навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, КОИТО СЕ НАМИРАТ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА, В КОИТО НЯМА СТРУКТУРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Приета с ПМС № 193 от 08.09.2010 г.
В сила от 17.09.2010 г.

Обн. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.84 от 28 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.53 от 18 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия.

Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Определянето на жилищата, ателиетата и гаражите от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, за продажба се извършва със заповед на министъра на отбраната по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" съгласувано с началника на отбраната и дирекция "Управление на човешките ресурси".

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА


Чл. 3. (1) Право да кандидатстват за закупуване на жилище, ателие или гараж от жилищния фонд на Министерството на отбраната, определени за продажба по реда на чл. 2, имат следните категории лица:
1. военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или от Българската армия;
2. преживелият съпруг (съпруга) и децата на военнослужещ от Министерството на отбраната, от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или от Българската армия, загинал при или по повод изпълнение на военната служба;
3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) лицата, чиито правоотношения за изпълнение на военна служба са прекратени на основание чл. 162, т. 1 - 3, чл. 163, 164 и 169 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 128, т. 1 - 4, чл. 128а, 128б и 129 от отменения Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 35 от 2009 г.) или чл. 18, букви "а" - "г" от отменения Закон за всеобщата военна служба в Народна република България (ДВ, бр. 112 от 1995 г.), както и лицата, чиито правоотношения са прекратени на основание чл. 103, ал. 1, т. 1, 3 и 6, чл. 105, ал. 1 и чл. 106, ал. 1 от Закона за държавния служител или чл. 325, т. 1, 3, 5, 6, 8, 9 и 12, чл. 326, ал. 1, чл. 328, ал. 1, т. 1 - 4, 8, 10 и 10а от Кодекса на труда.
(2) Когато лицата по ал. 1 са настанени като наематели в жилище, ателие или гараж от жилищния фонд на Министерството на отбраната и се ползват от правото си за закупуване по реда на наредбата, наемните им правоотношения се запазват до сключването на договора за продажба по реда на глава трета.


Чл. 4. Лицата по чл. 3, ал. 1 могат да закупят само едно жилище (ателие или гараж) от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на наредбата.


Чл. 5. (1) Лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 3 могат да закупят жилище, ателие или гараж от жилищния фонд на Министерството на отбраната, ако имат най-малко 3 години стаж/прослужено време в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или в Българската армия.
(2) При определяне на прослуженото време на военнослужещите и на освободените от военна служба се взема предвид действително прослуженото време на военна служба в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия без приравнения трудов стаж и срока на обучение във висшите военни училища.
(3) Обстоятелството по ал. 1 се установява с удостоверение от съответната структура по управление на човешките ресурси (по личния състав) в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или в Българската армия.


Чл. 6. (1) Продажбата на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната по чл. 2 се извършва при спазване на следната последователност на лицата, които кандидатстват за закупуване:
1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) заварени наематели в обявеното за продажба жилище, ателие или гараж, когато те и членовете на техните семейства отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г. и бр. 31, 52 и 58 от 2010 г.);
2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1, когато те и членовете на техните семейства отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост;
3. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) лицата по чл. 3, ал. 1, т. 2, когато те и членовете на техните семейства отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост;
4. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) лицата по чл. 3, ал. 1, т. 3, когато те и членовете на техните семейства отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост;
5. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) заварени наематели в обявеното за продажба жилище, ателие или гараж, когато те и членовете на техните семейства не отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост;
6. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1, когато те и членовете на техните семейства не отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост;
7. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) лицата по чл. 3, ал. 1, т. 2, когато те и членовете на техните семейства не отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост;
8. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) лицата по чл. 3, ал. 1, т. 3, когато те и членовете на техните семейства не отговарят на условията на чл. 71, ал. 1, т. 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
(2) Класирането на лицата по ал. 1 се извършва според продължителността на стажа/прослуженото им време в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или в Българската армия с изключение на лицата по ал. 1, т. 1 и 5. За лицата по т. 3 и 7 класирането се извършва според продължителността на прослуженото им време в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или в Българската армия на загиналия военнослужещ.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Решението за откриване на процедурата по продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната по чл. 2 се взема от министъра на отбраната по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Решението на министъра на отбраната по чл. 7 се публикува във вестник "Българска армия", в един централен и в един местен всекидневник и на интернет страницата на Министерството на отбраната и на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".
(2) Решението по ал. 1 съдържа описание на имота, цената, критериите за класиране на кандидатите, срока за подаване на заявления за закупуване и необходимите документи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) С решението по ал. 1 министърът на отбраната упълномощава изпълнителния директор на Изпълнителна дирекция "Военни клубове и военно-почивно дело" да назначи комисия, която да разглежда преписките за продажба, да дава становища за тяхната законосъобразност и да извършва класиране на кандидат-купувачите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) В състава на комисията по ал. 3 се включва правоспособен юрист.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Продажбата на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната по чл. 2 се извършва на цена, равна на данъчната оценка на имота, увеличена с 5 на сто, но не по-ниска от балансовата му стойност.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Продажбата на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната по чл. 2 се извършва въз основа на заявление - по образец, утвърден от министъра на отбраната, подадено от правоимащите лица до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. заповед за настаняване, надлежно заверена, че лицето е настанено на валидно правно основание и че е в сила към датата на подаване на заявлението (при налична такава);
2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) декларация за гражданско, семейно, имотно състояние и обстоятелствата по чл. 71, ал. 1, т. 2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост - по образец, утвърден от министъра на отбраната;
3. удостоверение от съответната структура по управление на човешките ресурси (по личния състав) за потвърждаване на местоработата и стажа/прослуженото време в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия - по образец, утвърден от министъра на отбраната.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Към преписката служебно се прилага скица/схема на имота, когато това е необходимо, и данъчна оценка на имота.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Постъпилите заявления се разглеждат от комисията по чл. 8, ал. 3 в едномесечен срок от изтичане на срока за подаването им. При необходимост от кандидат-купувача може да се изискат и допълнителни документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за продажбата. В този случай срокът започва да тече от датата, на която са представени допълнителните документи.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.)
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.)


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Въз основа на утвърдените от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" протоколи на комисиите по чл. 8, ал. 3 министърът на отбраната издава заповеди за извършване на продажбите. В тях се посочват купувачът, описание на имота - по местонахождение, идентификатор, вид, площ, граници, цена, както и припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на собственост или на строеж върху земята, размерът на дължимите данъци, такси и режийни разноски, които се заплащат от купувача. Проектът на заповедта за продажба се изготвя от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".
(2) Заповедта по ал. 1 се връчва на купувача по реда на Гражданския процесуален кодекс и не подлежи на обжалване.


Чл. 12. (1) В едномесечен срок от връчването на издадената от министъра на отбраната заповед за продажба купувачът внася дължимите суми.
(2) Ако в срока по ал. 1 купувачът не внесе дължимите суми, се счита, че той се е отказал от покупко-продажбата, и преписката се прекратява.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) В случаите по ал. 2 се уведомява следващия класиран кандидат-купувач, ако междувременно той не е закупил жилище (ателие или гараж) по реда на наредбата, и Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" предлага на министъра на отбраната проект на заповед за продажба.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Договорът за продажба се изготвя в 6 (шест) екземпляра от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" след представяне от купувача на документ за извършено плащане.
(2) Договорът за продажба се подписва от купувача и от министъра на отбраната и влиза в сила от датата на сключването му.
(3) Четири от подписаните екземпляра от договора за продажба се вписват от купувача за негова сметка в службата по вписванията по местонахождението на имота.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) По един екземпляр от вписания договор се представя в Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" за отписване на имота от Главния регистър на имотите - частна държавна собственост на МО, и в Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", където се съхраняват.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" уведомява областния управител по местонахождението на имота за извършената продажба, като изпраща заверено копие от вписания договор за отписване на имота от актовите книги за държавна собственост.


Чл. 14. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) Когато за жилищата, ателиетата и гаражите по чл. 1 не постъпят молби за закупуване от лицата по чл. 3, ал. 1, имотите може да се изключат от жилищния фонд на Министерството на отбраната със заповед на министъра на отбраната и да се продадат по реда на глава пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Структура на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия" е административно звено по смисъла на Закона за администрацията или военно формирование с численост, по-голяма от 20 души.
2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) "Деца" са лицата до навършване на 18-годишна възраст или до навършване на 20-годишна възраст при обучение в дневна форма на средно учебно заведение и на 25-годишна възраст при обучение в редовна форма на висше учебно заведение.
3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.) "Семейство" са съпрузите и техните деца, ако не са встъпили в брак.
4. "Жилище" е жилищен обект по смисъла на § 5, т. 30 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 319, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 53 от Закона за държавната собственост.


§ 3. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на отбраната.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, КОИТО СЕ НАМИРАТ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА, В КОИТО НЯМА СТРУКТУРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 28.10.2011 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 13 ЮНИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, КОИТО СЕ НАМИРАТ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА, В КОИТО НЯМА СТРУКТУРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 18.06.2013 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 31 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА, АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, КОИТО СЕ НАМИРАТ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА, В КОИТО НЯМА СТРУКТУРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 04.09.2015 Г.)

§ 13. Незавършените до влизането в сила на тази наредба производства по продажба на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната се приключват в 6-месечен срок по цени, при условия и по ред, определени с нормативната уредба, действала по време на стартирането на процедурата по продажба.

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 9

(Изм. - ДВ, бр. 53 от 2013 г., в сила от 18.06.2013 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.)Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума