навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ОТ 2010 Г.

В сила от 02.11.2010 г.
Издаден от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.86 от 2 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г., отм. ДВ. бр.70 от 3 Септември 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 3 от заключителните разпоредби на Правилника за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната - ДВ, бр. 70 от 3 септември 2019 г., в сила от 03.09.2019 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този правилник урежда организацията на дейността на Инспектората на Министерството на отбраната, видовете проверки, условията и реда за провеждането им, както и задълженията на длъжностните лица във връзка с извършването на проверките.

Чл. 2. Инспекторатът осигурява изпълнението на контролните функции на министъра на отбраната при провеждане на държавната политика в областта на отбраната.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Инспекторатът се ръководи от главен инспектор на Министерството на отбраната, който е пряко подчинен на министъра на отбраната.

Чл. 4. (1) Основните функции на инспектората са:
1. установяване състоянието на контролирания обект или процес;
2. анализ и обективна оценка на ефективността и ефикасността на дейността на проверяваната структура;
3. (нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) извършване на оценка на корупционния риск;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) предлагане на мерки за оптимизиране на дейността, отстраняване на несъответствията и нарушенията и ограничаване на риска.
(2) При извършване на проверките инспекторите нямат ръководни, командни и управленски функции по отношение на проверяваните структури и длъжностни лица.


Чл. 5. Инспекторатът дава становища по проекти на вътрешноведомствени актове и прави предложения за изменение и допълнение на нормативната база в рамките на своята компетентност.


Чл. 6. Дейността на инспектората се осъществява при спазване на следните основни принципи:
1. законност;
2. функционална и организационна независимост;
3. обективност и компетентност;
4. всеобхватност на контролната дейност;
5. конфиденциалност, зачитане правата и достойнството на личността.

Глава втора.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА


Чл. 7. (1) Инспекторатът осъществява дейността си в съответствие със задачите и функциите, произтичащи от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за администрацията, Устройствения правилник на Министерството на отбраната, други нормативни актове и заповеди на министъра на отбраната.
(2) Годишният план и задачите във връзка с дейността на инспектората се утвърждават и възлагат от министъра на отбраната.


Чл. 8. (1) Инспекторатът се състои от ръководство (главен инспектор на Министерството на отбраната и заместник главен инспектор/заместник главни инспектори на Министерството на отбраната) и отдели.
(2) Главният инспектор на Министерството на отбраната, заместник главният инспектор/заместник главните инспектори и началниците на отдели в инспектората имат правата на инспектори.


Чл. 9. Главният инспектор на Министерството на отбраната:
1. ръководи, организира, координира, контролира и отговаря за дейността на инспектората;
2. ръководи пряко и чрез заместник главния инспектор/заместник главните инспектори дейността на отделите;
3. прави предложение до министъра на отбраната за утвърждаване на длъжностно разписание и за назначаване на служители в инспектората;
4. представя на министъра на отбраната докладите от проверките и доклади за дейността на инспектората;
5. организира и отговаря за повишаване на квалификацията на инспекторите;
6. отчита дейността на инспектората пред министъра на отбраната, като на 6 месеца изготвя доклад и по решение на министъра на отбраната го представя за разглеждане на Съвета по отбраната;
7. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) осъществява контакти с Главния инспекторат към Министерския съвет и инспекторатите на други ведомства;
8. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) изпраща до 1 март ежегоден доклад за извършените проверки през предходната година на Главния инспекторат към Министерския съвет;
9. упражнява други правомощия, възложени му от министъра на отбраната.


Чл. 10. Заместник главният инспектор/заместник главните инспектори на Министерството на отбраната:
1. подпомага/т главния инспектор на Министерството на отбраната в осигуряване изпълнението на дейността на инспектората;
2. изпълнява/т функциите на главен инспектор на Министерството на отбраната в негово отсъствие при възлагане от министъра на отбраната за всеки конкретен случай.


Чл. 11. Началниците на отдели:
1. организират дейността на ръководените от тях отдели;
2. изготвят длъжностните характеристики на инспекторите от отдела;
3. отговарят за изготвянето и съгласуват докладите за резултатите от проверките, извършени от инспектори от отдела;
4. отговарят за цялостната дейност на отдела.


Чл. 12. Инспекторите извършват непосредствената контролна дейност съобразно длъжностните си характеристики.


Чл. 13. При извършване на проверка инспекторите от Инспектората на Министерството на отбраната имат право:
1. на достъп до служебните помещения и документация на проверяваните обекти съобразно притежаваното ниво за достъп до класифицирана информация;
2. да изискват от длъжностните лица документи, сведения и справки, както и обяснения за известните им факти и обстоятелства във връзка с осъществяване на контролната дейност при спазване на правилата за защита на класифицираната информация.


Чл. 14. При изпълнение на служебните си задължения инспекторите са длъжни:
1. да се легитимират със служебна карта на инспектор от Инспектората на Министерството на отбраната и да представят основанието за извършване на проверката, а при извършване на внезапна проверка само се легитимират;
2. да не разкриват самоличността на лицата, подали сигнал за нарушение, и да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
3. да зачитат достойнството на проверяваните лица и да не разгласяват информация от личен характер, станала им известна в процеса на проверката.


Чл. 15. Всяко посещение на инспекторите при извършване на проверка се регистрира от председателя на комисията в книгата за контрол на проверявания обект.

Глава трета.
ВИДОВЕ ПРОВЕРКИ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ТЯХНОТО ПРОВЕЖДАНЕ


Чл. 16. (1) Инспекторатът извършва:
1. проверки на структури, дейности и процеси в администрацията на Министерството на отбраната, на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и звената, осъществяващи административни функции във формированията от Българската армия;
2. проверки за установяване на дисциплинарни и административни нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и във формированията от Българската армия;
3. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) проверки на бойната подготовка, войсковия ред и дисциплина и на оперативните способности във въоръжените сили;
4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) проверки по сигнали срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на длъжностни лица от администрацията на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия;
5. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
6. контрол по привеждането в изпълнение на препоръките и предложенията на омбудсмана на Република България.
(2) Инспекторатът проверява изпълнението на предписанията на други контролни органи извън Министерството на отбраната, като при констатация за тяхното неизпълнение уведомява министъра на отбраната.


Чл. 17. (1) Инспекторатът извършва комплексни, тематични, последващи (контролни) и съвместни проверки. По начина на подготовка проверките биват планови и извънпланови (внезапни).
(2) Комплексната проверка обхваща различни аспекти от дейността на проверяваната структура в изпълнение на правомощията на инспектората по чл. 16.
(3) Тематичната проверка обхваща отделни проблеми (аспекти) от дейността на проверяваната структура или изследва проблеми, както и процеси, протичащи в различни структури.
(4) Последващата (контролната) проверка установява отстраняването на констатирани слабости и изпълнението на утвърдени предложения от предишни проверки.
(5) Съвместна проверка се извършва от представители на инспектората и от представители от други структури от Министерството на отбраната, от структури на пряко подчинение на министъра на отбраната или от Българската армия.


Чл. 18. (1) Министърът на отбраната със заповед възлага извършването на съответните проверки. В заповедта се определят председателят и членовете на комисията, извършваща проверката, и срокът за изпълнението.
(2) При възлагане на извънпланови (внезапни) проверки заповедта за проверка се издава в срок до един ден след началото на проверката.


Чл. 19. (1) При извършване на планова проверка председателят на комисията изготвя план-график, който се утвърждава от главния инспектор на Министерството на отбраната.
(2) По решение на председателя на комисията извадка от план-графика заедно със списък на изискваните справки и документи се изпраща предварително на проверяваните структури.
(3) Членовете на комисията изготвят лични планове в съответствие с план-графика за проверката. При подготовката за проверката инспекторите изучават обекта за контрол, като за целта при нужда изискват необходимите им документи и справки от администрацията на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и формированията от Българската армия.
(4) За периода на проверката членовете на комисията изпълняват поставените им задачи под ръководството на председателя на комисията.
(5) В хода на проверката главният инспектор на Министерството на отбраната или председателят на комисията информира ръководството на проверяваната структура за предварителните констатации на инспекторите. Ръководителят на проверяваната структура има право да изрази становище по предварителните констатации.


Чл. 20. При извършване на извънпланови (внезапни) проверки с оглед осигуряване на необходимата оперативност може да не се прилагат разпоредбите на чл. 19, ал. 1 - 3.


Чл. 21. (1) За резултатите от проверката членовете на комисията съставят констативен протокол, който съдържа констатации на състоянието на проверявания обект или процес, анализ на констатациите и установяване степента на съответствие на дейността с изискванията на нормативната уредба, отбелязване на нарушенията и предложения за отстраняването им.
(2) Когато председател на съвместната проверка е длъжностно лице от друга структура на Министерството на отбраната, от структура на пряко подчинение на министъра на отбраната или от Българската армия, участващият инспектор от инспектората изготвя констативен протокол за нуждите на проверката и информира главния инспектор на Министерството на отбраната за хода и резултатите от проверката.
(3) Констативните протоколи, изготвени от членовете на комисията, не подлежат на изменение и допълнение от други длъжностни лица.


Чл. 22. (1) Въз основа на констативните протоколи председателят на комисията изготвя обобщен констативен протокол и доклад до министъра на отбраната от името на главния инспектор на Министерството на отбраната. Докладът съдържа обективни констатации за действителното състояние на проверявания обект, анализ, изводи и предложения за предприемане на конкретни мерки и действия за подобряване на работата и отстраняване на причините, водещи до слабости и нарушения.
(2) Когато главният инспектор на Министерството на отбраната или председателят на комисията имат различно мнение от това на проверяващите инспектори по определени въпроси, те отразяват в доклада различието и прилагат констативните протоколи.
(3) Главният инспектор на Министерството на отбраната подписва и представя на министъра на отбраната доклада с резултатите от проверката.


Чл. 23. Утвърденият от министъра на отбраната доклад се изпраща по административен ред на съответните ръководители, отговорни за изпълнението на утвърдените предложения.


Чл. 24. За всяка проверка се открива преписка, която съдържа:
1. основанието за проверката;
2. план-графика за извършване на проверката;
3. документите, получавани и съставяни в хода на проверката, в т.ч. и констативните протоколи на инспекторите;
4. доклада до министъра на отбраната за резултатите от проверката;
5. докладите на ръководителите на проверяваните структури и компетентните органи относно изпълнението на утвърдените от министъра на отбраната предложения.

Глава четвърта.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА


Чл. 25. За подготовката и извършването на проверката ръководителите и длъжностните лица от проверяваните структури оказват пълно съдействие и създават необходимите условия за извършване на проверката в изпълнение на задълженията им по чл. 13.


Чл. 26. В случаите по чл. 17, ал. 5 ръководителите на съответните структури осигуряват участието на необходимия/те експерт/и в проверката. По време на проверката експертите имат правата и задълженията на инспектори.


Чл. 27. (1) Ръководителите на проверяваните структури и отговорните за изпълнението на утвърдените предложения уведомяват писмено главния инспектор на Министерството на отбраната за изпълнението на утвърдените от министъра на отбраната предложения, съдържащи се в доклада от проверката, в определения срок. Когато такъв не е изрично посочен в доклада, срокът за уведомяване е едномесечен.
(2) При неизпълнение на задължението в срока по ал. 1 главният инспектор на Министерството на отбраната писмено докладва на министъра на отбраната за неизпълнението.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този правилник:
1. "Ръководители на структури" са директорите на дирекции и ръководителите на други звена в администрацията на Министерството на отбраната, ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, командирите и началниците на формирования от Българската армия.
2. "Длъжностни лица" са военнослужещите и цивилните служители, назначени по служебни или трудови правоотношения в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в процеса на изпълнение на функционалните им задължения съгласно длъжностните им характеристики.

Заключителни разпоредби


§ 2. Правилникът се издава на основание чл. 106, ал. 9 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 46, ал. 3 от Закона за администрацията.


§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" и отменя Правилника за организацията на дейността на Инспектората на Министерството на отбраната (обн., ДВ, бр. 55 от 2001 г.; изм., бр. 5 от 2006 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 06.03.2015 Г.)

§ 5. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума