навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР

В сила от 19.10.2010 г.
Приет с ПМС № 232 от 11.10.2010 г.

Обн. ДВ. бр.82 от 19 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 8 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.46 от 19 Май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Антидопинговия център, наричан по-нататък "центъра".

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) Центърът е национална антидопингова организация - специализиран орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу употребата, разпространението и допускането на употреба на допинг в спорта. Той е независим в оперативните си решения и действия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) Центърът е юридическо лице на бюджетна издръжка, което се управлява и представлява от изпълнителен директор - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на младежта и спорта.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) Центърът е специализиран контролен орган по смисъла на чл. 91, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Центърът осъществява дейността си самостоятелно и в сътрудничество с останалите национални и международни институции и организации, имащи отношение към превенцията и борбата срещу използването на допинг.
(2) Центърът осъществява дейността си при спазване на националното и международното законодателство по отношение на борбата срещу допинга, с утвърдените международни стандарти, правила и списъци, както и при осигуряване защита на правата на спортистите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) В срок до 30 ноември на предходната година центърът предлага за утвърждаване от министъра на младежта и спорта годишен план за дейността си.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.)

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.)

Чл. 5. Центърът:
1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) организира и провежда допингов контрол по реда на Наредбата за антидопинговата дейност;
2. приема годишен план за провеждане на допингов контрол;
3. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) изисква информация от българските спортни организации, необходима за провеждане на допингов контрол и за изготвяне и поддържане на Регистъра на спортистите за тестване;
4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) поддържа регистър на спортистите, преминали допингов контрол, и на получените резултати и отчита изпълнението на наказанията, наложени за нарушаване на антидопинговите правила;
5. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) публикува актуален Забранителен списък;
6. подпомага, разработва, насърчава и контролира реализирането на антидопингови програми и провежда антидопингови кампании;
7. осъществява международно сътрудничество в качеството си на национална антидопингова организация;
8. следи за спазване на международните стандарти за допингов контрол;
9. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) създава и управлява Регистър на спортистите за тестване, Вторичен регистър на спортисти за тестване и Регистър за отборни местонахождения.

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Центърът се управлява и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на младежта и спорта въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Трудовите правоотношения с изпълнителния директор на центъра се сключват, изменят и прекратяват от министъра на младежта и спорта.


Чл. 7. (1) Изпълнителният директор на центъра има следните правомощия:
1. ръководи и контролира дейностите на центъра;
2. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата по чл. 4а и за осъществяване на финансовото управление и контрол в съответствие с принципите и изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
3. представлява центъра пред трети лица;
4. осигурява защита и носи отговорност за информацията, свързана с дейностите на центъра;
5. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) изпълнява функциите на орган по назначаването и работодател по отношение на работещите в центъра;
6. утвърждава длъжностното разписание на служителите на центъра;
7. провежда информационната политика на центъра;
8. одобрява външните експерти, утвърждава състава на антидопинговите екипи и размера на възнагражденията им;
9. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) представя на министъра на младежта и спорта ежегоден доклад за дейността на центъра в срок до 20 февруари на следващата година;
10. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) прави предложения до министъра на младежта и спорта за налагане на санкции на спортни организации във връзка с нарушение на антидопинговите правила от спортисти и спортно-технически лица;
11. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) в случаите, когато контролният анализ потвърждава неблагоприятния резултат от анализа на проба "А", уведомява съответните лица по реда на Наредбата за антидопинговата дейност;
12. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) издава или отказва издаването на разрешение за терапевтична употреба на субстанции и методи, включени в Забранителния списък;
13. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) сезира Дисциплинарната комисия при Българския олимпийски комитет при условията и по реда на Наредбата за антидопинговата дейност;
14. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) утвърждава ценоразпис на услугите, извършвани от центъра;
15. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) сключва споразумения с международни федерации и национални антидопингови организации за извършване на допингов контрол;
16. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) издава служебни карти на лицата, които имат право да участват в антидопинговите екипи;
17. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) създава работни групи за решаване на проблеми и за изпълнение на конкретни задачи от компетентността на центъра;
18. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) оправомощава лица, които да съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания;
19. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) осъществява други дейности, свързани с управлението и функционирането на центъра.
(2) Изпълнителният директор издава наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(3) В рамките на предоставените му правомощия изпълнителният директор издава заповеди и други индивидуални административни актове.


Чл. 8. Правомощията на изпълнителния директор в негово отсъствие се осъществяват от главния секретар или от определен със заповед служител за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието му.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) Структурата на центъра включва три направления: "Антидопингови програми", "Правно и административно обслужване" и "Финансово-счетоводно обслужване".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) Общата численост на персонала в центъра е 11 щатни бройки, разпределени по организационни структури и административни звена съгласно приложението.
(3) При необходимост центърът може да привлича външни експерти с подходящо образование, квалификация и опит.
(4) Лицата, участващи в дейността по осъществяване на допинг контрола, са длъжни да пазят и да не разгласяват информацията, станала им известна във връзка със и/или по повод тяхната работа.


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.)

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 11. Главният секретар се назначава от изпълнителния директор и осъществява административното ръководство на центъра, като:
1. ръководи, организира, координира и контролира дейността на организационните звена на центъра;
2. организира разпределянето на задачите за изпълнение;
3. осъществява общ контрол по изпълнението на възложените задачи;
4. изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор;
5. осъществява контрол върху входящата и изходящата кореспонденция;
6. контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и опазването на информацията;
7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите.

Раздел III.
Лаборатория за допингов контрол (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.)

Раздел III.
Лаборатория за допингов контрол


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.)

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.)

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.)

Раздел IV.
Направление "Антидопингови програми" (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.)


Чл. 15. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) Направление "Антидопингови програми" осъществява допингов контрол, обучителна, информационна и международна дейност.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) Допинговият контрол се осъществява чрез:
1. управление на Регистъра на спортистите за тестване, на Вторичния регистър на спортисти за тестване и на Регистъра за отборни местонахождения;
2. тестване;
3. разследване;
4. управление на резултати;
5. разглеждане на заявления и изготвяне на становища относно искания на спортисти за издаване на разрешения за терапевтична употреба на субстанции и методи, които са включени в Забранителния списък на Световната антидопингова агенция, от Комисията за разрешения за терапевтична употреба с участие на външни експерти, лекари-специалисти в съответната област.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.)
(3) Обучителната дейност се осъществява чрез:
1. обучение на лица за придобиване право на участие в дейността на антидопинговите екипи;
2. обучение за използване на системата АДАМС;
3. разработване и реализиране на обучителни програми за антидопинговите правила;
4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) изготвяне на предложения за издаване на служебни карти на лицата, имащи право да участват в антидопинговите екипи;
5. провеждане на разяснителни антидопингови кампании и подготовка на свързани с тях информационни материали.
(4) Информационната и международната дейност се осъществяват чрез:
1. осигуряване на международната кореспонденция и сътрудничество на центъра;
2. осигуряване на контактите на центъра със средствата за масово осведомяване;
3. поддържане и обновяване на информацията на електронната страница на Антидопинговия център.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.)

Раздел V.
Направление "Правно и административно обслужване" (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.)

Раздел V.
Направление "Правно, административно и информационно обслужване" (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.)


Чл. 18. (1) Правното обслужване на центъра се осъществява от лице с юридическо образование и с минимален професионален стаж 3 години.
(2) Правното обслужване на центъра се осъществява чрез:
1. оказване на съдействие по правни въпроси, изготвяне на становища и справки;
2. осъществяване на процесуалното представителство на центъра пред съдилищата и другите правораздавателни органи;
3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) изготвя всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите, в съответствие с действащото законодателство;
4. подготовка на отговори и даване на становища по постъпили жалби, сигнали и предложения;
5. предложения за нормативни промени и разработването на такива промени;
6. изготвяне и съгласуване за законосъобразност на проекти на договори, както и мотивирани становища;
7. (отм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.)
8. подпомагане на изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г.) Административното обслужване на центъра и на неговата администрация се осъществява от експерт и се изразява във:
1. организирането и поддържането на деловодната система съобразно действащото законодателство и вътрешните актове;
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) организирането и поддържането на архива на центъра;
3. организирането и осъществяването на движението на кореспонденцията и нейното съхраняване;
4. (отм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.)
6. организиране извършването на преводи на материали във връзка с дейността на центъра;
7. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) осъществяването на протоколната дейност и организирането на семинари, работни срещи и други мероприятия на центъра;
8. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) координация на обучението и командироването на служителите в центъра.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.)

Раздел VI.
Направление "Финансово-счетоводно обслужване"


Чл. 20. Цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността на центъра включва:
1. изпълнение на бюджетната програма;
2. разработване на проект на годишен бюджет на центъра;
3. осигуряване на финансово-счетоводна информация;
4. осигуряване на данните и изготвяне на ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и съставяне на годишен финансов отчет;
5. осъществяване на финансово управление и контрол в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;
6. изготвяне на годишен финансов отчет и баланс на центъра;
7. организиране и осъществяване на инвентаризация съгласно Закона за счетоводството.

Раздел VII.
Организация на работата на центъра


Чл. 21. (1) Организацията на работа в центъра се осъществява в съответствие с разпоредбите на правилника.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Работното време на служителите в Антидопинговия център е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. в работните дни със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(3) Главният секретар може да определи и друго работно време за служители от отделни направления на центъра.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.)


Чл. 22. Служителите на центъра изпълняват задълженията си в съответствие с длъжностните си характеристики и при спазване изискванията на закона.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.)


§ 2. Правилникът се приема на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 20 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ДОПИНГОВ КОНТРОЛ ПРИ ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 86. В Правилника за устройство и дейността на Антидопинговия център, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2010 г., (обн., ДВ, бр. 82 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2011 г. и бр. 22 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. Навсякъде думите "Министерството на физическото възпитание и спорта" и "министъра на физическото възпитание и спорта" се заменят съответно с "Министерството на младежта и спорта" и "министъра на младежта и спорта".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 1 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 08.11.2013 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 ОТ 3 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.11.2016 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 14 МАЙ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 19.05.2020 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 15 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.)

§ 12. Навсякъде в Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център думите "Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност" се заменят с "Наредбата за антидопинговата дейност".

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Приложение към чл. 9, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 08.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 19.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.)


Обща численост на персонала в организационните структури и административните звена в Антидопинговия център - 11 щатни бройки

(Загл. изм. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.)

 
Изпълнителен директор 1
Главен секретар 1
(зал. - ДВ, бр. 6 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.)
Направление "Антидопингови програми 5
Направление "Правно и административно обслужване" 2
Направление "Финансово-счетоводно обслужване" 2


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума