навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ ОТ 2008 Г.

В сила от 23.09.2008 г.
Приет с ПМС № 226 от 15.09.2008 г.

Обн. ДВ. бр.83 от 23 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.84 от 26 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.91 от 18 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.36 от 25 Април 2014г., изм. ДВ. бр.29 от 21 Април 2015г., отм. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 151 от 25 юли 2018 г. за приемане на Устройствен правилник на Селскостопанската академия - ДВ, бр. 63 от 31 юли 2018 г., в сила от 01.08.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се определят структурата, организацията, дейността и числеността на Селскостопанската академия.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 05.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2010 г., в сила от 27.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 29.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.) Селскостопанската академия (ССА) е организация за научни изследвания, за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост, с обща численост на персонала съгласно приложението.
(2) Селскостопанската академия е юридическо лице със седалище София - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните, със самостоятелен бюджет.
(3) Селскостопанската академия осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика в съответствие с общата селскостопанска политика на Европейския съюз, като:
1. организира и извършва научни и научно-приложни изследвания и свързаните с това дейности;
2. осъществява научното обслужване на земеделието и хранителната промишленост;
3. извършва подготовка на докторанти и повишаване квалификацията на лица, заети в областта на земеделието и хранителната промишленост;
4. провежда процедури по Закона за научните степени и научните звания (ЗНСНЗ);
5. представя пред министъра на земеделието и храните за утвърждаване стратегии за реализиране на аграрната политика в национален и регионален мащаб;
6. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) разработва съгласувано с Министерството на земеделието и храните и с Министерството на образованието и науката стратегии за развитие на науките в аграрния сектор;
7. осъществява сътрудничество с научноизследователски, учебни и други организации в страната и в чужбина, членува и участва в дейността на международни организации;
8. извършва информационна и издателска дейност, като популяризира резултатите от научните изследвания, както и специализирана консултантска и проектантска дейност;
9. събира, обработва, съхранява и предоставя за ползване резултатите от научните изследвания в областта на земеделието и хранителната промишленост;
10. извършва и други дейности, свързани с провежданите от нея научни изследвания и с прилагането на научните резултати.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 05.06.2009 г.) Селскостопанската академия може да сключва договори с държавни предприятия, висши училища в страната и в Европейския съюз за съвместна, целево финансирана, образователна, квалификационна и научна дейност и чрез финансиране от бюджета на Селскостопанската академия.

Чл. 2.. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.) (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч.
(2) Продължителността и редът за отчитане на работното време по ал. 1 се определят със заповед на председателя на ССА.

Глава втора.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ

Раздел I.
Управителен съвет


Чл. 3. (1) Селскостопанската академия се ръководи от управителен съвет, който се състои от председател и 16 членове.
(2) Членовете на управителния съвет са:
1. девет представители на Селскостопанската академия;
2. по един представител на Аграрния университет - Пловдив, Университета по хранителни технологии - Пловдив, Тракийския университет - Стара Загора, Русенския университет "Ангел Кънчев" и Лесотехническия университет - София;
3. двама представители на Българската академия на науките.
(3) Председателят на управителния съвет е хабилитирано лице. Той е и председател на Селскостопанската академия, ръководи нейната дейност и я представлява.
(4) Председателят на управителния съвет се назначава от министър-председателя.
(5) Членовете на управителния съвет се назначават от министъра на земеделието и храните:
1. по ал. 2, т. 1 - по предложение на председателя на ССА;
2. по ал. 2, т. 2 и 3 - по предложение на ръководителя на съответната институция.
(6) Председателят на управителния съвет се освобождава от министър-председателя, а членовете на управителния съвет - от министъра на земеделието и храните след съгласуване със съответните ръководители на институциите по ал. 2, преди изтичането на мандата:
1. по тяхно писмено искане;
2. при системно неизпълнение на задълженията;
3. при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от шест месеца;
4. при осъждане на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
(7) При предсрочно прекратяване на мандата или при смърт на председателя и/или на член на управителния съвет на тяхно място по реда на ал. 6 се назначава нов председател и/или нов член на управителния съвет за срок до края на текущия мандат.


Чл. 4. (1) Мандатът на председателя и членовете на управителния съвет е 4 години.
(2) Председателят и членовете на управителния съвет продължават да изпълняват своите функции и след изтичането на мандата им до назначаването на ново ръководство.


Чл. 5. (1) Председателят на ССА свиква, открива, ръководи и закрива заседанията на управителния съвет, утвърждава проекта на дневен ред и осигурява вътрешния ред при провеждането на заседанията. В негово отсъствие тези функции изпълнява изрично упълномощено от него лице - член на управителния съвет.
(2) Заседанията са редовни, ако на тях присъстват 2/3 от списъчния състав на управителния съвет.
(3) Съставът на управителния съвет може да се редуцира с до 1/6 от списъчния си състав. Подлежат на редуциране само тези членове, които се намират в чужбина или са в продължителен отпуск по болест.
(4) Решенията на управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите при явно гласуване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.) Решенията на управителния съвет за разпределението на щатните бройки на научните институти се вземат с мнозинство от 2/3 от списъчния състав на управителния съвет.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.) На заседанието се води протокол, който се подписва от председателя и от секретар-протоколист на управителния съвет, които удостоверяват с подписите си съдържанието на приетите от управителния съвет решения.


Чл. 6. Управителният съвет:
1. разработва и приема стратегическите приоритети, програми за научните изследвания, научното обслужване, квалификацията на кадрите, концепции и предложения за научни контакти и сътрудничество с научни организации и висши училища от страната и чужбина;
2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.) одобрява бюджетната издръжка на структурите по чл. 6, ал. 1 и 3 от Закона за Селскостопанската академия (ЗССА) и разпределението на щатните бройки на структурите по чл. 6, ал. 1 ЗССА;
3. приема годишния отчет за финансовата дейност на ССА и го представя на министъра на земеделието и храните;
4. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) приема годишните отчети за научната, обслужващата и спомагателната дейност на ССА и представя обобщен отчет на министъра на земеделието и храните и на министъра на образованието и науката;
5. разработва и приема правила за атестиране на научните сътрудници и научните организации в системата на ССА;
6. утвърждава длъжностните характеристики на директорите на структурите по чл. 6 ЗССА;
7. определя конкурсната процедура и критериите за оценка на кандидатите за директори;
8. избира комисия, която провежда конкурсната процедура за избор на директорите на структурите по чл. 6, ал. 1 и 3 ЗССА;
9. определя формата, показателите и периодичността за оценка на директорите;
10. дава разрешения на научните институти за обявяване на конкурси за научни сътрудници и докторанти;
11. определя заглавията на научните списания и утвърждава бюджета им;
12. приема правилник за реда за присъждане на отличия и награди;
13. приема правилник за дейността си;
14. взема решения и по други въпроси от своята компетентност.

Раздел II.
Председател


Чл. 7. (1) Председателят на ССА:
1. представлява ССА в страната и в чужбина;
2. координира осъществяването на международното сътрудничество в областта на аграрната политика;
3. предлага на управителния съвет за одобряване и назначава одобрените от управителния съвет заместник-председател и главен научен секретар на изпълнителното бюро на ССА;
4. ръководи и контролира изпълнението на решенията на управителния съвет на ССА;
5. назначава директорите на институтите и на Националния земеделски музей;
6. назначава директорите на държавните предприятия по чл. 6, ал. 2 ЗССА, като с тях сключва договор за управление и ги освобождава от отговорност по договорите за управление при условия и по ред, определени с правилника по чл. 10, ал. 2 ЗССА;
7. изпълнява и други функции, свързани с дейността на държавните предприятия, съгласно ЗССА и правилника по чл. 10, ал. 2 ЗССА;
8. сключва споразумения с ръководителите на синдикалните организации в системата на ССА;
9. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в централното управление на ССА;
10. утвърждава щатното разписание на централното управление на ССА.
(2) Функциите на председателя в негово отсъствие се изпълняват от заместник-председателя на изпълнителното бюро или от главния научен секретар на изпълнителното бюро, упълномощени със заповед от него.
(3) Председателят може да упълномощи писмено в негово отсъствие заместник-председателя на изпълнителното бюро да изпълнява и други негови функции и правомощия.

Раздел III.
Изпълнително бюро


Чл. 8. (1) Изпълнителен орган на управителния съвет на ССА е изпълнителното бюро, което се състои от председател, заместник-председател и главен научен секретар, които са хабилитирани лица.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 05.06.2009 г.)
(3) Председателят на ССА назначава заместник-председателя и главния научен секретар по предложение на управителния съвет. Мандатът им изтича с прекратяването на мандата на председателя.
(4) В изпълнителното бюро могат да участват и други длъжностни лица, определени със заповед на председателя.
(5) Изпълнителното бюро продължава да изпълнява своите функции и след изтичането на мандата на председателя до назначаването на ново ръководство.


Чл. 9. Изпълнителното бюро:
1. осъществява необходимата оперативна дейност за изпълнение на решенията на управителния съвет;
2. координира и контролира дейността на всички звена в системата на ССА;
3. избира експертни съвети;
4. разрешава конкурси за хабилитация;
5. (нова - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.) предлага на управителния съвет за одобряване разпределението на щатните бройки на научните институти;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.) изпълнява и други задачи, произтичащи от прилагането на нормативни актове.


Чл. 10. Заместник-председателят:
1. организира изпълнението на решенията на управителния съвет и на председателя на ССА;
2. организира оперативната работа на централното управление на ССА;
3. изпълнява решенията на управителния съвет и на председателя по бюджета на ССА по правила и начини, определени в нормативните актове;
4. разработва проект на щатно разписание и на длъжностни характеристики за централното управление на ССА и ги предлага за утвърждаване от председателя;
5. ръководи дейността по атестиране на персонала в централното управление на ССА;
6. организира оперативната работа по провеждането на конкурси за директори;
7. изпълнява и други функции, възлагани му от председателя на ССА или произтичащи от прилагането на нормативни актове.


Чл. 11. Главният научен секретар:
1. организира научноизследователската дейност;
2. отговаря за развитието на научния кадрови потенциал;
3. осъществява атестацията на научните кадри;
4. контролира провеждането на конкурси за научни сътрудници и докторанти;
5. провежда конкурси за научни проекти, свързани с приоритетите на ССА;
6. осъществява и други функции, възлагани му от председателя на ССА.

Глава трета.
СТРУКТУРИ НА ССА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ИМ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 12. (1) Структурните звена на ССА са:
1. централното управление;
2. научните институти по чл. 6, ал. 1 ЗССА, които са юридически лица;
3. опитните станции и експерименталните бази към институти по чл. 6, ал. 2 ЗССА, които са държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ);
4. Националният земеделски музей, който е юридическо лице на бюджетна издръжка.
(2) Структурните звена по ал. 1, т. 2 и 4 се ръководят от директори, които се избират чрез конкурс за срок 4 години. Директорите на научните институти са хабилитирани лица.
(3) Структурните звена по ал. 1, т. 3 се ръководят от директори, които се назначават от председателя на ССА по предложение на управителния съвет.
(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.) Числеността на персонала на отделните научни институти по ал. 1, т. 2 се определя от управителния съвет на ССА по предложение на изпълнителното бюро на ССА.

Раздел II.
Централно управление


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г.) Централното управление на ССА е организирано в следните отдели:
1. "Бюджет и човешки ресурси";
2. "Финансово-счетоводен";
3. "Административно-стопански";
4. "Наука и образование";
5. "Международно сътрудничество и връзки с обществеността";
6. "Вътрешен одит".


Чл. 14. Централното управление на ССА осъществява дейността си по вътрешни правила, приети от изпълнителното бюро, с които са определени функциите, правата и задълженията на отделите по чл. 13.

Раздел III.
Научни институти


Чл. 15. (1) Научните институти на ССА са юридически лица.
(2) Институтите по ал. 1 осъществяват научни, приложни и обслужващи дейности по: опазване на почвените ресурси и екологичните функции на почвата; опазване на генофонда; създаване на нови сортове растения и сортоподдържане; създаване на нови породи животни и породоподдържане; създаване на нови технологии в областта на земеделието, животновъдството, ветеринарната медицина, хранителната промишленост и в областта на аграрната икономика.
(3) Институтите по ал. 1 подготвят докторанти за придобиване на научна и образователна степен "доктор" по съответните научни специалности при условията и по реда на Закона за висшето образование и действащите нормативни актове.
(4) Институтите по ал. 1 могат да участват с дялове или акции в търговски дружества и други организации, чийто предмет на дейност е свързан с провежданите научни изследвания, като разрешението за това се дава от председателя с решение на управителния съвет при спазване на съответните нормативни изисквания.


Чл. 16. Ръководни органи на научните институти са:
1. общото събрание на учените;
2. научният съвет;
3. директорът.


Чл. 17. (1) Общото събрание на учените включва всички учени, които са на постоянна работа в института, с научни звания и/или научни степени.
(2) Общото събрание на учените избира свой председател за срок 4 години чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство.
(3) Общото събрание на учените се свиква от неговия председател. То може да бъде свикано по искане на председателя на научния съвет, както и/или по писмено предложение на 1/5 от членовете му.
(4) Общото събрание на учените може да взема решения, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете от списъчния му състав.
(5) Решенията на общото събрание на учените се вземат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от присъстващите на заседанието членове.
(6) Общото събрание на учените се свиква най-малко веднъж в годината.


Чл. 18. (1) Общото събрание на учените избира членовете на научния съвет на института чрез тайно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове след назначаване на директор.
(2) Общото събрание на учените приема правилник за устройството и дейността на научния институт, който се утвърждава от председателя на ССА.
(3) Общото събрание приема стратегия за дейността на института.


Чл. 19. (1) Научният съвет е колективен орган за научно ръководство на научния институт.
(2) Числеността на научния съвет не може да бъде по-малка от 11 и по-голяма от 25 души.
(3) Броят на членовете на научния съвет, които не са на основна работа в научния институт, не може да бъде по-голям от 1/3 от общия брой.
(4) Научният съвет може да се обновява в рамките на мандата.
(5) Членовете на научния съвет се избират от общото събрание на учените за срок 4 години.
(6) Научният съвет избира свой председател за срока на мандата си чрез тайно гласуване и с обикновено мнозинство.
(7) Директорът на научния институт е по право член и на научния съвет.


Чл. 20. Научният съвет:
1. определя научната политика на института;
2. приема плановете за научната работа и годишния отчет на института;
3. избира научен секретар.


Чл. 21. Директорът:
1. представлява научния институт в страната и в чужбина;
2. отговаря за изпълнението на утвърдения от председателя на ССА бюджет;
3. отговаря за целесъобразното и законосъобразното стопанисване на имуществото и за разходването на финансовите средства;
4. изпълнява и други функции, произтичащи от нормативни актове.


Чл. 22. При изпълнението на своите правомощия директорът се подпомага от дирекционен съвет. Съставът на дирекционния съвет се определя със заповед от директора на съответното звено.

Раздел IV.
Опитни станции - държавни предприятия по чл. 62, т. 3 ТЗ


Чл. 23. (1) Самостоятелните опитни станции и експерименталните бази към институти - държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 ТЗ, организират дейността си по ЗССА и правилника по чл. 10, ал. 2 ЗССА.
(2) Научните сътрудници, назначени по трудов договор в опитните станции, се ползват от правата, предоставени им от ЗНСНЗ, и отчитат научната си работа към институтите на ССА, развиващи съответната дейност.

Раздел V.
Национален земеделски музей


Чл. 24. (1) Националният земеделски музей, който е юридическо лице, издирва, придобива, съхранява и популяризира паметници на културата в областта на земеделието.
(2) Националният земеделски музей се ръководи от директор, заемащ длъжността след конкурс по приет от управителния съвет на ССА ред.

Раздел VI.
Условия и ред за назначаване и освобождаване на директорите в ССА


Чл. 25. Директорите на структурните звена по чл. 12, ал. 1, т. 2 и 4 в системата на ССА заемат длъжността чрез конкурс.


Чл. 26. (1) За участие в конкурса се подава заявление.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат необходимите документи и програма за управление и развитие на съответното звено.


Чл. 27. (1) Конкурсната процедура се определя от управителния съвет.
(2) Председателят на ССА определя комисията, която извършва допускането на кандидатите до конкурса.
(3) След определяне на процедурата по ал. 1 обявата се публикува в централен всекидневник.
(4) Председателят на ССА уведомява писмено допуснатите до конкурса кандидати. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено с мотивите за отказа.


Чл. 28. (1) Конкурсът се провежда от избрана от управителния съвет комисия.
(2) В състава на комисията по ал. 1 се избират 5 хабилитирани лица.
(3) Избраната от управителния съвет комисия се назначава със заповед на председателя на ССА не по-рано от 3 дни преди провеждането на конкурса.
(4) Комисията класира кандидатите по приетите критерии, като изготвя подписан от всички членове протокол и го представя на председателя.
(5) Директорите на структурните звена по чл. 12, ал. 1, т. 2 и 4 се освобождават от председателя на ССА по установения в закона ред, при лоша атестационна оценка или по тяхно желание.

Глава четвърта.
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА ССА


Чл. 29. (1) Имуществото на ССА и на самостоятелните й звена включва право на собственост и други вещни права, вземания, ценни книжа, патенти, дарения, дялово участие, стопански организации и сдружения и други права и задължения.
(2) Министерският съвет предоставя за управление на ССА стопанисваните от нея държавни земи, терени, сгради - публична държавна собственост, както и машини, съоръжения, апаратура, книжен фонд, парични средства и други движими вещи.
(3) Недвижимите имоти на академията се отчуждават само с решение на Министерския съвет.
(4) Министърът на земеделието и храните:
1. упражнява правата на собственост на държавата в държавните предприятия по чл. 6, ал. 2 ЗССА;
2. провежда политиката на държавата в областта на експерименталната и производствената дейност;
3. одобрява годишни доклади за дейността на държавните предприятия по чл. 6, ал. 2 ЗССА и годишни финансови отчети след заверка от дипломирани експерт-счетоводители;
4. предприема действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост;
5. назначава проверки на дейността на държавните предприятия;
6. одобрява решенията за бракуване на дълготрайни материални активи, стопанисвани от държавните предприятия.


Чл. 30. (1) Селскостопанската академия има самостоятелен бюджет към Министерството на земеделието и храните.
(2) Приходите по бюджета на ССА, включително за капитални вложения, се формират от:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) бюджетна субсидия;
2. приходи от сключени договори за изследователски проекти;
3. приходи от реализация на интелектуални продукти и др.;
4. дарения.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 8 ЗССА.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 25 МАЙ 2009 Г. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ИНСТИТУТА ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ - КАЗАНЛЪК, И ИНСТИТУТА ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ - С. МАРКОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 05.06.2009 Г.)

§ 4. Министърът на земеделието и храните да извърши необходимите корекции по бюджетите на Селскостопанска академия и Контролно-техническата инспекция.


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 27.11.2010 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.01.2011 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.02.2012 Г.)

§ 10. (1) Преобразуват се Институтът по мелиорации и механизация - София, Институтът по почвознание "Никола Пушкаров" - София, и Институтът за защита на растенията - Костинброд, в Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" - София.
(2) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на институтите по ал. 1 се поемат от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" - София.
(3) Трудовите правоотношения с работниците и служителите в институтите по ал. 1 се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.


§ 11. (1) Закрива се Институтът за информационно осигуряване на системата - София.
(2) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на института по ал. 1 се поемат от Селскостопанската академия.
(3) Трудовите правоотношения с работниците и служителите в института по ал. 1 се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
(4) Трудовите правоотношения със служителите в института по ал. 1 извън случаите по ал. 3 се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.


§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 67. В Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 42 и 79 от 2009 г., бр. 84 и 101 от 2010 г. и бр. 14 от 2012 г.), навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2013 Г.)


§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 ОТ 17 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 25.04.2014 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 16 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2015 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 05.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2010 г., в сила от 27.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 29.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2013 г., в сила от 18.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2014 г., в сила от 25.04.2014 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)


Обща численост на персонала на Селскостопанската академия - 1990 щатни бройки
 
1. Централно управление 60
  в т.ч.:  
  председател 1
  заместник-председател на изпълнителното бюро 1
  главен научен секретар на изпълнителното бюро 1
  Администрация 57
  в т.ч.:  
  отдел "Бюджет и човешки ресурси";  
  отдел "Финансово-счетоводен";  
  отдел "Административно-стопански";  
  отдел "Наука и образование";  
  отдел "Международно сътрудничество и връзки с обществеността"  
  отдел "Вътрешен одит"  
2. Научни институти: 1922
  в т.ч.:  
2.1. Агробиоинститут - София  
2.2. Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево  
2.3. Земеделски институт - Стара Загора  
2.4. Земеделски институт - Шумен  
2.5. Институт по аграрна икономика - София  
2.6. Институт по декоративни растения - София  
2.7. Институт по животновъдни науки - Костинброд  
2.8. Институт по зеленчукови култури "Марица" - Пловдив  
2.9. Институт по земеделие - Карнобат  
2.10. Институт по земеделие - Кюстендил  
2.11. Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе  
2.12. Институт за изследване и развитие на храните - Пловдив  
2.13. Институт по криобиология и хранителни технологии - София  
2.14. Институт по лозарство и винарство - Плевен  
2.15. Институт по овощарство - Пловдив  
2.16. Институт по полски култури - Чирпан  
2.17. Институт по планинско животно-въдство и земеделие - Троян  
2.18. Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" - София  
2.19. Институт по растителни генетични ресурси "К. Малков" - Садово  
2.20. Институт по рибарство и аквакултури - Пловдив  
2.21. Институт по рибни ресурси - Варна  
2.22. Институт по фуражните култури - Плевен  
2.23. Институт по царевицата - Кнежа  
2.24. Институт по розата и етеричномаслените култури - Казанлък  
2.25. Институт по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково, област Пловдив  
3. Национален земеделски музей - София 8
4. Опитни станции - държавни предприятия:  
4.1. Опитна станция по бубарство и земеделие - Враца  
4.2. Опитна станция по земеделие - Видин  
4.3. Опитна станция по земеделие - Лом  
4.4. Опитна станция по соята - Павликени  
4.5. Опитна станция по кайсията и земеделието - Силистра  
4.6. Опитна станция по земеделие - Търговище  
4.7. Опитна станция по земеделие - Лозница  
4.8. Опитна станция по земеделие - Хан Крум  
4.9. Опитна станция по лозарство и винарство - Варна  
4.10. Опитна станция по земеделие - Поморие  
4.11. Опитна станция по земеделие - Средец  
4.12. Опитна станция по земеделие - Сливен  
4.13. Опитна станция по тютюна - Хасково  
4.14. Опитна станция по земеделие - Кърджали  
4.15. Опитна станция по животновъдство и земеделие - Смолян  
4.16. Опитна станция по лозарство - Септември  
4.17. Опитна станция по поливно земеделие - Пазарджик  
4.18. Опитна станция по картофите - Самоков  
4.19. Опитна станция по земеделие - Ямбол  
5. Държавни предприятия към институти:  
5.1. Експериментална база към Земеделския институт - Шумен  
5.2. Експериментална база към Института по планинско животновъдство и земеделие - Троян  
6. Държавно предприятие към Селскостопанската академия:  
6.1. Система за агропазарна информация САПИ - София.  


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума