навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ПЪРВИЧНО И ВТОРИЧНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ, РЕЗЕРВИРАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА НОМЕРА, АДРЕСИ И ИМЕНА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 74 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.09.2012 Г.)

В сила от 17.08.2010 г.
Издадена от Комисията за регулиране на съобщенията

Обн. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г., изм. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 28 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 24 Ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.20 от 10 Март 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) С тази наредба се определят правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.

Чл. 2. Комисията за регулиране на съобщенията (комисията) предоставя за ползване, резервира и отнема номера, адреси и имена на предприятията, които осъществяват електронни съобщения съобразно Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и правилата и процедурите по тази наредба.


Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) Разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера и/или адреси се издават на предприятия, които осъществяват електронни съобщения чрез:
1. електронни съобщителни мрежи за предоставяне на обществени телефонни услуги;
2. електронни съобщителни мрежи за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, достъпът до които се реализира посредством номера от Националния номерационен план (ННП).

Глава втора.
НАЦИОНАЛЕН НОМЕРАЦИОНЕН ПЛАН

Раздел I.
Общи положения


Чл. 4. Националният номерационен план се изготвя от комисията съобразно изискванията на чл. 133 ЗЕС.


Чл. 5. Националният номерационен план включва информация за:
1. националните кодове за направление;
2. предназначение на кодовете по т. 1;
3. дължина на кодовете и дължина на национално значимите номера.


Чл. 6. С разпределението на номерата в ННП се цели осигуряването на ресурс за всички обществени електронни съобщителни услуги.

Раздел II.
Структура и формат на номерата от Националния номерационен план


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) Международният номер за Република България има следната структура:
1. международен код на страната (СС), предоставен на Република България от ITU-T, съставен от три цифри - "359";
2. национално значим номер (NSN) с дължина не повече от:
а) (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) девет цифри за цифровите мобилни наземни електронни съобщителни мрежи;
б) (нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) дванадесет цифри за мрежи и услуги, при които се използва комуникация Машина - Машина (М2М);
в) (предишна б. "б" - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) осем цифри за всички други електронни съобщителни мрежи и услуги.
(2) Структурата по ал. 1 е показана в приложение № 1.


Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 10.03.2011 г.) Национално значимият номер има следната структура:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) национален код за направление (NDC);
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) абонатен номер.
(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 10.03.2011 г.) За осъществяване на повикване в рамките на Република България се избира национално значимият номер, предшестван от префикс "0".


Чл. 10. Националните кодове за направление (NDC) биват:
1. географски;
2. негеографски.


Чл. 11. (1) Географските кодове са уникални, като първата цифра на географския код идентифицира 8 географски зони съгласно приложение № 2.
(2) Комисията определя с решение географските кодове на номерационните области в Република България и ги публикува на страницата си в интернет.
(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) Промяна в кодовете по ал. 2 може да бъде извършена и по предложение на предприятие по чл. 3. Комисията взема решение по предложението след провеждане на обществени консултации по реда на чл. 37 ЗЕС.
(4) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Чрез номера след кодовете по ал. 1 могат да се предоставят и номадски телефонни услуги на територията на Република България. Предприятията, които имат намерение да предоставят услуги с номадски характер, следва да уведомят за това комисията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Предприятията предоставят номадски телефонни услуги след потвърждение от "Национална система 112" в Министерството на вътрешните работи на възможността за приемане и обработване на географски координати на адреса на повикването, което представят на комисията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Не се допуска предоставяне на услугите по ал. 4 при използване на мобилен достъп до интернет.

Чл. 12. Негеографските кодове са:
1. за достъп до електронни съобщителни мрежи;
2. за достъп до национални негеографски услуги.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) Кодове за достъп до мрежата са:
1. двуцифрени или трицифрени кодове за достъп до цифрови мобилни наземни електронни съобщителни мрежи с формат 8А, 98А или 99Х;
2. двуцифрени, трицифрени и четирицифрени кодове за достъп до други мобилни наземни електронни съобщителни мрежи с формат 4А, 4АХ и 4АВХ;
3. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) четирицифрени кодове за достъп до мрежи на виртуални мобилни оператори (MVNO) или на платформи за виртуални мобилни оператори (MVNE) с формат 98АХ.
(2) Възможните стойности на А и В се определят в ННП. Х може да заема стойности от 0 до 9.


Чл. 14. (1) Кодове за достъп до национални негеографски услуги са:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) 10ХУ - кодове за достъп до услугата "избор на оператор";
2. 11А - европейски хармонизирани кодове;
3. 116 - европейски хармонизиран код за достъп до номера за предоставяне на хармонизирани услуги със социална значимост; форматът на номерата е 116XYZ, като предназначението на всеки конкретен номер се определя с решение на комисията, като се вземат предвид решенията на Европейската комисия;
4. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) 118 - код за достъп до справочни услуги, с формат на номерата 118ХУ;
5. 13А - кодове за достъп до услугата "комутируем достъп до интернет" с формат на номерата 13АХ, 13АХУ или 13АХУZ;
5а. (нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) 430 - код за достъп до услуги, при които се използва комуникация Машина - Машина (М2М), с формат на номерата 430ХY(Z)ZZZZZZ, където ХY(Z) определят държателя на обхвата, а (Z)ZZZZZZ е предоставената група от номера;
6. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) 700 - код за достъп до услугата "персонален номер" с формат на номерата 700ХУZZZ, където ХУ(Z) определят държателя на обхвата, а (Z)ZZ е предоставената група от номера;
7. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) 800 - код за достъп до услуги с безплатен достъп с формат на номерата 800ХУZZZ, където ХУ(Z) определят държателя на обхвата, а (Z)ZZ е предоставената група от номера;
8. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) 90 - код за достъп до услуги с добавена стойност (УДС) с формат на номерата 90SХYZZZ, където S определя тип УДС, XY(Z) - държателя на обхвата, а (Z)ZZ е предоставената група от номера.
(2) Кратки национални номера за достъп до спешни повиквания:
1. 112 - европейски хармонизиран номер за достъп до спешни повиквания;
2. 150 - служба "Спешна медицинска помощ";
3. 160 - служба "Пожарна безопасност и защита на населението";
4. 166 - служба "Полиция".
(3) Кодовете по ал. 1, т. 2, 3 и 4, както и кратките национални номера по ал. 2 се избират без национален префикс.
(4) Възможните стойности на А се определят в ННП. Х, У и Z могат да заемат стойности от 0 до 9.
(5) (В сила до 31.12.2010 г., отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)


Чл. 15. Чрез номерата по чл. 14, ал. 1, т. 4 се предоставят телефонни справочни услуги, като в допълнение могат да бъдат предоставяни и справочни услуги, свързани с допълнителна информация, предоставена от абоната на съответния телефонен номер, доколкото тяхното предоставяне е в съответствие с нормативните изисквания.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2019 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) (1) (В сила от 01.05.2019 г.) За разговор с номера по чл. 14, ал. 1, т. 6 се прилага цена, която не надвишава цената за разговор с номера след кодовете по чл. 11, ал. 1 или чл. 13, ал. 1, съгласно абонаментния план или приложимата тарифа за предплатени телефонни услуги.
(2) (В сила от 01.02.2020 г. (*) , отм. - ДВ, бр. 20 от 2020 г., в сила от 10.03.2020 г.)
(3) (В сила от 01.05.2019 г.) (*) Предприятията, които предоставят вторично номера по чл. 14, ал. 1, т. 6, задължават абонатите на услугата "персонален номер" да уведомяват по подходящ начин крайните потребители, че при повиквания към тези номера няма допълнително таксуване и се прилагат цените съгласно абонаментния план или приложимата тарифа за предплатени телефонни услуги.

Чл. 16. (В сила от 01.01.2011 г.) (1) Гласови телефонни УДС могат да бъдат предоставяни само чрез номера по чл. 14, ал. 1, т. 8.
(2) Конкретната стойност на крайната цена за всяка УДС се обявява чрез гласово съобщение в началото на повикването, което не се таксува, последвано от период 3 секунди, който дава възможност на потребителя да продължи или да прекрати повикването.
(3) Определят се следните стойности на S според типа услуги:
1. S=1 (код за достъп 901) - телегласуване;
2. S=2 (код за достъп 902) - хазартни игри;
3. S=3 (код за достъп 903) - услуги за "възрастни";
4. S=0 (код за достъп 900) - за всички останали услуги с добавена стойност.
(4) Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, публикуват актуална информация на страницата си в интернет относно:
1. предлаганите типове УДС в съответствие с формата по чл. 14, ал. 1, т. 8;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) възможностите на потребителите да ограничат достъпа си както до отделни типове, така и до всички УДС; начинът за ползване на тези възможности се включва и в общите условия на договора с крайните потребители на предприятието.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 10.03.2011 г.) Абонатните номера започват с цифрите от "0" до "9" след национален код за направление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 10.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.)
(3) За услугата "Гласова поща" в мобилна наземна електронна съобщителна мрежа се използва специфичен номер за достъп или номер, при който пред първата цифра на абонатния номер се прибавя допълнителна цифра.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) Не се допуска използването на вътрешномрежови номера, които съвпадат:
1. с кратките номера по чл. 14, ал. 2 или чиито първи цифри съвпадат с кодовете, посочени в чл. 14, ал. 3;
2. с кратки номера и кодове, предоставени по чл. 18.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Кратки номера от ННП с първа цифра "1" и дължина от три до пет цифри, различни от описаните в чл. 14, могат да бъдат предоставяни за достъп до национални негеографски услуги при едновременно изпълнение на следните изисквания:
1. национално значение и обществен интерес към услугите;
2. осигурена възможност за достъп до услугите за крайните потребители на всички предприятия, които предоставят обществени телефонни услуги.
(2) В зависимост от услугите е възможно определяне на кодове от ННП с първа цифра "1" и дължина три или четири цифри, след които да бъдат предоставяни номера за един и същи тип услуги.
(3) Кратките номера по ал. 1 и 2 се избират без национален префикс.
(4) Комисията се произнася по предложения за предоставяне на услуги чрез номера и кодове по ал. 1 и 2 след провеждане на обществени консултации по реда на чл. 37 ЗЕС.


Чл. 19. За идентификация на типа на връзката се използват следните префикси:
1. национален префикс "0";
2. международен префикс "00".

Глава трета.
СТРУКТУРА И ФОРМАТ НА НОМЕРА, КОИТО НЕ СА ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ НОМЕРАЦИОНЕН ПЛАН, АДРЕСИ И ИМЕНА


Чл. 20. (1) Международният идентификатор на абонат на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа (IMSI) е не по-дълъг от 15 цифри.
(2) Международният идентификатор на абонат на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа за Република България има следната структура:
1. трицифрен международен код на страната (МСС), в която се намира мобилната наземна електронна съобщителна мрежа, предоставен на Република България от ITU-T;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) двуцифрен код на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа (MNC), определящ мобилната електронна съобщителна мрежа, мрежата на виртуален мобилен оператор (MVNO) или мрежата на платформа за виртуални мобилни оператори (MVNE); може също да определя фиксирани електронни съобщителни мрежи, които предоставят услуги, изискващи използването на МNС (например SMS, MMS);
3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) номер за идентификация на абонат на съответната електронна съобщителна мрежа (MSIN) не по-дълъг от 10 цифри в мрежата, определена от кода на мобилната наземна електронна съобщителна мрежа (MNC).
(3) Структурата по ал. 2 е съгласно приложение № 3.


Чл. 21. (1) Международният идентификатор на абонат на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа TETRA (IТSI) е с 15 цифри.
(2) Международният идентификатор на абонат на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа TETRA за Република България има следната структура:
1. трицифрен международен код на страната (МСС), в която се намира мобилната наземна електронна съобщителна мрежа TETRA, предоставен на Република България от ITU-T;
2. четирицифрен код на мобилната наземна електронна съобщителна мрежа TETRA (Т)MNC), определящ мрежата TETRA на абоната в страната;
3. осемцифрен номер (SSI) за идентификация на абонат в неговата мобилна наземна електронна съобщителна мрежа TETRA.
(3) Структурата по ал. 2 е съгласно приложение № 4.


Чл. 22. (1) Международният номер на абонат в електронна съобщителна мрежа за пренос на данни е с 14 цифри.
(2) Международният номер на абонат в електронните съобщителни мрежи за пренос на данни за Република България има следната структура:
1. трицифрен международен код на страната (DCC), в която се намира електронната съобщителна мрежа за пренос на данни;
2. едноцифрен код, определящ електронната съобщителна мрежа за пренос на данни на национално ниво;
3. десетцифрен номер (NTN) за идентификация на абоната в електронната съобщителна мрежа за пренос на данни.
(3) Структурата по ал. 2 е съгласно приложение № 5.


Чл. 23. (1) Международният код на точка за сигнализация (ISPC) е с 14 бита.
(2) Международният код на точка за сигнализация има следната структура:
1. единадесетбитов код за сигнализация на електронната съобщителна мрежа (SANC);
2. трибитов идентификатор на точка за сигнализация (SPI).
(3) Структурата по ал. 2 е съгласно приложение № 6.


Чл. 24. (1) Националният код на точка за сигнализация (NSPC) е с 14 бита.
(2) Националният код на точка за сигнализация за Република България в двоично-десетичен вид е със структура 6-4-4. Възможните значения при десетично представяне на полета са: ZZ(00-63), YY(00-15), XX(00-15).
(3) Структурата по ал. 2 е съгласно приложение № 7.


Чл. 25. (1) Номерът за маршрутизация (Routing Number) е специфичен номер, който се използва от електронните съобщителни мрежи за маршрутизиране на повикване към пренесен номер.
(2) Структурата на номера за маршрутизация се определя в съответствие с приложимите стандарти.


Чл. 26. (1) Номерът за идентификация на издателя е със 7 цифри.
(2) Номерът за идентификация на издателя за Република България има следната структура:
1. двуцифрен код (MII), който за целите на електронните съобщения има стойност "89";
2. трицифрен международен код на страната (СС) - "359";
3. двуцифрен идентификатор на издателя (IIN).
(3) Структурата по ал. 2 е съгласно приложение № 8.


Чл. 27. (1) Кодовете за идентификация на базовите станции (BSIC) - цветни кодове в цифровите мобилни наземни електронни съобщителни мрежи, са с 6 бита.
(2) Цветните кодове в цифровите мобилни наземни електронни съобщителни мрежи имат следната структура:
1. трибитов цветен код на цифровата мобилна наземна електронна съобщителна мрежа (NCC);
2. трибитов цветен код на базова станция от цифровата мобилна наземна електронна съобщителна мрежа (ВСС).
(3) Структурата по ал. 2 е съгласно приложение № 9.


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.)

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.)

Глава четвърта.
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ, РЕЗЕРВИРАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА НОМЕРА И АДРЕСИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 74 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.09.2012 Г.)

Раздел I.
Предоставяне на номера и адреси


Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) Комисията предоставя първично номера и/или адреси за ползване на предприятията по чл. 3 чрез издаване на разрешение по чл. 88 ЗЕС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 24.11.2015 г.) Кратки национални номера за достъп до спешни повиквания, европейски хармонизирани номера и номера по чл. 18 могат да бъдат първично предоставяни на държавни органи, юридически лица или предприятия с мотивирано решение на комисията.
(3) Комисията поддържа публичен регистър на всички хармонизирани номера и на съответните хармонизирани услуги със социална значимост, които се предоставят на територията на Република България.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) Кодове и адреси, които не са част от ННП, могат да бъдат първично предоставяни с решение на комисията и на предприятия, които осъществяват електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за собствени нужди, когато се изисква мрежата им да бъде свързана с обществена електронна съобщителна мрежа.


Чл. 31. (1) Комисията предоставя за ползване номера от ННП на предприятията по чл. 3, както следва:
1. за предоставяне на услуги чрез фиксирани електронни съобщителни мрежи - минималната група е от 100 абонатни номера след съответния географски код за направление;
2. за предоставяне на услуги чрез цифрови мобилни наземни електронни съобщителни мрежи по чл. 13, ал. 1, т. 1 - блок от 10 000 000 или 1 000 000 национално значими номера с определен от комисията национален код за достъп до цифровата мобилна наземна електронна съобщителна мрежа;
3. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) за предоставяне на услуги чрез други мобилни наземни електронни съобщителни мрежи по чл. 13, ал. 1, т. 2 - блокове от 1 000 000, 100 000 или 10 000 национално значими номера с определен от комисията национален код за достъп до мобилната наземна електронна съобщителна мрежа;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) за предоставяне на услуги чрез мрежи на виртуални мобилни оператори (MVNO) или платформи за виртуални мобилни оператори (MVNE) по чл. 13, ал. 1, т. 3 - блокове от 100 000 национално значими номера с определен от комисията национален код за достъп до виртуалната електронна съобщителна мобилна мрежа;
5. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) за предоставяне на услуги, при които се използва комуникация М2М - минималната група е от 100 000 абонатни номера с формат съгласно чл. 14, ал. 1, т. 5а;
6. за негеографски услуги след кодове 700 и 800 - минималната група е от 100 абонатни номера с формат съгласно чл. 14, т. 6 и 7;
7. за УДС след код 90 - минималната група е от 100 абонатни номера за всеки тип услуга с формат съгласно чл. 14, т. 8;
8. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) за услугата "избор на оператор" - един код 10XY;
9. за предоставяне на справочни услуги - до 3 номера 118XY.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) Максималният брой номера, който може да бъде предоставян по едно заявление, е, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) след географски кодове - 1 % от номерационния капацитет след съответния код;
2. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.)
4. след кодове за негеографски услуги 700, 800 и 90 (за всяко S) - 1 % от номерационния капацитет след съответния код;
5. след кодове за достъп до мрежи - 1 блок от съответния вид.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) Комисията предоставя за ползване кодове, които не са част от ННП, на предприятията по чл. 3, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) за цифрови мобилни наземни електронни съобщителни мрежи, мрежи на виртуални мобилни оператори (MVNO), мрежи на платформи за виртуални мобилни оператори (MVNE) и фиксирани електронни съобщителни мрежи, които предоставят услуги, изискващи използването на МNС (например SMS, MMS) - един код на мобилна електронна съобщителна мрежа (МNС); при обоснована необходимост се допуска предоставяне на кодове за тестови или други цели;
2. за мобилните наземни електронни съобщителни мрежи TETRA - един код на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа TETRA (Т)МNС);
3. за електронни съобщителни мрежи за пренос на данни - един код за идентификация на електронна съобщителна мрежа за пренос на данни (DNIC);
4. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)


Чл. 33. Комисията предоставя за ползване адреси, както следва:
1. за електронни съобщителни мрежи с международна свързаност -международни кодове на точка за сигнализация (ISPC);
2. за електронни съобщителни мрежи със свързаност на национално ниво -национални кодове на точка за сигнализация (NSPC).


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Номера и кодове на виртуални мобилни оператори (MVNO) или на платформи за виртуални мобилни оператори (MVNE) се предоставят в случай, че предприятието заявител притежава необходимата минимална инфраструктура, която изисква собствен номерационен капацитет и код на мобилна електронна съобщителна мрежа (МNС).


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) (1) Изискванията за ефективно ползване съгласно чл. 107, т. 3 ЗЕС са, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) за фиксирани електронни съобщителни мрежи - използване на повече от 60 % от предоставените номера, след съответния географски код за направление;
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) за мобилни наземни електронни съобщителни мрежи и електронни съобщителни мрежи на виртуални мобилни оператори (MVNO) или мрежи на платформи за виртуални мобилни оператори (MVNE) - използване на повече от 60 % от предоставените номера;
3. за негеографски номера от обхват "700" и "800" - използване на повече от 50 % от предоставените номера.
(2) Изискванията по ал. 1 следва да бъдат изпълнени до подаване на заявление за допълнителен ресурс по чл. 113, ал. 1 ЗЕС.


Чл. 36. При разглеждане на постъпилите заявления по чл. 83 и 113 ЗЕС комисията взема решение въз основа на:
1. регулаторната политика по чл. 30, т. 7 ЗЕС;
2. съобразяване с актовете на международни организации и/или техни компетентни органи;
3. структурата на ННП и наличните свободни номера и адреси;
4. защита на националната сигурност;
5. изискванията за равнопоставеност;
6. желанието на заявителя.


Чл. 37. (1) Процедурата по издаването на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера и/или адреси, се извършва съгласно чл. 83 и 88 ЗЕС.
(2) Описанието на технически характеристики на електронната съобщителна мрежа и съоръжения съгласно чл. 83, ал. 1, т. 4 ЗЕС съдържа информация, като:
1. архитектура на електронната съобщителна мрежа (физическо и логическо ниво);
2. примерна топология на електронната съобщителна мрежа и описание на основните и елементи;
3. схема на сигнализацията при взаимно свързване с други електронни съобщителни мрежи или описание на възможните протоколи за взаимно свързване с други електронни съобщителни мрежи;
4. данни за техническите интерфейси за достъп на крайните потребители до електронната съобщителна мрежа.
(3) При подаване на документите заявителят следва да посочи коя информация представлява търговска тайна.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Всички документи се подават на български език.


Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.)

Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) Предприятията подават заявление по реда на чл. 113 ЗЕС за изменение или допълнение на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, в случай че желаят да им бъдат предоставени допълнително номера и/или адреси. В искането се обосновава необходимостта от нови номера и/или адреси и се прилага подробна справка за изпълнение на задълженията за ефективно ползване по чл. 35 на предоставените им в съответния регион и/или от съответния вид номера, ако имат такива.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) При мотивирано искане се допуска предоставяне на групи допълнителен индивидуално определен ограничен ресурс - номера без да са изпълнени критериите по чл. 35, ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Изискванията за ефективно ползване на ресурса, предоставен по реда на ал. 2, следва да бъдат изпълнени до подаване на искане по реда на ал. 2 за допълнителен ресурс от същия вид.

Чл. 40. Предприятията не придобиват право на собственост върху предоставените им за ползване номера и/или адреси.


Чл. 41. (1) При отказ от ползване на предоставени номера и/или адреси предприятията са длъжни да поискат изменение на разрешението си за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс по реда на чл. 116 ЗЕС.
(2) Към искането по ал. 1 предприятието прилага справка за групите, в които е имало използвани номера.
(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 24.11.2015 г.) В случай че в групите по ал. 2 има номера, пренесени в други мрежи, предприятието предоставя информация от базата данни с пренесени номера, която съдържа:
1. номерата, които са пренесени в друга мрежа;
2. мрежата, която обслужва всеки от номерата по т. 1, към момента на подаване на искането.
(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 24.11.2015 г.) В случай че от датата на подаване на искането по ал. 1 до датата на влизане в сила на решението на комисията по това искане бъдат пренесени номера от мрежата на предприятието, то е задължено да подаде в комисията допълнителна информация за тези номера съобразно изискванията на ал. 3.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 24.11.2015 г.) (1) Всяка група, от която има пренесени номера по чл. 41, ал. 3 и 4, се предоставя на предприятието, в чиято мрежа са пренесени най-голям брой номера от съответната група.
(2) Извън случаите по ал. 1 освободените групи номера по чл. 41, ал. 2 не могат да бъдат предоставяни или резервирани по-рано от шест месеца след тяхното освобождаване, считано от датата на изменение на разрешението на предприятието.


Чл. 43. (1) При пренасяне на номер в друга електронна съобщителна мрежа държателят на обхвата от номера остава същият.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) При връщане на номер при държателя на обхвата от номера, с изключение на случаите при осъществена преносимост, последният има задължение да не използва номера отново в срок 6 месеца, считано от датата на връщането му.

Раздел I "а".
Вторично предоставяне на номера (Нов - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)

Раздел I.
"а" Вторично предоставяне на номера (Нов - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)


Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Предприятията, получили разрешение да ползват първично предоставени номера по чл. 31, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6, имат право да ги предоставят вторично за ползване от крайни потребители. За номадски телефонни услуги, които се предоставят на физически лица, се предоставят номера след географския код по настоящ адрес на крайния потребител. За номадски телефонни услуги, които се предоставят на юридически лица, се предоставят номера след географски код по адрес на ползване на услугата.
(2) Предприятията, получили разрешение да ползват първично предоставени номера по чл. 31, ал. 1, т. 7 и 9, имат право да ги предоставят вторично на юридически лица или еднолични търговци за предоставяне на услуги чрез номера от обхвати "90" и "118".


Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) (1) Предприятията по чл. 43а, ал. 1 могат да предоставят вторично групи от номера на друго предприятие, което отговаря на следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 24.11.2015 г.) няма първично предоставени номера по чл. 31, ал. 1 за предоставяне на същия вид услуги;
2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 24.11.2015 г.) подало е уведомление до комисията за намерението си да осъществява дейност по препродажба на услугите, предоставяни чрез съответния вид номера, като е посочило вида услуги, за предоставянето на които ще се ползват.
(2) Предприятието, получило вторично номера, може да ползва същите единствено за целите на препродажба от свое име и за своя сметка на услугите, предоставяни чрез тези номера.
(3) За случаите по ал. 1 предприятието, на което са първично предоставените номера, изпраща информация до комисията, в която са посочени групите от номера и предприятието, на което те са вторично предоставени. Информация до комисията се изпраща и в случаите, при които групи вторично предоставени номера се връщат на предприятието, на което са първично предоставени.
(4) Информацията по ал. 3 се предоставя на комисията в 14-дневен срок от вторичното предоставяне на групите от номера или от връщането им на предприятието, на което са първично предоставени.


Чл. 43в. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) (1) В случаите на вторично предоставяне на номера задълженията от разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс не се прехвърлят.
(2) Предприятията, предоставили номера по реда на чл. 43б, са задължени да осигуряват възможността за преносимост на вторично предоставените номера.


Чл. 43г. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) Извън случаите по чл. 43б вторичното предоставяне на номера на други предприятия се забранява.

Раздел II.
Резервиране на номера


Чл. 44. (1) Комисията има право да резервира блокове от номера от ННП съгласно регулаторната политика по чл. 30, т. 7 ЗЕС.
(2) Предприятията, получили разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, имат възможност да резервират групи номера след географски кодове.


Чл. 45. (1) Минималният срок за резервиране на номера е 6 месеца.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде продължен не по-късно от един месец преди изтичане на първоначално заявения срок с искане, придружено с мотиви за необходимостта от удължаване на срока, като максималният срок за резервиране е 18 месеца.
(3) Повторно резервиране на групи номера след същия географски код се допуска, при условие че първоначално резервираният ресурс е предоставен за ползване от предприятието.


Чл. 46. (1) Предприятията, които желаят да резервират номера, подават в комисията заявление по образец.
(2) Заявлението съдържа:
1. идентификационни данни на лицето, което иска резервиране - наименование (фирма), седалище, адрес на управление и съответния идентификационен код;
2. номер на действащото разрешение;
3. вид на електронните съобщения, за осъществяването на които е издадено разрешението на предприятието за първично ползване на номера и адреси;
4. желан брой номера след географски код;
5. срок за резервиране на номерата.
(3) При непълноти и/или нередовности в документите по ал. 2 комисията уведомява писмено заявителя да ги отстрани в 7-дневен срок от получаване на уведомлението. В случай че непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, заявлението не се разглежда.


Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.)


Чл. 48. При разглеждане на постъпилите заявления комисията взема решение въз основа на:
1. регулаторната политика по чл. 30, т. 7 ЗЕС;
2. съобразяване с актовете на международни организации и/или техни компетентни органи;
3. структурата на ННП и наличните свободни номера;
4. защита на националната сигурност;
5. изискванията за равнопоставеност;
6. желанието на заявителя.


Чл. 49. (1) Комисията взема решение за изменение и допълнение на издаденото разрешение в срок 21 дни от датата на подаденото заявление или от отстраняване на непълнотите и/или нередовностите, като определя резервираните номера.
(2) Срокът на резервиране започва да тече от датата на решението по ал. 1.


Чл. 50. За времето на резервиране на номерата предприятията нямат право да ги ползват.


Чл. 51. Предоставянето за ползване на резервирани номера се осъществява по реда на чл. 39.


Чл. 52. При отказ от резервирани номера предприятията са длъжни да уведомят комисията най-малко един месец преди изтичане на срока за резервиране.

Раздел III.
Отказ за предоставяне на номера и адреси (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.)

Раздел III.
Отказ за предоставяне на номера и адреси


Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.)

Раздел IV.
Изменение на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера. Отнемане на номера и адреси


Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.)

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) Комисията може да измени разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, като отнеме част от първично предоставените номера и/или адреси, когато ползването на номера и/или адреси и/или вторичното предоставяне на номера се извършва в несъответствие с нормативно установените изисквания.
(2) Комисията отправя писмено предупреждение със срок не по-малък от един месец за отстраняване на констатираните несъответствия. В същия срок предприятието може да представи писмено становище.
(3) Комисията с мотивирано решение извършва изменението по ал. 1, ако не е отстранено констатираното несъответствие, като взема предвид становището на предприятието.
(4) В случаите, когато комисията е отнела номера и/или адреси, които са били използвани от предприятието, те не могат да бъдат предоставяни или резервирани по-рано от шест месеца след тяхното отнемане считано от датата на изменение на разрешението на предприятието.


Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 24.11.2015 г.) При преустановяване действието на разрешение по реда на чл. 117 ЗЕС пренесените номера се предоставят на приемащите предприятия, като всяка група, от която има пренесени номера, се предоставя на предприятието, в чиято мрежа са пренесени най-голям брой номера от съответната група.
(2) Останалата част от номерационния ресурс, който е бил предоставен с прекратеното разрешение и е бил използван, не може да бъде предоставян или резервиран отново по-рано от 6 месеца, считано от датата на преустановяване на действието на разрешението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 24.11.2015 г.) Към искането за прекратяване на действието на разрешение по чл. 117, ал. 2, т. 3 ЗЕС предприятието предоставя информация от базата данни с пренесени номера, която съдържа:
1. първично предоставените номера, които са пренесени в друга мрежа;
2. мрежата, която обслужва всеки от номерата по т. 1, към момента на подаване на искането.
(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 24.11.2015 г.) В случай че от датата на подаване на искането по ал. 3 до датата на влизане в сила на решението на комисията по това искане бъдат пренесени номера от мрежата на предприятието, то е задължено да подаде в комисията допълнителна информация за тези номера съобразно изискванията на ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 24.11.2015 г.) При преустановяване действието на разрешение на основание чл. 117, ал. 1 ЗЕС предприятието предоставя на КРС информацията по ал. 3 в срока по чл. 117, ал. 5 ЗЕС.
(6) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 24.11.2015 г.) При прекратяване действието на разрешение при всички останали случаи по чл. 117, ал. 2 ЗЕС предприятията предоставят информация по ал. 3 в 10-дневен срок от поискването и.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Абонатен номер" (Subscriber Number - SN) е номер, идентифициращ крайна точка на дадена електронна съобщителна мрежа.
2. "Блок от номера" са национално значимите номера с еднакъв национален код за направление.
3. "Виртуални мобилни оператори" (Mobile Virtual Network Operators - MVNO) са предприятия, предоставящи услуги, характерни за мобилните наземни електронни съобщителни мрежи, без да им е предоставен индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър.
3а. (нова - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) "Платформа за виртуални мобилни оператори" (Mobile Virtual Network Enabler - MVNE) - предприятие, което предоставя достъп на виртуални мобилни оператори (MVNO) до необходимата мрежова инфраструктура и свързаните с нея услуги, като осигуряване на мрежови елементи, оперативната поддръжка, администриране и др., за да им даде възможност да предлагат услуги на своите клиенти.
4. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) "Вторично предоставяне на номера" е дейност, при която предприятието, получило разрешение за първично ползване на номера от Националния номерационен план, предоставя част от тях съгласно изискванията на нормативната уредба и собствената си номерационна политика.
5. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 10.03.2011 г.) "Географски код" (Trunk Code - ТС) е цифра или комбинация от цифри, която не включва националния префикс и определя еднозначно номерационна област в дадена страна. Географският код е едно от приложенията на националния код за направление.
6. "Група от номера" са абонатните номера с еднаква първа (първи) цифра (цифри), съставени от кратни на десет брой номера - 100, 1000, 10 000, 100 000 или 1 000 000.
7. "Държател на обхват от номера" е предприятието, на което са предоставени първично номера за ползване в рамките на конкретен обхват.
8. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 10.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.)
9. "Кодове за идентификация на базовите станции" (Base Station Identity Codes - BSIC) са цветни кодове, с помощта на които мобилна станция, намираща се в зона, обслужвана от няколко базови станции от различни мобилни наземни електронни съобщителни мрежи, работещи на една честота, може да различи базовата станция от собствената си мобилна наземна електронна съобщителна мрежа. Структурата на кода за идентификация на базовите станции (BSIC) е определена съгласно ETSI EN 300 523.
9а. (нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) "Комуникация Машина - Машина (М2М)" е вид комуникация, при която данни се обменят автоматично между устройства и/или приложения, без човешка намеса или при минимална такава.
10. "Международен идентификатор на абонат на мобилната наземна електронна съобщителна мрежа TETRA" (International TETRA Subscriber Identity - IТSI) е уникален международен идентификатор, чрез който се осъществява обслужването на абонат на мобилната наземна електронна съобщителна мрежа TETRA. Структурата на международния идентификатор на абонат на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа TETRA (ITSI) е определена съгласно ETSI EG 202 118.
11. "Международен идентификатор на абонат на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа" (International Mobile Subscriber Identity - IMSI) е уникален международен идентификатор, който определя мобилно крайно устройство или абонат на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа извън страната. IMSI може да се използва и за идентификация на крайното устройство или абоната на електронни съобщителни мрежи, които предлагат услугата "мобилност". Структурата на международния идентификатор на абонат на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа (IMSI) е определена съгласно Препоръка Е.212 на ITU-T.
12. "Международен код на страната" (Соuntry Сode - CC) е комбинация от една, две или три цифри, определящи еднозначно отделна страна, група от страни или специфична географска област. Препоръка Е.164 на ITU-T.
13. "Международен код на точка за сигнализация" (International Signalling Point Code - ISPC) е адрес, чрез който се идентифицира дадена точка за сигнализация в международната мрежа за сигнализация. Състои се от код на мрежата за сигнализация (Signalling Area/Network Code - SANC) и идентификатор на сигналната точка (Signalling Point Identification - SPI). Структурата на международния код на точка за сигнализация (ISPC) е определена съгласно Препоръка Q.708 на ITU-T.
14. "Международен номер на абонат в електронната съобщителна мрежа за пренос на данни" е уникален номер, който определя еднозначно абонат в електронната съобщителна мрежа за пренос на данни. Структурата на международния номер на абонат в електронната съобщителна мрежа за пренос на данни е определена съгласно Препоръка Х.121 на ITU-T.
15. "Международен префикс" е цифра или комбинация от цифри, показващи, че номерът, който следва, е обществен международен номер.
16. "Национален значим номер" (National Significant Number - NSN) е част от международния номер, която следва след международния код на дадена страна и се състои от национален код за направление, последван от абонатен номер. Националният значим номер съдържа информацията, необходима за маршрутизиране и/или таксуване на едно повикване до крайна точка от дадена електронна съобщителна мрежа. Функцията и форматът му се определят на национално ниво. Структурата на националния значим номер (NSN) е определена съгласно Препоръка Е.164 на ITU-T.
17. "Национален код за направление" (National Destination Code - NDC) е цифра или комбинация от цифри (невключващи префикс), определяща еднозначно номерационна област в дадена страна и/или електронната съобщителна мрежа/услуга, която в съчетание с абонатния номер образува националния (значим) номер. Национален код за направление се определя на национално ниво съгласно Препоръка Е.164 на ITU-T. Използва се при избор на електронната съобщителна мрежа/услуга и/или като географски код.
18. "Национален код на точка за сигнализация" (National Signalling Point Code - NSPC) е адрес, чрез който се идентифицира дадена точка за сигнализация в националната електронна съобщителна мрежа за сигнализация.
19. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 10.03.2011 г.) "Национален префикс" е цифра или комбинация от цифри, използвана от викащия абонат при осъществяване на повикване до абонат в рамките на страната, или при осъществяване на повикване към електронната съобщителна мрежа/услуга, определена от даден негеографски код за направление.
19а. (нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) "Необходима минимална инфраструктура на виртуален мобилен оператор (MVNO) или на платформа за виртуални мобилни оператори (MVNE), която изисква собствен номерационен капацитет и код на мобилна електронна съобщителна мрежа (МNС)" е Централа за връзки с мобилни абонати - мобилна централа (Mobile Switching Center), База данни за домашни абонати (Home Location Register) и Център за проверка на автентичността (Authentication Centre).
19б. (нова - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) "Номадска телефонна услуга" - обществена телефонна услуга, която не е свързана с конкретно физическо местоположение. Характеризира се с предоставяне само в определени зони (точки за достъп) и липса на услугата между зоните. При тази услуга не се допуска поддържане на вече изграден разговор при преход от една зона на обслужване към друга - известна като хендовър (handover).
20. "Номер за идентификация на издателя" (Issuer Identification Number) е номер, чрез който се идентифицират предприятията, които издават международни електронни съобщителни карти и предоставят услуги чрез тях, като разходите за използваните услуги се таксуват в страната, в която е издадена картата. Структурата на номера за идентификация на издателя е определена съгласно Препоръка Е.118 на ITU-T.
21. "Номер за маршрутизация" (Routing Number) е специфичен номер, който се добавя и използва от мрежите за маршрутизиране на повикване. Номерът за маршрутизация пренася информация, която се използва от електронните съобщителни мрежи. Ако цифрите, набрани от потребителя, съвпадат с цифрите на номера за маршрутизация, набраните цифри не трябва да бъдат интерпретирани като номер за маршрутизация (ETSI TR 101 122).
22. "Номерационна област" е населено място/населени места и/или селищно образувание/селищни образувания, определени от един географски код.
23. "Пренесен номер" е номер, който е прехвърлен от една мрежа в друга по смисъла на съответните Функционални спецификации, приети по реда на чл. 134, ал. 3 ЗЕС от Комисията за регулиране на съобщенията.
24. "Префикс" е индикатор, съставен от една или повече цифри, който позволява достъп до различни електронни съобщителни мрежи и/или услуги.
25. "Първично предоставяне за ползване на номера и адреси" е дейност, осъществявана от комисията, по издаване на разрешение на предприятие за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, като им дава право да ги ползват за собствени нужди и за предоставяне на електронни съобщителни услуги.
26. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., отм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.)
27. "Резервиране на номера" е запазването на номера от ННП за бъдещото развитие на мрежи и услуги.
28. "Услуга "Персонален номер" е електронна съобщителна услуга, която дава възможност на абонат на обществена електронна съобщителна мрежа чрез един номер от обхват "700" да бъде достъпен, независимо от местоположението му, използваното крайно устройство, вида на преноса и технологията. Услугата е без допълнително таксуване за викащия.
29. "Услуга с безплатен достъп" е безплатна за викащия електронна съобщителна услуга, предоставяна чрез електронните съобщителни мрежи на предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги при използването на номера от обхват "800".
30. "Услуга с добавена стойност" е услуга, за която викащата страна заплаща допълнителна цена към цената за ползване на електронна съобщителна услуга (изходящото повикване), като двете цени се събират от предприятието, от чиято електронна съобщителна мрежа е осъществено повикването.
31. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) "Услуга "Избор на оператор" е услуга, която дава възможност, посредством избиране на код или на абонаментна основа, абонат на едно предприятие да избере за някои от своите повиквания друго предприятие.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 137 от Закона за електронните съобщения и влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 7 от 1 юли 2008 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (в сила от 11.07.2008 г., издадена от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, обн., ДВ, бр. 62 от 2008 г.; изм., бр. 5 от 2009 г.).

§ 4. Разпоредбата по чл. 14, ал. 5 е в сила до 31 декември 2010 г.

§ 5. Актуализирането на Националния номерационен план на Република България се извършва в срок до 3 месеца от влизане в сила на тази наредба.

§ 6. (1) Разпоредбата на чл. 16 влиза в сила от 1 януари 2011 г.
(2) В срок до 1 октомври 2010 г. предприятията, на които са предоставени номера от обхват "90", заявяват необходимия им ресурс в съответствие с тази разпоредба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2010 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ПЪРВИЧНО И ВТОРИЧНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ, РЕЗЕРВИРАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА НОМЕРА, АДРЕСИ И ИМЕНА


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 10.03.2011 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от 10 март 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2010 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ПЪРВИЧНО И ВТОРИЧНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ, РЕЗЕРВИРАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА НОМЕРА, АДРЕСИ И ИМЕНА


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.09.2012 Г.)

§ 26. Наредбата се приема на основание чл. 133а от Закона за електронните съобщения и влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 27. Привеждането на общите условия на договора с крайните потребители в съответствие с чл. 16, ал. 4, т. 2 се извършва в срок до 2 месеца от влизане в сила на тази наредба. В същия срок се осигурява и технически възможността за ограничаване на достъпа както до отделни типове, така и до всички УДС.

§ 28. Разпоредбата на чл. 18 влиза в сила от 1.01.2013 г.

§ 29. (1) Номера в съответствие с чл. 31, ал. 1, т. 5 се предоставят от 1.01.2013 г.
(2) Задължението за използване на номерата, предоставени по ал. 1, влиза в сила от 1.01.2014 г. Миграция на използваните преди тази дата номера за М2М приложения от други обхвати в новия обхват не е задължителна.

§ 30. Актуализирането на Националния номерационен план на Република България се извършва в срок до 3 месеца от влизане в сила на тази наредба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2010 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ПЪРВИЧНО И ВТОРИЧНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ, РЕЗЕРВИРАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА НОМЕРА, АДРЕСИ И ИМЕНА


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2014 Г.)

§ 8. Тази наредба се приема на основание чл. 133а от Закона за електронните съобщения и влиза в сила на 1.04.2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2010 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ПЪРВИЧНО И ВТОРИЧНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ, РЕЗЕРВИРАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА НОМЕРА, АДРЕСИ И ИМЕНА


(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2015 Г.)

§ 6. Тази наредба се приема на основание чл. 133а от Закона за електронните съобщения и влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2010 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ПЪРВИЧНО И ВТОРИЧНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ, РЕЗЕРВИРАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА НОМЕРА, АДРЕСИ И ИМЕНА

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2019 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 36 ОТ 2019 Г.)

§ 19. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) 1. Алинея 1 на чл. 15а влиза в сила на 1.05.2019 г.
2. Алинея 2 на чл. 15а влиза в сила на 1.02.2020 г. и се прилага за договори за нови абонаментни планове, сключени след тази дата, и за всички предплатени услуги.
3. Алинея 3 на чл. 15а влиза в сила на 1.05.2019 г. и се прилага за договори, сключени след тази дата.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 89 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2020 Г.)

§ 3. Параграф 2 влиза в сила от деня на обнародването на решението в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)


Препоръка Е.164 на ITU-T.


Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1


Първа цифра на гео- графския код Географска зона Обслужвани административни области
2 София София
3 Централна Южна България Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково
4 Югоизточна България Сливен, Стара Загора, Ямбол
5 Източна България Бургас, Варна, Добрич, Шумен
6 Централна Северна България Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Търговище
7 Югозападна България Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област
8 Североизточна България Разград, Русе, Силистра
9 Северозападна България Видин, Враца, Монтана


Приложение № 3 към чл. 20, ал. 3


Препоръка Е.212 на ITU-T.


Приложение № 4 към чл. 21, ал. 3


ETSI EG 202 118


Приложение № 5 към чл. 22, ал. 3


Препоръка Х.121 на ITU-T


Приложение № 6 към чл. 23, ал. 3


Препоръка Q.708 на ITU-T


Приложение № 7 към чл. 24, ал. 3Приложение № 8 към чл. 26, ал. 3


Препоръка Е.118 на ITU-T


Приложение № 9 към чл. 27, ал. 3


ETSI EN 300 523


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума