навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 21 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.1. "БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 "МЕРКИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РИБОЛОВЕН ФЛОТ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 08.06.2010 Г.)

В сила от 06.10.2009 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 2011г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.48 от 10 Юни 2014г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013) на Република България (ОПРСР), финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на Европейския съюз (ЕС).

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане целта на мярката: приспособяване риболовното усилие на българския риболовен флот в съответствие с наличните и достъпни ресурси и съобразно капацитета на риболовния флот.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223), публикуван на български език в Специално издание 2007 г. на Официален вестник, глава 04 - Рибарство, том 09, стр. 224, и на Регламент на Комисията (ЕO) № 498/2007 от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (ОВ, L 120, 10.5.2007), изменен с Регламент (ЕС) № 1249/2010 на Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 498/2007 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (OB, 23.12.2010, L 341/3) и Регламент на Съвета (ЕО) № 2371/2002 относно трайното опазване и експлоатацията на рибните ресурси в рамките на Общата политика по рибарство на ЕС (OВ, 27.08.2002, C 203 E).


Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" се кандидатства с отделен проект.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) Проектът за финансово подпомагане по реда на тази наредба се отнася само за един риболовен кораб.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват едновременно по повече от една мярка от ОПРСР с отделни проекти съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните наредби за прилагане на ОПРСР.
(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) Кандидатите могат да кандидатстват с повече от един проект по реда и условията на тази наредба.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите и допустимите сектори (Загл. изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.)


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя във вид на премии по проекти на собственици на риболовни кораби по следните сектори, посочени в заявлението за кандидатстване, съгласно приложение № 1:
1. сектор 01 - Нарязване на риболовния кораб за скрап;
2. сектор 02 - Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности, различни от риболов:
дейност 1: Пренасочване на риболовния кораб за нуждите на туризма;
дейност 2: Пренасочване на риболовния кораб за създаване на кораб-музей;
дейност 3: Пренасочване на риболовния кораб за целите на обучение;
3. сектор 03 - Пренасочване на риболовния кораб за създаване на изкуствени рифове.
(2) С един проект се допуска кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по един сектор, а в случай на проект по сектор 02 се допуска кандидатстване само по една дейност.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, посочено в глава 7 на ОПРСР.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на изчислените премии, от които 85 на сто се осигуряват от ЕФР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.)


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) Размерът на безвъзмездната финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности се определя, вземайки предвид най-благоприятната стойност на база възрастта и тонажа на риболовния кораб, изразен в бруто тонаж (GT).


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Размерът на безвъзмездната финансова помощ се изчислява съгласно реда и условията, указани в приложение № 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по предходната алинея се допуска при условията на чл. 19, ал. 2 или при процедура на ограничен бюджет по чл. 25.


Чл. 10. Изплащането на безвъзмездната финансова помощ е еднократно за един риболовен кораб за целия програмен период.


Чл. 11. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба, в случай че за същата компенсация е одобрен за подпомагане и/или е получил безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от други програми на Общността.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на Общността.
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
(3) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат, при условие че:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) не са обявени в несъстоятелност или не са в открито производство по несъстоятелност;
2. нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата;
3. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) не са вписани в Централна база данни за отстраняванията на Европейската комисия;
4. едноличните търговци, търговските управители и членовете на управителните органи на юридическите лица не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност;
5. не са в производство по ликвидация (с изключение на еднолични търговци);
6. юридическите лица и ЕТ са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
7. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) притежават валидно разрешително за стопански риболов съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);
8. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в предвидените от закона случаи.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.)


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ОПРСР на кандидати, които:
1. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ по предходен проект;
2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) са представили на ИАРА и/или ДФЗ - РА, документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи;
3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2011 г.) са извършвали незаконен, недеклариран и нерегламентиран риболов през последните три години към датата на кандидатстване, установен с влязло в сила наказателно постановление, освен в случаите, в които глобата или имуществената санкция, наложени с наказателното постановление, са платени в полза на държавата.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) За всеки проект кандидатите представят заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Подпомагат се проекти, които допринасят за изпълнение на целта на мярката по чл. 2.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г.) Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на собственици на риболовни кораби, засегнати от план/ове за приспособяване на риболовното усилие, когато тези кораби са обект на:
1. планове за възстановяване на запасите съгласно член 5 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002;
2. неотложни мерки съгласно членове 7 и 8 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002;
3. неподновяване на риболовно споразумение между Общността и трета държава или чувствително намаляване на риболовните възможности в резултат на международни или други споразумения;
4. планове за управление съгласно член 6 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002;
5. мерки съгласно членове 9 и 10 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002;
6. национални схеми за изваждане от експлоатация на риболовни кораби от флота като част от задълженията, залегнали в членове 11 до 16 на Регламент на Съвета (EО) № 2371/2002 относно приспособяването капацитета на риболовния флот на Общността.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Мерките за приспособяване капацитета на българския риболовен флот ще бъдат прилагани в рамките на план/ове за приспособяване на риболовното усилие и последващо приемане на консервационни мерки по отношение на запасите от риба в Черно море (цаца, калкан и други).
(3) Постоянното прекратяване на риболовни дейности се прилага под формата на национални схеми за изваждане от експлоатация на риболовни кораби, като периодът на тяхното прилагане не трябва да надвишава 24 месеца от влизането им в сила.


Чл. 17. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури изготвя план (планове) за приспособяване на риболовното усилие, който/които се одобрява/т от министъра на земеделието и храните.


Чл. 18. (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за риболовни кораби, които:
1. са на възраст не по-малка от 10 години;
2. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2014 г., в сила от 10.06.2014 г.) са регистрирани като действащи такива за последните две години;
3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г.) са упражнявали риболовна дейност най-малко 15 дни годишно за последните две години;
4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) не са били подпомагани и/или субсидирани за модернизация с друга финансова помощ или по реда на чл. 11 за последните 5 години;
5. (нова - ДВ, бр. 21 от 2011 г.) отговарят на специфичните критерии, заложени в действащата национална схема за изваждане от експлоатация на кораби от българския риболовен флот.
(2) Подпомагат се проекти за риболовни кораби, извършващи своята дейност в акваторията на Черно море и плаващи под български флаг.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г.) За да бъде изплатена премия на собственика на риболовен кораб, оригиналът на разрешителното за стопански риболов на риболовния кораб трябва да бъде предадено в Централната администрация на ИАРА и регистрацията на риболовния кораб трябва да бъде заличена от регистъра на риболовните кораби.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) За сектор 01, за да бъде изплатена премия на собственика на риболовен кораб, трябва да бъде сключен договор с лицензирана компания за покупко-продажба на кораба за скрап или договор за нарязване на кораба за скрап и покупко-продажба на отпадъците, произтичащи от скрапирането, като премията се намалява с размера на продажната цена. Стойността на продажната цена на получените от скрапирането отпадъци се съпоставя с одобрени референтни цени на видовете метали за съответния период, които се вземат за основа при формирането на продажните цени, в случаите, в които е приложимо, съгласно реда, описан в указания, публикувани на страницата на ОПРСР.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) За да бъде изплатена премия на собственик на риболовен кораб, кандидатстващ по дейност 3 от сектор 02 и/или сектор 03, собствеността на кораба трябва да бъде прехвърлена на лице, което е одобрено за финансиране от ИАРА по проект по мярка 3.2 и/или 3.6 на ОПРСР.
(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) Собственикът на риболовен кораб е длъжен да унищожи всички риболовни уреди, с които риболовният кораб е оборудван.
(5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Подаването на заявление за кандидатстване за дейност 3 от сектор 02 и по сектор 03 е допустимо само след предварително одобрен от ИАРА проект на кандидат по мярка 3.2 или по мярка 3.6 от ОПРСР.
(6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) При кандидатстване по дейност 3 от сектор 02 и по сектор 03 кандидатът представя:
1. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) нотариално заверено копие на сключен договор с бенефициент по мярка 3.2. "Мерки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора" или по мярка 3.6. "Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова" от ОПРСР.
2. (отм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Дейностите по ал. 1 - 4 трябва да бъдат извършени от собственика на риболовния кораб след сключване на договора по чл. 24, ал. 2 и преди подаване на заявка за плащане.

Раздел V.
Допустими премии


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) Допустими за финансиране са премиите по сектори и дейности, определени в договора по чл. 24, ал. 2.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се определят със заповеди на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) Заповедите по ал. 1 се обявява при влезли в сила национални схеми за изваждане от експлоатация на риболовни кораби по чл. 16, ал. 3.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) Заповедите по ал. 1 се обявява 15 работни дни преди датата на започване и 20 работни дни преди датата на приключване на приема на заявления за кандидатстване на електронната страница на ИАРА, на ОПРСР и на общодостъпно място в ИАРА и териториалните звена на ИАРА (ТЗ на ИАРА).


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) Кандидатите подават заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1 в ТЗ на ИАРА по място на регистрация на кораба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) Заявлението за кандидатстване се подава лично от кандидата и/или законния представител на кандидата и/или от упълномощено от него лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ОПРСР.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Документите, придружаващи заявлението за кандидатстване, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. представят се в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени по реда съгласно приложение № 1; в случай на представяне на заверени от кандидата или от упълномощено от него лице копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;
2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) представят се на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.; ратифицирана със закон, приет от XXXVIII Народно събрание на 25 май 2000 г. - ДВ, бр. 47 от 2000 г., в сила от 30 април 2001 г.).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) При подаване на документите в ТЗ на ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените към заявлението за кандидатстване документи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) В случай на липса или нередовност на документите съгласно приложение № 1 от заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА връща на кандидата документите за отстраняване на липсите и нередовностите заедно с копие от контролен лист с отбелязаните липси и нередовности.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) В случаите по ал. 5 заявлението за кандидатстване в представения вид може да бъде регистрирано в ИАРА, ако кандидатът писмено декларира, че е запознат с резултата от проверката и изрично изрази желанието си то да бъде регистрирано.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА издава входящ номер и комплектът от документи се изпраща в ИАРА - София.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) В срок до два месеца от регистрирането на заявлението за кандидатстване ИАРА - София:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване;
2. извършва проверка на място;
3. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване по реда на чл. 24, ал. 1 на база съответствието на заявлението със:
а) целта, секторите, дейностите и изискванията на тази наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6;
в) критериите за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет (приложение № 3), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) В случаите на нередовност на документите и/или непълнота и/или неяснота на заявените данни и/или посочените факти ИАРА уведомява писмено кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани посочените нередовности, непълноти или неясноти, чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените съгласно приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовност по ал. 2;
2. по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи;
(4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА изпраща на кандидата мотивирана заповед за отказ на проекта.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Проектите, по които от извършените проверки е установена допустимост на кандидата и премията, се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни за ИАРА експерти, специалисти в съответната област. Външните експерти имат право на глас в заседанията на ЕКОП и се назначават от изпълнителния директор на ИАРА, който отправя писмени покани към специализираните научни институти или организации, юридически лица, неправителствени организации и др., които да определят експертни лица за участие в ЕКОП.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Член на ЕКОП не може да взема участие при обсъждане на конкретно заявление за кандидатстване в случай, че:
1. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
3. е участвал в подготовката и разработването на заявлението за кандидатстване или е консултирал кандидата;
4. (нова - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) е в йерархическа зависимост от кандидат, който е подал заявлението.
(8) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) За всяко заседание на ЕКОП членовете й подписват декларация за конфиденциалност и липса на обстоятелствата по ал. 7, т. 1 - 3.
(9) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено становище пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проекта.


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) (1) Заявлението за кандидатстване получава отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2;
2. несъответствие с целта по чл. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 23, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. установен опит за измама.
(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1 - 4 кандидатът има право да кандидатства отново за същата премия по реда на тази наредба.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване с мотивирана писмена заповед, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Заповедта на изпълнителния директор на ИАРА се съобщава на кандидата по реда на АПК.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът лично, чрез законния си представител или упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При подписването на договора кандидатът или законният му представител или упълномощено от него лице предоставя актуално удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), и свидетелство за съдимост на кандидата или законния му представител, както и на член/ове на управителния му орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, от което да става видно, че не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани, и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност, издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им, и документ, удостоверяващ актуална банкова сметка на името на кандидата.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора в определения срок кандидатът губи право на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и не може да кандидатства отново за същия проект и/или със същия кораб по реда на тази наредба.
(5) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) В случай че подаденото заявление за кандидатстване бъде оттеглено, преди да бъде одобрено/отхвърлено от изпълнителния директор на ИАРА, кандидатът губи право да кандидатства отново по тази мярка за същия проект и/или със същия кораб по реда на тази наредба.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Когато сумата на безвъзмездната финансова помощ за допустимите премии, одобрени по проекти, надхвърли 90 на сто от определения бюджет по мярката, проектите се класират съгласно критериите за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет по приложение № 3 и се одобряват в низходящ ред.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) За класираните проекти по реда на ал. 1 с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за кандидатстване в ИАРА.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 08.06.2010 Г.)


Чл. 26. Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след изпълнение на всички дейности в договора по чл. 24, ал. 2.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Бенефициентът подава заявка за плащане в регионалните разплащателни агенции (РРА) на ДФЗ - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), по място на регистрация на кораба и прилага документите съгласно приложение № 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 07.02.2014 г.) Заявката за плащане се подава след извършване на всички дейности по проекта, но не по-късно от 15 работни дни след изтичане на срока, посочен в договора по чл. 24, ал. 2. Заявката за окончателно плащане се подава не по-късно от 31 август 2015 г.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) Документите по ал. 1 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служителите на РРА.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Регионалните разплащателни агенции на Разплащателната агенция извършват преглед на документите по ал. 1 в присъствието на бенефициента или пълномощник на бенефициента.
(5) Документите по ал. 1 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА - РА връща документите на бенефициента заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от което са видни липсите и нередовността.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) След отстраняване на нередовностите бенефициентът има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) След приемане на документите за плащане бенефициентът получава номер на заявката за плащане.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) В срок до два месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи изпълнението на дейностите, посочени договора по чл. 24, ал. 2, в ДФЗ - РА:
1. се извършват административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. се назначава извършването на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи;
4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) се изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента;
5. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) се изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) В случай на нередовност на документите по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти ДФЗ - РА уведомява писмено бенефициента, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи извън посочените в заявката за плащане съгласно приложение № 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност, този срок се удължава със срока за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Изпълнителният директор на ДФЗ - РА отказва изплащането на част или на цялата помощ, когато:
1. при проверките по чл. 28, ал. 1, т. 1 и 2 се установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) бенефициентът не отстрани нередовностите, непълнотите и пропуските в срока по чл. 28, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Отказът за изплащане на безвъзмездната финансова помощ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на земеделието и храните.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, бенефициентът не може да подаде друга заявка за плащане по същия проект.

Глава пета.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) Одобреният проект се изпълнява в срок до 3 месеца.
(2) Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на сключване на договора по чл. 24, ал. 2.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, условията на тази наредба, както и приложимото национално законодателство и правото на Европейския съюз.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентът е длъжен да отговаря на всички нормативно установени изисквания, свързани с одобрения проект.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) В срок до 2020 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта по тази наредба, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ, Министерството на финансите, Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите и договорните условия на бенефициента и неговите подизпълнители и доставчици, свързани с осъществяването на проекта.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да осигури както преди започване, така и в хода на изпълнение на проверката на място целия набор от изискана документация и информация, свързани с проекта (изискана преди започването или в процеса на извършване на проверката).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Бенефициентът трябва да оказва пълно съдействие на институциите, посочени в ал. 1.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Бенефициентът е длъжен да води счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична счетоводна сметка за проектите, за които е получил безвъзмездна финансова помощ от ЕФР за период 5 години считано от датата на подписване на договора по чл. 24, ал. 2.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) При неспазване на условията по чл. 34 - 36 включително получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ се обявява за изискуема от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ и се открива процедура по възстановяване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на "непреодолима сила" (форсмажор).
(2) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.
(3) Удостоверяването на възникнала "непреодолима сила" се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява последващ контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за срок от 5 години от датата на сключване на договора по чл. 24, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на проекта, нямат право да разпространяват информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.

Глава шеста.
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ


Чл. 39. (1) (Предишен текст на чл. 39 - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект:
1. име на бенефициента, наименование на проекта и риболовния кораб, за който е отпусната премията;
2. приоритетна ос, мярка, сектор и дейност;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.
(2) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) Бенефициентите следва да прилагат мерките за информация и публичност, публикувани на електронната страница на управляващия орган.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Сектор "Рибарство" е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за улов, производство, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура.
2. "Оперативна програма" е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от приоритетни оси, които да бъдат постигнати с помощта от ЕФР.
3. "Приоритетна ос" е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели.
4. "Мярка" е набор от сектори, насочени към изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. "Сектор" е набор от дейности, насочени към изпълнение на дадена мярка.
6. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) "Кандидат" е едноличен търговец или юридическо лице, което кандидатства за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.
7. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) "Бенефициент" е едноличен търговец или юридическо лице, което е крайният получател на безвъзмездна финансова помощ.
8. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) "Икономически оператор" е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на помощта от ЕФР, с изключение на държавата при изпълнение на нейните правомощия на публична власт.
9. "Безвъзмездна финансова помощ" е финансова помощ, предоставяна на кандидатите под формата на премия.
10. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) "Премия" е безвъзмездна финансова помощ, предоставяна на кандидатите под формата на еднократна субсидия.
11. "Проект" е заявление за кандидатстване, придружено от всички изискуеми документи, както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности, заявени от кандидата и допустими за финансиране от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство".
12. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) "Нередност" е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход.
13. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.) "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и на чл. 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.
14. (нова - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.) Под "непреодолима сила" (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и други природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 54, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 36 от 2008 г.).


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция.


§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.1. "ПУБЛИЧНА ПОМОЩ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 "МЕРКИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РИБОЛОВЕН ФЛОТ" ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ПО РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 08.06.2010 Г.)

§ 36. Навсякъде в наредбата думите "публична помощ" се заменят с "безвъзмездна финансова помощ".


§ 37. Навсякъде в наредбата думите "ползвател на помощта" и "ползвател" се заменят с "бенефициент".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.1. "ПУБЛИЧНА ПОМОЩ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 "МЕРКИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РИБОЛОВЕН ФЛОТ" ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ПО РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 08.06.2010 Г.)

§ 42. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.1. "ПУБЛИЧНА ПОМОЩ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 "МЕРКИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РИБОЛОВЕН ФЛОТ" ОТ ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2011 Г.)

§ 10. За проектни предложения, постъпили в периода 20 януари - 20 март 2011 г., се прилагат § 1 - § 8.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.1. "БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 "МЕРКИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РИБОЛОВЕН ФЛОТ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2012 Г.)

§ 26. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.1. "РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ", ПОДМЯРКА 4.1.А. "ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОКРИВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ НА РИБАРСКИТЕ ГРУПИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. (ДВ, БР. 40 ОТ 2010 Г.)


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 27.09.2013 Г.)

§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.1. "БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 "МЕРКИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РИБОЛОВЕН ФЛОТ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 07.02.2014 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.1. "БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 "МЕРКИ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РИБОЛОВЕН ФЛОТ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 10.06.2014 Г.)

§ 2. За проектните предложения, подадени до влизане в сила на тази наредба, административните проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване, които още не са приключили, се довършват при условията на § 1.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 5

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.)Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.)

Метод за определяне размера на премиите

Определянето на премията се извършва на две стъпки по следната методика:
Първа стъпка:
По таблица № 1 за всеки отделен кораб, за който се кандидатства, се определя горната граница (лимит) на размера на премията в евро, на база неговия бруто тонаж (GT).
Таблица № 1. Изчисляване на индивидуалния лимит на премиите, предоставяни на собственици на риболовни кораби за постоянно прекратяване на риболовни дейности

Категория на риболовния кораб по тонаж (GT) Евро
0<10 11 000 х GT + 2000
10<25 5 000 х GT + 62 000
25<100 4 200 х GT + 82 000
100<300 2 700 х GT + 232 000
300<500 2 200 х GT + 382 000
500 и повече 1 200 х GT + 882 000
Втора стъпка:
Окончателният размер на премията се изчислява, като резултатът, получен от таблица № 1, се редуцира по таблица № 2 в зависимост от възрастта на кораба.
Таблица № 2. Формули за окончателно изчисление на премиите, предоставяни на собственици на риболовни кораби за постоянно прекратяване на риболовни дейности в Черно море
1 За риболовни кораби на възраст от 10 до 15 години: стойността по таблица № 1 се редуцира с 50 %.
2 За риболовни кораби на възраст от 16 до 29 години: стойността по таблица № 1 се намалява за всяка една от годините над 15 с 1,5 % и така изчислената крайна стойност се редуцира с 50 %.
3 За риболовни кораби на възраст от 30 и повече години: стойността по таблица № 1, се намалява с твърда ставка от 22,5 % и така изчислената крайна стойност се редуцира с 50 %.
За дейност "Пренасочване на риболовния кораб за нуждите на туризма" на сектор 02 "Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности, различни от риболов" за изчисляване на премията се използва същата методика, като полученият окончателен размер на премията по таблица № 2 се редуцира с 50 %.
Трета стъпка:
Изчисленият размер на премията в евро се преизчислява в левове по централния курс на БНБ.


Приложение № 3 към чл. 25, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г.)

Критерии за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет


Приоритет за избор на проектите ще бъде даван в следната последователност: Коефициент на точките за оценка
Проекти, свързани с план/ове за възстановяване *1
Проекти, свързани с дребномащабен крайбрежен риболов *0.8
Проекти, свързани с кораби над 12 метра *0.5
Точки за оценка:  
Възраст на кораба  
от 10 до 15 години 5
от 15 до 25 години 20
над 25 години 50
Активност на риболовния кораб  
под 50 % 10
от 50 % - 74,99 % 20
от 75 % - 100 % 50
За максимум риболовни дни се приемат:  
270 риболовни дни за кораби над 12 метра  
210 дни за кораби под 12 метра  
Максимален брой точки 100


Приложение № 4 към чл. 27, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., в сила от 08.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 15.06.2012 г.)Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума