навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 22 ОТ 16 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР

В сила от 01.10.2009 г.
Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.62 от 4 Август 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 20 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 1 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 10 Март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 4 Май 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 28 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., доп. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 29 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) С тази наредба се урежда функционирането, обхвата, реда и сроковете за подаване и получаване на информация от Централния кредитен регистър.

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Централният кредитен регистър е организирана и поддържана от Българската народна банка (БНБ) информационна система за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките и финансовите институции, както и към платежните институции и дружествата за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 21 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), които извършват дейност на територията на Република България.


Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Регистърът осигурява:
1. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) централизиране на информацията за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките и финансовите институции, както и към платежните институции и дружествата за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 21 ЗПУПС;
2. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) ползване на информация от банките и финансовите институции, както и от платежните институции и дружествата за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 21 ЗПУПС за кредитната задлъжнялост на техните клиенти;
3. обобщаване на събраната информация и ползването и за нуждите на БНБ.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Централният кредитен регистър поддържа и информация за лицата, които са съдлъжници и поръчители по кредити.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г., предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) В Централния кредитен регистър информация за кредитната задлъжнялост на клиентите си подават и получават следните институции:
1. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) банките и клоновете на чуждестранни банки, извършващи дейност на територията на страната;
2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) регистрираните лица по чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ), извършващи дейности по чл. 2, ал. 2, т. 6, 7 или 12 или по чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗКИ, с изключение на чуждестранните финансови институции, които извършват директно дейност на територията на Република България;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) платежните институции и дружествата за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 21 ЗПУПС.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Информация от регистъра могат да получават и органите по чл. 56, ал. 3 от ЗКИ, както и други държавни и съдебни органи по реда на чл. 56, ал. 7 и 9 от ЗКИ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) Физическите и юридическите лица могат да получават информация относно кредитната си задлъжнялост по реда на чл. 21 - 23, а физическите лица - информация и по чл. 21а.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Институциите по чл. 4, ал. 1 подават в Централния кредитен регистър информация съгласно чл. 11 за предоставените от тях кредити независимо от размера им, както и друга информация съгласно указания на подуправителя, ръководещ управление "Банково".
(2) Не подлежат на отчитане:
1. заеми на правителството;
2. кредити на Българската народна банка;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) кредити, при които е договорено допустимо надвишение на плащанията над остатъка по платежни сметки (овърдрафт) в размер под 1000 лв., по които има просрочие до 30 дни.

Глава втора.
РЕД ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В И ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 31 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2012 Г.)


Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Институциите по чл. 4, ал. 1 и органите по чл. 4, ал. 2 подават писмено заявление до подуправителя, ръководещ управление "Банково" на БНБ, за включване в информационната система на Централния кредитен регистър, което съдържа данни за фирма, седалище и адрес на управление.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Към заявлението институциите по чл. 4, ал. 1 прилагат следните документи:
1. копие от документ за регистрация или ЕИК на заявителя;
2. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) вътрешни правила, с които се определят условията и редът за подаване и получаване на информация от Централния кредитен регистър, както и правата и задълженията на оправомощените лица, които ще обработват, подават и получават тази информация; тези правила съдържат и реда и условията за контрол за верността на подаваната в БНБ информация и за коригиране на неточно подадена информация, както и мерки за създаване и поддържане на специален регистър по чл. 19а, ал. 2;
3. уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на Централния кредитен регистър;
4. (нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) регистрационен формуляр за включване в информационната система на Централния кредитен регистър.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Заявлението и необходимите документи по ал. 2 се подават от институциите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 в срок до три месеца от датата на вписване на институцията в съответния публичен регистър при БНБ, а от институциите и дружествата по чл. 4, ал. 1, т. 3 в срок до три месеца от датата на подаване на писмено уведомление в БНБ по реда на чл. 21, ал. 2 и чл. 42, ал. 2 от ЗПУПС.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Към заявлението по ал. 1 органите по чл. 4, ал. 2 прилагат следните документи:
1. регистрационен формуляр за включване в информационната система на регистъра;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) вътрешни правила, с които се определят условията и редът за получаване и ползване на информация от регистъра, както и правата и задълженията на оправомощените лица, които ще получават информация от регистъра във връзка с изпълнение на служебните им задължения по повод на конкретни проверки, както и контролът над тях, както и мерки за създаване и поддържане на специален регистър по чл. 19а, ал. 2;
3. уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на Централния кредитен регистър.

Чл. 7. (1) Когато заявителят предостави всички документи по чл. 6, датата на включването му в информационната система на Централния кредитен регистър и правата на достъп се определят със заповед на подуправителя, ръководещ управление "Банково" на БНБ.
(2) Ако заявителят не предостави документите по чл. 6 или предоставените документи съдържат непълна, противоречива или невярна информация, БНБ писмено уведомява заявителя за това, като изпраща писмо, съдържащо указания за отстраняване на несъответствията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Институциите и органите по чл. 4 уведомяват в 15-дневен срок Централния кредитен регистър в БНБ за всяка промяна в информацията и документите, настъпила след включване в информационната система на Централния кредитен регистър, като прилагат и заверени копия на документите, удостоверяващи промяната.


Чл. 8. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 21 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Изключване на институции по чл. 4, ал. 1 от информационната система на Централния кредитен регистър се извършва в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2017 г.) при заличаване на банка или клон на чуждестранна банка от Търговския регистър;
2. при заличаване на регистрация на финансова институция на основание чл. 9 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции;
3. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2017 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) при отнемане или обезсилване на издадения лиценз на платежна институция или на дружество за електронни пари по реда на ЗПУПС, както и в случаите, когато платежна институция или дружество за електронни пари не извършва дейност по чл. 21 от ЗПУПС за повече от 12 месеца.
6. (нова - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2017 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2017 г.) Банка с отнет или обезсилен лиценз има ограничен достъп до информацията в регистъра.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Изключване на органи по чл. 4, ал. 2 от информационната система на Централния кредитен регистър се извършва при заличаване на правния субект или прекратяване на дейност.

Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) Изключването от информационната система на Централния кредитен регистър се извършва със заповед на подуправителя, ръководещ управление "Банково" на БНБ, с определена в нея дата на изключване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Подуправителят, ръководещ управление "Банково" на БНБ, издава указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на институции и органи по чл. 4 от информационната система на Централния кредитен регистър.

Глава трета.
ПОДАВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Институциите по чл. 4, ал. 1 са длъжни да събират и подават към Централния кредитен регистър информация в електронен вид за всички кредити на техните клиенти и за настъпилите изменения по тези кредити до окончателното им погасяване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) При сключване на нов договор за кредит или при изменение на вече сключен договор за кредит институциите по чл. 4, ал. 1 подават информация към Централния кредитен регистър в срок до 5 работни дни, считано от датата на сключване на договора или изменението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Институциите по чл. 4, ал. 1 подават към Централния кредитен регистър ежемесечно до 15-о число на месеца, следващ отчетния, информация за състоянието по всички активни кредити на техни клиенти към последната дата на отчетния месец. Те подават в същия срок и информация за извършените корекции по кредити на техни клиенти за предходни отчетни периоди.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) Размерът на дълга по всеки отделен кредит се определя като сума от главницата, начислените лихви, такси, комисионни и други разходи по кредита, както и дължимия данък върху добавената стойност по договора за лизинг.
(2) Когато кредитите са в чуждестранна валута, те се преизчисляват в левове по обявения от Българската народна банка обменен курс.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.)


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.)


Чл. 14. При синдикирани кредити всяка банка или финансова институция - кредитор, подава информация към Централния кредитен регистър за своя дял от кредита.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Когато институция по чл. 4, ал. 1 е прехвърлила вземането си по кредит на лице, което не е банка или финансова институция, платежна институция или дружество за електронни пари, но продължава да обслужва и администрира погашенията по кредита, информация към Централния кредитен регистър за този кредит и за настъпилите изменения по него подава банката или финансовата институция, платежната институция или дружеството за електронни пари, прехвърлила/о вземането по кредита.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Когато институция по чл. 4, ал. 1 е прехвърлила вземането си по кредит на друга банка или финансова институция, платежна институция или дружество за електронни пари, но продължава да обслужва и администрира погашенията по кредита, информация към Централния кредитен регистър за този кредит и за настъпилите изменения по него подава банката или финансовата институция, платежна институция или дружество за електронни пари, придобила/о вземането по кредита.


Чл. 16. (1) Въвеждането и идентификацията на клиентите в Централния кредитен регистър се извършва с идентификационни кодове, както следва:
1. за клиентите - физически лица: единен граждански номер (ЕГН);
2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) за клиентите - еднолични търговци и юридически лица: ЕИК, код по БУЛСТАТ или ПИК (персонален идентификационен код), определен от Агенцията по вписванията, за други лица и структури, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване в Търговския регистър;
3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) за клиентите - чуждестранни физически лица, които не са получили единен граждански номер по установения за това ред от компетентните български органи, идентификационният код в Централния кредитен регистър се определя въз основа на личен номер (ЛН), личен номер на чужденец (ЛНЧ) или други данни от документ за самоличност, гражданство и държава на пребиваване, а за чуждестранните юридически лица, които не са регистрирани в Търговския регистър - въз основа на данните от регистрацията им по седалището на лицето.
(2) В Централния кредитен регистър могат да се въвеждат и други индивидуализиращи данни, посочени в указание по прилагането на наредбата.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Българската народна банка не извършва корекции на подаваната от институциите по чл. 4, ал. 1 информация към Централния кредитен регистър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) Институциите по чл. 4, ал. 1 носят отговорност за верността и своевременното подаване на информацията по тази наредба, както и за спазване изискванията за защита на личните данни.


Чл. 18. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2017 г.) Банка, обявена в несъстоятелност или ликвидация, подава информация към Централния кредитен регистър по реда на тази наредба до датата на решението на съда за заличаването и от Търговския регистър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) При обявяване в несъстоятелност или ликвидация на банка или финансова институция със седалище в държава членка или на банка със седалище в трета държава, осъществяващи дейност в Република България чрез клон, както и при решение за закриване на клон на банка или финансова институция със седалище в държава членка или на банка със седалище в трета държава, информация в Централния кредитен регистър се подава до заличаването и от съответния публичен регистър в държавата, където е регистрирана, респективно до заличаването на клона.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Централният кредитен регистър осигурява на институциите по чл. 4, ал. 1 информация за кредитната задлъжнялост на клиентите им чрез достъп до регистъра по електронен път срещу заплащане на такса.
(2) Информацията за кредитната задлъжнялост за клиентите включва данни както за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по активни и по погасени кредити за 5-годишен исторически период.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Институциите по чл. 4, ал. 1 заплащат такси за направени справки за кредитната задлъжнялост на техните клиенти през отчетния месец в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетния месец.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Институциите и органите по чл. 4 получават и ползват информация от Централния кредитен регистър при запазване на банковата, професионалната и търговската тайна. Те нямат право да разгласяват и предоставят информация от Централния кредитен регистър на трети лица, както и да я използват за търговски цели, включително и като обобщени данни.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Институциите по чл. 4, ал. 1 получават и ползват информация от Централния кредитен регистър само за установяване на кредитната задлъжнялост на техните клиенти.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Централният кредитен регистър обобщава информацията за общата кредитна задлъжнялост на клиентите ежемесечно до 20-о число на месеца, следващ отчетния месец, и я предоставя в електронен вид на институциите по чл. 4, ал. 1.


Чл. 19а. (1) (Нов - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., предишен текст на чл. 19а - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Централният кредитен регистър осигурява достъп до информацията от регистъра на институции и органи по чл. 4 във връзка с изпълнение на служебните им задължения по повод конкретни проверки срещу заплащане на такса по чл. 28. Правото на достъп на органите по чл. 4, ал. 2 се реализира по електронен път или на хартиен носител, а за институциите по чл. 4, ал. 1 - само по електронен път.
(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Институциите и органите по чл. 4 създават и поддържат специален регистър, в който регистрират данните за извършените проверки в Централния кредитен регистър, като записите в него се съхраняват 5 години от датата на направената проверка по ал. 1.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Ежемесечната информация за кредитите, която институциите по чл. 4, ал. 1 подават по чл. 10, ал. 3, се съхранява в Централния кредитен регистър за срок 5 години, считано от отчетния период, за който се отнася.


Чл. 21. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Всяко лице има право да поиска от Българската народна банка информация относно кредитната си задлъжнялост в Централния кредитен регистър, включително кои институции по чл. 4, ал. 1 са подали информация в системата на регистъра.
(2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Информацията по ал. 1 се предоставя безплатно на физически лица в 14-дневен срок, а в останалите случаи - срещу заплащане на такса.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Всяко лице има право да изисква информация относно кредитната си задлъжнялост и от институцията по чл. 4, ал. 1, подала информация в Централния кредитен регистър.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) При смърт на физическо лице неговите наследници могат да поискат информация за кредитната задлъжнялост на наследодателя по реда на ал. 1 - 3 след представяне на удостоверение за наследници.


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) (1) Всяко физическо лице има право да поиска от Българската народна банка информация за институциите по чл. 4, ал. 1, осъществили достъп до личните му данни, съгласно чл. 15, пар. 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.
(2) За предоставянето на информацията по ал. 1 се прилагат съответно чл. 21, ал. 2, чл. 22, ал. 1, 2, 5 - 8, чл. 23 и чл. 28, ал. 1, т. 10, ал. 2 и 4.

Чл. 22. (1) Правото по чл. 21, ал. 1 се реализира с писмено заявление до БНБ. В заявлението се посочват данни по документ за самоличност на заявителя и по какъв начин желае да му бъде предоставена информацията - лично или по пощата. При подаване на заявлението в БНБ заявителят или упълномощеното от него лице се идентифицират чрез представяне на документ за самоличност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Заявлението за информация за физическо лице се подава лично от лицето или от негов представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър.
(3) Когато се иска информация за юридическо лице, заявлението по ал. 1 се подава лично от лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено от него лице. Към заявлението се прилагат:
1. актуално удостоверение за регистрация или ЕИК на заявителя;
2. удостоверение за актуално състояние за лицата, които не са вписани в Търговския регистър;
3. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) изрично нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър, в случай че заявлението не се подава от представляващите го лица.
(4) Чуждестранните лица прилагат към заявлението по ал. 1 следните документи:
1. актуален документ за регистрация на юридическото лице - заявител, в легализиран превод на български език;
2. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) изрично нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър, в случай че заявлението не се подава лично; ако пълномощното е заверено от нотариус извън Република България, то следва да бъде в легализиран превод на български език.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) Приложените към заявлението документи по ал. 2, ал. 3, т. 3 и ал. 4 се предоставят в оригинал или в нотариално заверен препис.
(6) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен.
(7) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Заявление за информация от регистъра по електронен път се подава лично от физическо лице, което трябва да притежава квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП), издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. КУКЕП следва да съдържа идентификатор ЕГН на физическото лице.
(8) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) Дължимата такса за заявление по ал. 7 се заплаща чрез виртуален ПОС терминал по реда на чл. 28, ал. 1, т. 7 - 10.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) Информацията по чл. 21, ал. 1 се предоставя в писмена форма срещу подпис лично на заявителя, на лице, упълномощено от заявителя с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър на БНБ, или на трето лице, вписано изрично в заявлението като получател на информацията. При предоставяне на справката за кредитна задлъжнялост лично получателят се идентифицира чрез представяне на документ за самоличност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) Информацията по чл. 21, ал. 1 може да бъде изпратена на заявителя и по пощата с обратна разписка на посочен от заявителя адрес, както и на трето лице, вписано изрично в заявлението като получател на информацията.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Българската народна банка изготвя исканата информация, ако заявителят е предоставил необходимите документи. Ако искането не отговаря на изискванията на тази наредба, заявителят се уведомява, че информация от регистъра ще му бъде предоставена при отстраняване на констатираните несъответствия. При отказ заявителят се уведомява писмено, като се посочват причините за отказа.
(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) Физическо лице получава електронна справка чрез информационната система на регистъра в срока, определен в чл. 21, ал. 2 или в чл. 28, ал. 1, т. 7 - 10.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Когато лице установи, че съдържащата се за него информация в Централния кредитен регистър е неточна, то има право да подаде писмено заявление до институцията по чл. 4, ал. 1, която я е подала към регистъра, за коригиране на установена от него неточност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) В срок до 7 работни дни от получаване на заявлението институцията по чл. 4, ал. 1 е длъжна да го разгледа и да даде писмен отговор до заявителя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Ако искането е основателно, институцията по чл. 4, ал. 1 извършва корекцията и подава коригираните данни към информационната система на Централния кредитен регистър в срока и по реда на чл. 10, ал. 3.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Институцията по чл. 4, ал. 1 не събира такса за разглеждане на заявлението по ал. 1.

Глава пета.
КОНТРОЛ, МЕРКИ И САНКЦИИ


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г.) Българската народна банка осъществява контрол за спазване на условията и реда за подаване и ползване на информация от Централния кредитен регистър.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г.) Българската народна банка може да изисква допълнителни сведения или документи във връзка с осъществявания контрол по ал. 1, както и да извършва проверки на място.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г.) Институциите и органите по чл. 4, ал. 1 и 2 предоставят измененията и допълненията на правилата по чл. 6, ал. 2, т. 2 и по чл. 6, ал. 4, т. 2 в 10-дневен срок от датата на тяхното приемане. Те своевременно привеждат тези правила в съответствие с промени в нормативната уредба за дейността на Централния кредитен регистър.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г.) Институциите и органите по чл. 4, ал. 1 и 2 при поискване могат да получават информация от системата за извършените проверки в регистъра от оправомощените от тях лица за определен период от време за осъществяване на вътрешен контрол върху тези лица.


Чл. 26. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Ако институция по чл. 4, ал. 1 не подаде в срок по чл. 10, ал. 3 месечна информация към Централния кредитен регистър или подава информация, която не отговаря на изискванията по тази наредба, БНБ преустановява достъпа и до Централния кредитен регистър за извършване на справки за кредитна задлъжнялост на клиентите до подаване на съответната информация.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) При установяване на нарушения на тази наредба се налагат предвидените в ЗКИ глоби, санкции и надзорни мерки.

Глава шеста.
ТАКСИ (НОВА - ДВ, БР. 81 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

Глава шеста.


Чл. 28. (1) (Нов - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., предишен текст на чл. 28 - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) За справки и услуги по тази наредба БНБ събира следните такси:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) за извършване на справка относно кредитната задлъжнялост на едно лице чрез достъп по електронен път до Централния кредитен регистър - 0,20 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) за извършване на справка чрез достъп до регистъра по електронен път в един файл XML формат относно кредитната задлъжнялост на група лица от 1 до 400 - 0,20 лв., а от 401 до 2000 - 0,10 лв. за всяко лице;
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) за справка за кредитна задлъжнялост на едно лице, издадено на хартиен носител, в срок до 7 работни дни - 2 лв.;
4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) за справка за кредитна задлъжнялост на едно лице, издадено на хартиен носител, в срок до 24 часа - 10 лв.;
5. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) за справка за кредитна задлъжнялост на едно лице, издадено на хартиен носител, в срок до 4 работни часа - 20 лв.;
6. (нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) за извършване на справка за брой проверки, направени за един кредитополучател от институциите по чл. 4, ал. 1 чрез достъп по електронен път до Централния кредитен регистър - 0,20 лв.;
7. (нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) за издаване на справка за информация в регистъра за физическо лице по електронен път в срок до 7 работни дни - 1 лв.;
8. (нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) за издаване на справка за информация в регистъра за физическо лице по електронен път в срок до 24 часа - 5 лв.;
9. (нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) за издаване на справка за информация в регистъра за физическо лице по електронен път в срок до 4 работни часа - 10 лв.;
10. (нова - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) за информация по чл. 21а, ал. 1 в срок до 7 работни дни - 2 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Таксата за справки за кредитна задлъжнялост, издадени на хартиен носител, се заплаща предварително освен в случаите по чл. 56, ал. 7 ЗКИ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) В случаите по чл. 56, ал. 7 ЗКИ дължимите такси се заплащат на тримесечие, а от институциите по чл. 4, ал. 1 - ежемесечно, след издаване на съответни фактури.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Сроковете за извършване на справки текат в рамките на работното време след регистрирането в БНБ на заявлението за извършване на справка и необходимите документи, а когато електронно заявление по чл. 22, ал. 7 е постъпило след края на работното време, сроковете започват да текат считано от следващия работен ден.
(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 01.12.2020 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г.) По време на извънредна епидемична обстановка, въведена съгласно чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето, БНБ може да преустановява издаването на справки на хартиен носител по ал. 1, т. 4 и 5 и може да въвежда допълнителна услуга за издаване на справка на хартиен носител в срок до 3 работни дни срещу заплащане на такса от 8 лв.

Чл. 29. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Таксите по чл. 28 се определят съгласно методика, посочена в приложение към тази наредба. Методиката отчита прогнозните разходи за дейността и поддръжката на регистъра, както и прогнозния брой справки за съответната календарна година.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) "Клиент" е всяко физическо или юридическо лице, без банка, което е или желае да стане страна по правоотношение с институция по чл. 4, ал. 1 във връзка с получаване на кредит.
2. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) "Кредит" е предоставяне на паричен заем от всякакъв вид, сделки по чл. 2, ал. 2, т. 6, 7 или 12 (без факторинг и форфетинг по търговски вземания) ЗКИ, овърдрафт, кредит, свързан с платежни услуги по чл. 21 ЗПУПС, други вземания и поети ангажименти независимо от използвания инструмент, посочени в указания на подуправителя, ръководещ управление "Банково".
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30.04.2012 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) "Кредитна задлъжнялост" е задлъжнялостта на едно физическо или юридическо лице по кредити към институциите по чл. 4, ал. 1, подаващи информация по реда на тази наредба.
4. "Синдикиран кредит" е кредит, разрешен заедно от две или повече банки, от две или повече финансови институции или от банки и финансови институции.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 и § 13 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 88 от 16 юли 2009 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 октомври 2009 г.


§ 3. Банките, включени в информационната система на Централния кредитен регистър до влизането в сила на тази наредба, запазват правата си и не подават заявление за включване по реда на чл. 6. Те предоставят актуализирани вътрешни правила по чл. 6, ал. 1, т. 2 в срок до два месеца от влизане на наредбата в сила.


§ 4. Дъщерните на банки финансови институции с основна дейност по чл. 2, ал. 2, т. 6 и/или по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за кредитните институции, които са получавали чрез банката-майка информация от Централния кредитен регистър до влизането на тази наредба в сила и които бъдат вписани в регистъра по Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции (ДВ, бр. 36 от 2009 г.), подават заявление за включване в Централния кредитен регистър по реда на чл. 6 и 7 в срок до два месеца от влизане на тази наредба в сила. Достъпът до Централния кредитен регистър на финансови институции по предходното изречение, които в срок до два месеца от влизане на тази наредбата в сила не бъдат вписани в регистъра по Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции или не бъдат включени в Централния кредитен регистър, се преустановява.


§ 5. Тази наредба отменя Наредба № 22 на БНБ от 1998 г. за Централен кредитен регистър на банките (обн., ДВ, бр. 92 от 1998 г.; изм., бр. 29 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2006 г.; доп., бр. 84 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2007 г.).


§ 6. Подуправителят, ръководещ управление "Банково" на Българската народна банка, издава указания по прилагането на наредбата.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2012 Г.)

§ 26. Финансови институции, включени в информационната система на ЦКР, които отпускат кредити като платежни институции и дружества за електронни пари по реда на чл. 19 ЗПУПС, не подават заявление за включване по реда на чл. 6, ал. 1. Те предоставят актуализирани вътрешни правила по чл. 6, ал. 1, т. 2 в срок, определен от подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банково".

§ 27. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 и § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 23 от 5.04.2012 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 30 април 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2015 Г.)

§ 13. Финансови институции, които не са подали заявление за пререгистрация в срока по § 80, ал. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 27 от 2014 г.), и тези, на които е отказана пререгистрация в регистъра на финансовите институции по чл. 3а ЗКИ, се изключват от информационната система на Централния кредитен регистър със заповед на подуправителя, ръководещ управление "Банково" на БНБ, с определена в нея дата на изключване.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

§ 12. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 и § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции, приета e с Решение № 112 от 29 септември 2016 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 164 от 16.12.2016 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1.01.2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 08.05.2018 Г.)

§ 23. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 от Закона за кредитните институции и е приета с Решение № 103 от 18 април 2018 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила три дни след обнародването и в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбата на § 2, т. 2, която влиза в сила от 1 януари 2019 г., и на § 22, т. 3, която влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 05.06.2019 Г.)

§ 10. Институциите по чл. 4, ал. 1 следва да подават в Централния кредитен регистър информация за лицата, които са съдлъжници и поръчители по кредити, считано от 3 септември 2019 г.

§ 11. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 176 от 16 май 2019 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 5 юни 2019 г.

Заключителни разпоредби
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2020 Г.)

§ 6. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 425 от 12.12.2019 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 януари 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2020 Г.)

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 403 от 19 ноември 2020 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 декември 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.)

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 452 от 17 декември 2020 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Приложение към чл. 29

(Ново - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)

Методика за изчисляване размера на таксите за справки от Централния кредитен регистър
(Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.)

1. С тази методика се уреждат условията и редът за определяне на таксите по чл. 28.
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Прогнозните разходи за дейността и поддръжка на регистъра се изчисляват ежегодно и включват разходите за персонал, включително осигуровки и социални разходи, разходи за амортизация и абонаментна поддръжка на софтуер и хардуер и административни и други разходи, свързани с дейността.
3. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Прогнозният брой справки се определя на база прогнозен брой справки, извършени по електронен път за едно лице и за група лица от 1 до 400 в един файл XML формат от институции и органи по чл. 4 за календарната година.
4. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Размерът на таксата в левове за една справка за информация в регистъра, извършена по електронен път от институции и органи по чл. 4, се определя, като прогнозните разходи по т. 2 се разделят на прогнозния брой справки по т. 3 и полученият размер се закръглява до първия знак след десетичната запетая.
5. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Размерът на таксата за справка чрез достъп до регистъра по електронен път от институции и органи по чл. 4 в един файл XML формат относно група лица: от 1 до 400 е равен на размера на таксата по т. 4 за всяко едно лице, а от 401 до 2000 е равен на размера на 50 % от размера на таксата по т. 4 за всяко едно лице.
6. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Размерът на таксата за извършване на справка за брой проверки, направени за един кредитополучател от институциите по чл. 4, ал. 1 чрез достъп по електронен път до Централния кредитен регистър, е еднакъв с този на справката по т. 4.
7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Размерът на таксата за изготвяне на справка за кредитна задлъжнялост на едно лице, издадена на хартиен носител в срок до 7 работни дни, се определя на база четирикратния размер на таксата за справка по електронен път, но не по-малко от 2 лв.
8. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) Размерът на таксата за изготвяне на справка за кредитна задлъжнялост на едно лице, издадена на хартиен носител в срок до 24 часа, се определя на база петкратния размер на таксата по т. 7.
9. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Размерът на таксата за изготвяне на справка за кредитна задлъжнялост на едно лице, издадена на хартиен носител в срок до 4 работни часа, се определя на база двукратния размер на таксата по т. 8.
10. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) В така определения размер на таксите за изготвяне на справки, издадени на хартиен носител, са включени и възможните пощенски разходи за доставката им.
11. (нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Размерът на таксата за извършване на справка за информация в регистъра за физическо лице по електронен път в срок до 7 работни дни се определя на база 50 % от размера на таксата по т. 7.
12. (нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Размерът на таксата за извършване на справка за информация в регистъра за физическо лице по електронен път в срок до 24 часа се определя на база 50 % от размера на таксата по т. 8.
13. (нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 05.06.2019 г.) Размерът на таксата за извършване на справка за информация в регистъра за физическо лице по електронен път в срок до 4 работни часа се определя на база 50 % от размера на таксата по т. 9.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума