навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

В сила от 18.02.2011 г.
Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 27 Май 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 18 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 30 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 17 Март 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Чл. 2. Право на материално подпомагане имат изпадналите в тежко материално положение по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България:
1. военнослужещи;
2. пенсионирани военнослужещи;
3. военноинвалиди и военнопострадали;
4. ветерани от войните;
5. цивилни служители;
6. (нова - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 30.01.2018 г.) курсанти, обучавани за нуждите на Министерството на отбраната;
7. (нова - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната;
8. (нова - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) български граждани - военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.

Чл. 3. Материалното подпомагане по реда на тази наредба се осъществява чрез отпускане на еднократни помощи в парични средства.


Чл. 4. Дейността по материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се осъществява от Комисия по материално подпомагане.

Глава втора.
КОМИСИЯ ПО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 5. Комисията по материално подпомагане се назначава със заповед на министъра на отбраната и се състои от нечетен брой членове, в т.ч. председател, заместник-председател, секретар и членове. В състава на комисията задължително се включва юрист.


Чл. 6. Комисията по чл. 5 има следните функции:
1. приема заявления-декларации за отпускане на помощи;
2. разглежда постъпилите заявления-декларации;
3. за изясняване на фактите, посочени в заявленията-декларации и анкетния лист по чл. 14, събира допълнително данни за семейното, материалното и имотното положение, както и за здравословното състояние на нуждаещите се, в т.ч. от длъжностни лица и държавни органи;
4. взема решение за отпускане на помощи в рамките на утвърдените финансови средства;
5. обсъжда и гласува размера на помощите;
6. взема решения за отпускане на помощ за лечение в чужбина след мотивирано становище на медицинска комисия, която се назначава със заповед на министъра на отбраната и се състои от нечетен брой членове - лекари - специалисти от Военномедицинска академия.


Чл. 7. Председателят на комисията организира провеждането на заседанията, като за целта уведомява писмено членовете и.


Чл. 8. (1) Комисията заседава при наличие на квалифицирано мнозинство 2/3 от състава и.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) За заседанията се съставят протоколи, които се подписват от присъстващите членове от състава на комисията и се утвърждават от ресорния заместник-министър.
(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство при явно гласуване.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 27.05.2014 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) Техническата работа по подготовката и провеждането на заседанията и по информиране на нуждаещите се от помощи лица за взетите решения се извършва от дирекция "Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание" - МО.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И ФОРМИ ЗА МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 10. (1) На лицата по чл. 2 може да се отпуска еднократна помощ веднъж годишно за задоволяване на епизодични или сезонни потребности, както и за посрещане на разходи при болест, смърт, злополука, продължителен (над 6 месеца) период на безработица, при стихийни бедствия и аварии, довели до загуба на имущество, и др.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Размерът на помощта по ал. 1 не може да надвишава 2000 лв.
(3) При установена нужда Комисията по материално подпомагане може да вземе решение за отпускане на помощта извън посочения размер по ал. 2 само след писмено разрешение на министъра на отбраната или оправомощено от него лице.


Чл. 11. (1) На децата на военнослужещите, загинали при или по повод изпълнение на военната служба, могат да се отпускат допълнително еднократни помощи по време на коледните и /или великденските празници и/или при откриване на учебната година въз основа на утвърден от министъра на отбраната поименен списък.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 18.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) На военноинвалидите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, на родителите и на преживелия съпруг (съпруга) на български граждани, загинали при или по повод изпълнение на военната служба по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, могат да се отпускат допълнително еднократни помощи по време на коледните празници въз основа на утвърден от министъра на отбраната поименен списък.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 18.11.2014 г.) Размерът на помощта по ал. 1 и по ал. 2 се определя по преценка на Комисията по материално подпомагане.


Чл. 12. При смърт на военноинвалид или военнопострадал по смисъла на чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите на наследниците се отпуска еднократна целева помощ за погребение в размер 500 лв.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 30.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) Лицата по чл. 2, които имат предварително разрешение за трансгранично здравно обслужване, могат да получат еднократна помощ за медицински услуги, пътни разноски, застраховка "Злополука" и лични нужди за тях, доколкото тези разходи не са възстановени при условията и по реда на чл. 80ж от Закона за здравното осигуряване, а тези, които имат заповед за лечение в чужбина, издадена от управителя на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице, могат да получат еднократна помощ за медицински услуги, паспортни такси и визи, пътни разноски, застраховка "Злополука" и лични нужди за тях, доколкото тези разходи не се възстановяват от НЗОК.
(2) С помощта по ал. 1 могат да се отпуснат и средства за покриване на разходите за придружителите на посочените лица при наличие на финансови средства.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) Размерът на помощта се определя от Комисията по материално подпомагане и се предлага за утвърждаване от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 30.01.2018 г.) Помощта по ал. 1 подлежи на отчитане пред финансовия орган, извършил плащането, в четиринадесетдневен срок от завръщането в страната, като неусвоената сума се възстановява по реда, определен в бюджетните указания по изпълнението на бюджета на Министерството на отбраната за съответната година.
(5) Копие от разходно-оправдателните документи за отчитането на извършените разходи се представя на Комисията по материално подпомагане в срока по ал. 4.
(6) Помощта по ал. 1 се отпуска независимо от помощта по чл. 10.

Глава четвърта.
РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩИТЕ


Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 18.11.2014 г.) Помощите се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец (приложение № 1), подадена от нуждаещото се лице до Комисията по материално подпомагане, но не по-късно от 25 ноември на съответната година.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 30.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) Лицата по чл. 2, т. 1, 5 и 8 подават заявлението по ал. 1 до Комисията по материално подпомагане чрез командира (началника) на военното формирование по местослужене или ръководителя на административна структура в Министерството на отбраната или на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, а лицата по чл. 2, т. 6 чрез началника на висшето военно училище, в което се обучават, придружено с попълнен от съответния командир/ръководител анкетен лист по образец (приложение № 2).
(3) Лицата по чл. 12 подават заявление в свободен текст до Комисията по материално подпомагане. Заявлението се подава лично от наследниците или от упълномощено от тях лице.
(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 18.11.2014 г.) Заявленията-декларации, подадени след срока по ал. 1, се разглеждат от Комисията по материално подпомагане на първото заседание през следващата календарна година.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 30.01.2018 г.) (1) Към заявлението-декларация се прилагат следните документи в зависимост от вида на исканото материално подпомагане:
1. документи за удостоверяване на декларираните в заявлението-декларация доходи на семейството за предходните шест месеца от:
а) трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
б) извършване на услуги с личен труд;
в) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
г) стипендии;
2. удостоверение за граждански брак - за лица, родени преди 1 януари 1984 г.;
3. (зал. - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.)
4. бракоразводно решение;
5. препис-извлечение от акт за смърт;
6. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) заповед за лечение в чужбина, издадена от управителя на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице;
7. експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) или медицинско удостоверение от военномедицинска комисия;
8. документ за регистрация като безработен от Агенцията по заетостта;
9. копие от книжка на военноинвалид или на военнопострадал;
10. удостоверение за ветеран от войните;
11. уверение, от което да е видно, че курсантът се обучава за нуждите на Министерството на отбраната;
12. предварително разрешение за трансгранично здравно обслужване;
13. (нова - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) копие от документ, удостоверяващ участие в мисии, издаден от ДВИА или Оперативен архив на БА.
(2) Към заявлението лицата по чл. 12 прилагат копие от акт за смърт на военноинвалида или на военнопострадалия по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, удостоверение за наследници, копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверение за обстоятелствата, при които е загинал военнослужещият, копие от книжка на военноинвалид или военнопострадал.
(3) Председателят на Комисията по материалното подпомагане по служебен ред изисква от общинската администрация и НОИ следните документи:
1. удостоверение за сключен граждански брак - за лица, родени след 1 януари 1984 г.;
2. удостоверение за семейно положение;
3. удостоверение за семейно положение съпруг/съпруга и деца;
4. удостоверение образец УП-7 за размер и вид на пенсия/пенсии и добавка/добавки;
5. удостоверение образец УП-8 за доход от пенсия/пенсии и добавка/добавки;
6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път;
7. (нова - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) удостоверение за сключен граждански брак - дубликат;
8. (нова - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) удостоверение за раждане на дете - дубликат;
9. (нова - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) удостоверение за съпруг/а и родствени връзки.
(4) При необходимост може да се изисква и допълнителна информация по служебен ред.


Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) Комисията по материално подпомагане се произнася с решение по заявленията на лицата, което се подписва от председателя на комисията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) Лицето, на което е отказано материално подпомагане, може да обжалва отказа в 14-дневен срок от получаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) В четиринадесетдневен срок от вземане на решението комисията уведомява писмено лицата, подали заявление за помощ, като при отказ се посочват мотивите за това.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) За лицата по чл. 2, т. 2, 3, 4 и 7 комисията уведомява в срока по ал. 2 и военните окръжия по местоживеенето им, като изпраща извлечение от протокола.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 27.05.2014 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 30.01.2018 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) Комисията по материално подпомагане изпраща копие от протокола по чл. 8, ал. 2 в дирекциите в Министерството на отбраната, на които са възложени права за осигуряване функциите на министъра като първостепенен разпоредител с бюджет по организиране процесите на планиране, програмиране, годишното управление на разходите за отбрана, изпълнението на бюджета и извършването на плащанията.

Глава пета.
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 17. (1) Финансирането на материалното подпомагане се осигурява със средства, осигурени от бюджета на Министерството на отбраната.
(2) Размерът на средствата за осъществяване на дейността по материално подпомагане се утвърждава от министъра на отбраната ежегодно в рамките на бюджета на Министерството на отбраната по съответната основна програма/програма от програмната структура на Министерството на отбраната за текущата година, свързана с извършването на разходите за материално подпомагане.


Чл. 18. (1) Средствата по чл. 17, ал. 1 се разходват за изплащане на помощите по чл. 3.
(2) Разходите, свързани с изплащането на помощите по чл. 3, са за сметка на бюджета на Министерството на отбраната и се изплащат по параграф "Разходи за материално подпомагане в Министерството на отбраната".

Глава шеста.
РЕД ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОМОЩИТЕ


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 30.01.2018 г.) (1) Заявяването на необходимите финансови средства за изплащане на помощите се извършва по установения ред, като заявките се представят в дирекцията в Министерството на отбраната, на която са възложени права за осигуряване функциите на министъра като първостепенен разпоредител с бюджет по организиране процесите на планиране, програмиране и годишното управление на разходите за отбрана.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) Изплащането се извършва от дирекцията в Министерството на отбраната, на която са възложени права за осигуряване функциите на министъра като първостепенен разпоредител с бюджет по изпълнението на бюджета и извършването на плащанията, на базата на осигурения лимит и инициираните бюджетни платежни нареждания от съответните разпоредители с бюджет.

Чл. 20. (1) Помощите се изплащат касово или безкасово (с пощенски запис).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 30.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) Помощите на лицата по чл. 2, т. 1, 5 и 8 се изплащат от финансовите служби в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, в които те служат (работят), на лицата по чл. 2, т. 6 - от финансовите служби на съответното висше военно училище, на лицата по чл. 2, т. 2, 3, 4 и 7 - от финансовите служби на военните окръжия, а на тези по чл. 12 - от финансовите служби на военните окръжия по адреса на наследниците.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 27.05.2014 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 30.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) След изплащане на помощите съответната финансова служба по ал. 2 задължително изпраща в 7-дневен срок копие от извлечението по чл. 16, ал. 3 в дирекция "Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание" - МО, а за лицата по чл. 2, т. 1, 5, 6 и 8 - декларация за изплатена помощ по образец (приложение № 3). Копието от извлечението надлежно се оформя и заверява от финансовия орган и от началника на военното окръжие и върху него задължително се поставя печат на военното окръжие.
(4) За лицата по чл. 2, т. 2, 3 и 4, които са с постоянен адрес, различен от населеното място, в което е военното окръжие, отпуснатите помощи се изплащат с пощенски запис по постоянния им адрес.

Глава седма.
ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ


Чл. 21. (1) Комисията по материално подпомагане води отчетност на документите, посочени в чл. 14, 15, 16 и чл. 20, ал. 3.
(2) Документите по ал. 1 се съхраняват за срок 5 години считано от датата на вземане на решение за отпускане на помощта.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 30.01.2018 г.) Отчетът и отчетността на изплатените помощи се извършва съгласно бюджетните указания по изпълнението на бюджета на Министерството на отбраната и други указания, утвърдени за текущата година от съответната дирекция в Министерството на отбраната, на която са предоставени права за тази дейност съгласно Устройствения правилник на Министерството на отбраната.

Чл. 23. Контролът по разходване на средствата за материално подпомагане се извършва от контролните органи на министъра на отбраната.


Чл. 24. (1) Парични средства за материално подпомагане, които са надвзети в резултат на счетоводно-техническа грешка, подлежат на възстановяване без лихва от получателя.
(2) Лицата, недобросъвестно получили парични средства като материално подпомагане, се лишават от последващо такова до възстановяване на дължимите суми.


Чл. 25. Изплатените на основание неверни данни или подправени документи парични помощи подлежат на възстановяване от виновните лица заедно с лихвите, определени за държавните вземания.

Глава осма.
ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ


Чл. 26. За неверни данни в заявленията-декларации по чл. 14, ал. 1 лицата по чл. 2 се лишават от право на материално подпомагане за срок от три години.


Чл. 27. (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 30.01.2018 г.) Началникът на финансовата служба, съответно главния счетоводител носи дисциплинарна отговорност за неизпълнение на задълженията по чл. 20.


Чл. 28. Лицата, които присвояват, отклоняват или злоупотребяват със средства, предназначени за материално подпомагане, носят дисциплинарна, административна и наказателна отговорност.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Семейство" са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.
2. "Деца" по смисъла на чл. 11 от наредбата са лицата до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването и, ако учат редовно - за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст.
3. "Съжителстващи лица" са съвместно живеещите в едно жилище със или без родствена връзка, регистрирани на един адрес.
4. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2020 г., в сила от 17.03.2020 г.) "Доходи" са всички приходи с изключение на:
а) помощите, отпуснати по реда на тази наредба;
б) помощите, отпуснати по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика;
в) добавката за чужда помощ на хората с увреждания с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;
г) помощите, отпуснати на основание чл. 6, чл. 8г и 10а от Закона за семейните помощи за деца, и помощите, предоставяни от Фонд "Социална закрила" по реда на чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане;
д) еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
е) добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисии във военни контингенти на Организацията на обединените нации;
ж) хуманитарните помощи;
з) помощите, определени с акт на Министерския съвет;
и) доходите, получени в резултат на обработване на земеделска земя от Държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд за срок една година от предоставянето и;
й) трудовото възнаграждение, получено за последния месец от участие в програми и мерки за заетост, реализирани при условията и по реда на Закона за насърчаване на заетостта и на Националния план за действие по заетостта за съответната година;
к) стипендиите по чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, по реда на Закона за насърчаване на заетостта и по Националния план за действие по заетостта;
л) финансовата подкрепа по чл. 69 от Закона за хората с увреждания;
м) еднократни помощи при смърт на член от семейството или на роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен;
н) помощите, получени по програми и проекти, съдържащи мерки за интеграция на чужденците в Република България;
о) трудовото възнаграждение, получено по реда на чл. 114а от Кодекса на труда, и свързаните с него плащания;
п) възнагражденията и свързаните с тях плащания на учениците, включени в дуалната система на обучение по Закона за предучилищното и училищното образование;
р) застрахователни обезщетения.
5. "Военноинвалиди" са лицата по чл. 3, ал. 1 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
6. "Военнопострадали" са лицата по чл. 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
7. "Ветеран от войните" е лице, което като военнослужещ е взел непосредствено участие в бойни действия по време на война, водена от българската държава в защита на националните интереси и териториалната цялост на България.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 226з от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" и отменя глава пета "Материално подпомагане" от Наредба № Н-16 от 2009 г. за социалните дейности на Министерството на отбраната (обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм., бр. 28 и бр. 38 от 2010 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 27.05.2014 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.11.2014 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 30.01.2018 Г.)

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 17.03.2020 Г.)

§ 11. Навсякъде в наредбата думите "дирекция "Социална политика" - МО" се заменят с "дирекция "Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание" - МО".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 17.03.2020 Г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 14, ал. 1


ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
 
От ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
(звание, собствено, бащино и фамилно име)
с месторабота .............................................................................................................................................................................................................................................................
Постоянен адрес:
гр. (с) ..................................................................................., област .........................................................., ул. ............................................................, № ...., бл. ...., вх. ...., ет. ...., ап. ...., тел: ................................., документ за самоличност: л.к. № ..............................., л.п. серия ........., № .............................. издаден от ................................................. на ............................................... 19 ...... г., ЕГН ......................................................
 
Моля да
............................................................................................................................................................................................................................................................................
(излагат се в свободен текст мотивите за исканата помощ и видът и)
 
ДЕКЛАРИРАМ:
 
I. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Семейството ми се състои от:
1. .........................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
съпруг (а) - ЕГН ........................................................................................................................................................................................................................................
живеещ (а) в гр. (с) ............................, обл. ........................, ул. .................................................., № ..................................................................................................................
професия/дейност ................................................, здравословно състояние ........................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
дете - ЕГН
................................................................................................................................................................................................,
живеещо в гр. (с) ............................, обл. ........................, ул. .................................................., № .....................................................................................................................
професия/дейност ................................................, здравословно състояние ........................................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
дете - ЕГН
.................................................................................................................................................................................................,
живеещо в гр. (с) ............................, обл. ........................, ул. .................................................., № .....................................................................................................................
професия/дейност ................................................, здравословно състояние ........................................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
дете - ЕГН
..................................................................................................................................................................................................,
живеещо в гр. (с) ............................, обл. ........................, ул. .................................................., № .....................................................................................................................
професия/дейност ................................................, здравословно състояние ........................................................................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
дете - ЕГН
..................................................................................................................................................................................................,
живеещо в гр. (с) ............................, обл. ........................, ул. .................................................., № .....................................................................................................................
професия/дейност ................................................, здравословно състояние ........................................................................................................................................................................
 
II. МАТЕРИАЛНО И ИМОТНО ПОЛОЖЕНИЕ:
1. Личните ми доходи са:
- от трудово възнаграждение ................ лв. месечно
- от пенсия ........................... лв. месечно
- други ................................... лв.
ОБЩО: .................................. лв. месечно
2. Доходите на другите членове на семейството ми са следните:
- от трудово възнаграждение: ....................... лв. месечно
- от пенсии ............................ лв. месечно
- други .................................... лв.
ОБЩО: ................................... лв. месечно
3. Вземания, спестявания, ценни книжа - лични, както и на членовете на семейството ми са:
ОБЩО: .................................. лв.
4. Аз, семейството ми и съжителстващите с мен лица притежаваме следните недвижими имоти и движими вещи............................................................................................................................................................................
и същите не са източник (са източник) на доходи.
5. Жилището ми (ни) се състои от ............ стаи, собственост на
.......................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
 
III. Аз, членовете на семейството ми не съм/не са вписан(и) в търговския регистър като едноличен търговец ...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ако има регистрация - посочват се наименованието и седалището на фирмата)
 
IV. На мен и на членовете на семейството ми през последните 3 години не са налагани (са налагани) наказания за спекулативна дейност или за укрити доходи.
 
V. Аз и семейството ми не сме (сме) сключвали договори за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане.
 
VI. При промяна на условията, при които е отпусната материалната помощ, се задължавам в десетдневен срок да уведомя Комисията по материално подпомагане.
 
Получената неправомерно помощ подлежи на връщане с лихвата, определена за държавните вземания, и ще бъда лишен от последващо материално подпомагане до възстановяване на дължимите суми.
 
Забележка. При попълване на заявлението-декларация ненужният текст се зачертава.
 
Прилагам:
1 ............................................................................................................................................................................................................................................................................
2 ............................................................................................................................................................................................................................................................................
3 ............................................................................................................................................................................................................................................................................
4 ............................................................................................................................................................................................................................................................................
5 ............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Гр. (с) ....................................  
Област ..................................  
Дата ....................................... Декларатор .......................................
   


Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2

(Доп. - ДВ, бр. 10 от 2018 г., в сила от 30.01.2018 г.)


АНКЕТЕН ЛИСТ
 
По молбата на ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
военнослужещ/цивилен служител във военно формирование/административна структура на Министерството на отбраната или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната или курсант, обучаван за нуждите на Министерството на отбраната,
гр. (с.) ..........................................................................., обл. ........................................................, с постоянен адрес в гр. (с.) ..................................................................., обл. ................................................
Семейно положение ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Материално и имотно положение ......................................................................................................................................................................................................................................................
Здравословно състояние ................................................................................................................................................................................................................................................................
Преценка (мнение) на анкетиращия: .................................................................................................................................................................................................................................................
Предложение: .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Извършил анкетата: ......................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Военно формирование/структура ............................

Командир /Началник/Ръководител:

Гр.(с.) ................................ ............................
Военно формирование/структура ............................ (подпис и печат)
(където се намира фин. служба)  
Гр. (с.) ...................................  
Област ..................................  
Изх. № ................../201 ... г.  
   


Приложение № 3 към чл. 20, ал. 3


ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Подписаният ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Военно формирование/ структура ......................................., гр. (с.) ..............................................................................................................................................................................
обл. ...................................................................................................................................................................................................................................................................
документ за самоличност: л.к. № ..........................................., л.п. серия ........, № ................................, домашен адрес:
гр.(с) ..................................................................................., обл. .......................................................................................................................................................
ул. ................................................. № ........, бл. ......, вход ........., етаж ........., ап. ........., тел: .........................................................................................................................
 
декларирам, че получих сумата в размер на ............... лв., отпусната ми като еднократна помощ по решение на Комисията по материално подпомагане съгласно протокол № ................../...... 201 ... г.
писмо изх. № ......../.......... 201... г.
Подпис: .................................

(на лицето)

Удостоверявам, че сумата в размер на .................. лв. е изплатена на
........................................................................................................................................................................................................................................................
Началник на финансова служба: .......................................................................................................................................................................................................................................

(подпис, печат)

Декларацията се изпраща на Комисията по материално подпомагане в седемдневен срок.
Изх. № ......./....... 201... г.
 


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума