навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ КЪМ СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerПриложение № 1 към Решение № 2 на СОС по Протокол № 31 от 07.11.2001 г., в сила от 07.11.2001 г.; доп. с Решение № 555 по Протокол № 34 от 09.12.2004 г.

На основание чл. 11, чл. 17, чл. 21 ЗМСМА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Доп. - Решение № 555 по Протокол № 34 от 09.12.2004 г.) С този правилник се урежда организацията и дейността на Обществен съвет по достъпност и интеграция към Столичния общински съвет, наричан по-нататък "Обществен съвет".

Чл. 2. (1) (Доп. - Решение № 555 по Протокол № 34 от 09.12.2004 г.) Съветът е консултативен орган към Столичния общински съвет.
(2) (Доп. - Решение № 555 по Протокол № 34 от 09.12.2004 г.) Съветът подпомага дейността на Столичния общински съвет като:
1. участва в проучване на потребностите от изграждане/реконструкции на селищната среда за хора с увреждания и дава предложения за решаване на проблемите, свързани с физическия достъп до публични обекти;
2. разработва и обсъжда програми и проекти, свързани с постигане на социализация и интеграция на хора с увреждания на територията на СО;
3. обсъжда, разработва и представя мотивирани предложения за ключови обекти, които изискват ускорено адаптиране съгласно Наредба № 6 на МРРБ и Наредбата за изграждане на общодостъпна среда в град София на СОС.
4. отправя предложения за определяне на бюджета на Столична община в частта му за достъпност и интеграция на хора с увреждания;
5. подпомага СОС при контрола по изпълнение на решенията на СОС, свързани с достъпността на селищната среда
6. дава становища по предложения, които имат отношение към достъпността и интеграцията на хора с увреждания, изработени от други организации или съветници;
7. разработва и обсъжда предложения за проекти пред международни и национални донорски програми;
8. обсъжда, разработва и съдейства за изпълнението на стратегията на Столична община по изпълнение на Дневен ред 22 и свързаните с него стандарти на ООН.

СТРУКТУРА НА СЪВЕТА (ДОП. - РЕШЕНИЕ № 555 ПО ПРОТОКОЛ № 34 ОТ 09.12.2004 Г.)


Чл. 3. (Изм. - Решение № 555 по Протокол № 34 от 09.12.2004 г.) (1) Общественият съвет по достъпност и интеграция функционира на доброволни начала като членове на съвета са представители на СОС, администрацията на СО, както и на неправителствени организации, професионални, браншови сдружения и институции със седалище в г. София, които работят по проблемите на хората с увреждания и подобряване на социалната среда в общината.
(2) Всяка организация се представлява в Обществения съвет но съответния ред от неин представител. Па първото заседание на Съвета се съставя протокол с поименен списък на членовете и техните представители."
(3) Всички членове на Обществения съвет се ползват с равни права и задължения.
(4) Структурата на обществения съвет е открита за присъединяване на нови организации, които работят по проблемите, свързани с достъпността и интеграцията на хората с увреждания в градска среда.


Чл. 4. (Изм. - Решение № 555 по Протокол № 34 от 09.12.2004 г.) (1) СОС избира петима общински съветници за свои представители в Съвета. Кметът на СО предлага двама представители на администрацията за членове на Съвета. Двама от членовете на Съвета са представители на професионалните организации: един от Камарата на архитектите в България и един от Българската строителна камара.


Чл. 5. (Изм. - Решение № 555 по Протокол № 34 от 09.12.2004 г.) Председателят на Обществения съвет се избира на първото заседание на Съвета от членовете на Съвета измежду представителите на СОС.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА


Чл. 6. (1) Съветът се свиква на заседание от неговия председател:
1. по негова инициатива;
2. по искане на една трета от членовете на съвета.
(2) В случаите по т. 2 на предходната алинея исканията следва да бъдат мотивирани, като се предложи конкретен дневен ред. Председателят е длъжен да насрочи заседание в седемдневен срок от внасяне на искането.
(3) (Изм. - Решение № 555 по Протокол № 34 от 09.12.2004 г.) Общественият съвет провежда редовни заседания по предварително установен план за работа, приет на всяко първо за годината заседание на Съвета.
(4) Съветът може да провежда извънредни заседания по искане на всеки един от членовете и по предварително обявен дневен ред за обсъждане на внезапно възникнали въпроси.


Чл. 7. (1) Заседанията на Съвета се свикват и ръководят от неговия председател.
(2) Функциите на председателя на Съвета в негово отсъствие се изпълняват от определен от него член на Съвета.
(3) Заседанията на съвета се провеждат, ако на тях присъстват повече от половината от общия брой на членовете.


Чл. 8. (Изм. - Решение № 555 по Протокол № 34 от 09.12.2004 г.) Секретар на Съвета е служител на СОС, определен със заповед на Председателя на СОС.


Чл. 9. (1) Съветът провежда своите заседания пир предварително определени дати и дневен ред.
(2) Проектът за дневен ред на заседанията се изготвя от секретаря на Съвета, въз основа на внесени предложения и се одобрява от неговия председател.
(3) Писмените материали за заседанията на Съвета се предоставят от вносителите на секретаря на Съвета най-малко 5 дни преди заседанието, а на членовете на Съвета - най-малко 5 дни преди насроченото заседание.
(4) Уведомяването на членовете на съвета за заседанията се извършва с писмени или устни покани 7 дни преди заседанието. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проекта за дневния ред на заседанието с всички постъпили материали по него.
(5) Членовете на Съвета са длъжни да уведомяват своевременно за невъзможността си да участват в насроченото заседание.


Чл. 10. Член на Съвета, който е възпрепятстван да участва в заседание, може предварително да изрази становището си по обсъжданите въпроси в писмен вид, което представя на секретаря на Съвета най-малко 2 дни преди заседанието.


Чл. 11. (Изм. - Решение № 555 по Протокол № 34 от 09.12.2004 г.) (1) Решенията на Съвета се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове на Съвета.
(2) По изключение правото на глас на отделен член може да се упражни неприсъствено. В този случай вотът се изразява писмено и е неразделна част от протокола на заседанието на Съвета.
(3) Съветът в изключителни случаи може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, подписан от всички членове, по въпроси, по които вече е проведено обсъждане.
(4) По разглежданите въпроси Съветът може да приема становища и споразумения, които се подписват от участниците в заседанието и са открити за допълнително присъединяване за други обществени организации.


Чл. 14. Съветът може да разгледа и въпроси, поставени на самото заседание.


Чл. 15. (1) За всяко заседание на Съвета се съставя протокол, който се подписва от председателя и от секретаря.
(2) Протоколите от заседанията на Съвета се изготвят в тридневен срок от провеждането на заседанието и се водят от секретаря на Съвета.
(3) При наличие на особени мнения те трябва да бъдат предоставени в писмена форма в двудневен срок след заседанието. Те не трябва да съдържат данни и мотиви, неизразени на заседанието.
(4) Материалите по предходната алинея са неразделна част от протокола на заседанието.


Чл. 16. (1) Оригиналните протоколи се съхраняват от секретаря, който ги номерира, съобразно поредността на заседанията, заедно с всички материали.
(2) (Изм. - Решение № 555 по Протокол № 34 от 09.12.2004 г.) Членовете на Съвета получават копия от становищата по материалите от дневния ред и копия от протоколите от заседанията на Съвета.


Чл. 17. Материално-техническото осигуряване на работата на Съвета се осъществява от Столичния общински съвет.


Чл. 18. Съветът предлага подходящ начин за информиране обществеността на гр. София за работата на съвета и взетите решения чрез пресцентъра на Столичния общински съвет.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник е приет - Решение № 2 по Протокол № 31 от 07.11.2001 г. на Столичния общински съвет.


§ 2. Правилникът влиза в сила в деня на приемането му от Столичния общински съвет.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума