навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СЕДАЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА БЪЛГАРСКИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В ЕВРОПЕЙСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЧИЕТО СЕДАЛИЩЕ СЕ НАМИРА В ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., отм. ДВ. бр.66 от 28 Август 2015г.


Отменен с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за реда и водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Европейските групи за териториално сътрудничество със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в такива групи със седалище извън територията на Република България - ДВ, бр. 66 от 28 август 2015 г., в сила от 28.08.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат воденето, съхраняването и поддържането при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на:
1. Регистър на Европейските обединения за териториално сътрудничество (ЕОТС) със седалище в Република България;
2. Регистър на българските юридически лица, които членуват в ЕОТС, чието седалище се намира в друга държава - членка на Европейския съюз (ЕС).
Чл. 2. Регистрите по чл. 1 се водят, съхраняват и поддържат от отдел "Хоризонтални мерки" към Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Глава втора.
РЕГИСТРИ, КНИГИ И ДЕЛОВОДНИ КНИГИ


Чл. 3. (1) Регистрите по чл. 1 се състоят от компютърна база данни, съдържаща информация за регистрираните в България ЕОТС и за българските юридически лица - членове на ЕОТС, регистрирани в друга държава - членка, въведена по електронните образци на заявленията по "Образец 2" съгласно приложение № 2 и допълнена от заявленията по "Образец 1" съгласно приложение № 1, във формата на таблици Microsoft Office Excel, и приложените документи, въз основа на които е извършено всяко вписване, както и информация в текстови формат.
(2) Регистрите се водят и съхраняват в електронен вид на предназначен само за тази дейност подходящ компютър.

Чл. 4. (1) Към регистрите се водят следните книги:
1. книга, образувана от подреждането по входящ номер на копия на хартиен носител от заявленията "Образец 1" и приложенията към тях;
2. книга, образувана от подреждането по входящ номер на копия на хартиен носител от заявленията "Образец 2" и приложенията към тях;
3. книга на хартиен и на електронен носител, образувана от подредени по реда на приемането им от Министерския съвет на решения относно одобряване на членството или отказ за членство в ЕОТС на Република България, министерство, административна област и община или сдружение, съставено от такива субекти;
4. книга на хартиен и на електронен носител, образувана от подредени по изходящ номер на становища на министъра на финансите във връзка с чл. 5, ал. 4 от Постановление № 199 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Национални правила относно Европейските обединения за териториално сътрудничество (ДВ, бр. 72 от 2007 г.);
5. книга на хартиен и на електронен носител, образувана от подредени по изходящ номер на Министерството на регионалното развитие и благоустройството копия на писма (приложение № 3) от министъра на регионалното развитие и благоустройството до заявители - публичноправни организации, различни от визираните в т. 3, относно одобряване на членството или отказ за членство в ЕОТС;
6. книга на хартиен и на електронен носител, образувана от подредени по изходящ номер на Министерството на регионалното развитие и благоустройството копия на становища на министъра на регионалното развитие и благоустройството по изготвен от компетентните министри и/или областни управители проект на решение на Министерския съвет относно одобряване на членството или отказ за членство в ЕОТС на Република България, министерство, административна област и община или сдружение, съставено от такива субекти;
7. книга на хартиен и на електронен носител, образувана от подредени по изходящ номер на отдел "Хоризонтални мерки" становища до министъра на регионалното развитие и благоустройството по подадени заявления "Образец 1" и "Образец 2";
8. книга на хартиен и на електронен носител, образувана от подредени по изходящ номер на отдел "Хоризонтални мерки" издадени удостоверения за вписване в регистъра по чл. 1, т. 1;
9. книга на хартиен и на електронен носител, образувана от подредени по изходящ номер на отдел "Хоризонтални мерки" издадени удостоверения за вписване в регистъра по чл. 1, т. 2;
10. книга на хартиен и на електронен носител, образувана от подредени по входящ номер на отдел "Хоризонтални мерки" на исканите и на изготвените справки по регистъра по чл. 1, т. 1;
11. книга на хартиен и на електронен носител, образувана от подредени по входящ номер на отдел "Хоризонтални мерки" на исканите и на изготвените справки по регистъра по чл. 1, т. 2.
(2) Книгите по ал. 1, т. 1 и 2 се водят също и в електронен вид в отделни папки, образувани от подреждането по входящ номер на сканираните хартиени копия на заявленията "Образец 1", съответно "Образец 2", и приложенията към тях, преобразувани във формат Portable Document Format (PDF) на Adobe Acrobat, на същия компютър, на който се съхранява и компютърната база данни на регистрите по чл. 1.
(3) Когато приложенията към заявленията "Образец 1" и "Образец 2" са изготвени от заявителя и в електронен вид в Portable Document Format или като Microsoft Office документи (Word и Excel), те се преобразуват във формат (PDF) и се записват в електронните книги по ал. 1, т. 1 и 2 след проверка за идентичност с хартиените копия на приложенията, които не се сканират, ако съвпадат с тези в електронен вид.

Чл. 5. За административно обслужване на български юридически лица потенциални учредители или членове на ЕОТС и регистрираните в България ЕОТС в отдел "Хоризонтални мерки" се водят следните деловодни книги на хартиен и електронен носител:
1. изходяща деловодна книга на издадените на заявители уверения за завеждане с входящ номер на подадено заявление "Образец 1";
2. изходяща деловодна книга на издадените на заявители уверения за завеждане с входящ номер на подадено заявление "Образец 2";
3. изходяща деловодна книга на издадени удостоверения за вписване в регистъра по чл. 1, т. 1;
4. изходяща деловодна книга на издадени удостоверения за вписване в регистъра по чл. 1, т. 2;
5. входяща и изходяща деловодна книга на исканите и на изготвените справки по регистъра по чл. 1, т. 1;
6. входяща и изходяща деловодна книга на исканите и на изготвените справки по регистъра по чл. 1, т. 2;
7. входяща и изходяща деловодна книга по образувани преписки на отдел "Хоризонтални мерки" с ЕОТС, членове и потенциални членове на ЕОТС, регистрирани в България и в чужбина.

Чл. 6. В края на всеки календарен месец се изготвя електронно копие на компютърната база данни на регистрите по чл. 1 и на книгите в електронен вид по чл. 4 и 5, след което се пренася за съхраняване от отдел "Хоризонтални мерки" на външен твърд диск.

Глава трета.
ПРОИЗВОДСТВО ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА


Чл. 7. (1) Българско юридическо лице, което съучредява или се присъединява към ЕОТС със седалище на територията на Република България или в държава - членка на ЕС, е длъжно да уведоми министъра на регионалното развитие и благоустройството за намерението си чрез заявление по "Образец 1", като приложи копия от посочените на страница 9 от заявлението документи.
(2) Когато потенциални учредители и членове на ЕОТС са Република България и/или регионални власти или обединения, в които те участват, компетентните министри и/или областни управители изготвят проект на решение на Министерския съвет и уведомяват министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез заявление по "Образец 1". В едномесечен срок министърът на регионалното развитие и благоустройството изготвя становище до Министерския съвет за одобряване на членството или за отказ за членство в ЕОТС.
(3) Проектът на решение на Министерския съвет относно одобряване на членството или отказ за членство в ЕОТС на община или сдружение от общини се изготвя от областния управител на административната област, в чиито граници са общините потенциални членове на ЕОТС, на основание решение на общинския съвет или на управителния орган на сдружението.

Чл. 8. (1) Информацията в заявление "Образец 1" - приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, съдържа данни в полета, обединени в групи.
(2) Група "Данни за заявителя - българско юридическо лице потенциален член на ЕОТС" е с полета, както следва:
1. "Входящ номер" на заявлението "Образец 1", съставен от 11-цифрено число, като първите три цифри образуват число пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите две - месеца, и последните две - датата и указание, че се попълва от длъжностно лице от отдел "Хоризонтални мерки" към Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
2. наименование на българското юридическо лице потенциален член на ЕОТС;
3. единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
4. данъчен номер, ако е приложимо;
5. организационна форма/правен статут: министерство, областна администрация, община, държавна агенция, агенция, юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, държавно висше училище, държавна или общинска организация (културен институт, лечебно заведение, предприятие) и други публичноправни организации по смисъла на чл. 1, т. 9, изречение второ от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114);
6. съд по регистрацията - име на окръжния съд, в който е вписано юридическото лице;
7. фирмено дело - номер и година;
8. регистър, том/страница и партиден номер;
9. единен фирмен номер (ЕФН);
10. номер на удостоверение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
11. регистрационен номер на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
12. общественополезна дейност на юридическото лице с нестопанска цел (цели и средства за постигането им, предмет на стопанска дейност), когато е приложимо;
13. учредителен акт, закон или номер на акта на държавен орган или орган на местното самоуправление, с който е създадена държавната или общинската организация;
14. учредител: държавен орган или орган на местното самоуправление, физическо или юридическо лице;
15. от каква степен разпоредител с бюджетни кредити е заявителят и към кой първостепенен разпоредител с бюджетни кредити;
16. седалище и адрес на управление, пощенски код;
17. код NUTS ниво 3;
18. град/село;
19. област;
20. улица/площад, №, вход, етаж, апартамент;
21. номер на телефон и факс;
22. електронен адрес и интернет страница;
23. лице за контакти;
24. номер на телефон;
25. електронен адрес;
26. наименование на управителния орган;
27. от поле 27 до поле 39 - име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат на членовете на управителния орган на българското юридическо лице.
(3) Група "Данни за ЕОТС" е с полета, както следва:
1. наименование на ЕОТС;
2. единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
3. данъчен номер, ако е приложимо;
4. съд по регистрацията - име на окръжния съд, в който е вписано ЕОТС;
5. фирмено дело - номер и година;
6. регистър, том/страница и партиден номер;
7. единен фирмен номер (ЕФН);
8. номер на удостоверение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
9. регистрационен номер на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
10. име на държавата - членка на ЕС, в която е регистрирано ЕОТС;
11. организационна форма (правен статут) на ЕОТС (публичноправна или частноправна организация);
12. орган, регистрирал ЕОТС;
13. регистрационен номер и дата;
14. цели, задачи и функции на ЕОТС по цел "Европейско териториално сътрудничество", по цел "Сближаване" и цел "Регионална конкурентоспособност и заетост";
15. седалище и адрес на управление, държава, пощенски код;
16. код NUTS ниво 3;
17. град/село;
18. област;
19. улица/площад, №, вход, етаж, апартамент;
20. лице за контакти;
21. номер на телефон и факс;
22. електронен адрес и интернет страница;
23. членове на ЕОТС - държави - членки на ЕС;
24. членове на ЕОТС - държави извън ЕС;
25. членове на ЕОТС - регионални власти от NUTS ниво 1, 2 или 3, номер на NUTS от ниво 3 и от коя държава;
26. членове на ЕОТС - местни власти от LAU ниво 1 или 2, номер на NUTS от ниво 3 и от коя държава;
27. публичноправни организации, номер на NUTS от ниво 3 и от коя държава;
28. обединение от държави, регионални власти, местни власти и/или публичноправни организации;
29. предмет на дейност на ЕОТС;
30. конкретни цели и задачи на ЕОТС и средства за постигането им;
31. териториален обхват, в който ЕОТС изпълнява целите и задачите си, по държави, региони и номера на кодове NUTS от ниво 3;
32. срок, за който е учредено ЕОТС;
33. имуществена отговорност на ЕОТС и на членовете - ограничена отговорност до размера на имуществото на ЕОТС или неограничена отговорност на всеки член за погасяване задълженията на ЕОТС, когато имуществото на ЕОТС се окаже недостатъчно за удовлетворяването на кредиторите;
34. от поле 34 до поле 47 - име, презиме, фамилия, ЕГН, мандат и от коя държава са председателят, съпредседателят и членовете на Събранието на представителите на членовете на ЕОТС;
35. от поле 48 до поле 58 - име, презиме, фамилия, ЕГН, мандат и от коя държава са председателят и членовете на Управителния съвет на ЕОТС;
36. поле 59 - име, презиме, фамилия, ЕГН, мандат и от коя държава е директорът/ръководителят на ЕОТС;
37. поле 60 - имущество на ЕОТС - членски внос (месечен и годишен размер в евро);
38. поле 61 - недвижимо имущество/апортна вноска, вносител и стойност в евро.
(4) Група "Приложени копия от документи" е с полета, както следва:
1. учредително споразумение (конвенция) или проект на споразумение за образуване на ЕОТС;
2. устав или проект на устав на ЕОТС;
3. проект на решение на Министерския съвет за членство в ЕОТС на регионални и местни власти;
4. разрешение от първостепенен разпоредител с бюджетни кредити за включване на второстепенен и от по-ниска степен разпоредител, който е публичноправна организация като член в ЕОТС;
5. решение на общинския съвет за включване на общината като член в ЕОТС;
6. решение на управителния съвет на публичноправната организация за членство в ЕОТС;
7. удостоверение за заявителя за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието, ако е приложимо;
8. удостоверение за ЕОТС за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието, когато ЕОТС е вече учредено в България и заявителят се присъединява към него;
9. списък на членовете на ЕОТС;
10. списък на имоти и вещи, внесени като апортни вноски в имуществото на ЕОТС;
11. актове за държавна и за общинска собственост на имоти, внесени в имуществото на ЕОТС;
12. други документи относно ЕОТС.

Чл. 9. (1) В 10-дневен срок след вписването в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието лицето, представляващо ЕОТС, чието седалище е регистрирано в България, подава заявление "Образец 2" за вписване в регистъра по чл. 1, т. 1.
(2) В 15-дневен срок, след като стане член на ЕОТС, чието седалище е регистрирано извън територията на България в държава - членка на ЕС, представителят на българското юридическо лице в събранието на членовете на ЕОТС подава заявление "Образец 2" за вписване в регистъра по чл. 1, т. 2.
(3) Заявлението "Образец 2" се подава до началника на отдел "Хоризонтални мерки" към Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 10. (1) Информацията в заявление "Образец 2" - приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, съдържа данни в полета, обединени в групи.
(2) Група "Данни за заявителя - българско юридическо лице член на ЕОТС, регистрирано в друга държава - членка на ЕС" е с полета, както следва:
1. "Входящ номер" на заявлението "Образец 2", съставен от 11-цифрено число, като първите три цифри образуват число пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите две - месеца, и последните две - датата;
2. "Входящ номер" на заявлението "Образец 1" - приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, и указание, че входящите номера се попълват от длъжностното лице по вписванията;
3. наименование на българското юридическо лице член на ЕОТС;
4. единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
5. данъчен номер, ако е приложимо;
6. организационна форма/правен статут: министерство, областна администрация, община, държавна агенция, агенция, юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, държавно висше училище, държавна или общинска организация (културен институт, лечебно заведение, предприятие) и други публичноправни организации по смисъла на чл. 1, т. 9, изречение второ от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114);
7. съд по регистрацията - име на окръжния съд, в който е вписано юридическото лице;
8. фирмено дело - номер и година;
9. регистър, том/страница и партиден номер;
10. единен фирмен номер (ЕФН);
11. номер на удостоверението за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
12. регистрационен номер на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
13. общественополезна дейност на юридическото лице с нестопанска цел (цели и средства за постигането им, предмет на стопанска дейност), когато е приложимо;
14. учредителен акт, закон или номер на акта на държавен орган или орган на местното самоуправление, с който е създадена държавната или общинската организация;
15. учредител: държавен орган или орган на местното самоуправление, физическо или юридическо лице;
16. от каква степен разпоредител с бюджетни кредити е заявителят и към кой първостепенен разпоредител с бюджетни кредити;
17. седалище и адрес на управление, пощенски код;
18. код NUTS ниво 3;
19. град/село;
20. област;
21. улица/площад, №, вход, етаж, апартамент;
22. номер на телефон и факс;
23. електронен адрес и интернет страница;
24. лице за контакти;
25. номер на телефон;
26. електронен адрес;
27. наименование на управителния орган;
28. от поле 27 до поле 40 - име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат на членовете на управителния орган на българското юридическо лице.
(3) Група "Данни за ЕОТС" е с полета, както следва:
1. наименование на ЕОТС;
2. единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
3. данъчен номер, ако е приложимо;
4. съд по регистрацията - име на окръжния съд, в който е вписано ЕОТС;
5. фирмено дело - номер и година;
6. регистър, том/страница и партиден номер;
7. единен фирмен номер (ЕФН);
8. номер на удостоверението за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
9. регистрационен номер на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
10. име на държавата - членка на ЕС, в която е регистрирано ЕОТС;
11. организационна форма (правен статут) на ЕОТС (публичноправна или частноправна организация);
12. наименование на органа, регистрирал ЕОТС;
13. регистрационен номер и дата на регистрирането на ЕОТС;
14. цели, задачи и функции на ЕОТС по цел "Европейско териториално сътрудничество", по цел "Сближаване" и цел "Регионална конкурентоспособност и заетост";
15. седалище и адрес на управление, държава, пощенски код;
16. код NUTS ниво 3;
17. град/село;
18. област/департамент, регион;
19. улица/площад, №;
20. лице за контакт;
21. номер на телефон и факс;
22. електронен адрес и интернет страница;
23. членове на ЕОТС - държави - членки на ЕС;
24. членове на ЕОТС - държави извън ЕС;
25. членове на ЕОТС - регионални власти от NUTS ниво 1, 2 или 3, номер на NUTS от ниво 3 и от коя държава;
26. членове на ЕОТС - местни власти от LAU ниво 1 или 2, номер на NUTS от ниво 3 и от коя държава;
27. членове на ЕОТС - публичноправни организации, номер на NUTS от ниво 3 и от коя държава;
28. член на ЕОТС - обединение от държави, регионални власти, местни власти и/или публичноправни организации;
29. предмет на дейност на ЕОТС;
30. конкретни цели и задачи на ЕОТС и средства за постигането им;
31. териториален обхват, в който ЕОТС изпълнява целите и задачите си, по държави, региони и номера на кодове NUTS от ниво 3;
32. срок, за който е учредено ЕОТС;
33. имуществена отговорност на ЕОТС и на членовете - ограничена отговорност до размера на имуществото на ЕОТС или неограничена отговорност на всеки член за погасяване задълженията на ЕОТС, когато имуществото на ЕОТС се окаже недостатъчно за удовлетворяването на кредиторите;
34. от поле 34 до поле 47 - име, презиме, фамилия, ЕГН, мандат и от коя държава са председателят, съпредседателят и членовете на Събранието на представителите на членовете на ЕОТС;
35. от поле 48 до поле 58 - име, презиме, фамилия, ЕГН, мандат и от коя държава са председателят и членовете на Управителния съвет на ЕОТС;
36. поле 59 - име, презиме, фамилия, ЕГН, мандат и от коя държава е директорът/ръководителят на ЕОТС;
37. поле 60 - имущество на ЕОТС - членски внос (месечен и годишен размер в евро);
38. поле 61 - недвижимо имущество/апортна вноска, вносител и стойност в евро.
(4) Група "Приложени копия от документи" е с полета, както следва:
1. решение на Министерския съвет за одобряване на членството в ЕОТС на ( Република България, министерство, административна област и община или сдружение, съставено от такива субекти);
2. писмо, подписано от министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с министъра на финансите, за одобряване на членството на публичноправна организация в ЕОТС;
3. решение на окръжния съд по регистрацията, когато седалището на ЕОТС е в България, или решение на органа, регистрирал ЕОТС в друга държава - членка на ЕС;
4. удостоверение за вписване на ЕОТС, издадено от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието, когато седалището на ЕОТС е регистрирано в България;
5. учредително споразумение (конвенция) за образуване на ЕОТС;
6. устав на ЕОТС;
7. други документи относно ЕОТС.

Чл. 11. (1) Заявленията по "Образец 1", "Образец 2" и приложените към тях документи се приемат на хартиен и на електронен носител от длъжностно лице от отдел "Хоризонтални мерки" към Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Длъжностното лице оказва съдействие на заявителя за попълване на заявлението.
(3) Полетата от заявленията, които остават празни поради липса, незаявяване или неприложимост на обстоятелствата, за които са предвидени, се попълват с думата "не" или "няма".
(4) Ако мястото в някои полета не е достатъчно, към заявлението се прибавя лист с означение: "Продължение към поле № ...".

Глава четвърта.
ПРОИЗВОДСТВО ПО ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ


Чл. 12. (1) Вписването, включително вписването на заличаването и основанието за заличаване от регистрите по чл. 1, издаването на удостоверение за това на заявителите, както и изготвянето и предоставянето на справки по данни от тези регистри се извършват от длъжностно лице по вписванията, служител от отдел "Хоризонтални мерки" към Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Достъпът до базата данни по регистрите по чл. 1 е с код, известен само на длъжностното лице по вписванията и на началника на отдел "Хоризонтални мерки".
(3) Когато е необходимо да се представят допълнителни доказателства или да се отстранят недостатъци по представените документи, на заявителя се указват всички обстоятелства, които следва да бъдат установени и с какви документи може да стане това, както и всички документи, които са нередовни и в какво се състои нередовността им, като се определя подходящ срок за изпълнение на указанията. Срокът не може да бъде по-дълъг от един месец.

Чл. 13. В регистъра по чл. 1, т. 1 се вписват следните обстоятелства:
1. регистрационен номер , който се състои от 12-цифрено число, като първата цифра винаги е 1 и показва принадлежност към регистъра, следващите три цифри образуват число пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите две - месеца, и последните две - датата;
2. входящ номер на заявлението "Образец 2", който се състои от 11-цифрено число, като първите три цифри образуват число пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите две - месеца, и последните две - датата;
3. изходящ номер на издадено на заявителя удостоверение за вписване в регистъра, състоящ се от 11-цифрено число, като първите три цифри образуват число пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите две - месеца, и последните две - датата;
4. наименование на ЕОТС;
5. единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
6. данъчен номер, ако е приложимо;
7. съд по регистрацията - име на окръжния съд, в който е вписано ЕОТС;
8. фирмено дело - номер и година;
9. регистър, том/страница и партиден номер;
10. единен фирмен номер (ЕФН);
11. номер на удостоверението за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
12. регистрационен номер на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
13. цели, задачи и функции на ЕОТС по цел "Европейско териториално сътрудничество", по цел "Сближаване" и цел "Регионална конкурентоспособност и заетост";
14. седалище и адрес на управление;
15. лице и данни за контакти;
16. членове на ЕОТС;
17. предмет на дейност, цели и задачи на ЕОТС и средства за постигането им;
18. териториален обхват, в който ЕОТС изпълнява целите и задачите си по държави, региони и номера на кодове NUTS от ниво 3;
19. срок, за който е учредено ЕОТС;
20. имуществена отговорност на ЕОТС;
21. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат на председателя, съпредседателя и членовете на Събранието на представителите на членовете на ЕОТС;
22. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат на председателя и членовете на Управителния съвет на ЕОТС;
23. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат на директора/ръководителя на ЕОТС;
24. имущество на ЕОТС - членски внос и недвижимо имущество (апортна вноска);
25. приложени учредително споразумение/конвенция за образуване на ЕОТС, устав на ЕОТС и други копия на документи;
26. забележки по вписаните обстоятелства.

Чл. 14. В регистъра по чл. 1, т. 2 се вписват следните обстоятелства:
1. регистрационен номер, който се състои от 12-цифрено число, като първата цифра винаги е 2 и показва принадлежност към регистъра, следващите три цифри образуват число пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите две - месеца, и последните две - датата;
2. входящ номер на заявлението "Образец 2", който се състои от 11-цифрено число, като първите три цифри образуват число пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите две - месеца, и последните две - датата;
3. изходящ номер на издадено на заявителя удостоверение за вписване в регистъра, състоящ се от 11-цифрено число, като първите три цифри образуват число пореден номер, следващите четири цифри означават годината, следващите две - месеца, и последните две - датата;
4. наименование на българското юридическо лице член на ЕОТС, което е регистрирано в друга държава - членка на ЕС;
5. единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
6. данъчен номер, ако е приложимо;
7. организационна форма/правен статут;
8. съд по регистрацията - име на окръжния съд, в който е вписано българското юридическо лице член на ЕОТС;
9. фирмено дело - номер и година;
10. регистър, том/страница и партиден номер;
11. единен фирмен номер (ЕФН);
12. номер на удостоверението за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
13. регистрационен номер на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;
14. учредителен акт, закон или номер на акта на държавен орган или орган на местното самоуправление, с който е създадена държавната или общинската организация;
15. учредител на българското юридическо лице;
16. от каква степен разпоредител с бюджетни кредити е заявителят;
17. седалище и адрес на управление;
18. лице и данни за контакти;
19. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат на членовете на управителния орган на българското юридическо лице;
20. наименование на ЕОТС на езика на държавата по месторегистрация;
21. наименование на ЕОТС с латински букви;
22. превод на наименованието на ЕОТС на български език;
23. име на държавата - членка на ЕС, в която е регистрирано ЕОТС;
24. организационна форма (правен статут) на ЕОТС (публичноправна или частноправна организация);
25. орган, регистрирал ЕОТС;
26. регистрационен номер и дата;
27. цели, задачи и функции на ЕОТС по цел "Европейско териториално сътрудничество", по цел "Сближаване" и цел "Регионална конкурентоспособност и заетост";
28. седалище и адрес на управление;
29. лице и данни за контакти;
30. членове на ЕОТС;
31. предмет на дейност, цели и задачи на ЕОТС и средства за постигането им;
32. териториален обхват, в който ЕОТС изпълнява целите и задачите си по държави, региони и номера на кодове NUTS от ниво 3;
33. срок, за който е учредено ЕОТС;
34. имуществена отговорност на ЕОТС;
35. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат на председателя, съпредседателя и членовете на Събранието на представителите на членовете на ЕОТС;
36. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат на председателя и членовете на Управителния съвет на ЕОТС;
37. име, презиме, фамилия, ЕГН и мандат на директора/ръководителя на ЕОТС;
38. имущество на ЕОТС - членски внос и недвижимо имущество (апортна вноска);
39. приложени учредително споразумение/конвенция за образуване на ЕОТС, устав на ЕОТС и други копия на документи;
40. забележки по вписаните обстоятелства.

Глава пета.
УВЕРЕНИЯ, УДОСТОВЕРЕНИЯ И СПРАВКИ


Чл. 15. (1) На заявителя се издава уверение за завеждане с входящ номер на подадено заявление по "Образец 1" и по "Образец 2".
(2) Уверението по ал. 1 се подписва от служител от отдел "Хоризонтални мерки", който е приел заявлението.

Чл. 16. (1) На заявителя се издава удостоверение за вписване в регистъра по чл. 1 , т. 1 или удостоверение за вписване в регистъра по чл. 1, т. 2.
(2) Удостоверението за вписване, включително вписването на заличаване и основанието за заличаване от регистрите по чл. 1, се подписва от длъжностно лице по вписванията, служител от отдел "Хоризонтални мерки".

Чл. 17. (1) По писмено искане от заявители и заинтересовани от членство в ЕОТС български и чуждестранни юридически лица се изготвят справки по регистъра по чл. 1, т. 1 и по регистъра по чл. 1, т. 2.
(2) Справките се предоставят устно или в писмен вид, на хартиен и на електронен носител, като писмените справки се подписват от длъжностно лице по вписванията, служител от отдел "Хоризонтални мерки".

Чл. 18. Отказът да се издадат уверение, удостоверение или справка подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 19. Писмата до ЕОТС, до членове и потенциални членове на ЕОТС, регистрирани в България и в други държави - членки на ЕС, за предоставяне на допълнителна информация и подкрепящи документи се подписват от началника на отдел "Хоризонтални мерки".

Чл. 20. (1) Исканията за изготвяне на справки по регистрите и входящите писма се завеждат с входящ номер на отдел "Хоризонтални мерки".
(2) Издадените уверения, удостоверения, изготвените справки по регистрите и изходящите писма се извеждат с изходящ номер на отдел "Хоризонтални мерки" и се подпечатват с печат на отдела на български или на английски език в зависимост от езика на кореспонденцията.
(3) Отдел "Хоризонтални мерки" разполага с два полимерни печата с правоъгълна форма на английски и на български език с текст съгласно приложение № 4.

Глава
ФУНКЦИИ НА ОТДЕЛ "ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ" ОТНОСНО РЕГИСТРИТЕ


Чл. 21. Отдел "Хоризонтални мерки" към Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството:
1. подпомага министъра на регионалното развитие и благоустройството при изпълнението на правомощията му като нотифициращ орган, орган за одобряване и за регистриране на членството на български юридически лица в ЕОТС и орган за защита на обществения интерес на Република България, когато дейността на ЕОТС нарушава нормите на обществения ред, обществената сигурност, общественото здраве и обществения морал;
2. координира взаимодействието и консултира български и чуждестранни държавни органи, регионални и местни власти и публичноправни организации при учредяване, регистриране и прекратяване на ЕОТС, в които членуват български юридически лица;
3. води, съхранява, поддържа и развива регистрите по чл. 1;
4. организира получаването, завеждането с входящ номер и разглеждането на заявленията по "Образец 1" и приложените към тях документи, подадени от български юридически лица за съучредяване или присъединяване към ЕОТС;
5. пряко кореспондира със заявителите и изисква по поща, по факс или електронна поща, когато е необходимо, допълнителна информация и подкрепящи документи към заявленията по предходната точка;
6. когато потенциални членове на ЕОТС са Република България, министерство, административна област и община или сдружение, съставено от такива субекти, изготвя проект на становище на министъра на регионалното развитие и благоустройството до Министерския съвет за одобряване на членството или отказ за членство в ЕОТС на основание представен проект на решение на Министерския съвет и подадено заявление "Образец 1";
7. когато заявлението "Образец 1" е подадено от публичноправна организация, различна от субектите по т. 6, изготвя становище на отдел "Хоризонтални мерки" по заявлението и проект на писмо до заявителя за одобряване или за мотивиран отказ за членство в ЕОТС, което се подписва от министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с министъра на финансите;
8. организира изпращането по поща или по факс до публичноправната организация на писмото по предходната точка;
9. организира получаването и завеждането с входящ номер на заявления "Образец 2" и вписването в регистрите по чл. 1 на основание решение на Министерския съвет, а за публичноправните организации, различни от субектите по т. 6, на основание на писмо, подписано от министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с министъра на финансите, за одобряване на членството в ЕОТС;
10. осигурява нанасянето и съхраняването на информацията в регистрите по чл. 1;
11. осигурява достъпа до информацията в регистрите по чл. 1;
12. осигурява съхраняването за срок от пет години на преписките по одобряване и по откази за одобряване на членството в ЕОТС;
13. след влизане в сила на заповедта по чл. 9, ал. 4, т. 1 и на решението по чл. 9, ал. 5 на Постановление № 199 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Национални правила относно Европейските обединения за териториално сътрудничество осигурява вписване на заличаването на прекратеното ЕОТС от регистъра по чл. 1, т. 1 и отразяване на прекратяването на членството на българското юридическо лице в регистъра по чл. 1, т. 2;
14. осигурява вписване на заличаването и основанието за заличаване от регистрите по чл. 1 служебно въз основа на влязло в сила съдебно решение за прекратяване на ЕОТС, регистрирано в България, или въз основа на влязло в сила решение на органа по регистрацията за прекратяване на ЕОТС, регистрирано в друга държава - членка на ЕС, в което членува българско юридическо лице, както и при прекратяване на членството на българско юридическо лице в чуждестранно ЕОТС, когато последното не се прекратява;
15. организира публикуването и обновяването на интернет страниците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" на списъците по чл. 23.

Чл. 22. (1) Служителите от отдел "Хоризонтални мерки" към Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълняват експертни и технически дейности за консултиране и административно обслужване на заявителите и заинтересованите от членство в ЕОТС юридически лица, вписване в регистрите и изготвяне на уверения, удостоверения и писмени справки по тях.
(2) Служителите от отдел "Хоризонтални мерки" осъществяват дейностите, свързани с воденето на регистрите по чл. 1, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Глава
ПУБЛИЧНОСТ И ДОСТЪПНОСТ


Чл. 23. (1) В рубрики за ЕОТС на интернет страниците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bg и на Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" www.bgregio.eu се публикуват и обновяват:
1. Националните правила относно ЕОТС, приети с Постановление № 199 от 2007 г. на Министерския съвет, на български език и в превод на английски език;
2. Правилникът за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на ЕОТС със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в ЕОТС, чието седалище се намира в друга държава - членка на ЕС, и приложенията към него;
3. Списък на регистрираните ЕОТС в България;
4. Списък на българските юридически лица, които членуват в ЕОТС, регистрирани в други държави;
5. Списък на потенциални членове на ЕОТС от България и от други страни, които търсят партньори за учредяване на ЕОТС с български участници.
(2) Документите и списъците, предвидени в т. 1 - 4, се публикуват и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България www.eufunds.bg.

Чл. 24. (1) Списъците по чл. 23, т. 3, 4 и 5 съдържат данни за ЕОТС като място на регистрация, седалище и данни за контакт, членове, териториален обхват, дейност, програми, по които могат да изпълняват проекти.
(2) Списъците се изготвят на български и на английски език и се обновяват в края на всеки месец.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Заявленията "Образец 1" и "Образец 2" се отпечатват на хартия формат А 4 в съответствие с БДС.

§ 2. За действия и услуги по правилника, като подаване на заявления, вписване в регистрите, издаване на уверения, удостоверения и изготвяне на писмени справки, извършени за административно обслужване на заявителите и заинтересованите от членство в ЕОТС юридически лица, не се събират такси.

Заключителни разпоредби


§ 3. Този правилник се издава на основание чл. 6, ал. 6 от Постановление № 199 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Национални правила относно Европейските обединения за териториално сътрудничество (ДВ, бр. 72 от 2007 г.) и § 9 от заключителната разпоредба към Постановление № 250 от 2008 г. за изменение и допълнение на Постановление № 199 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Национални правила относно Европейските обединения за териториално сътрудничество (ДВ, бр. 92 от 2008 г.).

Приложение № 1 към чл. 3 , ал. 1

Приложение № 2 към чл. 3 , ал. 1

Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1, т. 5
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
 
Изх. № ........................
.................................
 
ДО
............................................................................................................
............................................................................................................
(име и данни за кореспонденция на адресата)
 
Относно: одобряване (отказ за одобряване) на членството на представляваната от Вас публичноправна организация в Европейско обединение за териториално сътрудничество
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ..................,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ....................................,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
Във връзка с подадено до министъра на регионалното развитие и благоустройството заявление "Образец 1", входящ № ................... за съучредяване (присъединяване) към ЕОТС ................ Ви уведомяваме, че на основание чл. 5, ал. 4 от Постановление № 199 от 2007 г. на Министерския съвет за приемане на Национални правила относно Европейските обединения за териториално сътрудничество (ЕОТС)
при одобрение
одобрявам членството на представляваната от Вас публичноправна организация в Европейско обединение за териториално сътрудничество ............
при отказ за одобряване
считам, че участието на представляваната от Вас публичноправна организация в Европейско обединение за териториално сътрудничество ...... е в разрез с приложимите разпоредби на правото на Република България и/или на Европейския съюз и по-конкретно с чл. ... от Регламент/ чл. ...от закон, постановление № ..., поради което не одобрявам членството на представляваната от Вас публичноправна организация в Европейско обединение за териториално сътрудничество ............
 
Приложение: .......................................................................
С уважение,
..............................................................................................
Министър на регионалното
развитие и благоустройството
 

Приложение № 4 към чл. 20, ал. 3
Образци на печати на отдел "Хоризонтални мерки" към Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на български и на английски език.
 
ОТДЕЛ "ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ"
 
Министерство на регионалното развитие
и благоустройството
 
Адрес: Република България, 1202 София,
17 - 19, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"
 
 
 
HORIZONTAL MEASURES DEPARTMENT
 
Ministry of Regional Development
and Public Works
 
Address: Republic of Bulgaria, 1202 Sofia,
17 - 19, Sv. Sv. Kiril i Metodi Str.
 
 

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума