навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № РД-16-347 ОТ 2 АПРИЛ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ДОГОВОРИ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ, ВОДЕЩИ ДО ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ В СГРАДИ - ДЪРЖАВНА И/ИЛИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

В сила от 14.04.2009 г.
Издадена от министъра на икономиката и енергетиката и министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за определяне размера и изплащане на планираните по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити средства за изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат - ЕСКО услуги в сгради - държавна и/или общинска собственост;
2. редът за възстановяване на инвестициите и заплащане на възнагражденията по договорите с гарантиран резултат.
(2) Определянето на размера на планираните по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити средства за изпълнение на договори с гарантиран резултат в сгради - държавна и/или общинска собственост, се извършва въз основа на обследване за енергийна ефективност.
(3) Изплащането на средства по договори с гарантиран резултат в сгради - държавна и/или общинска собственост, се извършва при достигане на определено в договор с гарантиран резултат ниво на енергийно потребление на сградите в съответствие с наредбата по чл. 15, ал. 3 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) с цел сертифициране на сградите.

Чл. 2. (1) По реда на тази наредба се определят и изплащат само средствата за изпълнение на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност, предвидени в договори с гарантиран резултат.
(2) Договорите с гарантиран резултат:
1. имат за предмет изпълнението на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност, свързани с проучване, обследване за енергийна ефективност, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка и/или управление и наблюдение, при които резултатът от енергийни спестявания се гарантира от изпълнителя;
2. се изпълняват от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с предмет на дейност, включващ изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат (ЕСКО услуги);
3. гарантират резултат за получени енергийни спестявания в числов показател, който е оценим, измерим и проверим по единната методология за определяне на енергийните характеристики за разход на енергия и енергийни характеристики на сградите, предвидена в наредбата по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ.


Чл. 3. (1) Физическите и юридическите лица - търговци по чл. 48, ал. 2 ЗЕЕ, които са изпълнители по договори за услуги с гарантиран резултат, наричани "изпълнители на ЕСКО услуги":
1. осигуряват извършването на ЕСКО услуги, предвидени в договорите за гарантиран резултат, изцяло или частично със собствени средства и/или поемат задължение да осигурят финансирането им от трето лице;
2. носят финансовия, техническия и търговския риск за изпълнението на предвидените в договора дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност и за достигане на гарантирания с договора резултат;
3. отчитат гарантирания по договора годишен резултат чрез двустранно подписан констативен протокол.
(2) Констативният протокол по ал. 1, т. 3 се съставя веднъж годишно, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация, въз основа на методика за отчитане на гарантирания резултат, която е неразделна част от договора с гарантиран резултат и е в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2 ЗЕЕ.


Чл. 4. (1) Възстановяването на направената от лицата по чл. 3 инвестиция за изпълнение на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност, както и изплащането на дължимото по договора с гарантиран резултат възнаграждение, се извършват за срока на действие на договора за сметка на реализираната икономия на енергия, удостоверена с констативен протокол по чл. 3, ал. 2.
(2) Изплащането на дължимото по договора възнаграждение може да се извършва на тримесечие, като в края на годината се прави изравнителна вноска по договора. В случай, че плащанията по тримесечия превишават размера на остойностената икономия на енергия, превишението се счита за авансово плащане за следващата година. Авансовите плащания се приспадат съразмерно от плащанията за съответните тримесечия на следващата година.
(3) Гарантираната икономия на енергия се определя като разлика между нормализираното енергийно потребление, изчислено преди изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност, предвидени в договора, и гарантираното потребление на енергия в сградата след тяхното изпълнение.
(4) Когато договорът с гарантиран резултат се изпълнява за няколко сгради, общата гарантирана икономия на енергия се изчислява като сума от индивидуалните гарантирани икономии на енергия на всяка една от тях.

Глава втора.
РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ПЛАНИРАНИТЕ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВАТА, ВЕДОМСТВАТА И ОБЩИНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕСКО УСЛУГИ ПО ДОГОВОРИ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ В СГРАДИ - ДЪРЖАВНА И/ИЛИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Раздел I.
Определяне на размера на планираните по бюджетите средства и осигуряване на финансиране за изпълнението на ЕСКО услуги по договори с гарантиран резултат в сгради - държавна собственост


Чл. 5. Министерствата и ведомствата могат да планират средства за изпълнение на договор/договори с гарантиран резултат в рамките на одобрените им със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година бюджети.


Чл. 6. (1) Планирането на средствата по чл. 5 се извършва при условията на чл. 1, ал. 2, като размерът на планираните средства съответства на нормализираното енергопотребление.
(2) Планираните плащания към изпълнителите на ЕСКО услуги за възстановяване на инвестицията не трябва да надвишават разликата между нормализираното енергопотребление и потреблението на енергия след реализацията на дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност, предмет на договора с гарантиран резултат.
(3) В размера на разчетените средства се включва и оскъпяване, съответстващо на размера на лихвения процент на Българската народна банка за дългосрочни инвестиционни кредити към датата на сключване на договора.
(4) Определянето размера на средствата по договора с гарантиран резултат се извършва на база паричната равностойност на гарантираната икономия на енергия, остойностена по актуалната цена на енергията.


Чл. 7. Разглеждането и одобряването на средствата за изпълнение на договори с гарантиран резултат се извършва при условията и по реда на глава трета.


Чл. 8. При сключване на договор/договори с гарантиран резултат министерствата и ведомствата следва при разпределението на одобрения им със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година бюджет ежегодно да предвиждат средства за обслужване на договора/договорите с гарантиран резултат до погасяване на задълженията към изпълнителите на ЕСКО услуги.

Раздел II.
Определяне на размера на планираните по бюджетите средства и осигуряване на финансиране за изпълнението на ЕСКО услуги по договори с гарантиран резултат в сгради - общинска собственост


Чл. 9. (1) Всяка община може да планира средства за изплащане на задължения по договори с гарантиран резултат в сгради - общинска собственост, в проекта на бюджет за съответната година след взето решение на общинския съвет.
(2) Определянето и изплащането на средства от централния бюджет по договори с гарантиран резултат за сгради - общинска собственост, се извършва само за сгради, обслужващи делегирани от държавата дейности, с разгъната застроена площ над 1000 кв. м при спазване на условията на глава трета.
(3) Средства от централния бюджет се предоставят за финансиране на изпълнението на ЕСКО услуги по договори с гарантиран резултат след получаване на сертификат най-малко категория Б за сградите - общинска собственост по ал. 2, за които са изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност и са достигнати определените в договора/ите нива на енергийно потребление.


Чл. 10. (1) Планираните плащания към изпълнителите на ЕСКО услуги за възстановяване на инвестицията не трябва да надвишават разликата между нормализираното енергопотребление и потреблението на енергия след реализацията на дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност, предмет на договора с гарантиран резултат.
(2) В размера на разчетените средства се включва и оскъпяване, съответстващо на размера на лихвения процент на Българската народна банка за дългосрочни инвестиционни кредити към датата на сключване на договора.
(3) Определянето размера на средствата по договора с гарантиран резултат се извършва на база паричната равностойност на гарантираната икономия на енергия, остойностена по актуалната цена на енергията.
(4) Общини, сключили договор/договори с гарантиран резултат в сгради по чл. 9, ал. 2, представят в Министерството на финансите:
1. искане за финансиране по договора/ите с гарантиран резултат заедно с копие от резюмето за извършено обследване на сградата, нотариално заверено копие от договора/ите с гарантиран резултат за тази сграда, решението на общинския съвет, копие от издадения сертификат за сградата, в която са изпълнени мерките за повишаване на енергийна ефективност, както и погасителен план за плащанията по договора/ите;
2. информация за планираните средства за изпълнение на договора с гарантиран резултат и съответстващите им мерки за повишаване на енергийната ефективност;
3. информация за изпълнени до момента, финансирани по национални или други програми от държавния бюджет или от други финансови източници, включително външни програми, кредитни институции и др., дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата/сградите - предмет на договора с гарантиран резултат, както и размера на тяхното финансиране.


Чл. 11. (1) Разглеждането и одобряването на средствата за изпълнение на договори с гарантиран резултат в сгради - общинска собственост, се извършва при условията и по реда на глава трета от Агенцията по енергийна ефективност, която изпраща мотивирано предложение до Министерството на финансите за финансиране на изплащането по тях и удостоверява, че за съответната сграда няма издаден друг сертификат в резултат на изпълнени дейности по други програми или от други финансови източници.
(2) След одобряване на средствата по ал. 1 те се предоставят от централния бюджет на общините по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона устройството на държавния бюджет.


Чл. 12. Предоставянето на средства от централния бюджет за обслужване на договори с гарантиран резултат в сградите по чл. 9, ал. 2 се извършва до погасяване на задълженията по тези договори.

Раздел III.
Определяне на размера на планираните по бюджетите средства и осигуряване на финансиране за изпълнението на ЕСКО услуги по договори с гарантиран резултат в сгради със смесен режим на собственост - държавна и общинска


Чл. 13. (1) Планирането и осигуряването на финансиране за изпълнението на договори с гарантиран резултат в сгради със смесен режим на собственост се осъществява:
1. при условията и по реда на раздел първи - в случаите, когато държавата е собственик на по-големия дял от съсобствената сграда;
2. при условията и по реда на раздел втори - в случаите, когато общината е собственик на по-големия дял от съсобствената сграда.
(2) В случаите, когато държавата и общината притежават равни дялове от съответна сграда, финансирането се планира и осигурява при условията и по реда на раздел първи - за частта от сградата, представляваща държавна собственост, и при условията и по реда на раздел втори - за частта от сградата, представляваща общинска собственост.

Глава трета.
УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ В СГРАДИ - ДЪРЖАВНА И/ИЛИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Раздел I.
Условия за финансиране на договорите с гарантиран резултат в сгради - държавна и/или общинска собственост


Чл. 14. (1) Договорите с гарантиран резултат в сгради - държавна и/или общинска собственост, за които са планирани средства в бюджетите на министерствата, ведомствата и общините, се финансират при спазване на следните условия:
1. предвидените за изпълнение дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност да гарантират постигането на енергийни спестявания и издаването на сертификат за енергийна ефективност, съответстващ най-малко на изискванията за издаване на сертификат категория Б;
2. предвидените за изпълнение мерки за повишаване на енергийната ефективност да бъдат изпълнени с материали, съответстващи на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите;
3. предвиденият в договора с гарантиран резултат срок на изплащане на инвестицията за енергийни спестявания да бъде не по-дълъг от 10 години.
(2) Включените в предмета на договора с гарантиран резултат възстановителни и/или съпътстващи дейности, които гарантират експлоатационната годност на мерките за повишаване на енергийната ефективност, не подлежат на финансиране по реда на ал. 1.

Раздел II.
Изисквания към договорите с гарантиран резултат


Чл. 15. Договорите с гарантиран резултат, подлежащи на финансиране по реда на тази наредба, включват следните етапи - етап на предварително проучване, същински етап и етап на обслужване на договора.


Чл. 16. (1) Етапът на предварително проучване включва анализ на резултатите от извършено обследване за енергийна ефективност.
(2) Когато изпълнителят на ЕСКО услуги не приеме резултатите от извършено предходно обследване, той може да направи ново обследване, което не се финансира от бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.


Чл. 17. (1) Същинският етап на изпълнение на договора с гарантиран резултат включва:
1. изработване или възлагане от изпълнителя на ЕСКО услуги на изработване на инвестиционен проект, въз основа на който се издава разрешение за строеж, когато такова е необходимо, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действащите подзаконови нормативни актове за проектиране на системи, инсталации и съоръжения;
2. изпълнение на инвестиционния проект при спазване изискванията на ЗУТ и действащите подзаконови нормативни актове.
(2) Същинският етап се основава на приети от възложителя резултати от предварителния етап.


Чл. 18. Етапът на обслужване на договора с гарантиран резултат включва:
1. текущ и периодичен мониторинг, систематизиране и отчитане на резултати за гарантираната с договора с гарантиран резултат икономия на енергия;
2. възстановяване на направената от изпълнителя на ЕСКО услуги инвестиция и заплащане на дължимото й възнаграждение за сметка на оценената, измерена и проверима икономия на енергия;
3. определяне на условията и реда за експлоатация на съответната сграда с цел постигане на гарантираната в договора с гарантиран резултат икономия на енергия.


Чл. 19. Договорите с гарантиран резултат, подлежащи на финансиране при условията и по реда на тази наредба, съдържат най-малко следните параметри:
1. числени стойности на енергийния разход на сградата в kWh/m2 год. и kWh/год. за:
а) референтната стойност на интегрираната енергийна характеристика на сградата;
б) актуалното енергопотребление преди изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
в) нормализирано енергопотребление;
г) енергопотребление след въвеждане на мерките за повишаване на енергийната ефективност;
д) гарантираната икономия на енергия за сградата;
е) екологичен еквивалент (емисии въглероден диоксид) на спестената енергия;
2. план за въвеждане на мерките за повишаване на енергийната ефективност, предписани в доклада от обследването за енергийна ефективност за сградата;
3. методика за мониторинг, систематизиране и отчитане на резултатите вследствие изпълнението на договора с гарантиран резултат;
4. начин на изплащане на инвестицията и/или възнагражденията на лицата по чл. 3;
5. цени на енергоносителите, валидни към момента на сключване на договора, без и с начислен данък върху добавената стойност (ДДС), както и топлина на изгаряне на използвани първични енергоносители и/или характеристики на преобразувани енергоносители;
6. технически спецификации и подробни количествено-стойностни сметки за предлаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност, както и времеви график за тяхното изпълнение;
7. обща стойност на договора без и с начислен ДДС и разбивка на необходимата инвестиция за изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност и на необходимата инвестиция за изпълнение на възстановителните, строително-монтажните и ремонтни дейности за гарантиране на експлоатационната годност на мерките за повишаване на енергийната ефективност;
8. условия, ред и периодичност на възстановяване на инвестицията и изплащане на дължимото на изпълнителя по договора с гарантиран резултат възнаграждение по погасителен план;
9. клаузи за неустойки при неизпълнения на задължения на всяка от страните;
10. прост срок на откупуване на инвестицията по договора, срок на изплащане на инвестицията по договора и срок на действие на договора;
11. механизъм за актуализация на размера на ежегодното обслужване при промяна в цените на енергията.

Глава четвърта.
РЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ПО ДОГОВОРИ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ


Чл. 20. (1) Гарантираният резултат на енергийни спестявания се определя чрез методика за измерване и/или оценка на потреблението преди и след прилагане на мерките за повишаване на енергийната ефективност, изпълнени по договора с гарантиран резултат, като се извършва коригиране, предвид въздействието на външните условия и допълнителни фактори, които влияят върху енергийното потребление на съответната сграда.
(2) За целите на отчитане на гарантираните енергийни спестявания и проверка за вярност на отчетените резултати изпълнителите на ЕСКО услуги, които изпълняват договори с гарантиран резултат, подлежащи на финансиране по реда на тази наредба, разработват методиката по ал. 1 в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2 ЗЕЕ.


Чл. 21. Инвестициите и възнагражденията за ЕСКО услуги по договори с гарантиран резултат, извършени от изпълнителите на ЕСКО услуги по реда на тази наредба, се възстановяват, съответно изплащат, за сметка на реализираните икономии на енергия.


Чл. 22. Оценената, измерената и доказаната от изпълнителите на ЕСКО услуги икономия на енергия се остойностява ежегодно по ред, предвиден в методиката за отчитане на гарантирания резултат.


Чл. 23. (1) Изпълнителят на ЕСКО услуги ежегодно представя на собственика на сградата - възложител по договора, доклад за мониторинг, систематизиране и отчитане на гарантирания резултат.
(2) Докладът по ал. 1 се съставя преди констативния протокол по чл. 3, ал. 2 и се прилага към него.


Чл. 24. Общият размер на финансовите разходи, отразени в констативния протокол по чл. 3, ал. 2, и фактурите за извършените през съответната година плащания е база за планиране на необходимите средства за обслужване на сключения договор с гарантиран резултат за следващата финансова година.


Чл. 25. (1) В случай, че отчетената икономия на енергия, отразена в констативния протокол, е по-голяма от гарантираната, паричната равностойност на разликата, изчислена чрез цените на енергията, използвани при определянето на размера на договора, не подлежи на връщане в държавния бюджет и се разходва целево за заплащане по договора като авансова вноска за следващата година.
(2) В случай, че отчетената икономия на енергия е по-малка от гарантираната, финансовият риск е за сметка на изпълнителя на ЕСКО услугата.


Чл. 26. (1) Контролът по изпълнение на сключените договори с гарантиран резултат се извършва от съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити предоставят информация на изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност за изпълнените през предходната година договори с гарантиран резултат по реда на наредбата по чл. 42 ЗЕЕ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Гарантирани енергийни спестявания" е общото количество спестена енергия, определено чрез измерване и/или изчисляване преди и след прилагането на една или повече мерки за повишаване на енергийната ефективност, при отчитане на външните климатични условия и вътрешни за сградата фактори, които комплексно влияят на енергийното й потребление.
2."Договор с гарантиран резултат" е финансов инструмент за енергийни спестявания, при който инвестициите за осъществяване на дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност се изплащат от договореното ниво на икономия на енергия.
3. "Референтна стойност на интегрираната енергийна характеристика" е стойността, която се изчислява с референтните стойности на показателите за ограждащите конструкции на сградите и с която се сравнява изчислената интегрирана характеристика на сградата.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 49, ал. 7 от Закона за енергийната ефективност.


§ 3. Министърът на икономиката и енергетиката и министърът на финансите дават указания по прилагане на наредбата.


§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума