навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОРГАНИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerПриета с Решение № 575 на СОС по Протокол № 22 от 09.10.2008 и публикувана на сайта на Столичния общински съвет на 20.10.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 665 по Протокол № 50 от 29.10.2009 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от Столична община.

Чл. 2. Тази наредба не се прилага за строежите, които попадат в хипотезите на чл. 225 ЗУТ.


Чл. 3. Към принудително изпълнение на заповедите по чл. 1 се пристъпва, когато за същите е допуснато предварително изпълнение или те не са изпълнени доброволно в определения в тях срок за доброволно изпълнение.

Глава втора.
РЕД И НАЧИН ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ


Чл. 4. (1) В заповедите по чл. 1 кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице определя срок за доброволно изпълнение, който не може да бъде по-кратък от срока за обжалване на съответната заповед.
(2) Заповедите по чл. 1 се изпращат на кметовете на райони, на чиято територия се намират имотите, за връчване на собствениците и за осъществяване на контрол по изпълнението им.
(3) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ в съответният район извършват проверка по изпълнението им и съставят констативен протокол (Приложение № 1).
(4) При констатирано неизпълнение на заповедта се пристъпва към действия по принудителното й изпълнение.


Чл. 5. Дружествата, доставчици на вода и енергия, са длъжни да изпълняват разпорежданията за тях в заповедите по чл. 1, както и всички други разпореждания на органа, издал заповедта, свързани с принудителното им изпълнение.


Чл. 6. (1) (Изм. - Решение № 665 по Протокол № 50 от 29.10.2009 г.) В седемдневен срок от съставяне на констативния протокол по чл. 4, ал. 3, кметът на съответния район изпраща чрез заместник-кмет направление "Инвестиции и строителство" на Столична община до лицето, упражняващо инвеститорски контрол по възлагане на Столична община, образуваната административна преписка с протокол (Приложение № 2), съдържащ предложение за начина на изпълнение на поправянето, заздравяването или премахването и необходимите строително-монтажни работи.
(2) (Отм., предишна ал. 3, изм. - Решение № 665 по Протокол № 50 от 29.10.2009 г.) При необходимост от конструктивно становище или инвестиционен проект за поправяне, заздравяване или премахване, от одобряване на инвестиционен проект за укрепване на сградата, както и от друга документация, това изрично се посочва в протокол (Приложение № 2).
(4) (Отм. - Решение № 665 по Протокол № 50 от 29.10.2009 г.)


Чл. 7. (Изм. - Решение № 665 по Протокол № 50 от 29.10.2009 г.) В седемдневен срок от произнасяне на лицето, упражняващо инвеститорски контрол по чл. 6, ал. 1, но не по-късно от едномесечен срок от изпращането на протокола (Приложение № 2), органът, издал заповедта по чл. 1, възлага фактическото й изпълнение на определени изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки.


Чл. 8. (Изм. - Решение № 665 по Протокол № 50 от 29.10.2009 г.) С възлагане на фактическото изпълнение, органът издал заповедта по чл. 1 определя дата и час за принудителното и изпълнение, които се съобщават на всички заинтересовани лица.


Чл. 9. (1) На определената дата и час служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от съответният район, съвместно с изпълнителя, в присъствието представители на дружествата, доставчици на вода и енергия и на органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на строежа преди започването на принудителното изпълнение на заповедта по чл. 4, ал. 1 (Приложение № 3).
(2) В случаите, когато предмет на заповедта е поправяне, заздравяване или премахване на жилища, принудителното изпълнение се извършва след разрешение по реда на чл. 272, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс по искане на органа, издал заповедта.


Чл. 10. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от обитателите и от движимото имущество, намиращо се в него, изпълнителят по чл. 7 пристъпва към принудително освобождаване на строежа със съдействие на органите на МВР.
(2) Изнесеното движимо имущество се предава на собствениците му.
(3) В случай, че собствениците не желаят да приемат изнесеното движимо имущество, или ако не може да бъде установен неговия собственик, изпълнителят по чл. 7, в присъствие на органите на МВР, съставят опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето и същото се оставя на отговорно пазене в помещение, определено от кмета на района.
(4) Извършените разходи по ал. 1 са за сметка на собствениците на строежите и се събират по реда на чл. 14.


Чл. 11. (1) Дейностите по поправяне, заздравяване или премахване на строежа се ръководят от представител на изпълнителя, който задължително е технически правоспособно лице и се извършва съгласно съставената техническа документация.
(2) В процеса на поправяне, заздравяване или премахване изпълнителят е длъжен да спазва техническата документация, нормативните изисквания за съответната дейност, нормите за безопасност, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.


Чл. 12. След изпълнението на заповедта за принудително поправяне, заздравяване или премахване на строежа се съставя протокол (Приложение № 4) от служителите от района, представител на изпълнителя, представители на дружествата, доставчици на вода и енергия и органите на МВР. В случаите, в които изпълнението на заповедта се състои в премахване на строеж, кметът на района уведомява Агенцията по кадастъра.


Чл. 13. Почистване на терена от отпадъците, получени при поправянето, заздравяването или премахването на строежа, и възстановяването на терена се извършва от изпълнителя по чл. 7 и е за сметка на собствениците на строежа.

Глава трета.
РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ


Чл. 14. (1) Столична община възстановява извършените разходи по реда на чл. 196, ал. 6 от ЗУТ.
(2) Когато собственикът на строежа е неизвестен, разходите по изпълнение на заповедите по чл. 1 са за сметка на общинския бюджет.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 196, ал. 5 от ЗУТ.


§ 2. Наредбата влиза в сила три дни след публикуването й на сайта на Столичен общински съвет.


§ 3. Указания по прилагането на наредбата се дават от главния архитект на София.


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2


ПРОТОКОЛ
№ ............/........
 
Днес, ....... 200... г., работна група в състав:
1. ..............................................................................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................................................................................
в присъствието/отсъствието на адресата/адресатите на заповедта:
извърши проверка относно изпълнението на Заповед № .../...200 ... г. на Кмета на Столична община относно: ............................
находящ се в ....................................................................................................................,
с административен адрес: .....................................................................................................................................................................................................
При проверката се установи: ................................................................................................................................................................................................
Съставили:
1. ....................... (...........)
2. ....................... (...........)
3. ....................... (...........)


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1

(Изм. - Решение № 665 по Протокол № 50 от 29.10.2009 г.)


ПРОТОКОЛ от работна група по чл. 223 от ЗУТ
№.../...
за предварително проучване на принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Столична община
 
Днес, 200... г., работна група в състав:
1. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на принудителното изпълнение, необходимите строително-монтажни работи и други, относно строеж: "...........", находящ се в .............. с административен адрес: ........... излага следното становище:
I. Начин и обем на изпълнението: .......................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ІІ. Необходимост от конструктивно становище или инвестиционен проект или друга документация по чл. 6, ал. 2 ....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Работна група:
1. .................. (..................)
2. .................. (..................)
3. .................. (..................)


Приложение № 3 към чл. 8


ПРОТОКОЛ
№ ............/........
 
за установяване състоянието на строежа и строителната площадка преди започване на принудителното изпълнение
 
Днес, ......... 200 ... г., работна група в състав:
1. ..............................................................................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................................................................
4) ..............................................................................................................................................................................................................
- в качеството си на изпълнител по Заповед № .../..... 200 ... г., в присъствието на:
1. .....................................................................................................................................................................................................................
при Община (Район) - .................... гр. ..............................................;
2. ............................................................................................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................;
в ......... ч. се събра за привеждане в изпълнение Заповед № ......../.... 200 ... г. на Кмета на Столична община за ..............................., находящ се в .............................., с административен адрес: .........................
..................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
Във връзка с изискванията на Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Столична община, работната група установи, че строежът е/не е опразнен от строителна механизация, хора, пожаро- и взривоопасни материали, горива и смазочни материали, вещества с абразивно действие и други общоопасни средства, малотрайни продукти и материали, оборудване на собственика на строежа и др. в срока за доброволно изпълнение.
В ч. се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта за
поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях.
Присъствали: Съставили:
1. .............................. (...........) 1. .............................. (...........)
2. .............................. (...........) 2. .............................. (...........)
3. .............................. (...........) 3. .............................. (...........)
4. .............................. (...........) 4. .............................. (...........)


Приложение № 4 към чл. 11


ПРОТОКОЛ
№ ............/........
 
за установяване състоянието на строежа и строителната площадка след започване на принудителното изпълнение
 
Днес, .......... 200 ... г., работна група в състав:
1. ..............................................................................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................................................................
4) ..............................................................................................................................................................................................................
в качеството си на изпълнител по Заповед № .../...200 ... г., в присъствието на:
5. .............................. при Община (Район) - ............ гр. .............................................;
6. ............................................................................................................................................................................................................................
7. ............................................................................................................................................................................................................................
8. ......................................................................................................................................,
в ... ч. приключи поправянето/заздравяването/премахването на строеж: .................., находящ се в ..................................., с административен адрес:
.............................................................................................................................................................................................................................
изграден от ...................................................................................................................................................................................................................
Заповед № ..../ ... г. на Кмета на Столична община е изпълнена.
Строежът е приведен в следното състояние: ...............................................................................................................................................................................
Строителната площадка е в следното състояние:
.................................................................................................................................................................................................................................
 
Присъствали: Съставили:
1. .............................. (...........) 1. .............................. (...........)
2. .............................. (...........) 2. .............................. (...........)
3. .............................. (...........) 3. .............................. (...........)
4. .............................. (...........) 4. .............................. (...........)


Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1


ПРОТОКОЛ
№ ............/........
 
за извършените разходи по поправяне, заздравяване или премахване на строеж или част от него: ......................................................................................................................
 
Днес, ...... 200 .... г.,
1. ............................................................................................................................................................................................................................
- в качеството си на изпълнител по Заповед № ...../200 ... г. за поправяне/ заздравяване/ премахване на строеж: ...................................................................,
находящ се в ..................... и
2. ............................................................................................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................................................................................
след извършена проверка установиха, че при поправяне, заздравяване, премахване строеж са изпълнени следните видове работи (по предварителната количествено-стойностна сметка):
.................................................................................................................................................................................................................................
№ по Вид Ед. Количество Ед. цена Обща
ред   мярка     стойност
           
Всичко:
ДДС:
Общо:

Съставили:
1. ........ (...........)
2. ........ (...........)
3. ........ (...........)

Изпълнител ...............:
(...........)

Заместник кмет ...............:
(...........)


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума