навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 19.05.2009 г.
Приет с ПМС № 112 от 13.05.2009 г.

Обн. ДВ. бр.37 от 19 Май 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. Националният съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, наричан по-нататък "съвета", е орган за осъществяване на координация, сътрудничество и консултация при разработването, провеждането, мониторинга и оценката на държавната политика в областта на социалното включване.

Чл. 2. Съветът:
1. обсъжда предложения за стратегически приоритети в областта на социалното включване;
2. прави предложения за разработване проекти на стратегии, програми, планове за действие и други стратегически документи в областта на социалното включване и съдейства за координацията при тяхното разработване и изпълнение;
3. дава становища по проекти на стратегически документи в областта на социалното включване;
4. подпомага сътрудничеството и консултацията с юридическите лица с нестопанска цел за формиране, провеждане и мониторинг на държавната политика по социално включване;
5. разработва, обсъжда и одобрява доклади, анализи и оценки на изпълнението на държавната политика по социално включване;
6. съдейства за мониторинга на изпълнението на държавната политика по социално включване;
7. предлага, обсъжда и одобрява мерки за подобряване на процесите на разработване, провеждане, мониторинг, оценка, консултация и координация на държавната политика по социално включване.


Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател и членове.
(2) Председател на съвета е министърът на труда и социалната политика, който ръководи дейността му и го представлява.
(3) В състава на съвета като членове се включват:
1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., в сила от 09.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г.) по един заместник-министър на: труда и социалната политика, икономиката, енергетиката, туризма, регионалното развитие и благоустройството, вътрешните работи, финансите, външните работи, правосъдието, образованието и науката, здравеопазването, културата, транспорта, информационните технологии и съобщенията, младежта и спорта; ръководителите на Националния статистически институт, Националния осигурителен институт, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";
2. трима представители на Националното сдружение на общините в Република България;
3. по един представител на национално представените организации на социалните партньори;
4. по един представител на организациите, членуващи в европейски мрежи, работещи по въпросите на социалното включване;
5. ръководители на юридически лица с нестопанска цел с доказан опит в областта на политиката за социално включване на национално ниво;
6. един представител на Българската академия на науките.
(4) Поименният състав на съвета се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика по предложение на ръководителите на съответните институции и организации по ал. 3.
(5) В заседанията на съвета по покана от председателя може да участват представители на:
1. омбудсмана на Република България;
2. Комисията за защита от дискриминация;
3. консултативни органи на национално ниво, които разглеждат отделни аспекти на политиката по социално включване.
(6) Функциите на секретар на съвета се изпълняват от държавен служител на ръководна длъжност в Министерството на труда и социалната политика, определен от министъра на труда и социалната политика.


Чл. 4. (1) Лицата по чл. 3, ал. 3, т. 5 подават до министъра на труда и социалната политика писмено заявление за участие в съвета и прилагат следните документи относно представляваното от тях юридическо лице с нестопанска цел:
1. заверен препис от съдебното решение по регистрацията;
2. копие от устава или учредителния акт на организацията;
3. удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд;
4. кратък отчет за осъществената дейност в последните две години във връзка с критериите по ал. 3.
(2) Министърът на труда и социалната политика има право да поиска и допълнителни сведения, както и да прави проверки по достоверността на представените документи.
(3) Министърът на труда и социалната политика определя членовете на съвета по чл. 3, ал. 3, т. 5 в заповедта за определяне поименния състав на съвета въз основа на следните критерии:
1. съответствие на предмета на дейност на юридическото лице с нестопанска цел с приоритетите на политиката по социално включване;
2. опит на юридическото лице с нестопанска цел в разработване, изпълнение, мониторинг и оценка на стратегически документи и политики в областта на социалното включване;
3. участие на юридическото лице с нестопанска цел в изследвания и анализи по въпросите на социалното включване.


Чл. 5. (1) Съветът провежда редовни заседания най-малко два пъти годишно.
(2) Извънредни заседания се свикват по искане на 1/3 от членовете на съвета или по предложение на председателя.
(3) Предложението за дневен ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета най-малко 5 работни дни преди датата на заседанието на хартиен носител и/или по електронна поща. Мотивирани предложения за промени в дневния ред може да внася всеки член на съвета не по-късно от 3 работни дни преди заседанието. Дневният ред се гласува от съвета на съответното заседание.
(4) Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.
(5) Съветът приема решения по обсъжданите въпроси с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.
(6) За всяко заседание на съвета се съставя протокол, който се подписва от председателя и от секретаря, като копия от него се изпращат на членовете в 7-дневен срок. Взетите решения се отразяват в протокола и към него се прилагат материалите, разгледани на заседанието.


Чл. 6. (1) Заседанията на съвета се свикват и ръководят от председателя.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2018 г.) Членовете на съвета участват в работата му лично, а в случаите, когато това е невъзможно - чрез упълномощен от тях представител.
(3) Членовете на съвета са длъжни да уведомят своевременно секретаря за невъзможността си да участват в насрочено заседание.
(4) При невъзможност да участва в заседание всеки член на съвета има право да внесе писмено становище по всяка точка от проекта на дневен ред, което се огласява при обсъждането.


Чл. 7. (1) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. насрочва и ръководи заседанията и работата на съвета;
3. контролира изпълнението на решенията на съвета;
4. отправя покани за участие в работата на съвета на представители на други институции и организации, невключени в състава му, имащи отношение към дейността на съвета.
(2) Функциите на председателя в негово отсъствие се изпълняват от определен от него член на съвета.
(3) Членовете на съвета:
1. участват в заседанията на съвета и внасят за включване в дневния ред за разглеждане въпроси, свързани с предмета на неговата дейност;
2. осигуряват на съвета необходимата за дейността му информация и помощ по конкретни въпроси, които са от тяхна компетентност;
3. предприемат действия за изпълнение на решенията на съвета в рамките на своите правомощия.
(4) Секретарят на съвета:
1. организира подготовката и провеждането на заседанията;
2. изготвя протоколите от заседанията;
3. обезпечава осъществяването на обмен на информация и становища по въпроси, които са предмет на обсъждане по време на заседанията на съвета;
4. подпомага дейността на работните групи, създадени с решение на съвета;
5. по нареждане на председателя на съвета провежда предварителни консултации с различни институции и организации, както и други дейности, свързани с изпълнението на задачите на съвета;
6. съхранява документацията на съвета.


Чл. 8. Съветът може да създава експертни работни групи и други помощни звена.


Чл. 9. (1) Съветът координира своята дейност с консултативните органи на национално ниво, които разглеждат отделни аспекти на политиката по социално включване.
(2) Консултативните органи по ал. 1 представят годишните си работни програми на председателя на съвета.


Чл. 10. Министерството на труда и социалната политика осигурява организационно-техническото обслужване на дейността на съвета.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2009 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 10 ЮНИ 2010 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2010 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума