навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ ОТ 2008 Г.

Приет с ПМС № 239 от 26.09.2008 г.

Обн. ДВ. бр.87 от 7 Октомври 2008г., отм. ДВ. бр.66 от 10 Август 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 13 от заключителните разпоредби на Постановление № 163 от 6 август 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите, приет с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г. - ДВ, бр. 66 от 10 август 2018 г., в сила от 10.08.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят организацията и дейността на държавните предприятия по чл. 6, ал. 2 от Закона за Селскостопанската академия, както и условията и редът за избор на управителните им съвети.

Чл. 2. Предприятията имат собствен знак и официален печат.


Чл. 3. Министерството на земеделието и храните чрез Селскостопанската академия осигурява издръжката на Националния генофонд и опазването на застрашени от изчезване породи животни и сортове растения, възложени на предприятията за отглеждане.


Чл. 4. Министерството на земеделието и храните възлага с договор на предприятието изпълнението на задачи, невключени в годишния му производствено-финансов план, утвърден от председателя на Селскостопанската академия, и му предоставя необходими финансови средства.


Чл. 5. Държавното предприятие води архивен дневник на постъпващата и изходящата кореспонденция, като отразява движението на преписките до приключването им.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


Чл. 6. (1) Управителният съвет на държавното предприятие се състои от трима членове.
(2) Председателят на Селскостопанската академия определя със заповед членовете на управителния съвет с мандат 4 години.
(3) Председател на управителния съвет на държавното предприятие е директорът на самостоятелната опитна станция, на съответния научен институт или управителят на Системата за аграрно-пазарна информация.
(4) С решение на управителния съвет и при постигнат положителен финансов резултат след първата година от структурирането на управителния съвет могат да се предвидят средства за възнаграждение на членовете на съвета, но не повече от 50 на сто от размера на минималната работна заплата за страната.
(5) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на два месеца и решенията се вземат с явно гласуване и единодушно.
(6) При необходимост се свикват извънредни заседания по инициатива на председателя, по писмено искане на двама от членовете на управителния съвет или по решение, взето на предишно заседание.
(7) Протоколите на заседанията на управителния съвет се водят от технически секретар и се подписват от всички присъстващи членове.


Чл. 7. (1) Заседанията се свикват от председателя.
(2) Всяко заседание протича при предварително обявен дневен ред, който заедно с материалите за заседанието се предоставя на членовете най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
(3) На заседанието могат да се разглеждат и въпроси, невключени в предварително обявения дневен ред, само когато присъстват всички членове на управителния съвет и те са съгласни.
(4) За решаване на отделни проблеми по решение на управителния съвет могат да се сформират временнодействащи комисии, които да подготвят материалите за обсъждане. Материалите се представят на председателя най-малко 10 дни преди датата на заседанието или в срок, определен на заседание на управителния съвет.


Чл. 8. (1) Заседанията на управителния съвет са редовни, когато присъстват всички членове. Когато липсва кворум, председателят отлага заседанието за друга дата, но не по-късно от 7 дни.
(2) Председателят на управителния съвет може да кани за участие в работата му с право на съвещателен глас други лица и експерти, които имат отношение към разглежданите проблеми.


Чл. 9. (1) Член на управителния съвет може да бъде само дееспособно физическо лице - научен сътрудник и служител по трудов договор в предприятието.
(2) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което:
1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, когато са останали неудовлетворени кредитори;
2. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;
3. е съдружник в събирателно, в командитно дружество и в дружество с ограничена отговорност;
4. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема отчетническа длъжност;
5. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление на предприятието;
6. е управител или член на изпълнителен или контролен орган на търговско дружество с държавно участие в капитала или на друго предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
(3) Забраните по ал. 2, т. 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на предприятието.
(4) Договор за управление, сключен с член на управителен съвет, се прекратява преди изтичането на срока:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. по искане на лицето или на председателя на Селскостопанската академия с едномесечно писмено предизвестие;
3. при нарушение на задължения, произтичащи от договора за управление;
4. при преобразуване или прекратяване на предприятието;
5. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящи забрана или ограничение за лицето да изпълнява съответните функции съгласно ал. 2;
6. поради фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за срок повече от 60 дни.


Чл. 10. Управителният съвет на държавното предприятие:
1. разработва стратегия за развитие на предприятието;
2. разработва годишен производствен и финансов план;
3. по предложение на директора на държавното предприятие:
а) утвърждава всички задължителни документи, отнасящи се до организацията на труда, безопасността на работното място, охраната на труда, вътрешния трудов ред и др.;
б) одобрява щатното разписание на длъжностите в предприятието, което се утвърждава от председателя на Селскостопанската академия;
4. предлага за утвърждаване от председателя на Селскостопанската академия:
а) изменения в организационната структура на предприятието;
б) вътрешни правила за организация на дейността на предприятието;
в) назначаване на дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор);
г) годишния финансов отчет на предприятието след заверяването му от дипломиран експерт-счетоводител;
д) ежегоден доклад за състоянието и дейността на предприятието;
е) годишната програма за развитие на предприятието и годишния финансов план;
ж) проекти на решения за бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи в съответствие с нормативните актове за управление на държавната собственост;
з) проекти на решения за сключване на договори за кредит;
и) проекти на договори за сътрудничество с български и с международни институции и организации, свързани с дейността на предприятието;
к) предложение за предсрочно освобождаване на директора на държавното предприятие при условията на чл. 9, ал. 2;
5. изпълнява други функции, свързани с управлението на предприятието.


Чл. 11. (1) Директорът на държавното предприятие изпълнява функциите, възложени му по силата на чл. 12, ал. 5 от Закона за Селскостопанската академия, както и други функции, възложени му с договора за управление.
(2) При отсъствие на директора той се замества от определен от него с писмена заповед служител за всеки отделен случай с конкретно посочени правомощия.
(3) Председателят на Селскостопанската академия въз основа на проведен конкурс по одобрена процедура от изпълнителното бюро на Селскостопанската академия сключва договор за управление за срок 4 години.
(4) Директор на държавно предприятие по чл. 6, ал. 2 може да бъде лице с висше образование в областта на аграрните науки с образователно-квалификационна степен "магистър" и с не по малко от 3 години професионален опит по специалността, придобит след завършване на висшето образование.
(5) С договора за управление по ал. 3 се определят конкретните задачи и срокове за изпълнение на експериментално-производствената и научно-приложната дейност на предприятието съобразно характера на дейността му и в съответствие с годишния производствен и финансов план.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО НАУКАТА В ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


Чл. 12. (1) Научните звена в структурата на самостоятелните опитни станции - държавни предприятия, са организации по смисъла на чл. 14 от Правилника за прилагане на Закона за научните степени и научните звания.
(2) Научните сътрудници, назначени по трудов договор в самостоятелните опитни станции - държавни предприятия, се ползват от правата, предоставени им от Закона за научните степени и научните звания.
(3) Научните сътрудници в самостоятелните опитни станции - държавни предприятия, отчитат научната си дейност пред научни съвети в научните институти, определени с решение на изпълнителното бюро на Селскостопанската академия.
(4) Обявяването на конкурси за научни сътрудници III - I степен в самостоятелните опитни станции - държавни предприятия, се извършва по предложение на съответните научни съвети и с решение на управителния съвет на Селскостопанската академия.
(5) Научните съвети, под чието методическо ръководство са опитните станции - държавни предприятия, провеждат обучението и правят предложение за защита на дисертационни трудове за получаване на научни степени.
(6) Научните съвети по ал. 5 правят предложение и провеждат конкурси за хабилитиране на учени от опитните станции - държавни предприятия.
(7) Опитните станции - държавни предприятия, имат право да разработват самостоятелно научни и приложни проекти от научната програма на Селскостопанската академия, както и да участват като съизпълнители с други научни институти.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за Селскостопанската академия.


§ 2. Прилагането на правилника се възлага на председателя на Селскостопанската академия.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума