навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 14 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД ЗА НАДЗОРНИ ЦЕЛИ

Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 2010г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Предмет

Чл. 1. (1) С тази наредба се определя съдържанието на одиторския доклад за надзорни цели, изготвян от специализирано одиторско предприятие (наричано "одитор"), съгласно Закона за кредитните институции.
(2) Наредбата не се прилага за клоновете на чуждестранни кредитни институции.


Обхват и срок на представяне на одиторския доклад
Чл. 2. (1) Одиторът извършва проверка на годишните финансови и надзорни отчети на банката и надеждността на системата за вътрешен контрол, след което изготвя доклада за надзорни цели. Докладът включва преглед на финансовото състояние на банката и основните регулатори за банкова дейност на индивидуална и консолидирана основа, както и организацията на системата за вътрешен контрол.
(2) Данните, потвърждаващи направените констатации, могат да се систематизират в отделни приложения в текстови и/или табличен вид, представляващи неразделна част от доклада.
(3) При изготвяне на доклада по ал. 1 одиторът се запознава с докладите от надзорни инспекции, извършени от БНБ и отнасящи се за проверявания период, както и с дадени препоръки и наложени от БНБ мерки (включително допълнителни капиталови изисквания) спрямо проверяваната банка, когато има такива.
(4) Когато на банката са дадени препоръки и/или са наложени надзорни мерки, тяхното изпълнение се отразява в доклада.
(5) Одиторът представя в БНБ доклада по ал. 1 до 15 април на следващата година.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД


Проверка на финансовото състояние на банката

Чл. 3. Прегледът на финансовото състояние на банката се извършва въз основа на информацията от рамката за индивидуално (РИФО) и консолидирано финансово отчитане (РКФО) за надзорни цели и обхваща отчети и/или позиции от баланса, отчета за приходи и разходи и собствения капитал, които по преценка на одитора са съществени за проверявания период.


Преглед на основните регулатори на банковата дейност

Чл. 4. (1) Одиторът извършва преглед за съответствието на изготвените от банката надзорни отчети с изискванията на надзорните наредби и изразява мнение за:
1. точността на съотношението за капиталова база, разпределението на рисковия компонент на активите, капиталовите изисквания за различните видове рискове, посочени в отчета по Наредба № 8 от 2006 г. на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 62 от 2007 г., бр. 38 от 2008 г. и бр. 21 от 2009 г.); различията между счетоводния и регулаторния капитал;
2. класификацията и оценката на рисковите експозиции, посочени в отчета по Наредба № 9 от 2008 г. на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск (обн., ДВ, бр. 38 от 2008 г.; изм., бр. 21 от 2009 г.); размер на заделените от банката специфични провизии; просрочени задължения (в т. ч. лихви и такси); предоговорени, преструктурирани и отписани кредити; точността на съотношенията за големите експозиции към собствен капитал (включително използване на признати обезпечения и намаления), посочени в отчета по Наредба № 7 от 2006 г. на БНБ за големите експозиции на банките (ДВ, бр. 7 от 2007 г.); концентрации (балансови и задбалансови) по чл. 6, ал. 3 от същата наредба;
3. точността на коефициентите за ликвидност, посочени в отчета по Наредба № 11 от 1997 г. на БНБ за управлението и надзора върху ликвидността на банките (ДВ, бр. 22 от 2007 г.); входящите и изходящите парични потоци от дейността, разпределени във времето и сигурността на тяхното възникване; несъответствията в падежите между активите и пасивите и задбалансовите позиции и планираните действия за посрещане на плащанията в съответствие с падежите им; възможните начини за рефинансиране на банката при ликвидни затруднения;
4. точността на съотношението за вложенията на банката по чл. 47 ЗКИ, посочени в отчета по Наредба № 17 от 2001 г. на БНБ за установяване размера на вложенията на банките по чл. 47 от Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 19 от 2001 г.; изм., бр. 62 от 2005 г. и бр. 106 от 2006 г.).
(2) Когато се установят неточности при съставяне на отчетите и изчисленията на съотношенията, посочени по-горе, неточностите се отразяват в доклада.


Преглед на организацията на системата за вътрешен контрол

Чл. 5. Одиторът извършва преглед на текущото състояние на системата за вътрешен контрол във всички области от дейността на банката, включително на функциите по контрол на риска, спазване на правилата и вътрешния одит. След запознаване с дейността на вътрешните проверители през наблюдавания период и приложимата документация одиторът докладва за наличието на:
1. организационна и оперативна независимост на функцията по контрол на риска от бизнес направленията, които наблюдава и контролира; съгласуваност между организационната структура и процесите по контрол и управление на риска чрез ясно определяне на отговорностите; съблюдаване на стратегията за нивото на рисковете в банката, одобрена от компетентния орган за управление; система от контролни процеси за разкриване, измерване, наблюдение и управление на рисковете;
2. организация на функцията по спазването на правилата, която осигурява периодично докладване на компетентния орган за управление; спазване на вътрешните правилници; оценки за влиянието на законодателни промени върху дейността на банката и за съвместимостта на нови продукти и услуги със съществуващата нормативна уредба преди тяхното въвеждане;
3. организация и оперативна независимост на функцията по вътрешен одит, която адекватно оценява функциите по контрол на риска и спазването на правилата; пряк достъп до необходимата документация във всяко бизнес направление; ответни действия, предприети от компетентния орган за управление за отстраняване на констатирани нарушения на законите и вътрешните правила и подобряване на вътрешните контроли.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Годишни финансови отчети" са отчетите, изготвяни съгласно рамката за неконсолидирано (индивидуално) и консолидирано финансово отчитане за надзорни цели (РИФО/РКФО).
2. "Годишни надзорни отчети" са отчетите по съответните надзорни наредби, изготвяни на неконсолидирана и консолидирана основа.
3. "Счетоводен капитал" е собственият капитал на банката на неконсолидирана и на консолидирана основа, отразен в счетоводния баланс, който е част от РИФО, съответно от РКФО.
4. "Регулаторен капитал" е собственият капитал на банката на самостоятелна и консолидирана основа, установен по реда на Наредба № 8 от 2006 г. на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 76, ал. 8 във връзка с § 13 от Закона за кредитните институции и е приета с Решение № 16 на Управителния съвет на Българската народна банка от 4 февруари 2010 г.


§ 3. Първият одиторски доклад по тази наредба се представя в БНБ в срок до 15 април 2010 г.


§ 4. Подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор", дава указания по прилагането на тази наредба.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума