навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ С ОБЕКТИВЕН СТРУКТУРЕН ДЕФИЦИТ ПРЕЗ 2009 Г.

В сила от 26.05.2009 г.
Приета с ПМС № 115 от 15.05.2009 г.

Обн. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят критериите за общини с обективен структурен дефицит и условията и редът за подпомагането им през 2009 г.

Чл. 2. Целта на наредбата е укрепване на финансовата стабилност през 2009 г., осигуряване на прозрачност в дейността и повишаване отговорността на общините чрез:
1. определяне на обективни критерии за оценка на финансовата им стабилност;
2. създаване на ясна уредба и процедури за подпомагане на общини с обективен структурен дефицит;
3. поемане на задължения от органите на местното самоуправление за осигуряване финансовата стабилност на общината и за предоставяне на публични услуги на местната общност.

Раздел II.
Критерии за определяне на общини с обективен структурен дефицит


Чл. 3. Общината е с обективен структурен дефицит, когато задължително отговаря най-малко на един от двата основни показателя по т. 1 и 2 и поне на един от допълнителните показатели по т. 3, 4 и 5:
1. съотношението на бюджетния дефицит в местни дейности към общо разходи за местни дейности, отчетени към края на 2008 г., надвишава 10 на сто, изчислено по следната формула:

Бюджетен дефицит в местни дейности
_____________________________________ x 100 > 10 %,
Общо разходи за местни дейности
където:
- бюджетен дефицит в местни дейности = (собствени приходи - собствени приходи с еднократен и целеви характер + обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от централния бюджет + просрочени вземания за местни дейности) - (общо разходи за местни дейности - отчетени капиталови разходи в местни дейности + просрочени задължения в местни дейности).
Резултатът от изчислението по горната формула трябва да е отрицателно число.
- собствени приходи са отчетените приходи през 2008 г. по параграфи и подпараграфи от Единната бюджетна класификация (ЕБК): §§ 01-03, § 13-00, § 20-00, § 24-00, § 27-00, § 28-00, § 36-00, § 37-00, § 40-00 (от раздел III "Операции с нефинансови активи" на ЕБК), § 41-00, § 45-00 и § 46-00;
- собствени приходи с еднократен и целеви характер - отчетените приходи през 2008 г. по § 40-00 (от раздел III "Операции с нефинансови активи" на ЕБК), § 45-00 и § 46-00 от ЕБК;
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от централния бюджет включва отчета по §§ 31-12 от ЕБК към 31 декември 2008 г.;
- отчетени капиталови разходи в местни дейности - включва отчетените капиталови разходи в местни дейности по § 51-00 - § 54-00 от ЕБК към 31 декември 2008 г.;
2. има равнище на безработица за 2008 г. със или над 35 на сто по-високо от средното за страната;
3. разполагаемите бюджетни наличности в местните дейности на общината към края на 2008 г. са по-малко от нетните й просрочени задължения в местните дейности към същия период, като критерият се изчислява по следната формула:
(бюджетни наличности - целеви средства - чужди средства) < нетните просрочени задължения,
където:
- бюджетни наличности = сбора от отчетените остатъци в местните дейности по §§ 95-07 - §§ 95-12 от ЕБК в годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета;
- целеви средства = отчетените остатъци в местните дейности в годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета от субсидии и собствени приходи с целеви характер; от помощи и дарения; от трансфери от други бюджетни и извънбюджетни сметки; от заеми; от продажби на дялове и акции и емисия на ценни книжа;
- чужди средства = отчетените остатъци в местните дейности от постъпили в бюджета средства от гаранции и депозити по търгове и други остатъци от временно съхранявани средства и от средства на разпореждане;
- нетни просрочени задължения = просрочени задължения в местните дейности - просрочени вземания в местните дейности;
4. относителният дял на общата изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от централния бюджет в собствените приходи, без собствените приходи с еднократен и целеви характер, да надвишава 80 на сто, като критерият се изчислява по формулата:
обща изравнителна субсидия и други  
трансфери за местни дейности от ЦБ  
______________________________________________________
> 80%,
собствени приходи - собствени приходи  
с еднократен и целеви характер  
където:
- общата изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от централния бюджет включва отчета по §§ 31-12 от ЕБК към 31 декември 2008 г.;
- собствени приходи са отчетените приходи през 2008 г. по параграфи и подпараграфи от ЕБК: §§ 01-03, § 13-00, § 20-00, § 24-00, § 27-00, § 28-00, § 36-00, § 37-00, § 40-00 (от раздел III "Операции с нефинансови активи" на ЕБК), § 41-00, § 45-00 и § 46-00;
- собствени приходи с еднократен и целеви характер - отчетените приходи през 2008 г. по § 40-00 (от раздел II "Операции с нефинансови активи" на ЕБК), § 45-00 и § 46-00 от ЕБК;
5. степента на покриване от такса на текущата издръжка в целодневни детски градини и обединени детски заведения да е равна или по-висока от средното за страната за 2008 г., като критерият се изчислява по формулата:
общински такси за ползване на  
детски градини  
__________________________________________________________________________
> или = средното
разходи за текуща издръжка в за страната,
целодневни детски градини и  
обединени детски заведения  
където:
- общински такси за ползване на детски градини са отчетените средства по приходния §§ 27-01 от ЕБК към 31 декември 2008 г.;
- разходи за текуща издръжка в целодневни детски градини и обединени детски заведения са отчетените средства по § 10-00 в дейност 311 "Целодневни детски градини и обединени детски заведения за деца от 1 до 6 години" към 31 декември 2008 г.
Средната степен на покриване от такса на текущата издръжка в целодневни детски градини и обединени детски заведения за страната е 27,52 на сто.


Чл. 4. За прилагане на критериите по чл. 3, т. 1, 3, 4 и 5 се ползват данните от годишните касови отчети на общините за 2008 г., по чл. 3, т. 2 - информацията, включена в приложение № 1 към Заповед № 200 на министъра на финансите от 4 март 2009 г. за утвърждаване на списък на общини, в които за предходната година преди текущата безработицата е със или над 35 на сто по-висока от средната за страната за същия период, и списък на общини, в които за предходната година преди текущата безработицата е със или над 50 на сто по-висока от средната за страната за същия период (ДВ, бр. 21 от 2009 г.).

Раздел III.
Условия и ред за подпомагане на общини с обективен структурен дефицит


Чл. 5. (1) Кметът на община, която задължително отговаря най-малко на един от двата основни показателя по чл. 3, т. 1 и 2 и поне на един от допълнителните показатели по чл. 3, т. 3, 4 и 5 и за която общинският съвет е приел програма за ограничаване на структурния дефицит, може да подаде искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината при условията, по реда и в сроковете по наредбата.
(2) Към искането по ал. 1 задължително се прилага програма за ограничаване на структурния дефицит на общината, която включва:
1. приети мерки и ангажименти за преодоляване на структурния дефицит, срокове и отговорни длъжностни лица за тяхното изпълнение съгласно приложение № 1;
2. обяснителна записка, в която се обосновава исканият размер на средствата за финансово подпомагане, анализират се причините, довели до структурния дефицит, аргументират се приетите мерки и се посочват очакваните финансови, социални и други резултати от изпълнението на програмата;
3. копие от решението на общинския съвет, с което е приета програмата за ограничаване на структурния дефицит;
4. други документи, когато това е необходимо за обосноваване на искането или за доказване на състоянието и на предприетите оздравителни мерки.
(3) Искания по ал. 1 могат да се подават не по-късно от 30 дни от влизането в сила на наредбата.
(4) По изключение, когато съответният общински съвет не е приел програма за ограничаване на структурния дефицит в срока по ал. 3, но тя е внесена в общинския съвет, искания могат да се подават и след изтичането на този срок, но не по-късно от 45 дни от влизането в сила на наредбата. В този случай кметът на общината уведомява министъра на финансите в срока по ал. 3 за намерението да подаде искане по ал. 1 и за обстоятелството, че програмата за ограничаване на структурния дефицит е внесена в общинския съвет.
(5) Искания по ал. 1, подадени след изтичането на 30-дневния срок по ал. 3, а в случаите по ал. 4 - след изтичането на 45-дневния срок, се оставят без разглеждане.


Чл. 6. В програмата за ограничаване на структурния дефицит по чл. 5, ал. 2, т. 1 не се включват мерки, които могат да доведат до невъзможност или до затруднения за общината да осъществява делегираните от държавата дейности.


Чл. 7. (1) Исканията и документите по чл. 5, ал. 1 и 2 се разглеждат и оценяват от Съвета за подпомагане на общини с обективен структурен дефицит, наричан по-нататък "съвета", в срок до 45 дни от изтичането на съответния срок по чл. 5, ал. 3 и 4.
(2) Съветът е консултативен орган към министъра на финансите и се състои от четирима членове - двама представители на Министерството на финансите, от които един заместник-министър, определени от министъра на финансите, и двама представители на Националното сдружение на общините в Република България. Заместник-министърът на финансите е председател на съвета.
(3) Заседанията на съвета се считат за редовни, ако в тях участват всички негови членове или упълномощени по съответния ред техни заместници. Решенията на съвета се приемат с не по-малко от 3 гласа.
(4) На заседанията на съвета се канят кметовете и председателите на общинските съвети на съответните общини, които може да са придружени от експерти.
(5) При необходимост съветът може да привлича експерти и да създава работни групи по конкретни въпроси, свързани с изпълнението на функциите му.
(6) Административното и техническото обслужване на съвета се осъществяват от администрацията на Министерството на финансите. Секретар на съвета е определен от министъра на финансите държавен служител.
(7) Съветът приема с решение правила за работата си, които се утвърждават от министъра на финансите.


Чл. 8. (1) Съветът извършва предварителна проверка дали общината отговаря на показателите по чл. 3, като оставя без разглеждане искането на онази община, която не отговаря най-малко на един от двата основни показателя по т. 1 и 2 и поне на един от допълнителните показатели по т. 3, 4 и 5.
(2) Общият размер на очакваните резултати по предвидените в програмата за ограничаване на структурния дефицит мерки не може да е по-малък от 30 на сто от исканата сума за финансово подпомагане.
(3) При определянето на размера на средствата за финансово подпомагане на съответната община съветът се ръководи от следните принципи:
1. предвидените в централния бюджет за 2009 г. средства за подпомагане на общини с обективен структурен дефицит не могат да се предоставят само на една община;
2. подпомагат се общини, които са приели програми за ограничаване на структурния дефицит, съдържащи:
а) остойностени мерки, свързани с приоритизиране и оптимизиране на разходите - засилен контрол върху поемането на задължения и извършването на разходи, определяне на разходни лимити, оптимизиране на структурата и мрежата на общинските дейности и заведения за услуги, предприемане на мерки с траен ефект за намаляване на разходите и др.;
б) остойностени мерки, които използват потенциала на общината за увеличаване на приходите по видове местни данъци, такси и цени на услуги, от управление и разпореждане с общинска собственост (продажби, наеми и други) и от увеличаване на събираемостта и намаляване на просрочените вземания;
в) отговорни лица и конкретни срокове за изпълнение на мерките;
г) план за изпълнение на мерките и за подобряване състоянието на обективен структурен дефицит.
(4) Мерките по ал. 3, т. 2, букви "а" и "б" следва да са конкретни, обосновани и реалистични за изпълнение в условията на криза.
(5) След провеждане на заседанието по чл. 7, ал. 4 и определянето от съвета на съответните суми за финансово подпомагане общините изпращат предложенията за разходването им в срок до 7 дни съгласно приложение № 2.
(6) Съветът предлага на министъра на финансите списък на общините с обективен структурен дефицит, които да бъдат подпомогнати, и размера на средствата за финансово подпомагане на съответната община от списъка.


Чл. 9. (1) В едноседмичен срок от постъпване на предложението на съвета министърът на финансите утвърждава списък на общините с обективен структурен дефицит, които ще бъдат подпомагани, и размера на средствата за всяка отделна община в рамките на средствата по § 34, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините под формата на целеви трансфери (субвенции) от централния бюджет на два транша.
(3) Първият транш се предоставя в срок 10 дни от утвърждаването на списъка по ал. 1 в размер до 70 на сто от утвърдените суми в списъка, като се отчитат постигнатите резултати от предоставяните през предходни години средства за финансово подпомагане.
(4) Вторият транш се предоставя, при условие че общината е представила не по-късно от 45 дни от предоставянето на средствата от първия транш отчет за изразходваните средства от транша, както и за изпълнението на заложените мерки в програмата за ограничаване на структурния дефицит.
(5) В случай че просрочените задължения на подпомаганата община към месеца, предхождащ отпускането на втория транш, спрямо месеца, предхождащ отпускането на първия транш, не са намалели, вторият транш се отпуска в размер 60 на сто.
(6) В просрочените задължения по ал. 5 не се вземат предвид тези, за които са заведени съдебни дела.


Чл. 10. (1) Съветът следи изпълнението на програмите за ограничаване на структурния дефицит, като изисква общините:
1. да предоставят пълен анализ и отчет за изпълнението на заложените мерки и на погасените задължения за всяко бюджетно тримесечие съгласно приложение № 3, като първият отчет се предоставя в срока по чл. 9, ал. 4;
2. да извършват промени в одобрените програми за ограничаване на структурния дефицит, когато приетите мерки не са достатъчно ефективни и общината не намалява просрочените си задължения и не подобрява събираемостта на вземанията си.
(2) Общинският съвет следи за изпълнението на мерките в програмата за ограничаване на структурния дефицит.
(3) Общинският съвет приема с решение промените по ал. 1, т. 2.
(4) Кметът на общината в годишния отчет за изпълнението на програмата за управление по чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация включва в отделен раздел отчет за изпълнението на програмата за ограничаване на структурния дефицит.

Заключителни разпоредби


§ 1. (1) В 14-дневен срок от влизането в сила на наредбата министърът на финансите и Националното сдружение на общините в Република България определят своите представители в съвета по чл. 7.
(2) В 10-дневен срок от определянето на представителите по ал. 1 съветът приема правилата по чл. 7, ал. 7.


§ 2. Наредбата се приема на основание § 34, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 1


Програма за ограничаване на структурния дефицит
 
Община: ............................................................
Срок на програмата за ограничаване на структурния дефицит
Мерки Краен срок Необходими средства* Очаквани Отговорник
  за изпълнение (в лв.) финансови (име, длъжност)
  на мярката   резултати  
    общо в т.ч. от до края на  
      програмата 2009 г.  
1 2 3 4 5 6
По приходите          
1. ....................................................
..................................................
.............................
..............................................
..............................................
.............../..................................
2. ....................................................
..................................................
.............................
..............................................
..............................................
.............../..................................
3. ...................................................
..................................................
.............................
..............................................
..............................................
.............../..................................
4. ...................................................
..................................................
.............................
..............................................
..............................................
.............../..................................
.........................................................
..................................................
.............................
..............................................
..............................................
.................................................
I. Общо по приходите        
По разходите          
1. ...................................................
..................................................
.............................
..............................................
..............................................
.............../..................................
2. ...................................................
..................................................
.............................
..............................................
..............................................
.............../..................................
3. ...................................................
..................................................
.............................
..............................................
..............................................
.............../..................................
4. ...................................................
..................................................
.............................
..............................................
..............................................
.............../..................................
.........................................................
..................................................
.............................
..............................................
..............................................
.................................................
II. Общо по разходите
.............................
..............................................
..............................................
 
Общо по програмата (I + II)
.............................
..............................................
..............................................
 
Искана помощ от централния бюджет
.............................
..............................................
..............................................
 
Просрочени задължения към 31.12.2008 г.
.............................
..............................................
..............................................
 
* Отнасят се само за мерките с инвестиционен характер.
Дата:    
Изготвил: Главен счетоводител: Кмет:
(.........................) (.........................)

(.........................)Приложение № 2 към чл. 8, ал. 5


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
на община .........................................
за изразходване на утвърдените през 2009 г. от съвета средства за финансово подпомагане
 
(Лева)
Утвърдени средства за подпомагане .................................................... лв.
Предложение за изразходване на средствата за: Размер в т.ч.:
    в държавните в местните
    дейности дейности
I. Погасяване на просрочени задължения
......................................
...............................................
......................................
в т.ч. за:      
1. ..................... (характер на задължението, дейност и      
подпараграф от ЕБК)      
 
......................................
...............................................
......................................
2. ......................(характер на задължението, дейност и      
подпараграф от ЕБК)
......................................
...............................................
......................................
3. ..................... (характер на задължението, дейност и      
подпараграф от ЕБК)
......................................
...............................................
......................................
4. капиталови разходи
......................................
...............................................
......................................
в т.ч. за:      
- обект .................... (подпараграф от ЕБК)
......................................
...............................................
......................................
- обект .................... (подпараграф от ЕБК)
......................................
...............................................
......................................
II. Извършване на енергоспестяващи мерки
......................................
...............................................
......................................
в т.ч. за:      
1. ...................... (описание и подпараграф от ЕБК)
......................................
...............................................
......................................
2. капиталови разходи
......................................
...............................................
......................................
в т.ч. за:      
- обект ....................(подпараграф от ЕБК)
......................................
...............................................
......................................
- обект ....................(подпараграф от ЕБК)
......................................
...............................................
......................................
Дата:    
Изготвил: Главен счетоводител: Кмет:
(.........................) (.........................)

(.........................)Приложение № 3 към чл. 10, ал. 1, т. 1


Отчет на програма за ограничаване на структурния дефицит през 2009 г.
на община ................................
Срок на програмата за ограничаване на структурния дефицит ........................... (дд/мм/гг)
Мерки Краен срок на изпълнение Очаквани Изпълнение
  на мярката по програмата финансови на мярка
  (дд/мм/гг) резултати до към отчетния
    края на 2009 г. период
    (в лв.) ...........................г.
      (в лв.)
  1 2 3
По приходите      
1. ....................................................................................
......................................................................................
..................................................
..................................................
2. ....................................................................................
......................................................................................
..................................................
..................................................
3. ....................................................................................
......................................................................................
..................................................
..................................................
4. ...............................................................................
......................................................................................
..................................................
..................................................
.......................................................................................
......................................................................................
..................................................
..................................................
  I. Общо по приходите
..................................................
..................................................
По разходите      
1. ....................................................................................
......................................................................................
..................................................
..................................................
2. ....................................................................................
......................................................................................
..................................................
..................................................
3. ....................................................................................
......................................................................................
..................................................
..................................................
4. ....................................................................................
......................................................................................
..................................................
..................................................
.......................................................................................
......................................................................................
..................................................
..................................................
II. Общо по разходите
..................................................
..................................................
Общо по програмата (I+II)
..................................................
..................................................
Предоставена помощ от централния бюджет
............................................................................
 
Просрочени задължения към отчетния период (............2009 г.)
.................................................................................
 
   
Дата:  
Изготвил: Главен счетоводител:
(.........................) (.........................)


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума