навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИ

Издаден от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 14 Ноември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат функциите и организацията на дейността на Експертния съвет по лечение на зависимости, наричан по-нататък "Експертния съвет".
(2) Експертният съвет е консултативно звено към министъра на здравеопазването за подпомагане изпълнението на правомощията му по глава седма от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, свързани с лечението на зависимости.

Раздел II.
Ръководство и състав

Чл. 2. (1) Експертният съвет се състои от 11 членове, от които председател и членове.
(2) Председател на Експертния съвет е заместник-министър на здравеопазването.
(3) Членове на Експертния съвет са:
1. двама представители на Министерството на здравеопазването;
2. директорът на Националния център по наркомании;
3. най-малко едно хабилитирано лице, работещо в областта на лечение на зависимости;
4. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2017 г.) най-малко един лекар с призната специалност по клинична токсикология;
5. (нова - ДВ, бр. 91 от 2017 г.) трима лекари с призната специалност по психиатрия, от които най-малко двама работещи в областта на лечение на зависимости и/или психосоциална рехабилитация;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 91 от 2017 г.) други медицински специалисти.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2017 г.) Поименният състав на Експертния съвет се определя със заповед на министъра на здравеопазването за период 4 години.


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2017 г.) (1) За определяне на членовете на Експертния съвет по чл. 2, ал. 3, т. 3 - 6 министърът на здравеопазването или упълномощено от него лице може да събира информация от лечебни и здравни заведения, Националния център по наркомании, висши училища, осъществяващи обучение по медицинска професия, съсловни и други организации, имащи отношение към лечението на зависимости и/или психосоциална рехабилитация на лица, зависими към опиоиди и други психоактивни вещества.
(2) Лечебните и здравните заведения, Националният център по наркомании, висшите училища и организациите по ал. 1 могат да предлагат за членове на Експертния съвет специалисти със съответната квалификация и професионален опит по чл. 2, ал. 3, т. 3 - 6. Към предложенията се прилагат автобиография, копие на диплома за завършено образование, а когато е относимо - и документ за призната специалност.
(3) Министърът на здравеопазването определя членовете на Експертния съвет след оценка на професионалната им квалификация и опит.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2017 г.) (1) Член на Експертния съвет се освобождава предсрочно:
1. по негова молба;
2. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си в Експертния съвет, продължила повече от две поредни заседания;
3. ако бъде осъден за умишлено престъпление от общ характер.
(2) При предсрочно освобождаване на член на Експертния съвет на негово място се определя нов член по реда на включването му, който встъпва в мандата на освободеното лице до изтичане на 4-годишния период.


Чл. 4. В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, по решение на Експертния съвет в заседанията му могат да участват и други експерти без право на глас.


Чл. 5. (1) Дейността на Експертния съвет се организира и ръководи от председателя, а в негово отсъствие функциите му се изпълняват от определен от него член на съвета.
(2) Председателят на Експертния съвет:
1. насрочва и ръководи заседанията на Експертния съвет;
2. определя дневния ред на заседанията;
3. определя докладчици по обсъжданите въпроси;
4. представя на министъра на здравеопазването ежегоден доклад за дейността на Експертния съвет.


Чл. 6. (1) Работата на Експертния съвет се подпомага от технически секретар, който се определя от министъра на здравеопазването със заповедта по чл. 2, ал. 4.
(2) Техническият секретар е служител от администрацията на Министерството на здравеопазването и не е член на Експертния съвет.


Чл. 7. Техническият секретар на Експертния съвет:
1. приема постъпващата документация и я завежда в регистър;
2. организира подготовката и провеждането на заседанията;
3. изготвя дневен ред и води протокол на заседанията;
4. съхранява протоколите от заседанията и другите документи, свързани с работата на Експертния съвет.

Раздел III.
Функции


Чл. 8. Експертният съвет обсъжда и дава становища по:
1. основните насоки и приоритети в областта на лечение на зависимости;
2. проекти на стандарти за добра практика в лечението на зависимости и по предложения за промени в действащите стандарти за добра практика в лечението на зависимости;
3. проекти на нормативни актове в областта на лечението на зависимости;
4. нови методи и програми за лечение;
5. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2017 г.) предложения за включване на нови лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (опиеви агонисти и агонисти-антагонисти), в списъка на използваните за лечение на зависимости в програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти;
6. включване в лечебни програми на лица, които не отговарят на критериите, посочени в стандартите за добра практика в лечението на зависимости;
7. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2017 г.) клинични, професионални, етични въпроси и въпроси, свързани с приложението на стандартите за добра практика и работата на лечебните програми.

Раздел IV.
Организация на дейността


Чл. 9. (1) Експертният съвет разглежда и решава въпросите от своята компетентност на закрити заседания.
(2) Експертният съвет се свиква по предложение на председателя на Експертния съвет, на една трета от членовете или на министъра на здравеопазването.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2017 г.) Редовни заседания на Експертния съвет се провеждат веднъж на шест месеца.
(4) Извънредни заседания могат да се свикват от председателя или по искане на всеки от членовете на Експертния съвет по предварително обявен дневен ред.


Чл. 10. (1) За всяко заседание се съставя дневен ред, който се изпраща на членовете на Експертния съвет.
(2) Всеки член на Експертния съвет може да прави предложение за включване на въпроси в дневния ред най-малко 6 работни дни преди заседанието.
(3) На заседанията могат да се обсъждат въпроси, които не са включени в дневния ред, ако присъстват всички членове на Експертния съвет и никой не възрази за това.
(4) Членовете на Експертния съвет и другите поканени лица се уведомяват за дневния ред, датата и часа на заседанието най-малко 5 работни дни преди датата на заседанието.
(5) Уведомяването по ал. 4 може да се извършва и по електронен път.


Чл. 11. (1) Заседанията на Експертния съвет са редовни, ако присъстват 2/3 от членовете.
(2) Членовете на Експертния съвет участват в заседанията лично.
(3) При невъзможност за участие в заседанието членовете на Експертния съвет могат да изразят писмено становище по материалите от дневния ред.
(4) При липса на кворум председателят насрочва ново заседание, за което членовете се уведомяват по реда на чл. 10, ал. 4.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2017 г.) (1) Експертният съвет може да заседава неприсъствено, когато обективни обстоятелства налагат вземането на спешни решения в случаите по чл. 8, т. 6.
(2) Дневният ред и материалите се изпращат по електронен път от техническия секретар на членовете на Експертния съвет.
(3) Членовете на Експертния съвет предоставят по електронен път становища по дневния ред и материалите по ал. 2 в 3-дневен срок от получаването им.
(4) Неприсъствените заседания са редовни, ако 2/3 от членовете изпратят становища по ал. 3.
(5) Решенията на Експертния съвет се вземат с мнозинство повече от 1/2 от постъпилите становища.
(6) За всяко неприсъствено заседание се води протокол, който се подписва от председателя и техническия секретар на Експертния съвет.
(7) В протокола по ал. 6 се посочват имената на членовете на Експертния съвет, които са изпратили становища, разисканите въпроси, изразените становища и взетите решения.
(8) Протоколът от заседанието се изготвя и изпраща на членовете на Експертния съвет не по-късно от 5 дни след постъпване на становищата по ал. 3.

Чл. 12. Решенията на Експертния съвет се приемат с явно гласуване и с мнозинство повече от 1/2 от присъстващите на съответното заседание членове.


Чл. 13. (1) За всяко заседание на Експертния съвет се води протокол, който се подписва от председателя и техническия секретар на Експертния съвет.
(2) В протокола по ал. 1 се вписват датата на провеждане на заседанието, имената на присъстващите, разискваните въпроси, изразените становища и взетите решения.
(3) Протоколът от заседанието се изготвя и изпраща не по-късно от 7 дни след провеждане на заседанието на членовете на Експертния съвет.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 85а, ал. 4 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума