навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА


In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerПриет с Решение № 814 на СОС по Протокол № 28 от 18.12.2008 г., в сила от 05.01.2009 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С правилника се урежда редът за изграждане, внедряване, използване и развитие на автоматизираните информационни системи (АИС) в Столична община, включително за АИС с локално приложение.
(2) Информационното обслужване на дейностите в Столична община се основава на АИС, одобрени от направление "Общинска администрация".

Чл. 2. (1) Автоматизираните информационни системи в Столична община се изграждат и развиват съобразно изискването да са интегрируеми компоненти в поетапното създаване на Е-Община, които при необходимост и възможност се интегрират.
(2) Е-Община се изгражда като единна системна съвкупност от - организационни схеми, нормативна уредба, национални и общински стандарти и интегрирани и локални общински информационни системи. Тя осигурява единство и интеграция на информационното осигуряване в Столична община, в отворена схема.
(3) Автоматизираните информационни системи в Столична община се изграждат и развиват в съответствие с изискването за създаване на система от системи, функциониращи във висока степен на интеграция. Изгражда се Интегрирана информационна система на Столична община (ИИССО), състояща се от ядро и общински АИС.
(4) При системна необходимост и организационна, техническа и нормативна осигуреност към ИИССО се свързват и АИС, функциониращи извън Столична община.
(5) Автоматизираните информационни системи в Столична община, които не се включват в ИИССО и АИС, функциониращи извън Столична община, които се ползват за информационно обслужване извън ИИССО се определят изрично, по реда на правилника.
(6) Автоматизираните информационни системи в Столична община се изграждат и развиват в съответствие с информационна стратегия на Столична община.
(7) Дейностите по изграждане, внедряване и развитие на АИС в Столична община се основават на:
1. национални и общински стандарти и методики;
2. правила за сигурност на информацията и информационния обмен.


Чл. 3. (1) Дейността на направление "Общинска администрация" по чл. 1, ал. 2 се подпомага от Експертен съвет за методическо осигуряване на дейностите по изграждане и развитие на АИС в Столична община (за краткост - Експертен съвет за методическо осигуряване на АИС).
(2)Дейността на направление "Общинска администрация" по чл. 1, ал. 2 и дейностите по чл. 2 се подпомагат от Системен интегратор.


Чл. 4. (1) Дейностите по изграждане, внедряване и развитие на системите по чл. 1, ал. 1 се осъществяват чрез възлагане на външен Изпълнител, чрез обществена поръчка и се координират от направление "Общинска администрация".
(2) Провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по ал. 1 се подпомага експертно-технически от Системния интегратор.
(3) Направление "Общинска администрация":
1. осъществява експлоатацията на централни компоненти на АИС, определени в информационната стратегия на Столична община, както и на ядрото на ИИССО;
2. поддържа общинските стандарти и разпространява в Столична община националните и общинските стандарти и методики по чл. 2, ал. 7, т. 1;
3. извършва регистрацията на АИС в Столична община.


Чл. 5. Стандартите за АИС в Столична община се създават и поддържат по реда на глава втора, раздел втори.


Чл. 6. (1) Оперативното ръководство на реализирането на проектите по ИИССО от страна на Столична община се осъществява от Координационен съвет (за краткост - Координационен съвет по ИИССО).
(2) Координационният съвет по ИИССО се ръководи от председател, който е отговорен за административното ръководство по отделните проекти.
(3) Координационният съвет по ИИССО има заместник председател, който е отговорен за професионалното взаимодействие със Системния интегратор и външните изпълнители по отделните проекти.
(4) В Координационния съвет по ИИССО се включват експерти, който са отговорни за функционирането на логистичните елементи и на стандартите по глава втора.
(5) В Координационния съвет по ИИССО се включват експерти, отговорни за реализацията на отделни проекти и длъжностни лица от Столична община, експерти, оторизирани от Системния интегратор и технически сътрудници.
(6) Членовете на Координационния съвет по ИИССО по ал. 2 - 4 са с основно длъжностно изискване за изпълнение на посочени в правилника отговорности и са членове на Експертния съвет за методическо осигуряване на АИС.


Чл. 7. (1) Секретарят на Столична община е основния административен ръководител на проектите по Е-Община и:
1. осигурява дейностите по чл. 1, ал. 2, чл. 2 - 4 и чл. 6;
2. определя състава на Експертния съвет за методическо осигуряване на АИС и неговия председател;
3. определя членовете на Координационния съвет по ИИССО и техническите сътрудници по чл. 6, ал. 4-5;
4. утвърждава графиците за реализация по проектите;
5. утвърждава ред за взаимодействие с всеки външен Изпълнител на проект, ако такъв ред не е част от договора за реализация;
6. утвърждава приемането на реализациите по проектите, по етапите от съответните договори.
(2) Функции по настоящия правилник на секретаря на Столична община могат да се изпълняват от друг служител на общината, определен с изрично негово възлагане.


Чл. 8. (1) Общият контрол по изграждане, внедряване, използване и развитие на АИС в Столична община се осъществява от Столичния общински съвет.
(2) Технологичният контрол по изграждане, внедряване, използване и развитие на АИС в Столична община се осъществява от направление "Общинска администрация".

Глава втора.
БАЗОВИ ЛОГИСТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

Раздел I.
Фондове, методики и правила за сигурност


Чл. 9. (1)В направление "Общинска администрация" се поддържа фонд на стандартите, методиките и документите, които регламентират изграждането, внедряването, използването и развитието на АИС в Столична община.
(2) Чрез фонда по ал. 1 се осигурява:
1. дейността на органите на Столична община в областта на информационните технологии;
2. дейността на Експертния съвет за методическо осигуряване на АИС;
3. информиране на Столичния общински съвет за осигуряване на неговите общи управленски и реални контролни функции;
4. ред за професионално и ефективно организиране на информационната дейност на органите на Столична община.


Чл. 10. Разработването на методики по чл. 2, ал. 7, т. 1 и на правилата за сигурност по чл. 2, ал. 7, т. 2 се осигурява от секретаря на Столична община.

Раздел II.
Информационни стандарти


Чл. 11. (1) Интеграцията на АИС в Столична община се основава на прилагането на национални и общински стандарти.
(2) Националните и общинските стандарти се класифицират като технологични (бизнес), информационни и комуникационни стандарти и се поддържат по статичен или динамичен ред.
(3) Технологичните (бизнес) стандарти определят моменти от технологичния процес в общината, свързани с възникващи или променящи се при тях информационни единици (реализации на информационни класове, обекти) и връзки между тях, както и с генериране на сигнализации.
(4) Информационните стандарти осигуряват представянето на информационните обекти, тяхната идентификация и характеристики, допустимите значения за съответните характеристики - класификации, номенклатури и др., както и връзките между обектите.
(5) Комуникационните стандарти определят формата и съдържанието на пакетите за обмен на данни.


Чл. 12. (1) Технологичните, комуникационните и информационните (поддържани по статичен ред) стандарти се определят и актуализират с указания на секретаря на Столична община.
(2) Информационните стандарти, поддържани по динамичен ред се определят с указание на секретаря на Столична община и се актуализират в направление "Общинска администрация". В указанието на секретаря на Столична община се определят общинските структури, които подпомагат поддържането на стандартите.
(3) Дейностите по ал. 1 и 2 се подпомагат от Експертния съвет за методическо осигуряване на АИС и от Системния интегратор.
(4) Указанията по ал. 1 и 2 се включват във фонда по чл. 9, ал. 1.


Чл. 13. (1) За всяка общинска АИС, която осигурява технологичен процес в обхвата на технологичните стандарти се изисква изграждане/ актуализация като интегрируема компонента на ИИССО с осигуряване на съответните технологични и информационни стандарти.
(2) Метаданните на всяка АИС по ал. 1 следва да осигуряват еднозначно привеждане на данните в тях към стандартите, без пропуск в задължителни характеристики.

Глава трета.
РЕГИСТРАЦИЯ НА АИС


Чл. 14. (1) В направление "Общинска администрация" се поддържа регистър на АИС, които се изграждат, внедряват, използват и развиват в Столична община.
(2) Регистрацията на АИС в Столична община се основава на регламентирани документи (искания и съобщения), изготвяни и представяни преди регламентирани технологични събития от изграждането, внедряването, използването и развитието на АИС.


Чл. 15. (1) Искания по регистрацията на АИС в Столична община могат да изпращат ръководителите на направления и висшестоящи ръководители в Столична община.
(2) Съобщения по регистрацията на АИС в Столична община изпращат ръководителите, отговорни за реализирането на фази/етапи от изграждането, внедряването, използването и развитието на АИС в Столична община.
(3) Изискванията към съдържанието на исканията и съобщенията по чл. 14, ал. 2 се определят с указание на секретаря на Столична община.
(4) Исканията по чл. 14, ал. 2 се разглеждат по реда на глава четвърта.


Чл. 16. (1) Регистрацията на АИС в Столична община обхваща технологичните моменти на:
1. искане за започване на изграждане или развитие;
2. започване на изграждане или развитие;
3. започване на внедряване в експлоатация (опитна, редовна);
4. приемане в експлоатация (опитна, редовна);
5. искане за извеждане от експлоатация;
6. започване на извеждане от експлоатация;
7. приключване на извеждане от експлоатация.
(2) На регистрация подлежат и отказите за изграждане или развитие на АИС, както и отказите за извеждане от експлоатация.
(3) Конкретното съдържание на регистъра и редът и документите за неговото водене се определят с указание на секретаря на Столична община.
(4) Документите по ал. 3 се включват във фонда по чл. 9, ал. 1.


Чл. 17. Органите на Столична община са длъжни своевременно да предоставят необходимите данни за поддържане на регистъра на АИС в Столична община.

Глава четвърта.
РЕД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АИС


Чл. 18. (1) Искания за започване на изграждане или развитие на АИС, включително за извеждане от експлоатация на АИС, се подават до секретаря на Столична община.
(2) При настъпване на технологичните моменти по чл. 16, ал. 1, т. 2-4, 6 и 7 до секретаря на Столична община се изпращат съобщения.
(3) Исканията по ал. 1 и съобщенията по ал. 2 се съпровождат с необходимите приложения, осигуряващи вземането на решение.


Чл. 19. Разрешение за започване на изграждане и развитие, включително извеждане от експлоатация на АИС се дава от секретаря на Столична община.


Чл. 20. Дейността по чл. 19 се основава на анализи и оценки от Експертния съвет за методическо осигуряване на АИС.


Чл. 21. (1) Експертният съвет за методическо осигуряване на АИС се свиква на заседания от председателя на съвета.
(2) Заседание може да бъде свикано и въз основа на мотивирано предложение на член на съвета.
(3) Заседанията се провеждат във време и на място, определени от председателя на съвета.
(4) Заседание се провежда, ако присъстват най-малко две трети от членовете на съвета.
(5) Заседанията се ръководят от председателя или от определен от него член на съвета.


Чл. 22. (1) Решенията на Експертния съвет за методическо осигуряване на АИС се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на съвета.
(2) Решенията се приемат с явно гласуване на заседание на съвета или чрез подписване на писмено предложение от член на съвета.


Чл. 23. (1) За разгледаните на заседание на съвета въпроси и за приетите решения се изготвя протокол.
(2) Протоколът се подписва от председателя или от председателстващия съответното заседание и се съхранява във фонда по чл. 9, ал. 1.


Чл. 24. (1) Дейността на Експертния съвет за методическо осигуряване на АИС се осигурява от секретаря на Столична община, като работата на съвета може да бъде подпомагана от Системния интегратор и други външни експерти и от технически сътрудници.
(2) Външните експерти по ал. 1 имат съвещателен глас.


Чл. 25. (1) Исканията по чл. 18, ал. 1 се разглеждат от Експертния съвет за методическо осигуряване на АИС в едномесечен срок от получаването им.
(2) В случай на допуснати пропуски в документацията по исканията срокът по ал. 1 започва да тече от датата на отстраняването им.


Чл. 26. (1) За постъпили съобщения по чл. 18, ал. 2 се уведомяват всички членове на съвета. Ако за съответната разработка е предвидена системна интеграция се уведомява и Системният интегратор.
(2) Съобщения по чл. 18, ал. 2 се разглеждат на заседание, свикано от председателя или по мотивирано искане на член на съвета.


Чл. 27. (1) В съответствие с технологичния момент при изготвяне на експертна оценка Експертният съвет за методическо осигуряване на АИС взема отношение по въпросите за:
1. съответствие с информационната стратегия на Столична община;
2. съответствие с изискванията за интеграция, при изрично разглеждане на необходимостта от включване в проектния и в реалния обхват на ИИССО;
3. съответствие със стандартите на АИС в Столична община;
4. наличие на друго системно решение, което може да се мултиплицира;
5. възможности за професионална реализация или качество на професионална реализация на проекта;
6. възможности за системна поддръжка и ефективност на разходите за нея;
7. перспективи за бъдеща интеграция на АИС с локално приложение;
8. надеждност и сигурност на АИС, включително на комуникационната среда;
9. правомерност на ползване;
10. допустимост за извеждане от експлоатация.
(2) Експертният съвет за методическо осигуряване на АИС може да изиска допълнително данни за изготвяне на оценката по ал. 1. Получаването на допълнителни данни е основание за удължаване на срока за разглеждане на исканията.
(3) Секретарят на Столична община утвърждава конкретни параметри на изискванията в ал. 1, т. 4-10. Конкретните параметри се включват във фонда по чл. 9, ал. 1.
(4) Експертният съвет за методическо осигуряване на АИС по своя преценка може да представи становище и по други въпроси освен определените в ал. 1.


Чл. 28. Експертният съвет за методическо осигуряване на АИС не осъществява дейностите по разглеждане и приемане на отделните етапи на разработките на АИС. Тези дейности се извършват от експертни съвети, формирани за всеки конкретен случай.


Чл. 29. (1) Органите на Столична община осъществяват дейностите по изграждане, внедряване, използване и развитие на АИС в Столична община в съответствие с разпоредбите на този правилник.
(2) Органите, които експлоатират АИС или компоненти на АИС, свързани с централна компонента, носят отговорност за зареждане на съответна централна компонента с данни, в съответствие с технологичното си място.


Чл. 30. (1) Организацията на достъпите до ресурси на АИС в Столична община, включително на ИИССО се определя с приемане на съответната разработка или с инструкция на секретаря на Столична община.
(2) Към ИИССО може да бъде открит публичен контур при нормативна осигуреност и след изрично решение на Столичния общински съвет.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на правилника:
1. "Столична община" обхваща Дирекция "Приходи и администриране на местните данъци и такси", Столичната администрация и Столичните районни администрации, общинските предприятия, както и специализираните търговски дружества с общинско имущество, които изграждат, внедряват и използват АИС;
2. "Изграждане на АИС" включва дейности от предпроектното проучване до приемане на разработка за внедряване в експлоатация (включително). Изграждането може да включва и пилотно внедряване. Изграждане на АИС има и в случай на придобиване на програмно осигуряване с цел внедряване. Към изграждане на АИС се разглеждат и случаите на осигуряване ползването на външни за Столична община АИС.
3. "Внедряване на АИС" включва изграждане/осигуряване на системна и комуникационна среда, инсталации, зареждане на АИС с метаданни, настройки, първоначално обучение на експлоатационния персонал и потребителите, първоначално зареждане с данни. Внедряването включва фази на внедряване в "опитна" и внедряване в "редовна" експлоатация.
4. "Използване на АИС" включва прилагане на изисквания, определени в правилника по отношение на експлоатационни характеристики, достъп до данните, системи за сигурност, системна среда (технически и програмни средства, освен приложното програмно осигуряване, елемент на разработката) и комуникационна среда.
5. "Развитие на АИС" е промяна в жизнения цикъл на действаща система в обхват - изменение на функционалността й (равностойно на "изграждане на АИС") или дейностите по извеждането й от експлоатация.
6. "АИС с локално приложение" са системи, които са с приложение в отделни структури на Столична община и за които няма решение за разпространение в други структури, те са извън проектния обхват на ИИССО.
7. "Система от системи, функциониращи във висока степен на интеграция" съществува при единно информационно осигуряване (зависимо от правата за достъп) и единно представяне на данните. Потребителят не осъществява достъп до отделни компоненти, с цел осигуряване на една заявка, не му е необходимо да познава източниците за получаване на единен изход, а изходните данни са с унифицирано съдържание.
8. "Логистични елементи" са организационните начини и методи, фондове и средства, подкрепящи реализации по предмета на правилника.
9. "Реализации на информационни класове, обекти" се приемат по смисъла на обектно-ориентираното програмиране, представено в UML (Unified Modeling Language). UML е графичен език за визуализиране, специфициране, конструиране и документиране на елементите на софтуерна система, наложил се като световен стандарт.
10. "Метаданни" са данни за данните в автоматизираните информационни системи.

Заключителни разпоредби


§ 2. В срок до 2 месеца от влизането в сила на правилника кметът на Столична община предлага на Столичния общински съвет изменение на структурата на общинската администрация, с цел - осигуряване изпълнение организационните дейности, регламентирани в правилника и създаване на първоначални условия за изграждане на ИИССО.


§ 3. В срок до 4 месеца от влизането в сила на правилника секретарят на Столична община създава организация и условия за регистрация на АИС в Столична община и определя съдържанието на исканията и съобщенията по чл. 14, ал. 2.


§ 4. В срок до 2 месеца след изпълнение изискванията по параграф 3 органите на Столична община регистрират АИС, които изграждат, развиват и поддържат в експлоатация.


§ 5. Средствата за функциониране на автоматизираните информационни системи се осигуряват целево от бюджета на Столичната община ежегодно.


§ 6. Правилникът се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


§ 7. Правилникът влиза в сила от 05.01.2009 г.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума