвят черен;
8. обувки половинки гладки, пролетно-есенни - цвят черен.

Строева униформа - дамска
1. канадка (шуба) всесезонна;
2. костюм зимен (сако и пола);
3. шапка с периферия;
4. дамска блуза с един джоб, дълъг ръкав - цвят бял;
5. дамска вратовръзка (по образец);
6. колан тесен - бланк черен;
7. чорапогащник - цвят бежов;
8. обувки половинки гладки - цвят черен.

Специална зимна униформа - мъжка
1. канадка (шуба) всесезонна;
2. костюм специален зимен (яке и панталон);
3. шапка зимна с козирка;
4. фланелка с дълъг ръкав с надпис АМВР - цвят черен;
5. пуловер с бие по врата, с дълъг ръкав;
6. колан текстилен - цвят черен;
7. чорапи вълнени - цвят черен;
8. обувки специални зимни - цвят черен.

Специална лятна униформа - мъжка
1. костюм специален летен (риза и панталон);
2. шапка лятна с козирка;
3. тениска с къс ръкав с надпис - цвят черен;
4. колан текстилен - цвят черен;
5. чорапи памучни - цвят черен;
6. обувки специални летни - цвят черен.

Специална зимна униформа - дамска
1. костюм специален зимен (яке и панталон);
2. канадка (шуба) всесезонна;
3. шапка зимна с козирка;
4. фланелка с дълъг ръкав с надпис - цвят черен;
5. пуловер с бие по врата, с дълъг ръкав;
6. колан текстилен - цвят черен;
7. чорапогащник - цвят бежов;
8. обувки специални зимни - цвят черен.

Специална лятна униформа - дамска
1. костюм специален летен (риза и панталон);
2. шапка лятна с козирка;
3. тениска с къс ръкав с надпис - цвят черен;
4. колан текстилен - цвят черен;
5. чорапи памучни - цвят черен;
6. обувки специални летни - цвят черен.


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.)

І. Отличителни знаци за главни и старши комисари

1. Пагони:
1.1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) Пагони за строева/парадна униформа - твърди пагони с трапецовидна форма, със златисти орнаменти, релефни звезди, съответно 4 за главния секретар на МВР, 3 за главен комисар и 2 за старши комисар, и метален тъкан вензел в златист цвят. По дължина от двете страни - червен бордюр.
1.2. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) Пагони за палто - твърди пагони с трапецовидна форма, със златисти орнаменти, релефни звезди, съответно 4 за главния секретар на МВР, 3 за главен комисар и 2 за старши комисар, и метален/тъкан вензел в златист цвят. По дължина от двете страни - червен бордюр.
1.3. (предишна т. 1.2., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) Пагони за специална униформа (зимна/лятна), яке лятно и пуловер - тунел пагони на черен фон, по дължината на пагона са избродирани две плътни златисти ивици, върху черния фон на пагона са избродирани орнаменти и върху тях - релефни звезди, 4 за главния секретар на МВР, 3 за главен комисар и 2 за старши комисар.
1.4. (предишна т. 1.3., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) Пагони за риза - тунел пагони на златист фон, със златисти орнаменти, релефни звезди, 4 за главния секретар на МВР, 3 за главен комисар и 2 за старши комисар.
2. Емблема - бродирана, с размери 80 х 90 мм, в средата на емблемата е изобразен черен щит върху два кръстосани меча. Върху щита е изобразен изправен лъв, обърнат наляво, държащ сноп пръчки, привързани в средата. Над щита, между двата ефеса на кръстосаните мечове, е разположена дъгообразно надолу стилизирана златиста лента, върху която има надпис с черни букви "МВР". От двете страни на емблемата са избродирани стилизирани трикольори.
3. (доп. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) Украса на сако/палто за строева/парадна униформа - петлици във вид на стилизирани дъбови клонки в златист цвят, бродирани, които се пришиват в края на яката.
4. Кокарди:
4.1. Кокарда - в елипсовидна форма, на която е изобразен трикольор с лъвче в златист цвят.
4.2. Кокарда текстилна за шапка (зимна/лятна) с козирка - жакардово тъкана в неправилна елипсовидна форма, по средата кокардата има силуетно изображение на щит с мечове и лъвче, държащо меч. От двете страни е разположен трикольор и около него - златисти лаврови клонки. Над щита е разположен златист надпис "МВР". Цялата композиция е на черен фон.
5. Подкокарда - в полуовална форма с избродирани лаврови клонки на черен фон.
6. Монограм за вратовръзка - метален, релефен, в горната част - корона, в долната - щит с лъвче, над щита - факли. Цялата композиция е в златист цвят.
7. Акселбант - в златист цвят.
8. Кортик.

ІІ. Отличителни знаци към униформеното облекло на служителите от МВР
Държавните служители от МВР ползват отличителни знаци към униформеното облекло, както следва:

1. Пагони:
Пагоните на всички видове облекла са два вида - "тунел" и "твърди", в основния цвят на униформата в зависимост от категорията и степента, както следва:
1.1. Пагони за специални облекла на ръководния персонал категория "Б" (комисари) - жакардово тъкани тунел пагони, с размери 100 x 50 мм, с изразен фигурален мотив ромб от сребриста ефектна металопластична нишка и ефект в съответния цвят на униформата от полиестерна коприна, с две ивици в цвета на униформата, с ширина по 5 мм, разположени надлъжно, с разстояние между тях 18 мм.
В пространството между двете успоредни ивици са разположени три метални звезди, с разстояние между центровете на звездите 25 мм и разстояние от центъра на крайната звезда до външния контур 25 мм. Металните звезди са в жълт цвят, студено щамповани от месинг, с диаметър на описаната окръжност 23,2 мм.
1.2. Пагони за специални облекла на експертния персонал с ръководни функции категория "В" (старши и главни инспектори) - жакардово тъкани тунел пагони, с размери 100 x 50 мм, с изразен фигурален мотив ромб от сребриста ефектна металопластична нишка и ефект в съответния цвят на униформата от полиестерна коприна, с две ивици в цвета на униформата, с ширина по 5 мм, разположени надлъжно, с разстояние между тях 18 мм.
В пространството между двете успоредни ивици са разположени една или две метални звезди, съответно за старши и главен инспектор. При една звезда центърът й е разположен на 50 мм от външния край на контура, а при две звезди разстоянието между центровете им е 30 мм, разстоянието от центъра на звездите до външния контур е 35 мм. Металните звезди са в жълт цвят, студено щамповани от месинг, с диаметър на описаната окръжност 23,2 мм.
1.3. Пагони за специални облекла на експертен персонал категория "Г" (инспектор) - жакардово тъкани тунел пагони, с размери 100 x 50 мм, с изразен фигурален мотив ромб от сребриста ефектна металопластична нишка и ефект в съответния цвят на униформата от полиестерна коприна, с една ивица в цвета на униформата, с ширина от 5 мм, разположена надлъжно.
На цветната ивица хоризонтално са разположени две, три или четири метални звезди, изобразяващи съответно ІІІ, ІІ и І степен инспектор, с разстояние между центровете на звездите 30 мм (за две звезди), 25 мм (за три звезди) и 20 мм (за четири звезди) и разстояние от центъра на крайната звезда до външния контур съответно 35 мм, 25 мм и 20 мм. Металните звезди са в жълт цвят, студено щамповани от месинг, с диаметър на описаната окръжност 16 мм.
1.4. Пагони за специални облекла на служители категория "Д" (главен полицай) - жакардово тъкани тунел пагони с размери 100 x 50 мм с една ивица, разположена напречно, с широчина 20 мм, отстояща на 10 мм от външния край на пагона. Ивицата е от сребриста металопластична нишка на фон, съответстващ на цвета на униформата.
1.5. Пагони за специални облекла на служители категория "Е" (полицай) - жакардово тъкани тунел пагони, с размери 100 x 50 мм, с една, две или три ъгловидни ивици, с широчина 10 мм, изобразяващи съответно ІІІ, ІІ и І степен. Ивиците са от сребриста металопластична нишка на фон, съответстващ на цвета на униформата.
1.6. Пагони за строеви облекла на служители категория от "Б" до "Е" - жакардово тъкани, с размери 130 x 50 мм, с твърда вложка от нетъкан текстилен материал, с изразен фигурален мотив ромб от сребриста ефектна металопластична нишка и ефект в цвета на униформата от полиестерна коприна. По дизайн и символика съответстват на пагоните, описани в т. 1.1 - 1.5. От двете страни по дължина на пагоните - 3 мм фонов бордюр. Откъм трапецовидната страна има отвор за метално копче.
1.7. При пагоните за строеви облекла на ръководния персонал категория "Б" (комисари) в пространството между двете успоредни ивици са разположени три метални звезди, с разстояние между центровете на звездите 30 мм и разстояние от центъра на крайната звезда до външния контур 30 мм. Металните звезди са в жълт цвят, студено щамповани от месинг, с диаметър на описаната окръжност 23,2 мм.
1.8. При пагоните за строеви облекла на експертния персонал с ръководни функции категория "В" (старши и главен инспектор) по дължината в пространството между двете успоредни ивици са разположени една или две метални звезди, съответно за старши и главен инспектор. При една звезда центърът й е разположен на 60 мм от външния край на контура, а при две звезди разстоянието между центровете им е 40 мм, разстоянието от центъра на звездите до външния контур - 40 мм. Металните звезди са в жълт цвят, студено щамповани от месинг, с диаметър на описаната окръжност 23,2 мм.
1.9. При пагоните за строеви облекла на експертен персонал категория "Г" (инспектор) върху централната ивица в съответния цвят на униформата са разположени хоризонтално две, три или четири метални звезди, съответно за ІІІ, ІІ и І степен инспектор, с разстояние между центровете на звездите 40 мм (за две звезди), 30 мм (за три звезди) и 24 мм (за четири звезди) и разстояние от центъра на крайната звезда до външния контур съответно 40 мм, 30 мм и 24 мм. Металните звезди са в жълт цвят, студено щамповани от месинг, с диаметър на описаната окръжност 16 мм.
1.10. При пагоните за държавните служители от ГДПБЗН ивиците са от златиста металопластична нишка на сив фон с изразен фигурален мотив ромб от златиста ефектна металопластична нишка и сив ефект от полиестерна коприна. Дизайнът и символиката отговарят на описаните в т. 1.1 - 1.9, като звездите са студено щамповани от месинг с диаметър на описаната окръжност 16 мм и 23,2 мм в сребрист цвят.
1.11. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) Пагоните за строеви облекла на служители категория "Д" (главен полицай) са жакардово тъкани, с размери 130 x 50 мм, с твърда вложка от нетъкан текстилен материал с една ивица, с широчина 20 мм, отстояща на 10 мм от външния край на пагона. Ивицата е от сребриста металопластична нишка на фон, съответстващ на цвета на униформата.
1.12. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) Пагоните за строеви облекла на служители категория "Е" (полицай) са жакардово тъкани, с размери 130 x 50 мм, с твърда вложка от нетъкан текстилен материал с една, две или три ъгловидни ивици, с широчина 10 мм, изобразяващи съответно III, II и I степен. Ивиците са от сребриста металопластична нишка на фон, съответстващ на цвета на униформата.
2. Емблема - отличителен наръкавен знак, утвърден от министъра на вътрешните работи, за съответната структура, както следва:
2.1. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) Емблема за ГДНП - жакардово тъкана, във формата на щит, с размери 75 100 мм. В средата - изправен лъв с меч от сребриста металопластична нишка на тъмносин фон. Отляво надпис "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ", отдясно - надпис "НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ" на бял фон. В горната и долната част - стилизирани трикольори.
2.2. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г.) Емблема за Дирекция "Миграция" - жакардово тъкана, във формата на щит, с размери 75 x 100 мм. В средата - изправен лъв с меч от сребриста металопластична нишка на черен фон. Отляво в долната част - надпис "ДИРЕКЦИЯ", отдясно - надпис "МИГРАЦИЯ", в средата - надпис "МВР" на бял фон. В горната и долната част - стилизирани трикольори.
2.3. Емблема за ДСПС - жакардово тъкана, във формата на щит, с размери 75 x 100 мм. В средата - изправен лъв с меч от сребриста металопластична нишка на черен фон. Под щита - надпис "ДСПС" на бял фон. В горната и долната част - стилизирани трикольори.
2.4. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
2.5. Емблема за ГДГП - жакардово тъкана, във формата на щит, с размери 75 x 100 мм. В средата - изправен лъв с меч от сребриста металопластична нишка на маслено зелен фон. Отляво, в долната част - надпис "ГРАНИЧНА", отдясно - надпис "ПОЛИЦИЯ", в средата - надпис "МВР", на бял фон. В горната и долната част - стилизирани трикольори.
2.6. Емблема за СОВН - жакардово тъкана, с неправилна елипсовидна форма с размери 80 x 95 мм. В средата - щит с контурна фигура на витло, кръстосани мечове и крила на птица от златиста металопластична нишка за държавните служители от категория "Б", "В" и "Г" и сребриста металопластична нишка за държавните служители от категория "Е" и "Д", на черен фон. В горната част - стилизиран транспарант с надпис "СОВН". В долната част - стилизирани дъбови листа. От двете страни - трикольори. По периферията - непрекъсната линия и бордюр за пришиване.
2.7. (зал. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.)
2.8. Емблема за СОБТ - жакардова тъкана, във формата на щит, с размери 115 x 85 мм. На черен фон - щит с български трибагреник с наклонени надясно ивици. В основата на щита - два кръстосани меча, на мястото на кръстосването - изобразен оптичен прицел. От вътрешната страна на остриетата на мечовете - изобразен лъв. Над главата на лъва - нагъната лента с надпис на широката част "СОБТ - МВР". Под щита - надпис "МВР". Щитът е окантен с жълт кант по формата на емблемата. Цвят на лентите, щита, мечовете, лъва и нагънатата лента - жълт.
2.9. Емблема за АМВР - на левия ръкав - жакардово тъкана, във формата на шестоъгълник, с размери 75 x 100 мм. В средата - лъвче от златиста металопластична нишка на червен фон като щит върху кръстосани меч и факел. Около щита - различни по дължина лъчи от сребриста металопластична нишка, които заедно с меча и факела образуват осмоъгълник. В долната част - дъговиден надпис "АКАДЕМИЯ НА МВР". Композицията е на черен фон.
2.9.1. Емблема за факултет "Полиция" - на десния ръкав - жакардово тъкана, във формата на щит, с размери 75 x 100 мм. В средата - изправен лъв с меч от сребриста металопластична нишка на тъмносин фон. Отляво - надпис "ФАКУЛТЕТ", отдясно - надпис "ПОЛИЦИЯ" на бял фон. В горната и долната част - стилизирани трикольори.
2.9.2. Емблема за факултет ПБЗН - на десния ръкав - жакардово тъкана, в неправилна форма, с размери 90 x 110 мм. В средата - изправен лъв от златиста металопластична нишка на фона на трикольор във формата на щит, върху кръстосани струйник и сечиво, от двете страни - стилизирани пламъци. В долната част - надпис "МВР" и полувенец, а в горната част - надпис "ФАКУЛТЕТ ПБЗН" от златиста металопластична нишка. Външно по контура - непрекъсната линия от златиста металопластична нишка и бордюр за пришиване. Цялата композиция е на сив фон.
2.10. Емблема за участници в чуждестранни мисии - жакардово тъкана, в неправилна форма, с размери 95 x 115 мм. В горната част - надпис "REPUBLIC OF BULGARIA POLICE" на два реда с черни букви на златист фон. В долната част - инициали "BG" на фон като трикольор с наклонени цветни полета. Всички елементи на емблемата с изключение на трикольора са от златиста металопластична нишка.
2.11. Емблема на ГДПБЗН - по утвърден образец.
2.12. На всички облекла с изключение на риза обикновена, на левия ръкав, а за факултет "Полиция" и ПБЗН на АМВР - и на десния ръкав, на 90 мм под раменния шев се поставя утвърдената емблема за съответната структура.
2.13. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) На всички строеви/парадни униформи на държавните служители с морска квалификация и компетентност на сакото се поставя наръкавен знак - петолъчна звезда и галуни, като галуните се зашиват на разстояние 10 см от края на ръкава и на 1,5 см от копчетата. Размерите на галуна са с дължина 125 мм, широчина на "тесен" галун - 10 мм, широчина на "широк" галун - 15 мм, и разстоянието между галуните е 5 мм. Петолъчната звезда е с размери 30 мм, която се поставя върху подлепена текстилна основа (черен цвят) в кръг с диаметър 30 мм и се зашива на 10 мм над галуна/галуните по средата.
3. Нагръден знак:
На предната лява част на якето, ризата и пуловера на линията на гърдите се поставя правоъгълен сребрист надпис за съответната структура, изписан на два езика - на български език, и под него - на английски език, в основния цвят на униформата, с размери 130 x 40 мм, както следва:


На български език На английски език
ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ SECURITY POLICE
ПЪТНА ПОЛИЦИЯ TRAFFIC POLICE
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ BORDER POLICE
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЛИЦЕЙСКИ СИЛИ SPECIAL POLICE FORCES
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО FIRE SАFЕTY & CIVIL PROTECTION
МИГРАЦИЯ MIGRATION
ТРАНСПОРТНА ПОЛИЦИЯ RAILWAY POLICE
СОБТ BOMB SQUAD
СОБТ POLICE

3.1. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) Нагръден знак за държавни служители от ТП, ОП, ОДРРЛД, ПП, ГП, СПС, ПБЗН, Миграция и СОБТ.
3.2. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) Нагръден знак за служителите от СОВН - ГДГП - отляво на сакото на строевата униформа непосредствено над капачето на джоба се пришива знак за принадлежност към авиационния персонал - крилца сребристи (текстил) с размери 90/27 мм.

4. (доп. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) Надписи:
На предната лява част на якето/ризата на специалната униформа, канадката (шуба) всесезонна, гащеризона и грейката, на линията на гърдите се поставя знак в основния цвят на униформата със светлоотразителен надпис на български език за съответната структура, с размери 130 x 40 мм.
На гърба на якето/ризата на специалната униформа, канадката (шуба) всесезонна, гащеризона и грейката се поставя светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура, с размери 280 x 70 мм.
На левия и десния ръкав на якето от специалната зимна униформа за служителите от ОП, ОТП, ОПП се поставя сваляема наръкавна емблема в основния цвят на униформата със светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура.
5. (доп. - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) Кокарда:
Метална и текстилна кокарда за МВР.
Силуетно изображение на щит на фона на националния трикольор. В средата е изобразено лъвче в профил. Около щита симетрично по периферията са разположени лъчи.
Над кокардата на фуражката на служителите от СОВН - ГДГП се монтира знак за принадлежност към авиационния персонал - крилца сребристи (метални) с размер 90/27 мм.
6. Подбрадници:
За шапки и фуражки - жакардово тъкани ленти с орнаменти на черен фон, прикачени с формени копчета тип "габър" в сребрист/златист цвят, съгласно утвърден образец за МВР.
Дължина - 250 мм за шапки, 300 мм за фуражки.
Подбрадници за дамска шапка - жакардово тъкани сребристи/златисти ленти.
7. Вложки за козирки/периферии:
Вложка за козирки/периферии на фуражка и шапка с козирка - жакардово тъкани, дъгообразни орнаменти във вид на стилизирани дъбови клонки, единични - за категория "Г", двойни - за категория "Б" и "В", от сребриста/златиста металопластична нишка, с размери 230 x 60 мм. Вложката се залепва върху горната повърхност на козирката.
Вложка за периферия на дамска шапка - жакардово тъкани дъгообразни орнаменти във вид на стилизирани дъбови клонки, единични - за категория "Г", двойни - за категория "Б" и "В".
Периферията на фуражки, шапки с козирки и дамски шапки за категория "Д" и "Е" е изчистена, без бродерии.
8. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) Украса на палто - петлици във вид на стилизирани дъбови клонки, двойни - за категория "Б" и "В", и единични - за категория "Г", в сребрист цвят от ефектна металопластична нишка, от нетъкан текстилен материал в цвета на униформата, от полиестерна коприна, които се пришиват в края на яката на палтото, с изключение на служителите от ГДПБЗН, за които украсата на палтото е петлици във вид на стилизирани дъбови клонки, двойни - за категория "Б" и "В", и единични - за категория "Г", в златист цвят от ефектна металопластична нишка и сив ефект от полиестерна коприна, които се пришиват в края на яката на палтото.
9. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) На ръкавите на сакото от строевата униформа на държавните служители от СОВН - ГДГП на разстояние 70 мм от края на ръкава се пришиват сребристи ленти (текстил) с дължина 125 мм, широчина 15 мм и разстояние 5 мм между тях, като броят на лентите от една до четири се определя от длъжността в екипажа, както следва:
- 4 ленти - командир на вертолет;
- 3 ленти - втори пилот;
- 2 ленти - борден инженер/борден техник;
- 1 лента - техник на хеликоптер.
10. (нова - ДВ, бр. 66 от 2013 г.) На специалното униформено облекло (зимно и лятно) за служителите от "Пътна полиция" се поставят светлоотразителните ленти (кантове) от външната страна на крачолите и ръкавите.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума