навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Н-33 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГИСТЪР ЗА ОТЧИТАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ДЕЛА И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИКАЛНИТЕ ИНВЕНТАРНИ НОМЕРА НА СЛУЖЕБНИТЕ ДЕЛА

Издадена от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът за изготвяне на Регистър за отчитане на служебните дела и начинът на определяне на уникалните инвентарни номера на служебните дела на военнослужещите в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия.

Чл. 2. Ръководителите на съответната административна структура, командващите/командирите/началниците на командвания (щабове) и на самостоятелни военни формирования от Българската армия организират процеса на водене на Регистъра за отчитане на служебните дела и определянето на уникалните инвентарни номера на служебните дела на военнослужещите.


Чл. 3. Воденето на Регистъра за отчитане на служебните дела и определяне на уникалните инвентарни номера на служебните дела на военнослужещите се осъществява от определени длъжностни лица от структурите на човешките ресурси (личен състав).


Чл. 4. Длъжностните лица по чл. 3 изпълняват функционалните си задължения в помещения, предназначени за самостоятелна работа (картотеки), или в общи помещения за работа с изпълняващи други дейности служители.

Глава втора.
РЕГИСТЪР ЗА ОТЧИТАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ДЕЛА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ

Раздел I.
Предназначение и водене на Регистъра за отчитане на служебните дела


Чл. 5. В Регистъра за отчитане на служебните дела на военнослужещите се водят уникалните инвентарни номера на служебните дела на военнослужещите.


Чл. 6. Регистърът за отчитане на служебните дела на военнослужещите се води ръчно след получаване на уникален номер на служебното дело от "Автоматизираната система за управление на човешките ресурси".


Чл. 7. (1) Регистрите за отчитане на служебните дела се водят поотделно за всяка категория военнослужещи - офицери, офицерски кандидати, сержанти (старшини) и войници (матроси).
(2) Регистърът за отчитане на служебните дела се извежда в регистратурата на военното формирование/структура.
(3) Регистърът за отчитане на служебните дела се съхранява от определени длъжностни лица от структурите на човешките ресурси (личен състав) съгласно Закона за защита на личните данни.

Раздел II.
Определяне на уникалните инвентарни номера на служебните дела на военнослужещите


Чл. 8. (1) В "Персоналния лист (АСК)" от "Автоматизираната система за управление на човешките ресурси" всеки военнослужещ получава номер на служебното си дело.
(2) Номерът, генериран от "Автоматизираната система за управление на човешките ресурси", се явява уникален инвентарен номер на служебното дело на съответния военнослужещ.


Чл. 9. Определените длъжностни лица по чл. 3 при работата си в "Автоматизираната система за управление на човешките ресурси" спазват изискванията, регламентирани в Инструкция № И-1 от 17.01.2003 г. на министъра на отбраната за защита на информацията в "Автоматизираната система за управление на човешките ресурси".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. В шестмесечен срок след годишното разместване през 2011 г. служебните дела в Министерството на отбраната, командването (щабовете), самостоятелните военни формирования и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се завеждат в Регистър за отчитане на служебните дела на военнослужещите.


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 156, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм., бр. 63 от 2010 г.).


§ 3. За отчитане на служебните дела във службите "Военна полиция" и "Военна информация" се създават и водят отделни регистри от този на военнослужещите от Въоръжените сили.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума